FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö tähtää huipputuloksiin

Korkealaatuisella henkilöstöjohtamisella varmistamme sitoutuneen, motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme osaamisen, työhyvinvoinnin sekä tasa-arvoisen kohtelun. Esimiesten avulla yhtenäinen yritys- ja johtamiskulttuuri viedään luonnolliseksi osaksi yhteistä arkea.

Tuemme henkilöstömme kehittymistä sisäisellä työnkierrolla, työssäoppimisella ja koulutusratkaisuilla. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat keskeisessä roolissa henkilöstön kehittämisessä. Kehityskeskusteluissa paneudutaan suorituksen johtamiseen, tavoitteisiin sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen ovat avainasemassa. Käytämme muun muassa 360°-arviointia esimiestyön kehittämiseen, kuten myös coachingia sekä erilaisia sisäisiä ja ulkoisia koulutuksia. Yhteisesti määritellyt johtamisen periaatteet on sidottu esimiesten 360-arviointeihin sekä Hakkapeliitta Leader -simulaatiopeliin.

Vuonna 2017 otimme käyttöön koko yhtiössä pelillisen HakkapeliittaGo-koulutusalustan, joka mahdollistaa tiimeissä oppisen aiempaa innovatiivisemmin. Vuoden 2017 aikana uudistimme myös Hakkapeliitta eAcademy -koulutusportaalin, joka osaltaan mahdollistaa joustavan verkossa oppimisen konserninlaajuisesti.

Organisaatiorakenteen uudistuessa loppuvuodesta tarjosimme esimiehille tukea muutosjohtamiseen ja -viestintään liittyen muun muassa globaalien Skype-koulutusten muodossa.

Tarvittaessa räätälöimme koulutuksia myös yksiköiden kehittymistarpeisiin, liiketoimintastrategiaan ja -tavoitteisiin pohjautuen. Vuonna 2017 myyntiä ja myynnin johtamista kehitettiin globaalissa Sales Academy -koulutusohjelmassa, jossa vahvistettiin sekä esimiesten että myyjien osaamista. Myynnin esimiehille järjestettyjen kansainvälisten Sales Coaching -koulutusten tavoitteena oli yhtenäistää myynnin johtamiskulttuuria sekä auttaa myyjiä saavuttamaan entistä parempia tuloksia. Myyntitiimeille paikallisesti järjestetyt Sales Skills Training -koulutukset perustuivat yhdessä myyjien kanssa määriteltyyn myyntiprosessiin. Koulutuksessa keskityttiin erityisesti asiakastarpeiden tunnistamiseen ja myyntitaitojen kehittämiseen. Koulutus tuki myynnin ja asiakaspalvelun kehittymisen lisäksi kasvutavoitteitamme Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Kokonaisuudessaan osaamisen kehittäminen tapahtuu pääosin työssä oppimalla erilaisissa projekteissa, ongelmien ratkaisutilanteissa, työnkierrossa ja uusien työtehtävien kautta.

Johtamisen periaatteet ponnistavat arvoista

Johtamisen periaatteet toimivat työkaluna koko konsernimme esimiehille käytännön johtamistilanteissa sekä perustana johtamisen kehittämiselle ja mittaamiselle. Näin jokainen esimies tietää, miten esimiestyöskentelyä arvioidaan, kuinka pitäisi kehittyä esimiehenä, ja miten kehittää omaa tiimiä. Yhtenäisen yritys- ja johtamiskulttuurin luominen lähtee liikkeelle johdonmukaisesta ja yrityksellemme sopivasta johtamisesta ja esimiestyöstä, mutta on loppupeleissä koko henkilöstömme asia. 

  • Johda omalla esimerkilläsi. Toimi roolimallina edistäen hakkapeliittakulttuuria! 
  • Kehitä tiimiäsi. Etsi ja anna mahdollisuuksia henkilöstösi kehittyä! 
  • Näytä tie menestykseen. Luo mukaansatempaavat tavoitteet ja voitontahtoa tiimillesi! 
  • Rohkaise jatkuvaan parantamiseen. Edesauta kekseliään ja avoimen ilmapiirin syntymistä! 
  • Ota vastuu laadusta ja tuloksista. Innosta henkilöstöä kohti yrittäjähenkistä ajattelua!

Drive!-henkilöstötutkimus on mahdollisuus vaikuttaa

Vuosittain toteutettava Drive!-henkilöstötutkimus on tärkeä työkalu niin organisaation kuin yrityksen kehittämisessä. Sen avulla saamme henkilöstöltä aktiivisesti ja laajamittaisesti palautetta asioista, jotka ovat lisänneet työtyytyväisyyttä, ja jotka kaipaavat kehittämistä.

Vuonna 2017 toteutetussa kyselyssä 91,3 prosenttia henkilöstöstämme vastasi kyselyyn (88,7 prosenttia vuonna 2016). Tutkimuksen kokonaistulos eli henkilöstön omistautuneisuutta ja sen edellytyksiä mittaava People Power -indeksi nousi konsernitasolla. Trendi on ollut kolmena vuotena positiivinen, mikä kertoo, että sitoutuminen yhtiöömme on kasvanut. Kokonaisuudessaan tuloksemme parani vuonna 2017 kaikissa indekseissä: johtaminen, sitoutuminen, suosituskyky ja omistautuneisuus olivat kaikki yli kansainvälisen normin, omistautuneisuus jopa selvästi yli kansainvälisen normin.

Henkilöstö piti tuotteidemme ja palveluidemme laatua erinomaisena sekä arvoja selkeinä ja tavoittelemisen arvoisina. Myös mielipiteiden avoin ilmaiseminen, työn arvostus ja tavoitteiden selkeys saivat kiitosta. Kaikista vastaajista 92 prosenttia arvioi yhtiömme kantavan hyvin yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa. Työympäristöään turvallisena piti 85 prosenttia kaikista vastaajista, ja tuotannon työntekijöistä 77 prosenttia. Molemmat edellä mainitut tulokset paranivat edellisestä vuodesta.

Tunnistetut kehittämistoimenpiteet kohdistuivat erityisesti esimiestyöhön, osallistamiseen sekä tiedonkulkuun. Lisäksi järjestimme virtuaalityöpajan, jossa henkilöstö pääsi aktiivisesti osallistumaan yhtiön tulevaisuuden menestyksen ideointiin ja osaamisensa jakamiseen.

Molempien tutkimusten tulokset antoivat vahvan viestin yhdessä tekemisen tärkeydestä sekä yhteisten prosessien, toimintamallien ja työympäristön kehittämisestä. Tutkimuksen tulosten perusteella esimerkiksi Nokian-toimipaikassa tarkastellaan työtiloja osana toimintakulttuurin kehittämistä.

Drive!-tutkimustulokset viestittiin koko organisaatiolle esimiesten kautta. Heidät valmennettiin erityisissä Drive!-valmennuksissa purkamaan tulokset tiimiensä kanssa, tunnistamaan kehityskohteita sekä edistämään toimintasuunnitelmaa yhdessä tiiminsä kanssa. HR on ollut myös aktiivisesti mukana purkutilaisuuksissa yhdessä työhyvinvointikoordinaattorien kanssa. Purkutilaisuuksia järjestettiin esimerkiksi tuotannon kaikissa vuoroissa, ja myös erityistä tukea tarvitsevat tiimit tunnistettiin.

Drive! henkilöstötutkimuksen tulokset (kokonaistulosta kuvaava People Power indeksi)

Drive! henkilöstötutkimuksen tulokset (kokonaistulosta kuvaava People Power indeksi)
2013 2015/2016 2017
Nokian Renkaat Suomi 63,9 61,5 67,3
Nokian Renkaat Venäjä ja Kazakstan 69,0 73,8 74,9
Vianor 72,7 72,8 70,4
Myyntiyhtiöt 76,3 75,4 76,4
Koko konserni 69,7 70,8 71,8

Kehityskeskustelut

Kehityskeskusteluiden avulla luomme suuntaa lähitulevaisuuteen sekä asetamme liiketoimintastrategiasta johdettuja, päivittäiseen työhön konkretisoituvia tavoitteita. Keskustelut ovat myös tärkeä osa lähiesimiestoimintaa sekä avainroolissa osaamisen kehittämisessä.

Kehityskeskustelussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä kokonaissuoritusta huomioiden myös arvojen mukainen käyttäytyminen. Lisäksi keskustelussa käydään läpi tavoitteet kuluvalle vuodelle, keskustellaan onnistumisen edellytyksistä sekä osaamisen kehittämisen tarpeista suhteessa tavoitteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Kehityskeskustelut kirjataan sähköiseen työkaluun, jonka perusteella kehityskeskustelujen käymisestä raportoidaan johdolle.

Alkuvuodesta 2017 järjestettiin kaikille esimiehille koulutus, jossa painotettiin kehityskeskustelujen tärkeyttä, suorituksen johtamista ja itse prosessia. Vuonna 2015 luodun People Review -prosessin mukaisesti kehityskeskustelut käydään konsernissamme toimihenkilöiden kanssa kahdesti ja tuotannon työntekijöiden kanssa kerran vuodessa. Koko henkilöstömme sukupuoleen tai henkilöstöryhmään katsomatta kuuluu kehityskeskustelujen piiriin.

Vuonna 2017 yhteensä 83,4 prosenttia henkilöstöstämme kävi kehityskeskustelun (86 prosenttia vuonna 2016). Myyntiyhtiöissä luvut nousivat edellisestä vuodesta. Vianorissa puolestaan haastava vuosi ja meneillään oleva kannattavuuden parannusohjelma näkyi käytyjen kehityskeskusteluiden vähenemisenä. Vuonna 2018 kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että myös Vianorilla People Review -prosessi saadaan tiiviimmäksi osaksi johtamista. Jatkamme myös esimiesten kouluttamista globaalisti ja keskitymme erityisesti suorituksen arvioinnin kehittämiseen ja sen toteutumiseen tasapuolisesti.

Drive!-henkilöstötutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että kehityskeskustelut koetaan yhtiössämme hyödyllisiksi ja niillä on nähtävissä positiivinen yhteys henkilöstön tyytyväisyyteen kaikissa tutkimuksen aihealueissa, henkilöstöryhmästä riippumatta.

Käydyt kehityskeskustelut (toteutuma, %)

Käydyt kehityskeskustelut (toteutuma, %)
2015 2016 2017
Nokian Renkaat Suomi 79,4 % 97,4 % 99,7 %
Nokian Renkaat Venäjä 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Myyntiyhtiöt 37,6 % 75,1 % 87,0 %
Vianor 79,7 % 69,8 % 56,3 %
Koko konserni 82,8 % 86,0 % 83,4 %

Workday tuo henkilöstöprosessit digiaikaan

Uuden Workday HR-tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti eteni vuoden 2017 aikana suunnitelmien mukaisesti, ja se otetaan koko konsernissa käyttöön alkuvuodesta 2018. HR-tietojärjestelmään integroidaan merkittävät HR-prosessit tulevien kahden vuoden aikana. Käytäntöjen yhtenäistäminen on yksi ensimmäisistä askelista kohti yhteistä visiotamme: yksi yhtiö – yhteinen tiimi.

Uusi järjestelmä auttaa harmonisoimaan henkilöstöprosessimme ja tuo reaaliaikaisen datan sekä analytiikan liiketoimintapäätösten tueksi. Näin tuemme paitsi liiketoimintajohtamista myös globaalien tiimien muodostumista ja rotaatiota maiden rajojen yli. Käyttöönoton myötä Workday vahvistaa tasa-arvon ja läpinäkyvyyden toteutumista yhtiössämme. Kun Workday kokoaa kaiken henkilöstöön liittyvän tiedon yhteen paikkaan, tiedon hallinta yksinkertaistuu ja tiedon kulku nopeutuu. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tarkistaa ja päivittää tietonsa järjestelmään.

Pienistä puroista paljon iloa paikallisyhteisöihin

Pienistä puroista paljon iloa paikallisyhteisöihinVaikutuksemme yhteiskuntaan ovat moninaiset: Nokialla olemme yksi suurimmista työllistäjistä, Venäjällä rakensimme henkilöstöllemme asuntoja, maksamillamme veroilla tuemme ihmisten hyvinvointia eri maissa ja aktiivinen osallistumisemme liikenneturvallisuuden saralla parantaa ihmisten turvallista tiellä liikkumista. Me uskomme, että pienilläkin teoilla on merkitystä, ja vuoden 2017 aikana vaikutimme henkilöstömme kanssa monipuolisesti ihmisten arkeen.

Nokian-toimipaikan henkilöstömme kanssa tuimme pirkanmaalaisia vähävaraisia lapsia tekemällä yhteistyötä Tampereen Hope ry:n kanssa. Nokian Renkaat lahjoitti Hope-yhdistykselle liikelahjoja myytäväksi ja henkilöstöllämme oli mahdollisuus ostaa tuotteita. Vuoden 2017 tempauksessa keräsimme lähes 5 500 euroa, joilla yhdistys hankki muun muassa jouluksi ruokalahjakortteja vähävaraisille perheille. Lisäksi henkilökuntamme on jakanut hyvää mieltä lahjoittamalla Nokian-toimipaikan keräyksissä uusia koulureppuja ja -tarvikkeita koulujen alkaessa sekä joululahjoja lapsille Hope-yhdistyksen kautta.

Venäjän-toimipaikassa henkilöstö puolestaan muisti yksinäisiä vanhuksia hankkimalla lahjoja, jotka toimitettiin hyväntekeväisyysjärjestön kautta perille ilahduttamaan vähävaraisia ja yksinäisiä ikäihmisiä. Tavaksi on tullut myös järjestää kaksi kertaa vuodessa vaatekeräys. Osa vaatteista myydään Kiitos-hyväntekeväisyyskaupan kautta ja osa kierrätetään suoraan apua tarvitseville. Käyttökelvottomat vaatteet lähetetään uusiokäyttöön. Vuoden 2017 kampanjan aikana henkilöstömme keräsi parisataa kiloa vaatetta. Tavarat lahjoitettiin Kiitos-hyväntekeväisyyskauppoihin, joista myyntirahat ohjattiin Pietarin kodittomien auttamiseen ja myynnistä jääneet vaatteet Borisova Griva -kylän asukkaille.

Olimme mukana edistämässä myös lasten turvallista tiellä liikkumista Nokialla, kun paikallinen yhdistys järjesti turvallisuustapahtuman lapsille. Lisäksi nuorisourheiluhanke Flying Finn 100 sai yhtiöltämme kolme junior kart -autoa Pirkanmaan Karting ry:lle. Ennen kuin upouudet kilpurit päästettiin kunnolla seuran junioreiden harjoituskäyttöön, oli henkilöstömme lapsilla mahdollisuus koeajaa menopelit.

Eri puolella maailmaa sijaitsevissa yksiköissämme järjestetään erilaisia tempauksia ja tehdään suuria ja pieniä tekoja turvallisemman, tasa-arvoisemman ja paremman huomisen puolesta.

Henkilöstömäärät työsuhteen tyypin, työsuhteen luonteen ja alueen mukaan sekä sukupuolen mukaan eriteltynä, yhteensä

Henkilöstömäärät työsuhteen tyypin, työsuhteen luonteen ja alueen mukaan sekä sukupuolen mukaan eriteltynä, yhteensä
Pohjoismaat Venäjä ja IVY Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Muu maailma Yhteensä
Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2017 2 602 1 532 170 195 14 4 513
Naiset 388 233 64 18 8 711
Miehet 2 214 1 299 106 177 6 3 802
Omien työntekijöiden kokonaismäärä 2 558 1 532 169 195 14 4 468
Naiset 378 233 63 18 8 700
Miehet 2 180 1 299 106 177 6 3 768
Ulkopuolinen työvoima 44 0 1 0 0 45
Naiset 10 0 1 0 0 11
Miehet 34 0 0 0 0 34
Kausityösuhteiden kokonaismäärä Vianorissa vuoden 2017 aikana 1 375 0 0 5 0 1 380
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet 2 453 1 458 168 195 0 4 274
Kokoaikaiset 98,3 % 100,0 % 95,2 % 97,4 % 100,0 % 98,7 %
Osa-aikaiset 1,7 % 0,0 % 4,8 % 2,6 % 0,0 % 1,3 %
Naiset 14,2 % 12,3 % 36,9 % 9,2 % 58,3 % 14,2 %
Miehet 85,8 % 87,7 % 63,1 % 90,8 % 41,7 % 85,8 %

Uusien työntekijöiden kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus sukupuolen, iän ja alueen mukaan

Uusien työntekijöiden kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus sukupuolen, iän ja alueen mukaan
Pohjoismaat Venäjä ja IVY Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Muu maailma Yhteensä
Yhteensä uusia työntekijöitä 466 304 127 36 1 934
Naiset 85 68 53 5 0 211
Miehet 381 236 74 31 1 723
Alle 30-vuotiaat 218 177 16 19 0 430
30-50-vuotiaat 207 127 98 12 1 445
Yli 50-vuotiaat 41 0 13 5 0 59
Uusien työntekijöiden osuus kokonaishenkilöstömäärästä (yhteensä) 18,2 % 19,8 % 75,1 % 18,5 % 7,1 % 20,9 %
Naiset, % 3,3 % 4,4 % 31,4 % 2,6 % 0,0 % 4,7 %
Miehet, % 14,9 % 15,4 % 43,8 % 15,9 % 7,1 % 16,2 %
Alle 30-vuotiaat, % 8,5 % 11,6 % 9,5 % 9,7 % 0,0 % 9,6 %
30-50-vuotiaat, % 8,1 % 8,3 % 58,0 % 6,2 % 7,1 % 10,0 %
Yli 50-vuotiaat, % 1,6 % 0,0 % 7,7 % 2,6 % 0,0 % 1,3 %
Pohjoismaat Venäjä ja IVY Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Muu maailma Yhteensä
Yhteensä päättyneitä työsuhteita (poislukien määräaikaiset työsuhteet) 327 132 19 41 2 521
Naiset 30 39 8 8 0 85
Miehet 297 93 11 33 2 436
Alle 30-vuotiaat 77 55 3 28 1 164
30-50-vuotiaat 173 76 15 8 1 273
Yli 50-vuotiaat 68 1 1 5 0 75
Vaihtuvuus (yhteensä) 12,8 % 8,6 % 11,2 % 21,0 % 14,3 % 11,7 %
Naiset, % 1,2 % 2,5 % 4,7 % 4,1 % 0,0 % 1,9 %
Miehet, % 11,6 % 6,1 % 6,5 % 16,9 % 14,3 % 9,8 %
Alle 30-vuotiaat, % 3,0 % 3,6 % 1,8 % 14,4 % 7,1 % 3,7 %
30-50-vuotiaat, % 6,8 % 5,0 % 8,9 % 4,1 % 7,1 % 6,1 %
Yli 50-vuotiaat, % 2,7 % 0,1 % 0,6 % 2,6 % 0,0 % 1,7 %

Hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstöryhmien jakauma sukupuolen ja iän mukaan

Hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstöryhmien jakauma sukupuolen ja iän mukaan
Pohjoismaat Venäjä ja IVY Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Muu maailma Yhteensä
Ylin johto 18 2 4 2 1 27
Naiset 5 0 0 0 0 5
Miehet 13 2 4 2 1 22
Naiset, % 27,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,5 %
Miehet, % 72,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 81,5 %
Alle 30-vuotiaat 0 0 0 0 0 0
30-50-vuotiaat 8 2 3 2 1 16
Yli 50-vuotiaat 10 0 1 0 0 11
Alle 30-vuotiaat, % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
30-50-vuotiaat, % 44,4 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 59,3 %
Yli 50-vuotiaat, % 55,6 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 40,7 %
Toimihenkilöt 1 105 385 165 95 13 1 763
Naiset 264 175 63 18 8 528
Miehet 841 210 102 77 5 1 235
Naiset, % 23,9 % 45,5 % 38,2 % 18,9 % 61,5 % 29,9 %
Miehet, % 76,1 % 54,5 % 61,8 % 81,1 % 38,5 % 70,1 %
Alle 30-vuotiaat 79 109 19 17 1 225
30-50-vuotiaat 714 260 118 43 12 1 147
Yli 50-vuotiaat 312 16 28 35 0 391
Alle 30-vuotiaat, % 7,1 % 28,3 % 11,5 % 17,9 % 7,7 % 12,8 %
30-50-vuotiaat, % 64,6 % 67,5 % 71,5 % 45,3 % 92,3 % 65,1 %
Yli 50-vuotiaat, % 28,2 % 4,2 % 17,0 % 36,8 % 0,0 % 22,2 %
Tuotannon työntekijät 1 435 1 145 0 98 0 2 678
Naiset 109 58 0 0 0 167
Miehet 1 326 1 087 0 98 0 2 511
Naiset, % 7,6 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,2 %
Miehet, % 92,4 % 94,9 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 93,8 %
Alle 30-vuotiaat 321 344 0 17 0 682
30-50-vuotiaat 800 766 0 63 0 1 629
Yli 50-vuotiaat 314 35 0 18 0 367
Alle 30-vuotiaat, % 22,4 % 30,0 % 0,0 % 17,3 % 0,0 % 25,5 %
30-50-vuotiaat, % 55,7 % 66,9 % 0,0 % 64,3 % 0,0 % 60,8 %
Yli 50-vuotiaat, % 21,9 % 3,1 % 0,0 % 18,4 % 0,0 % 13,7 %
Hallituksen kokoonpano 6
Naiset 2
Miehet 4
Naiset, % 33,3 %
Miehet, % 66,7 %
Alle 30-vuotiaat 0
30-50-vuotiaat 2
Yli 50-vuotiaat 4
Alle 30-vuotiaat, % 0,0 %
30-50-vuotiaat, % 33,3 %
Yli 50-vuotiaat, % 66,7 %

*Kaikkien taulukoiden tiedot koostettu paikallisista HR-tietojärjestelmistä.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.