10. huhtikuu 2018 18:20 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 10.4.2018

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 10.4.2018 klo 18.20

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 10.4.2018 Tampereella. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,56 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan 25.4.2018 osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 7 500 euroa tai 90 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5 625 euroa tai 67 500 euroa vuodessa, ja hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 3 750 euroa tai 45 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 11.4.–30.4.2018 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 45 000 eurolla ja hallituksen varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lukuun 33 750 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 22 500 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jäsenen kotimaassa pidettävästä kokouksesta ja 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävästä kokouksesta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkakulut sovittiin korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseninä jatkavat nykyiset Heikki Allonen, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen ja Petteri Walldén. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Kari Jordan ja Pekka Vauramo.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio  

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Tilintarkastajan palkkio maksetaan nykyisen käytännön eli yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 3,6 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 18,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätetään antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Tämä valtuutus kumoaa kaikki muut osakeanteja ja erityisten oikeuksien myöntämistä koskevat hallituksen valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 24.4.2018 yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri/yhtiokokoukset/

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com