FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Ympäristövastuun johtaminen ja kehitystoimenpiteet

3 - Good health and well-being8 - Decent work and economic growth11 - Sustainable cities and communities12 - Responsible consumption and production13 - Climate action

Toimintamme lähtökohtia ovat tinkimätön ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien kunnioitus sekä korkean laadun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen. Ne ovat kiinteä osa niin skandinaavista toimintatapaa kuin yrityskulttuuriamme koskien koko kansainvälistä konserniamme.

Haluamme olla ympäristötoimintojenkin osalta alan johtava yritys kansainvälisesti. Sekä yrityksemme että tuotteidemme saamat palkinnot ja hyvät arvostelut ovat meille osoitus siitä, että asiakkaamme sekä sidosryhmämme pitävät laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioita tärkeinä. Laajemmassa mittakaavassa onnistuneet kehityshankkeemme toimivatkin ohjaavina sykäyksinä koko alan kehitykselle.

Ympäristövastuuseen vaikuttavien toimintojemme kehittämisessä pyrimme edistyneempiin ratkaisuihin kuin, mitä lainsäädäntö ja standardit minimitasollaan edellyttävät. Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä toimintamme perustuu yhtiömme tunnustamaan yhteiskuntavastuuseen ja liiketoiminnan strategisiin päämääriin. Myös ympäristövastuun osalta kiinnitämme huomiota tuotteen koko elinkaareen ja kaikkiin toimintoihimme.

Ympäristöjohtamisen kuvaus käsittää seuraavat oleelliset aiheet:
1. Vedenkäytön vähentäminen rengastuotannossa
2. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen tuotantolaitosten alueilla

3. Tuotannon energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö

4. Tuotannossa ja kuljetuksissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

5. Tuotannossa syntyvien jätteiden määrän vähentäminen


Erityisten aiheiden vaikutuksista arvoketjussamme sekä niiden rajoista voit lukea lisää täältä.

Ympäristöjohtamista ohjaavat seuraavat politiikat:
Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka ohjaa konsernimme ympäristöasioita. Politiikan on hyväksynyt toimitusjohtaja, ja viimeksi politiikka katselmoitiin keväällä 2017. Ympäristöasioita käsittelee myös vuonna 2017 päivitetty eettinen ohjeemme.

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9001-, IATF 16949 -, ISO 14001-, OHSAS 18001- ja ISO 17025 -standardeihin sekä asiakas- sekä viranomaisvaatimuksiin täyttäen niiden vaatimukset. Lisäksi olemme sitoutuneet toimimaan YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisesti.

Johtamisjärjestelmät

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan sekä huolehtia toiminnan turvallisuus- ja laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tärkein työkalumme on yhtiömme toimintajärjestelmä, joka sisältää ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasiat. Toimintakäsikirja täyttää ympäristöasioissa ISO 14001 -standardin vaatimukset ja laatuasioissa ISO 9001 -standardin vaatimukset. Tärkein ympäristönsuojelua ohjaava dokumentti on Ympäristönsuojelumenettelyohje. Tuotantolaitoksemme sekä Ruotsin myyntiyhtiö Nokian Däck ovat yhteisen ympäristö- ja laatujärjestelmän piirissä ja kuuluvat ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatteihimme.

Ympäristö- ja laatuasioiden tavoitteet määritetään laatu- ja vastuullisuusstrategiassa, joka laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja päivitetään vuosittain. Strategian laadinnassa on mukana laatu-ja vastuullisuusjohtaja sekä hänelle raportoiva ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden ympäristöohjelman, jossa asetetaan tarkennetut tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategiassa esitetyille päämäärille. Tämä johtaminen kattaa kaikki ympäristöjärjestelmän kohdat. Lisäksi yksiköillä on omia kehitysprojektejaan toiminnan ja prosessien kehittämiseksi.

Ympäristö- ja laatuasioiden kehittymistä käsitellään kvartaaleittain johdon kokouksissa. Ylin johto antaa tarvittaessa palautetta suoraan vastuullisille henkilöille.

Viranomaiset ja lupa-asiat

Tuotantolaitoksillamme on voimassa olevat ympäristö- sekä kemikaalien käsittely- ja varastointiluvat. Näitä lupia ja muuta ympäristö- ja turvallisuustoimintaa valvovat useat viranomaiset kunkin maan lakien mukaisesti. Olemme jatkuvasti keskusteluyhteydessä eri viranomaisten kanssa, jotta mahdolliset vaatimukset ja toivomukset voidaan ottaa huomioon ajoissa. Häiriöistä, onnettomuuksista tai lupaehdoista poikkeamisista tiedotamme viranomaisille viivyttelemättä.

Luvat merkitsevät meille vähimmäisehtoja, ja ympäristömyönteisyys on paljon enemmän kuin vain raja-arvojen alittamista. Haluamme olla osa aitoa kestävää kehitystä. Seuraamme ympäristö- ja turvallisuussäädösten kehitystä paikallisesti ja Euroopan unionissa sekä ennakoimme valmisteltavien säädösten vaikutuksia.

Kemikaalivalvonta

Kemikaalivalvonnan tarkoituksena on taata mahdollisimman turvallinen kemikaalien käyttö niin työntekijöidemme, ympäristön kuin loppukäyttäjienkin kannalta. Yhtiömme täyttää kaikki EU:n (REACH- ja CLP-asetukset) sekä paikallisten kemikaalilainsäädäntöjen vaatimukset.

Emme käytä tuotannossamme karsinogeenisiksi luokiteltuja kemikaaleja, emmekä EU:n REACH-asetuksen mukaisia erityistä huolta aiheuttavia aineita (ns. SVHC-aineet). Tuotteemme eivät myöskään sisällä niin sanottuja konfliktimineraaleja.

Kaikki tuotteet täyttävät lisäksi EU:n REACH-asetuksen PAH-yhdisteitä koskevat vaatimukset. Tavoitteenamme on lisäksi varmistaa, etteivät Vianor-liikkeissä nyt tai tulevaisuudessa myytävät tuotteet sisällä näitä kemikaaleja.
 
Kumisekoituksissa käytettävien uusien raaka-aineiden laadunvarmistus ja tuotantoon soveltuvuuden testaus tehdään Nokialla sekä laboratoriossamme että tuotanto-olosuhteissa. Pidämme yllä raaka-ainelistaa kumisekoitusten valmistukseen hyväksytyistä raaka-aineista, ja ostajamme saavat hankkia tuotantolaitoksillemme vain näitä raaka-aineita.

Emme ota Nokian-toimipaikassamme käyttöön mitään apukemikaalia, ennen kuin kemikaalivalvontaryhmämme on myöntänyt aineelle osastokohtaisen käyttöönottoluvan. Ryhmään kuuluvat ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö, ympäristöinsinööri, tuotekehityslaboratorion kemisti ja työterveyslääkäri. Menettelyn tavoitteena on yhtenäistää kemikaalien käyttöä koko yhtiössämme sekä mahdollisuuksien mukaan korvata haitallisia kemikaaleja haitattomammilla.

Edellytämme kaikilta kemikaalitoimittajilta voimassaolevan lainsäädännön mukaisen käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista ennen kemikaalien hankintaa. Käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on rekisteröity tietokantaan, joka on koko henkilökuntamme käytettävissä. Lisäksi järjestämme työntekijöille säännöllisesti kemikaalikoulutuksia.

Katselmukset eli auditoinnit

Säännölliset katselmukset eli auditoinnit ovat tärkeä osa ympäristö-, turvallisuus- ja laatutoimintaamme. Auditointien tavoitteena on taata tuotannon ympäristöystävällisyys sekä laadukas ja turvallinen työympäristö. Katselmuksessa selvitetään, onko toimintamme lainsäädännön, Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikan sekä toimintajärjestelmän ohjeiden mukaista.

Toteutamme sisäiset ympäristö- ja laatukatselmukset vuosisuunnitelman mukaisesti siten, että jokainen toimintajärjestelmän osa-alue katselmoidaan vähintään kerran kolmessa vuodessa. Laadimme vuosisuunnitelman viisivuotissuunnitelman pohjalta huomioiden edellisten katselmusten havainnot. Tuotannon ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasioita katselmoimme säännöllisillä osastojen Safety Walk -kierroksilla sekä puolivuosittain kemikaaliasiantuntijoiden tarkastuskierroksilla.

Sisäisiksi katselmuksiksi luemme myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme toteuttamat katselmukset, joita tekee muun muassa autoteollisuus. Myös johdon viikoittaisen päivystyksen yhteydessä suoritettava katselmus luetaan mukaan.
 
Ulkopuolinen auditoija tekee kerran vuodessa katselmuksen, jossa arvioidaan, onko toimintamme standardien mukaista. Viranomaiset ja vakuutusyhtiöt valvovat lakien ja säädösten noudattamista vuosittain tai tarvittaessa.

Ympäristöjohtamisen organisaatio

Konsernimme vastuullisuuden kehitystyötä koordinoi ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus sekä vastuullisuusasiat kuuluvat laatu- ja vastuullisuusyksikköön, ja kokonaisuutta koordinoi globaalisti laatu- ja vastuullisuusjohtaja. Laatu- ja vastuullisuusjohtamisen tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy, tuotannon häiriötön toiminta, korkean laadun varmistaminen sekä hyvä yrityskansalaisuus kaikilla osa-alueilla.

Ympäristöinsinöörit huolehtivat käytännön ympäristöasioiden koordinoinnista sekä koulutuksesta esimerkiksi kemikaaleihin, päästöihin ja jätteisiin liittyen. Lisäksi Nokian-toimipaikassa eri osastojen ympäristövastaavat ja esimiehet hoitavat ympäristövastuuseen liittyvät tehtävät oman toimensa ohessa. Ympäristövastaavat toimivat osastoillaan ympäristöasioiden osaajina sekä kontaktihenkilöinä osastojen välisessä vuorovaikutuksessa. He myös koordinoivat osastoillaan kemikaalien ja jätteiden asianmukaisen käsitellyn.

Keskeiset toimet 2017 ja tavoitteet vuodelle 2018

Nokian Renkaiden vuoden 2017 ympäristöohjelman keskeisimmät ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen sekä vuoden 2018 tavoitteet on esitetty yhteenvetona oheisissa taulukoissa.

Kohde Tavoite 2017 Toteuma 2017
Lakisääteiset asiat Nokian Renkaiden ympäristöluvan ja lainsäädännön mukainen toteutus Toteutettu.
VOC-päästöt VOC-direktiivin päästöraja-arvoon pääseminen, raskaan renkaan kokoonpanossa liuotinpäästöjen keruun tehostaminen Polttolaitos toiminut moitteettomasti. Keruun tehostaminen raskaan renkaan tuotannossa toteutettu, viimeisimmät toimenpiteet kesäseisakilla. VOC-direktiivin kokonaispäästöraja-arvoa ei kuitenkaan vielä saavutettu, päästöä 38 % (raja-arvo 25 %).
Energia Energiansäästötoimenpiteiden toteutus Osastokohtaisten toimenpiteiden toteutus edennyt suunnitellusti.
Jätevedet Haitta-aineiden määrän vähentäminen jätevesissä (Vsevolozhsk) Toimenpiteet toteutettu, kesäkuun jälkeen päästy asetettuihin raja-arvoihin.
Kemikaaliturvallisuus Turvallisuusselvityksen laadinta Seveso III -direktiivin mukaisesti Nokian-tehtaalle Toteutettu.
Turvallisuuskatselmukset ja kemikaalien käytön valvonta 2 krt/tehdas Toteutettu.
Materiaalikehitys Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä REACHin mukaisia SVHC-listan aineita Toteutettu.
SVHC-listan aineita ei ole käytössä.
Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen Tehtaiden ympäristöohjelman mukaisesti Toteutettu.
Kohde Tavoite 2018
Lakisääteiset asiat Nokian Renkaiden ympäristölupien ja lainsäädännön mukainen toteutus tuotantolaitoksilla.
VOC-päästöt VOC-direktiivin päästöraja-arvoon pääseminen Nokian-tehtaalla. Etsitään uusia ratkaisuja tavoitteeseen pääsemiseksi.
Energia Energiansäästötoimenpiteiden toteutus. Energiankulutuksen vuosittainen yhden prosentin vähennys tuotantolaitoksissa.
Haju Selvitetään tehtaiden hajupäästöjen vähennysmahdollisuuksia, mukaan lukien selvitys hajullisten kumisekoitusten aineosista ja niiden korvaamismahdollisuuksista.
Kemikaaliturvallisuus Kaksi kemikaalien turvallisuuskatselmusta tuotantolaitoksilla.
Materiaalitehokkuus Käynnistetään materiaalikatselmustoiminta Nokian-tehtaalla.
Materiaalikehitys Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä REACHin mukaisia SVHC-listan aineita.
Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen Säännölliset koulutukset ja ympäristöviestintä.
Rakennusprojektit Daytonin-tehtaan ja Espanjan-testiradan lupa-asiat sekä kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen.

Ympäristö­kustannukset

Henkilöstön ja teknologian lisäksi panostamme ympäristövastuuseen taloudellisia resursseja. Tilikauden aikana ympäristöhallinnon kulut olivat noin 300 000 euroa. Ympäristökustannuksiksi laskemme ilman-, maaperän- ja vesistöjensuojeluun, jätehuoltoon, ympäristöasioiden hallintaan sekä melun torjuntaan kuuluvat menot ja investoinnit. Viime tilikautena investointien painopiste oli Vsevolozhskin-tehtaassa, jossa investointiin noin 550 000 euroa jätehuoltoon sekä hule- ja jätevesien käsittelytekniikkaan. Alkuvuodesta 2017 Vsevolozhskin-tehdas sai noin 56 000 euron sakon ylitettyään asetetun päästön pitoisuuden jätevesissä. Vuoden loppuun mennessä uudistetut jätevesien käsittelytekniikat madalsivat päästöjen pitoisuuksia alle asetettujen raja-arvojen.

Ympäristövastuun valitusmekaniikat

Pidämme rengastehtaiden ympäristövaikutuksista vuosittaista kirjanpitoa, ja raportoimme ne kunkin maan viranomaisille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kirjaamme palautteet rekisteriin ja teemme tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Reagoimme kaikkiin mahdollisiin valituksiin nopeasti arvioiden ja hoitaen ne tilanteen vaatimalla tavalla. Kirjanpidosta vastaavat tehtaidemme ympäristöasiantuntijat. Menettelyn tarkoituksena on koota palautetta ympäristöasioiden tilasta sekä huomioida sidosryhmiemme toiveet ja näkemykset ympäristöasioihin liittyen.

Olemme järjestäneet ympäristövalitusmenettelyjen johtamisen kaksitasoisesti. Mikäli valituksen aiheena on Nokian Renkaiden tuotannon mittakaavaan suhteutettuna pienemmän kokoluokan asia, ympäristöasiantuntija hoitaa sen itsenäisesti ja/tai päällikkö päättää tarvittavista toimenpiteistä. Mikäli on kyse suuremmasta tapahtumasta, tekee päätökset asian eteenpäin viennistä tarvittaessa Nokialla laatu- ja vastuullisuusjohtaja, Vsevolozhskissa tuotantojohtaja ja edelleen mahdollisesti linjajohto.

Ympäristövastuun seuraaminen

Seuraamme ympäristövastuumme kehitystä seuraavilla tunnusluvuilla:

301-1 Käytetyt materiaalit määrän ja painon mukaan

301-2 Kierrätettyjen materiaalien osuus

302-1 Organisaation oma energiankulutus
302-3 Energiaintensiteetti

303-1 Veden kulutus
304-2 Organisaation toiminnan vaikutus toiminnan, tuotteiden ja palveluiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
305-1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt
305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt
305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti
305-7 Typpi- ja rikkidioksidipäästöt ja muut merkittävät päästöt
306-1 Kokonaispäästöt veteen
306-2 Jätteiden kokonaispaino
307-1 Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä määrätyt sanktiot

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.