FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Tuotteiden edistyksellisyyden, tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtaminen

3 - Good health and well-being12 - Responsible consumption and production13 - Climate action

Rengasvalmistajana meidän tulee huolehtia siitä, että kehittämämme, valmistamamme ja markkinoimamme renkaat ovat tutkitusti käyttäjilleen turvallisia, laatuvaatimusten mukaisia sekä täyttävät asiakkaiden ja renkaiden käyttäjien odotukset. Tuotekehitystämme ohjaa kestävän turvallisuuden periaate: renkaan turvallisten ominaisuuksien pitää säilyä lähes muuttumattomina koko renkaan elinkaaren ajan.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen: tavoitteemme on kehittää ja valmistaa maailman turvallisimpia, laadukkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä renkaita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uudet lanseeraamamme renkaat ovat ominaisuuksiltaan aina entisiä parempia, ja olemme kehittäneet tuotteisiimme edistyksellisiä ratkaisuja, kun arvioidaan esimerkiksi renkaiden vierintävastusta (polttoaineen kulutus, hiilidioksidipäästöt) tai renkaiden aiheuttamaa maan painumaa maa- ja metsätaloudessa.

Varmistamme tuotteidemme teknisen laadun testaamalla ja tutkimalla jokaisen renkaanvalmistuksen raaka-aineen ja kehittämällä sekoituksia jatkuvasti eteenpäin. Etsimme ja testaamme aktiivisesti myös uusiutuvia raaka-aineita.

Vastuu tuotteista nivoutuu kaikkeen toimintaamme ja kattaa sekä tuotteen turvallisuuden, laadun että määräystenmukaisuuden. Vastuu kattaa prosessimme aina tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, testaukseen, tuotantoon, hankinta- ja ostotoimintoihin sekä toimitusketjuun kaikkine vaiheineen ja toimintoineen. Lisäksi tuotevastuutamme on tuotteiden markkinointi sekä viestintä kuluttajille.

Tuotteiden edistyksellisyyden, tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtamisen kuvaus käsittää seuraavat oleelliset aiheet:

 • tuotteen turvallisuus
 • renkaan vierintävastus
 • innovaatiot tuotteen ympäristöystävällisuuden parantamiseksi

Aiheiden vaikutuksista Nokian Renkaiden arvoketjussa sekä aiheiden rajoista voit lukea lisää olennaisuusanalyysistä.

Tuotteiden edistyksellisyyden, tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtamista ohjaavat seuraavat periaatteet, toimintamallit ja politiikat:

 • Johtamista ja tuotekehitystä ohjaavat eettiset ohjeet, ympäristö-, turvallisuus ja laatupolitiikka sekä testipolitiikat. Myös monet muut asetukset, esimerkiksi meluun, nastoihin, kemikaaleihin, testaukseen ja rengasmerkintöihin liittyen, ohjaavat työtämme. Voit tutustua aiheeseen tarkemmin vastuullisuuden johtaminen -osiossa.
 • Koko toimitusketjumme laadullisina peruslähtökohtina ovat UNECE:n ja EU:n yhteisiin säännöksiin perustuvien hyvien toimintatapojen mukaisuus, prosessien tehokkuus ja toimivuus, tuotteiden turvallisuus ja tasalaatuisuus sekä toimitusvarmuus. Renkaiden tutkimus- ja kehitystoiminnoissamme noudatamme toimialaamme ohjaavaa lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä eettisissä ohjeissamme selostettuja periaatteita. Toimintaamme valvovat useiden maiden viranomaiset. Kaikkea tekemistämme ohjaavat lainsäädäntöön ja viranomaisten määräyksiin perustuvat vaatimukset, joiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa liikenneturvallisuus.
 • Toimintaamme eri funktioissa ohjaavat työohjeet ja toimintamallit, jotka koskevat niin prosesseja, työvaiheita kuin yksittäisiä tehtäviäkin. Toiminnasta vastaavat yhtä lailla yksittäiset työntekijät, esimiehet, yksiköiden päälliköt kuin ylin johto. Ohjeistuksia tarkistetaan tarvittaessa.
 • Vastuu tuotteista on nivottu sekä yksikkökohtaisiin että henkilökohtaisiin tulostavoitteisiin. Yksikkökohtaisia tavoitteita seurataan reaaliajassa, henkilökohtaiset tavoitteet käydään läpi kehityskeskusteluissa vuosittain.

Lisäksi tuotekehityksen toimintaa ohjaavat seuraavat politiikat, menettelyohjeet ja säännökset:

Renkaan/ajoneuvon turvallisuus (esim. Uniform, nasta-asetus, melu)

 • UN/ECE E-säännöt nro. 30, 54, 106, 109 ja 117
 • EC/661/2009 Yleinen turvallisuusasetus
 • TP TC 018/2011 Tekninen asetus ajoneuvojen turvallisuudesta
 • FIN/408/2003, viimeksi muutettu asetuksella 466/2009, nasta-asetus
 • U.S. DOT NHTSA Standardit 571.119, 571.139, 575.104
 • CCC Chinese Compulsory Certification
 • GSO Standardit 50, 51, 52, 1783, 1784

Rengasmerkinnät

 • EC/1222/2009 EU-rengasmerkintä
 • GSO-rengasmerkintä
 • SASO 2857-2015 rengasmerkintä

Kemikaaliasetus

 • EC/1907/2006 REACH-kemikaalidirektiivi

Tuotetestaus

 • ISO 17025 akkreditointi
 • Sopimus tuotannon yhdenmukaisuudesta EU Dir. 2007/46 ja UN/ECE 1958 Agreement

Tuotekehityksen organisaatio

Vuoden 2018 alusta siirsimme tuotehallinnan ja tuotekehityksen toiminnot osaksi uutta, Tuotteet ja teknologiat -yksikköä, jonka tehtävänä on luoda kasvua tarjoamalla kilpailukykyisiä tuotteita kaikilla keskeisillä markkinoilla. Yksikkö tiivistää entisestään toimintojen yhteistyötä vieden innovaatiot sekä tuotekehityksen lähemmäs kuluttajia. Jatkossa renkaiden tuotekehityksessä pystytään entistä paremmin vastaamaan paikallisolosuhteiden vaatimuksiin. Tavoitteena on varmistaa innovaatiojohtajan asemamme sekä tuotteissa että ratkaisuissa. Yksikön johtaja kuuluu yrityksen johtoryhmään ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Tuotekehitysorganisaatio koostuu kolmesta avainfunktiosta ja niitä tukevista toiminnoista: 

 • Materiaalikehityksessä kehitetään renkaiden ja pinnoitteiden materiaaleja. Uusia raaka-aineita ja innovaatioita kehitetään tutkimushankkeiden avulla usein yhteistyössä raaka-ainetoimittajien kanssa.
 • Rakennesuunnittelussa keskitytään renkaan eri komponentteihin, joiden avulla pystytään vaikuttamaan muun muassa käsiteltävyyteen ja rengasmeluun sekä vierintävastukseen, jonka pienentäminen on yksi tuotekehityksemme avaintehtävistä.
 • Pintamallikehitys puolestaan suunnittelee renkaan pintamallin, joka vaikuttaa muun muassa vesiliirto-ominaisuuksiin, pitoon ja käsiteltävyyteen.

Näitä kolmea toimintoa tukevat mm. koeosasto ja rengastekninen osasto: 

 • Koeosastolla renkaista testataan ensin laboratorio-olosuhteissa nopeus- ja rasituskestävyys sekä vierintävastus. Vain parhaimmat renkaat testataan todellisissa olosuhteissa testiradoilla. Tuntumakuljettajat testaavat valittuja renkaita useita kertoja, jotta renkaan suorituskyvystä saadaan mahdollisimman paljon tietoa.
 • Rengastekninen osasto testaa uusia rengasideoita ja antaa palautetta eri tuotekehitysosastoille sekä huolehtii uusien tuotteiden tuotantoon saattamisesta.

Tuotteiden vastuullisuuteen liittyvää työtä tekevät myös poikkiorganisatoriset työryhmät, joiden avulla varmistamme laaja-alaisen osaamisen sekä renkaan kehitysvaiheen että kaupallisen valmistuksen aikana.

Keskeiset toimet vuonna 2017

Uudistuminen ja edistyksellisyys näkyvät tuotevalikoimassamme, ja esimerkiksi vuonna 2017 lanseeraamistamme uutuustuotteista löytyy turvallisuutta parantavia innovaatioita. Tuoteturvallisuusominaisuuksille, kuten märkä- ja jääpidolle, olemme asettaneet tavoitteet jo konseptointivaiheessa.

Vuonna 2017 toimme valikoimaamme Nokian Hakkapeliitta 9 ja Nokian Hakkapeliitta 9 SUV -talvirenkaat, joissa on uudenlaiset tuplanastat. Testien mukaan renkaiden kaikki jääpito- ja talvipito-ominaisuudet ovat parantuneet verrattuna aiempiin tuotteisiimme. Kesäkaudelle toimme markkinoille Nokian Hakka Blue 2 ja Hakka Black 2 SUV -kesärenkaat, jotka täydentävät monipuolisen Hakka-kesärengasvalikoiman. Uutuusrenkaiden tasapainoisen ja tarkan tiekosketuksen takana on uuden sukupolven pintamalli, monikerrosrakenne ja vaihtelevissa keliolosuhteissa pidon varmistava kumiseos.

Kerroimme myös tukevamme Espanjaan suunnitellun testi- ja teknologiakeskuksemme yhteydessä paikallisen yliopiston hanketta, jossa luonnonkumin korvaajaksi kaavaillun guayulen kasvatusta pilotoidaan yhtenä ensimmäisten joukossa Euroopassa.

Tavoitteellista toimintaa

Tuotteidemme turvallisuuden parantaminen on jatkuvan tuotekehityksen ja testaamisen tulos. Panostamme innovaatioprosessiimme, sillä haluamme paitsi lisätä turvallisuutta teillä myös säilyttää asemamme premium-renkaiden valmistajana ja teknisenä edelläkävijänä kaikissa olosuhteissa.

Teemme jatkuvaa työtä myös ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi kiinnittämällä huomiota renkaidemme vierintävastukseen. Tavoitteenamme onkin, että jokaisen uuden tuotesukupolven vierintävastus on edeltäjätuotetta alhaisempi.

Asetimme vuonna 2015 tavoitteeksi vähentää tuotteistomme vierintävastusta seitsemän prosenttia vuoteen 2020 mennessä (referenssivuosi 2013), mikä tarkoittaa samalla liikenteen CO2-päästöissä 500 miljoonan kilon vähennystä tavoitejaksolla. Tässä kehitystyössä on edetty hyvin, selvästi edellä tavoiteaikataulusta. Polttoaineen kulutusta alentavien erityisen alhaisen vierintävastuksen renkaiden osuus oli lähes 90 prosenttia vuonna 2017 (87 prosenttia vuonna 2016), mikä tarkoittaa vuotuisena CO2-vähennyksenä noin 100 miljoonan kilon vähennystä.

Lisäksi strateginen jatkuva tavoitteemme on, että noin 30 prosenttia vuodessa myymistämme renkaista on enintään kaksi vuotta vanhoja tuotemalleja. Säännöllisesti uudistuvat tuotevalikoimat varmistavat, että saatavilla on renkaita, jotka vastaavat eri markkina-alueiden erityisolosuhteita.

Toiminta virhetapauksissa

Laatujärjestelmän avulla huolehdimme tuotteidemme seurannasta tuotteen elinkaaren läpi ja varmistamme, että jokainen myyntiin vapautettu rengaserä on viranomaismääräysten ja asetusten mukainen. Seuraamme tuotteen laatua ja laatuseurannan tuloksia systemaattisesti. Tarvittaessa ryhdymme nopeasti toimenpiteisiin turvallisuuden varmistamiseksi.

Konsernimme ei ole toteuttanut yli 17 vuoteen yhtään merkittävää tuotteiden takaisinvetoa. Nokian Renkaat ei myöskään ole ollut osallisena oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät tuotevastuuseen.

Järjestelmämme mahdollistavat renkaiden takaisinvedon käynnistämisen ja tiedottamisen nopeasti ja täsmällisesti. Menettely renkaiden poisvetämiseen markkinoilta on määritelty laatu­ohjeistuksessa ja menettelytavat sisäisissä toimintaohjeissa, jotka kattavat niin asiakasreklamaatiot kuin asiakkaalle aiheutuvat vaaratilanteet. Ohjeistuksista keskeisimmät koskevat asiakasreklamaatioiden käsittelyä, myynnin rajoittamista ja myyntierän vetämistä pois markkinoilta. Meillä on valmiudet poistaa renkaat joko tukku- ja vähittäisketjusta tai edellisten lisäksi myös loppukuluttajilta sekä raportoida viranomaisille välittömästi niissä kaikissa maissa, joissa ko. rengas on myynnissä. Ohjeissamme on huomioitu myös maakohtaiset ohjeis­tukset, kuten Yhdysvaltoja koskeva NHTSA:n vaatima raportointi. Konsernimme koko henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan tietoonsa tulleet laatupoikkeamat. 

Seuraamme EU:n tuoteturvallisuustietokantaa, johon rekisteröidään alan takaisinvetotilanteita. Saatu tieto auttaa arvioimaan ennalta vastaavien riskien todennäköisyyttä omissa prosesseissamme.

Vastuullisuuden seuraaminen – Raaka-aineesta premium-renkaaksi

Pitkä ja monivaiheinen matka raaka-aineesta valmiiksi premium-renkaaksi sisältää tuhansien ammattilaisten työpanoksen ja laadunvarmistuksen. Onkin perusteltua sanoa, että koko henkilöstö linkittyy tuotteiden vastuullisuuteen, ja tuotteen osalta vastuullisuus alkaa raaka-aineiden hankinnasta.

Yhtiömme hankintaosaston työtä määrittelee sisäinen ostopolitiikka, joka luo ylätason katsauksen vastuulliseen hankintatoimintaan. Eettisen ohjeiston pohjalta on laadittu hankinnan eettinen koodisto (Supplier Code of Conduct), joka käsittelee muun esimerkiksi työolosuhteita, ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua. Luonnonkumitoimittajat ovat hankinnan erityiskohderyhmä. Lue lisää hankinnasta!

Kaikki tuotannossa käytettävät raaka-aineet käyvät läpi hyväksyntäprosessin. Renkaan laatu varmistetaan myös tuotannon aikaisilla prosessikontrolleilla sekoituksen laaduntarkkailusta lähtien. Lisäksi jokainen valmis rengas käy läpi tuotannon laatukontrollin, johon kuuluu renkaiden voimavaihtelu-, ETP eli epätasapainon mittaus ja heittomittaus sekä visuaalinen tarkastus. Uutta tuotetta lähetyksiin vapautettaessa käytetään osittain tiukempia sisäisiä laatuvaatimuksia, jotta varmistetaan viranomaismääräysten mukaiset laatuvaatimukset.  

Turvallisuus liittyy renkaiden käyttöön liittyvien riskien ymmärtämiseen ja hallintaan. Seuraamme renkaiden turvallisuutta läpi tuotteiden elinkaaren. Tuotekehityksen testeissä teemme renkaille muun muassa kuluma- ja käyttötestausta. Kun renkaat kulutetaan loppuun asti, tiedetään, miten ne kuluvat ja miten niiden ominaisuudet mahdollisesti muuttuvat.

Arvioinnista ja toiminnoista vastaavat toimintaan erikoistuneet ja koulutetut asiantuntijat. Toimintamme perustuu viranomaisvaatimusten ja laatujärjestelmämme mukaisiin toimintaohjeisiin. Mahdolliset toimenpiteet teemme viranomaisten kanssa yhdessä sovitulla tavalla.

Vastuumme tuotteista ulottuu aina siihen asti, kun renkaat kierrätetään materiaalina. Mikäli renkaita ei kierrätetä asianmukaisesti, ne päätyvät ympäristöön tai kerääntyvät ihmisten varastoihin.

Rengasvalmistajat ovat Euroopassa järjestäneet renkaiden kierrätyksen yhdessä. Suomessa renkaista kierrätetään lähes 100 prosenttia ja Euroopassa noin 95 prosenttia. Venäjällä renkaiden kierrätysaste on ollut varsin alhaisella tasolla. Olemme osallistuneet aktiivisesti keskusteluihin kierrätyksen edistämiseksi. Keskustelut johtivat vuonna 2015 asiaa koskevan lainsäädännön valmistumiseen: vuonna 2016 oli tavoitteena kierrättää vähintään 15 prosenttia Venäjän myyntiä vastaavasta määrästä ja 20 prosenttia vuoden 2017 määrästä. Nokian Renkaat on muutamien muiden isojen valmistajien kanssa perustanut Venäjällä toimivan Ekorengasliiton, joka vastaa rengasalan toimijoiden rengaskierrätyksestä. Vuoden 2017 aikana renkaiden kierrätysjärjestelmä saatiin toimimaan ja käytöstä poistettuja renkaita kerätään ja hyödynnetään. Haasteena tulevaisuudessa on rengaskierrätyspisteiden puuttuminen Venäjällä.

Auditoinnit varmistavat toiminnan laatua

Yhtiömme toimintaa auditoivat vuosittain asiakkaat, autovalmistajat sekä erilaisiin standardeihin liittyvät tahot. Lupamenettelyn yhteydessä rengasvalvontaviranomaiset ovat varmistaneet, että meillä on asianmukaiset edellytykset toiminnan harjoittamiseen ja että markkinoille laskemamme renkaat täyttävät niille määritellyt vaatimukset.

Kansallisen rengasvalvontaviranomaiset sekä menetelmiä ja laitteita valvovat viran­omaiset seuraavat ja arvioivat tarkastuksissaan Nokian Renkaiden tutkimuksen sekä renkaiden laadun ja turvallisuuden varmistavaa toimintaa ja niiden asianmukaisuutta säännöllisesti. Lisäksi varmistamme sisäisen valvonnan keinoin toimintamme laadullisen tason ja määräystenmukaisuuden. Teemme järjestelmällisesti oman toimintamme auditointeja, johdon katselmuksia ja kehitämme menettelytapojamme jatkuvasti.

Myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme arvioivat vuosittain kyvykkyyttämme toimia määräysten edellyttämällä tavalla ja hoitaa sopimusten mukaisia velvoittei­tamme. Omissa auditoinneissaan he varmistavat renkaiden valmistusprosesseihin ja rengastutkimukseen ja -kehitykseen liittyvien toimintojemme asianmukaisuuden.

Vuonna 2017 Finas teki akkreditointiauditoinnit Nokian Renkaiden testilaboratorioihin. Vuosittain tehtävä auditointi varmistaa, että voimme suorittaa osan viranomaistestauksista, joiden perusteella kansallinen tyyppihyväksyntäviranomainen myöntää tuotehyväksyntöjä. Osa viranomaistestauksista tilataan ulkopuolisista, akkreditoiduista laboratorioista. Lisäksi kuluneen vuoden aikana tehtaillamme toteutettiin auditoinnit esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmään sekä Kiinan vientilupaan liittyen.

Sisäisissä auditoinneissa otettiin tarkempaan tarkasteluun tuoteturvallisuus. Tällä työllä valmistauduttiin autoteollisuuden IATF 16 949 -laatujärjestelmän uuteen versioon, johon sisältyy tuoteturvallisuus. Sisäisissä auditoinneissa valmistusprosessi käytiin läpi lopusta alkuun, tunnistettiin riskit sekä tarvittavat toimenpiteet. Merkittävimmäksi tuotelaaturiskiksi nousi mahdollisuus materiaalien sekaantumiseen. Tähän liittyen otettiin käyttöön järjestelmä, joka estää inhimillisen erehdyksen mahdollisuuden materiaalivalinnoissa. Tuoteturvallisuuteen luotiin myös uusi menettelyohje, joka kattaa valmistuksen molemmissa tehtaissamme. Lisäksi jatkossa tehtaillamme toimivat nyt nimitetyt tuoteturvallisuusvastaavat.

Oman toimintamme lisäksi valvomme alihankkijoiden, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppanien toiminnan laatua sekä määräystenmukaisuutta. Kirjallisiin kyselyihin perustuvien arviointien lisäksi teemme omia auditointikäyntejä varmistaaksemme, että tuotantoon ja rengaskomponenttien kehitykseen osallistuvat muutkin osapuolet täyttävät vaaditut lähtökohdat ja yhteistyö­sopimuksissa määritellyt velvoitteet. Seuraamme ja valvomme tarkastuksissa ilmenneiden puutteiden korjaustoimenpiteiden toteutusta.

Asiakastyytyväisyys ohjaa kehittämistä

Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä asiakastutkimuksilla, markkinatiedolla ja myyntitilastoilla, joiden muutostrendit tarjoavat tietoa asiakastyytyväisyyden kehittymisestä kilpailutilanteeseen suhteutettuna. Lisäksi hyödynnämme riippumattomien tutkimusorganisaatioiden raportteja toimialaltamme. Asiakas- ja markkina­segmenteillemme tekemämme tutkimukset antavat suuntaa strategisten tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan kehittämiselle. Lue lisää asiakastyytyväisyydestä ja sen kehittämisestä!

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.