FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Tuotannon ympäristövaikutukset

Tavoitteemme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan. Oman toimintamme ympäristönäkökohdista huolehdimme kattavasti ja järjestelmällisesti.

Renkaiden valmistuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat muun muassa haju, pölypäästöt, melu, jätteet, energiankulutus sekä liuotinainepäästöt (ns. VOC-päästöt). Merkittävimmät vaikutuksista ovat VOC-päästöt sekä haju paikallisesti. Pyrimme vähentämään näitä vaikutuksia parhain mahdollisin tavoin jatkuvasti: kehitämme sekä tehostamme toimintaamme, tarkkailemme päästömääriä ja korjaamme havaittuja poikkeamia. Ympäristö-, turvallisuus ja laatupolitiikan mukaisesti tavoitteena on virheiden 0-taso ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatutoiminnassamme.

Ympäristövaikutukset - NokiaYmpäristövaikutukset - Vsevolozhsk

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on ollut aina mukana yrityksemme ympäristönäkökohdissa. Olemme arvioineet niin tehtaidemme, testiratojemme kuin pinnoittamoidemme biodiversiteettinäkökohdat.

Yhtiömme suorat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset. Siitä huolimatta teemme työtä seurataksemme ja minimoidaksemme toimintamme vaikutukset lähiympäristöön. Vuonna 2017 teetimme suunnitteilla oleviin Daytonin-tehtaaseen sekä Espanjan-testirataan liittyvät luontoselvitykset, joiden avulla vaikutukset alueiden biodiversiteettiin pyritään minimoimaan.

Energia

Ostamme Nokian-tehtaan toimintoihin energiaa ulkopuoliselta toimijalta. Tarvittava energia voidaan jakaa sähköön, lämmitykseen sekä höyryyn. Ostetusta sähköstä noin yhdeksän prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla.

Lämmitykseen ja höyryyn käytettävä energia tuotetaan biovoimalla ja maakaasulla. Nokian tehtaaseen energiaa toimittava biovoimalaitos aloitti täyden tuotannollisen toimintansa vuoden 2016 huhtikuun alusta. Uusi laitos korvaa fossiiliseen maakaasuun perustuvaa energian tuotantoa ja lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä alueella.

Vsevolozhskin-tehtaassa energia tuotetaan maakaasulla. Sähkö ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä, kun taas lämmitykseen ja höyryyn käytettävä energia tehdään itse omassa voimalaitoksessa.

Energiansäästötyöryhmämme jatkoi työskentelyään vuonna 2017. Asetettu tavoite vuotuisen energiankulutuksen prosentin alenemisesta tonnia kohden toteutui selvästi, alenema edellisvuodesta on noin 8 prosenttia.

Vsevolozhskissa järjestimme marraskuussa energiansäästöön keskittyvän ideakampanjan henkilöstölle. Henkilöstöltä saatiin kaikkiaan 75 ideaa, joiden toteutuskelpoisuutta arvioimme alkuvuodesta 2018. Palkitsemme parhaimpien ideoiden lähettäjät keväällä 2018.

Päästöt

Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt

Mittautamme vuosittain Vsevolozhskin-tehtaan energiantuotannosta aiheutuvat typpi- ja rikkipäästöt ulkopuolisella taholla. Rikki- ja typpipäästöille on olemassa raja-arvot, jotka yhtiömme alittaa.

Hiilidioksidi (CO2)

Laskemme rengastuotannon kasvihuonekaasupäästöt raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hävittämiseen ISO14064 -standardin ohjeiden mukaisesti rakennetulla laskurilla. Vsevolozhskin-tehdas tuottaa valtaosan tarvitsemastaan energiasta omassa voimalaitoksessaan, mistä johtuen tehtaan suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat isommat kuin Nokian-tehtaan.

Tavoittelemme CO2-päästöjen 20 prosentin vähennystä vuoteen 2020 mennessä sekä 30 prosentin vähennystä 2030 mennessä. Vertailukohtana on scope1- ja scope2-päästöt tuotantoon suhteutettuna vuodelta 2013. Vuoden 2017 toteuma on 36 prosentin alennus vuodesta 2013 eli olemme ylittäneet tavoitteet reilusti. Vuonna 2017 ns. markkinalähtöinen scope2-päästömme oli noin 33 500 t CO2 ekv. Päästön laskennassa on käytetty Suomen sähköntuotannon jäännösjakaumaa sekä Nokianvirran energian meille toimittamaa päästötietoa sekä Venäjän-tehtaan energiankulutuksen osalta aluekohtaista lukemaa. Venäjältä ei ole käytettävissä markkinalähtöiseen laskentaan tarvittavia päästökertoimia.

Katso tarkemmat vastuullisuustavoitteemme vastuullisuusjohtamisen osiosta.

Haihtuvat hiilivedyt (VOC-yhdisteet)

Ilmapäästöistämme merkittävimmät ovat liuotinaineita eli haihtuvia hiilivetyjä (VOC, Volatile Organic Compound) sisältävät yhdisteet. VOC-päästöihin liittyvä lainsäädäntö on maakohtaista ja tästä syystä VOC-päästölaskenta ja raportointi vaihtelevat maittain.

Nokialla noudatamme EU:n ns. VOC-direktiiviä, jonka mukaisesti päästö lasketaan käytetyistä liuotinaineista. Liuotinaineita käytämme tehtaallamme vain raskaiden renkaiden ja pinnoitteiden tuotannossa tartunnan parantamiseen. Pinnoitetuotannosta ja raskaiden renkaiden kokoonpanosta haihtuvat hiilivedyt kerätään talteen ja johdetaan katalyyttiselle polttolaitokselle. Haasteenamme on liuotinpäästöjen keräily raskaiden renkaiden tuotannosta. Raskaiden renkaiden valmistuksessa päästölähteitä ei voida sulkea siten, että kaikki päästöt pystyttäisiin keräämään ja johtamaan polttolaitokselle.

Nokialla tavoitteenamme on noudattaa EU:n VOC-direktiivin kokonaispäästöraja-arvoa, joka on 25 prosenttia käytetyistä liuottimista. Vuoden 2017 aikana tehostimme raskaiden renkaiden kokoonpanossa liuotinaineiden keräilyä, ja saimme sieppausasteen lähes kaksinkertaiseksi. Tästä johtuen liuotinaineiden kokonaispäästö pieneni vuoden 2016 45 prosentista 38 prosenttiin käytetyistä liuotinaineista.

Vsevolozhskissa liuotinaineita ei käytetä rengasvalmistuksessa. Paikallisen lainsäädännön mukaan päästöt lasketaan päästömittaustulosten pohjalta. VOC-päästöä syntyy prosesseissa käytetyistä raaka-aineista.

Hiukkaspäästöt (pöly)

Jauhemaisten kemikaalien käsittelystä syntyy hiukkaspäästöjä sekoitusosastollamme. Sekoituskoneissa on tehokkaat ilmanvaihto- sekä pölynkeräyslaitteet ja vesipesurit toimivat parhaimmillaan yli 99 prosentin erotusasteella. Seuraamme hiukkaspäästöjä hiukkaspitoisuus- ja paine-eromittarein. Lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat tekevät säännöllisesti pitoisuusmittauksia. Mitatut hiukkaspitoisuudet ovat olleet molemmilla tehtaillamme luparajoissa. Suodatinlaitteet läpäisevä pöly on lähinnä esteettinen haitta, eikä siitä ole vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Haju

Teettämiemme tutkimusten mukaan hajupäästöt ovat hetkellisiä. Luonnonkumin pehmityksessä eli mastisoinnissa vapautuu kumimaidon saostus- ja kuivatusvaiheissa muodostuvia yhdisteitä, jotka aiheuttavat hajuhaittaa lähiympäristössä. Mastisoinnin hajuja vähennetään pisaranerottimin. Olemme pystyneet vähentämään erillismastisoinnin määrää, jolloin prosessista vapautuvan hajunkin määrä on vähentynyt. Osa hajuista syntyy renkaan paistossa. Paistossa vapautuvien höyryjen määrä on suoraan verrannollinen paistetun kumin määrään. Yksittäisten aineiden pitoisuudet höyryissä ovat hyvin pieniä.

Tehtaillamme on otettu kahden edellisen vuoden aikana käyttöön uusinta tekniikkaa (BAT) edustavat hajunpoistolaitteistot. Vsevolozhskissa tekniikka kattaa kaikki sekoituslinjat, Nokialla tekniikan käyttöönottoa laajennetaan vaiheittain.

Vuonna 2017 saimme kolme yhteydenottoa liittyen hajupäästöihin. Nokian-tehtaassa yhteydenotot johtivat hajupesureiden toiminnan tarkastuksiin. Päätämme korjaavat toimenpiteet kevään 2018 kuluessa. Vsevolozhskin-tehtaalla perustimme ns. hajupaneelin, joka raportoi poikkeuksellisista hajuista ympäristöasiantuntijalle. Tarkoituksemme on tarkentaa hajua aiheuttavat prosessivaiheet ja miettiä mahdollisia parannustoimia. Seurantajakso jatkuu kevääseen 2018.

Melu

Tuotantolaitoksillamme on ympäristölupaehtojen mukaiset raja-arvot melulle. Tarkkailemme ja mittaamme melupäästöjä säännöllisesti. Mittaustulosten mukaan emme ylitä asetettuja raja-arvoja.

Vesi ja jätevedet

Renkaiden valmistusprosesseissamme käytetään runsaasti jäähdytysvettä. Nokialla jäähdytysvesi otetaan viereisestä koskesta ja palautetaan käytön jälkeen takaisin koskeen. Vsevolozhskissa jäähdytysvetenä käytetään kunnallista vesijohtovettä ja se johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Jäähdytysvedet eivät missään vaiheessa ole kosketuksissa tuotannon kemikaalien kanssa, eivätkä ne näin ollen likaannu. Vsevolozhskissa jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.

Nokialla koskeen palautettavista jäähdytysvesistä sekä jätevedenpuhdistamolle johdetuista jätevesistä otetaan vuosittain vesinäytteet vesien laadun varmistamiseksi. Nokian kaupungin viemäriin johdettu saniteettivesi ja Nokianvirtaan johdettu jäähdytysvesi ovat olleet käytännössä puhtaita.

Vsevolozhskin-tehtaan jätevesien haitta-ainepitoisuudet ovat olleet yli asetettujen raja-arvojen. Teimme korjaavia toimia jo vuonna 2016, ja toukokuussa 2017 otimme lisäksi käyttöön automatisoidun jäteveden ilmastuksen tasausaltaissa. Tämän myötä haitta-aineiden pitoisuudet ovat olleet alle sovittujen raja-arvojen.

Tavoitteemme on vähentää kunnallisen veden käyttöä 25 prosenttia vuoden 2013 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2017 kunnallisen veden käyttö (m3/tuotetonni) oli noin 40 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2013.

Materiaalit

Tuotannossamme käytetään ensiluokkaisia raaka-aineita, jotka osaltaan takaavat renkaidemme laadun ja turvallisuuden. Tutkimme jatkuvasti kierrätysmateriaalien hyödyntämistä, mutta yleisesti ottaen kierrätysmateriaaleissa on epäpuhtauksia, jotka heikentäisivät tuotteidemme turvallisuusominaisuuksia. Tämän vuoksi tuotannossamme käytetään pääosin neitseellisiä raaka-aineita.

Jätteet

Jätteitä muodostuu sekä varsinaisessa tuotannossamme että tukitoiminnoissamme. Muodostuvat jätteet voidaan luokitella karkeasti kolmeen jakeeseen: kaatopaikkajäte eli hyödyntämätön jäte, hyötykäytettävä jäte sekä vaarallinen jäte. 

Punnitsemme tuotantojätteet ja pidämme niistä osastokohtaista kirjanpitoa kuukausittain. Muista jätteistä tehdään raportit vuosittain. Määrätiedot perustuvat jätehuoltoyritysten punnituksiin. Lajittelemme syntyvät jätteet tehtaillamme erillisten jätteidenkäsittelyohjeiden mukaisesti. Valtaosa tuotantojätteistä ohjataan suoraan hyötykäyttöön. Vaaralliset jätteet varastoimme erikseen keräyspisteissä varoitusmerkinnöin varustetuissa astioissa.

Hyötykäytettävät jätteet

Tuotantolaitoksillamme syntyvien jätteiden hyötykäyttöaste on ollut jo vuosia kasvussa.

Romurenkaat, eli renkaat, jotka eivät täytä korkeita laatuvaatimuksiamme, ohjataan suoraan tuotannosta hyötykäyttöön. Vulkanoimatonta kumijätettä syntyy tuotannossamme ennen vulkanointia eli paistoa. Tämän materiaalin hyötykäyttökohteita ovat esimerkiksi törmäyssuojat ja kuljetinhihnat sekä muut kumituotteet, joiden materiaalivaatimukset eivät ole niin kriittiset kuin renkaan. Muita syntyviä, hyödynnettäviä jätejakeita ovat energiajäte, muovit, rauta- ja teräsromu, puu, paperi, biojäte, pahvi, lasi sekä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Kaatopaikkajäte

Hyötykäyttöön kelpaamaton osa jätteistä toimitetaan kaatopaikalle. Tavoitteenamme on edelleen vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ohjaamalla jätteet uusiokäyttöön tai muulla tapaa hyödynnettäväksi. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteenamme on, että kaatopaikalle ei päädy lainkaan tuotannosta syntyviä jätteitä. Vuonna 2017 Nokian-tehtaan kaikki jätteet toimitettiin hyödynnettäviksi ja Vsevolozhskin-tehtaalta 88,7 prosenttia, joten kehitys on mennyt oikeaan suuntaan.

Kokonaisjätemäärät
Nokia + Vsevolozhsk
2015 2016 2017
Käsittely t % t % t %
Uusiokäyttö 1 495 11,7 1 736 12,2 1 611 10,8
Kierrätys 9 691 75,7 10 056 70,9 10 884 73,1
Kompostointi 20 0,2 26 0,2 42 0,3
Hyödyntäminen energiana 677 5,3 830 5,9 862 5,8
Massapoltto 0 0,0 128 0,9 317 2,1
Kaatopaikka 921 7,2 1 398 9,9 1 180 7,9

Vaaralliset jätteet

Toimitamme kaikki vaaralliseksi luokitellut jätteet valtuutetulle käsittelylaitokselle. Noin neljäsosa näistä jätteistä on sekoituskoneilta tulevaa siipitiivisteöljyä (ns. boksirasvaa), jonka kulutus on suoraan verrannollinen valmistettuihin kumisekoitusmääriin. Kaikki Nokian-tehtaassa syntyneet vaaralliset jätteet hyödynnetään joko energiana tai materiaalina.

Muut toimipisteet

Myyntiyhtiöissämme ja Vianorin toimipisteissä toimitaan kunkin maan asetusten mukaisesti. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan hyötykäyttöön aina, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Jätteet ja energiankulutus ovat toimipisteiden merkittävimmät ympäristövaikutukset. Konsernimme energiantehokkuuskatselmuksiin liittyen käynnistämme 2018 kohdekatselmukset kahdessa Vianor-ketjun toimipisteessä. Lisäksi myyntiyhtiöissämme ja Vianorin toimipisteissä huomioidaan tuotteiden kuljetusten tehokkuus.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.