INTUITU™ -SENSORIN TAKUU

INTUITU -sensori (”Sensori”) on sensori, joka on kiinnitetty Nokian Raskaiden Renkaiden valmistamaan tai valmistuttamaan renkaaseen.

Tämä INTUITU -sensorin takuu (”Takuu”) koskee materiaali- ja valmistusvikoja Nokian Raskaat Renkaat Oy:n (”Nokian Raskaat Renkaat”) valmistamassa tai valmistuttamassa Sensorissa, mukaan lukien viat Sensorin kiinnityksessä renkaaseen. Jos Nokian Raskaat Renkaat havaitsee materiaali- tai valmistusvian Sensorissa, Nokian Raskaat Renkaat on vastuussa tästä viasta tämän Takuun mukaisesti.

Vastuu Sensorista jatkuu kahden (2) vuoden ajan ostopäivästä tai kunnes Sensoria on käytetty 8 000 tuntia sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Takuu ei kata:

a. Sensorin tai Sensorilla varustettujen renkaiden virheellistä käyttöä tai käyttöä ohjeiden vastaisesti
b. Sensorilla varustettujen renkaiden käyttöä kilpa-autoilussa tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa
c. Sensorin tai Sensorilla varustettujen renkaiden muutoksia tai korjauksia muiden kuin Nokian Raskaiden Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon toimesta
d. vaurioita, jotka ovat seurausta nesteen, kuten veden, suolaveden, vaahdon tai muun vuodonestoliuoksen ruiskuttamisesta renkaaseen
e. ketjujen ja muiden lisävarusteiden, kuten sisärenkaan aiheuttamia vaurioita tai niille aiheutuneita vaurioita
f. asiakkaalle annettuja virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja tai ohjeita, joita Nokian Raskaat Renkaat ei ole vahvistanut tai hyväksynyt
g. muiden kuin Nokian Raskaiden Renkaiden tai sen valtuuttaman tahon aiheuttamia vaurioita, kuten kuljetus- ja asennusvaurioita
h. muita kohtien a)–g) kaltaisia seikkoja, joihin Nokian Raskaat Renkaat ei voi vaikuttaa.

Huolimatta siitä, mitä edellä on todettu Nokian Raskaiden Renkaiden vastuun voimassaoloa koskien, tämä Takuu on voimassa vain niin kauan kuin viallisella Sensorin varustetun renkaan urasyvyys täyttää myyntimaan lakisääteiset vaatimukset.

Takuun voimassaolon edellytyksenä on, että asiakas ilmoittaa Nokian Raskaille Renkaille tai sen valtuutetulle jälleenmyyjälle viasta välittömästi ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa vian havaitsemisesta tai ajankohdasta, jolloin vika olisi tullut havaita.

Asiakkaan tulee välittömästi toimittaa Sensorilla varustettu rengas Nokian Raskaille Renkaille tai sen valtuutetulle jälleenmyyjälle. Nokian Raskaat Renkaat tutkii Sensorin. Jos Sensorin havaitaan olevan viallinen, Nokian Raskaat Renkaat voi oman valintansa mukaan joko vaihtaa viallisen Sensorin ehjään virheettömään Sensoriin tai korvata asiakkaalle Sensorista maksetun hinnan kokonaisuudessaan. Sensorista maksettu hinta lasketaan vähentämällä asiakkaan Sensorilla varustetusta renkaasta maksamasta hinnasta sellaisen renkaan hinta, jota ei ole varustettu Sensorilla. Vialliseksi havaittua Sensoria ei palauteta asiakkaalle.

Mikäli Nokian Raskaat Renkaat havaitsee, että Sensori on viallinen tässä Takuussa kuvatulla tavalla, Nokian Raskaat Renkaat maksaa kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat renkaan toimittamisesta Nokian Raskaiden Renkaiden valtuutetulle jälleenmyyjälle. Jos Sensorin havaitaan olevan virheetön, Nokian Raskaat Renkaat veloittaa Nokian Raskaille Renkaille aiheutuneet kuljetuskustannukset asiakkaalta. Nokian Raskaat Renkaat ei ole vastuussa renkaiden asennus- tai tasapainotuskustannuksista, ellei paikallinen pakottava lainsäädäntö muuta määrää.

Nokian Raskaat Renkaat ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai muista seikoista, joihin Nokian Raskaat Renkaat ei voi vaikuttaa, eikä tätä Takuuta sovelleta tällaisiin tilanteisiin.

Nokian Raskaiden Renkaiden vastuu rajoittuu yllä kuvattuun ja se on voimassa vain tämän Takuun mukaisesti. Nokian Raskaat Renkaat ei missään tilanteessa ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, liiketulojen tai voiton menetyksestä tai muista taloudellisista vahingoista taikka vahingoista, jotka ovat seurausta Sensorin tai Sensorilla varustetun renkaan käyttökyvyttömyydestä.

Tämä Takuu ei kata Sensorilla varustettua rengasta tai muita tarvikkeita, lisävarusteita tai mobiilisovelluksia, joita käytetään yhdessä Sensorin kanssa. Sensorilla varustettujen renkaiden raaka-aine- ja valmistusvikoja koskee erillinen Nokian Raskaiden Renkaiden myöntämä takuu.

Takuulaajennus INTUITU-mobiilisovelluksen rekisteröityneille käyttäjille ei koske tätä Sensorin Takuuta. Tätä Takuuta sovelletaan Sensorilla varustettujen renkaiden myyntiin minkä tahansa Nokian Raskaiden Renkaiden kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön toimesta.

Tähän Takuuseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan sen mukaisesti. Tämä Takuu ei rajoita asiakkaan paikalliseen pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.