FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Talouden johtaminen

5 - Gender equality8 - Decent work and economic growth9 - Industry, innovation and infrastructure

Taloudellinen vastuumme perustuu yhtiömme taloudelliseen menestykseen ja kykyyn tuottaa arvoa sidosryhmille. Talouden johtaminen on Nokian Renkaissa aktiivista ja tavoitteellista. Taloustoiminto kerää laajasti tietoa liiketoimintaympäristöstä sekä yhtiömme liiketoimintaprosessien eri vaiheista ja saavutetuista tuloksista. Hyvä talouden johtaminen takaa toiminnan suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden. Vuonna 2017 Nokian Renkaat teki vahvan suorituksen kaikilla liiketoiminta-alueillaan palaten kasvun tielle.

Liiketoiminnan täytyy olla kannattavaa, jotta voimme tarjota turvaa, työtä ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä huomioida sijoittajat, asiakkaat ja muut sidosryhmämme. Strateginen tavoitteemme on kasvaa markkinoita nopeammin ja olla maailman kannattavin rengasalan yritys.

Talouden johtaminen ja keskittymisen alueet 2017–2018

Taloustoimintomme lähivuosien tavoitteena on mahdollistaa uusien hankkeiden ja investointien käyntiinlähtö pitämällä yllä riittäviä raha- ja rahoituslimiittejä. Vuonna 2017 taloustoiminto oli vahvasti mukana muun muassa Daytonin tehdasinvestoinnin valmisteluissa. Taloustoiminto on myös tiiviisti mukana yhtiömme mahdollisissa rakenteellisissa muutoksissa, niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa sekä hallitsemisessa kuin myös muokkaamassa taloudellista raportointiamme liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Tuote- ja asiakaskannattavuus on toimintaamme keskeisesti ohjaava tekijä, ja kehitämme sitä poikkiorganisatorisesti, yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa. Yrityksemme kansainvälistymisen myötä taloustoimintomme on aktiivisesti mukana globaalien prosessien ja järjestelmien kehittämisessä, jotta Nokian Renkaiden asiakkaat saavat parasta palvelua. Tavoitteemme on varmistaa, että järjestelmät kasvat hallitusti yrityksen mukana kuitenkin siten, että toimintamallimme ovat edelleen järkeviä ja joustavia myös paikallisesti. Tähän liittyen yksi vuoden 2017 merkittävimpiä hankkeita oli Venäjän-tehtaan toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen.

Taloushallintoa johtaa talousjohtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle. He molemmat vastaavat myös sijoittajasuhteista. Suurempia investointeja käsitellään säännöllisesti kokoontuvassa Investment Boardissa.

Talouden johtamisen kuvaus käsittää seuraavat oleelliset aiheet:

 • Kannattava kasvu ja hyvä tuottoaste
 • Asiakastyytyväisyys
 • Vastuullisuus kilpailutekijänä
 • Yhtiön riskienhallinta ml. vastuullisuus

Erityisten aiheiden vaikutuksista Nokian Renkaiden arvoketjussa sekä niiden rajoista voit lukea lisää olennaisuusanalyysistä

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä pähkinänkuoressa

Yhtiömme hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, hallituksen sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, Suomen osakeyhtiölain ja sääntelyn sekä konsernin toimintapolitiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus. Hallitus on hyväksynyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja tilintarkastajien mukaan selvitys sekä siihen liittyvät kuvaukset raportointiin liittyvistä sisäisistä kontrolleista ja riskien hallinnasta vastaavat taloudellista raportointiprosessia. 

 • Yhtiökokous käyttää ylintä päätäntävaltaa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä päätetään heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksessa voidaan myös päättää esimerkiksi yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta.
 • Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 • Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä. Näistä keskeisimpiä ovat konsernitilinpäätös sekä osa- ja puolivuosikatsaukset, yhtiökokoukselle esitettävät asiat, toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä taloudellisen valvonnan järjestäminen.
 • Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. 
 • Konsernin johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Kokouskäytännön mukaisesti ns. Management Workshop kokoontuu kerran kuukaudessa, ja niihin osallistuvat toimitusjohtajan lisäksi liiketoiminta- ja palvelufunktiojohto, Venäjän toiminnoista vastaava johtaja sekä sisäinen tarkastaja (CAE).
 • Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön julkaisemat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta. Konsernissa on määritelty alla mainituille toiminnan keskeisille yksiköille konsernin laajuisesti noudatettavat ohjeet ja toimintapolitiikat, joiden tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista.

Katso hallinto- ja ohjausjärjestelmä kokonaisuudessaan tästä! Lue lisää palkka- ja palkkioselvityksestä tästä!

Riskienhallinta Nokian Renkaissa

Jokaisen vastuullisen yrityksen perustoimintoihin kuuluu riskienhallinta, jossa tunnistetaan ja priorisoidaan yritystä uhkaavat riskitekijät sekä varaudutaan suurimpiin riskeihin. Nokian Renkaiden CRM:ssä (Corporate Risk Management) on huomioitu myös vastuullisuusnäkökohdat.

”Riskienhallinta Konsernissa” on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Konsernimme riskienhallintapolitiikka keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Riskit on luokiteltu strategisiin, toiminnallisiin, rahoituksellisiin ja vahinkoriskeihin. Strategiset liiketoimintariskit liittyvät asiakassuhteisiin, kilpailijoiden toimintaan, poliittisiin riskeihin, maariskeihin, brändiin, tuotekehitykseen sekä investointeihin. Toiminnalliset riskit liittyvät joko puutteisiin tai virheisiin yhtiön prosesseissa, henkilöstön toiminnassa tai järjestelmissä tai ulkoisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi lainsäädäntöön, oikeusjärjestelmän tai viranomaisten ennalta arvaamattomiin päätöksiin tai raaka-ainehintojen muutoksiin. Rahoitusriskit liittyvät korko- ja valuuttamarkkinoiden liikkeisiin, jälleenrahoitukseen sekä vastapuoli- ja saatavariskeihin. Vahinkoriskit voivat aiheuttaa tapaturmia, omaisuusvahinkoja, tuotantokatkoksia, ympäristövaikutuksia tai korvausvelvoitteita.

Nokian Renkaiden toimintaan kohdistuvia merkittävimpiä riskejä ovat Venäjän liiketoimintaympäristöön liittyvät maariskit, maineriskit, veroriskit (erityisesti Suomessa), tuotteisiin ja tuotekehitykseen liittyvät riskit, tuotannon keskeytysriskit, valuutta- ja saatavariskit sekä yhtiön ohjausjärjestelmään, tietoturvaan ja tietohallintoon kohdistuvat riskit. Yrityksen tuotestrategiasta johtuen myös markkinointiin ja logistiikkaan liittyvät keskeytysriskit voivat olla merkittäviä erityisesti sesonkimyynnin osalta.

Kehitysohjelman mukaisesti syvensimme vastuullisuusriskien arviointia vuoden 2016 aikana tuoden mukaan yksityiskohtaisia vastuullisuusriskien arviointeja. Tuolloin tehdyssä riskianalyysissä kiinnitettiin huomiota erityisesti yhteiskuntavastuuriskeihin, joista merkittävimmiksi nousivat maineeseen ja tuotteen laatuun liittyvät riskit. Vuonna 2017 työstimme edelleen riskienhallinnan riskikarttoja ja laajensimme näkökulmia koskemaan muun muassa vastuullisuutta, ihmisoikeuksia ja tietoturva-asioita.

Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä toimenpiteet kunkin riskin osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen vakuutuksin tai sopimuksin. Valvontatoiminnoilla tai -toimenpiteillä tarkoitetaan varmistavia ja varmentavia menettelyjä, joilla pienennetään riskejä ja varmistetaan riskienhallintatoimenpiteiden suorittaminen.

Riskienhallinnalle ei ole omaa erillistä organisaatiota. Riskienhallinta nähdään yhtiössämme sisäisenä toimintana. Sen vastuut noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuujakoa, ja jokainen toteuttaa sitä tahollaan. Yhteiskuntavastuuseen ja sen toteuttamiseen liittyvät näkökulmat huomioimme kaikissa toiminnoissamme, kaikilla tasoilla. Vuonna 2017 kehitimme edelleen konsernitason riskienhallinnan vastuutuksia ja roolituksia. Ne astuvat voimaan vuoden 2018 alusta. Uudessa roolituksessa määriteltiin konsernitasolla riskienhallinnasta ja sen toteuttamisesta vastaava johtaja. Yhtiömme hallitus käsittelee merkittävimpiä riskejä ja niihin liittyviä toimenpiteitä vuosittain strategiaprosessin yhteydessä.

Taloudellisen viestinnän valitusmenettely

Sijoittajasuhteisiin liittyvä politiikkamme ohjaa sijoittajiemme kanssa käymäämme jatkuvaa vuorovaikutusta. Politiikan mukaisesti tarjoamme kaikille sijoittajillemme saman, avoimen ja ajantasaisen tiedon toiminnastamme kaikissa tilanteissa. Kaikki sijoittajat ovat yhtä lailla yleisesti ja julkisesti annettavan tiedon piirissä. Tietoa annetaan muun muassa sijoittajille suunnatulla verkkosivustollamme.

Sijoittajat voivat ottaa meihin yhteyttä henkilökohtaisesti tai sijoittajille suunnatun yhteisen sähköpostin kautta. Kysymykset ja esille nostetut aiheet käsitellään sijoittajasuhteita ohjaavan politiikkamme mukaisesti. Tarjoamme sijoittajillemme myös mahdollisuuden joko kahdenkeskisiin tai ryhmäkeskusteluihin. Isot sijoittajamme tapaamme säännönmukaisesti. Heille järjestämme myös tehdasvierailuja sekä Suomessa että Venäjällä.

Konsernimme viestinnän perustana toimii Nokian Renkaiden viestintäpolitiikka.

Lue lisää sijoittajasuhteiden periaatteistamme

Vastuullisuus kilpailutekijänä

Edelläkävijätuotteiden ja ensiluokkaisen palvelun lisäksi haluamme olla alan edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Mitä useammin brändiimme ja tuotteisiimme liitetään turvallisuuden ja laadun lisäksi mielikuva vastuullisuudesta, sitä enemmän saamme vastuullisesti toimivia ja ajattelevia asiakkaita. Yritysvastuullisuus lisää myös kilpailukykyämme ja tukee näin kannattavan kasvun tavoitettamme. Liiketoiminnallinen menestys puolestaan mahdollistaa hyvien asioiden kertaantumisen ympäristöömme ja sidosryhmillemme.

Yritysvastuutavoitteiden ja kehityssuunnitelmien lisäksi ulkopuolisen tahon varmentama GRI Standards -ohjeiston mukaan laadittu yritysvastuuraportti ohjaa osaltaan yhtiömme vastuullisuuden kehittämistä. Tuoteturvallisuuden ja laadun lisäksi kannattava kasvu, hyvä henkilöstöjohtaminen sekä ympäristöasiat ovat kokonaisuuksia, jotka määrittelemme vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeiksi.

Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena voidaan pitää Nokian Renkaiden valintaa Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World -indeksiin vuonna 2017. Yhtiömme 2017 arvioinnissa saama vastuullisuuden kokonaisarvio nousi edellisvuodesta merkittävästi, ja yhtiömme sai lähes kaksi kertaa toimialansa keskiarvoa korkeammat pisteet. Yhtiömme 78 pisteen tulos jäi vain yhden pisteen päähän koko maailmanlaajuisen toimialan parhaan yrityksen pisteistä Autokomponentit-sektorilla. Rengasvalmistajista nousimme kuitenkin korkeimmalle sijoitukselle. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) on sveitsiläisen RobecoSAMin tekemä suurten pörssiyritysten vuosittainen vastuullisuusarviointi.

Lisäksi yhtiömme on mukana OMX GES Sustainability Finland GI -indeksissä, joka tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat). Olemme myös mukana STOXX Global ESG Leaders- ja FTSE4Good -indekseissä.

Seuraamme talouden johtamista seuraavilla indikaattoreilla:

 • 102-18 Organisaation hallintorakenne
 • 201-1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo
 • 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset
 • 102-43 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.