FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Riippumaton varmennusraportti

Nokian Renkaat Oyj:n johdolle

Olemme Nokian Renkaat Oyj:n (jäljempänä Nokian Renkaat) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan varmennustoimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet verkossa julkaistavat yritysvastuutiedot raportointiajanjaksolta 1.1.–31.12.2017, jotka on esitetty Nokian Renkaiden verkkosivustolla erikseen merkityillä sivuilla sekä PDF-muotoisessa ”Yritysvastuuraportti 2017” –raportissa (jäljempänä ”Yritysvastuutiedot”).

Varmennuksemme kriteeristönä on käytetty GRI Sustainability Reporting Standards-ohjeistoa (jäljempänä jäljempänä GRI Standardit).

Toimeksiannon luontaiset rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yritysvastuutietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Esitettyjä yritysvastuutietoja tulee arvioida yhdessä Nokian Renkaiden antamien yritysvastuutietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa.

Nokian Renkaiden johto vastaa yritysvastuutietojen mittaamisesta, laatimisesta ja esittämisestä GRI Standardien mukaisesti.

Meidän tehtävänämme on esittää riippumaton johtopäätös yritysvastuutiedoista. Olemme suorittaneet toimeksiannon ISAE 3000:n (uudistettu) mukaisesti. Siinä määrin kuin on lain mukaan mahdollista, emme vastaa tekemästämme työstä, tästä varmennusraportista tai esittämistämme johtopäätöksistä muille osapuolille kuin Nokian Renkaille.

Olemme riippumattomia yhteisöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Sovellamme kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin ollen ylläpidämme kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskien.

Yhteenveto tehdystä työstä

Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan pääasiassa tekemällä tiedusteluja henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt yritysvastuutiedot, soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa suoritettavat toimenpiteet poikkeavat luonteeltaan ja ajoitukseltaan kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannosta suoritettavista toimenpiteistä ja ovat niitä suppeampia, minkä vuoksi siinä annetaan huomattavasti alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

Olemme haastatelleet Nokian Renkaiden ylimmän johdon jäseniä;

Olemme arvioineet GRI Standardien raportointia koskevien periaatteiden soveltamista yritysvastuutietojen esittämisessä;

Olemme arvioineet yritysvastuutietojen raportointirajojen määrittelyä suhteessa Nokian Renkaiden liiketoimintaan ja toimialaan;

Olemme arvioineet yritysvastuutietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettyjä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön menettelytapoja;

Olemme käyneet läpi esitetyt yritysvastuutiedot, ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä;

Olemme testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä alkuperäisistä dokumenteista ja järjestelmistä otospohjaisesti ja;

Olemme tehneet toimipaikkakäynnin yhdelle Nokian Renkaiden toimipaikalle.

Johtopäätökset

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan GRI Standardien mukaisesti laadittu.

Helsinki, 9. maaliskuuta 2018

KPMG OY AB

Lasse Holopainen, KHT

Tomas Otterström, Partner