FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Olennaisuustyö Nokian Renkaissa

Vastuullisuuden olennaiset aiheet

Voidaksemme määritellä yhtiöllemme olennaiset vastuullisuuden aiheet, käytimme raportointijakson aikana olennaisuusanalyysia, joka on tehty vuoden 2015 vastuullisuuskyselyn ja liiketoimintayksiköiden vetäjien vastauksien pohjalta. Sen määrittelemät 22 vastuullisuuden erityistä aihetta sekä niiden keskinäinen priorisointi pysyivät ennallaan.

Koska olennaisuusanalyysi on tehty GRI G4 -raportointikehikkoa hyväksikäyttäen, niin jätimme sen taulukkomuotoisen esityksen selitteineen ennalleen. Nykyisen Standard-raportointimallin käsite ”vaikutus”, jonka pohjalta olennaista näkökohtaa arvioidaan siten, että toinen taulukon akseleista kuvaa yhtiön vaikutusta ympäröivään yhteisöön, muuttaa olennaisten aiheiden kuvaamista. Tämä prosessi tullaan käymään läpi vuoden 2018 aikana. Tässä raportissa olennaisen aiheen vaikutuksia kuvataan lyhyesti jokaisen aiheen yhteydessä. Nokian Renkaiden vaikutusten sijoittumista yhtiön arvoketjuun avaamme täällä.

Olennaisten aiheiden priorisoinnilla pyrimme kehittämään liiketoimintaamme sekä valitsemaan vastuullisuusraportoinnin painopistealueet ja kehittämään vastuullisuusviestintää sidosryhmille. Tunnistetut olennaiset aiheet esitetään oheisessa taulukossa. Vaakasuora akseli kuvaa asian merkitystä Nokian Renkaille ja pystysuora akseli sidosryhmille merkittäviä aiheita. Eri sidosryhmien toiveet ja vaatimukset yhtiötä kohtaan saattavat olla keskenään ristiriitaisia, ja samalla niiden odotukset yhtiön toiminnasta ovat erilaisia. Taulukossa yhtiön ja sidosryhmien odotukset on käsitelty erillisinä, eikä niiden kesken ole pyritty hakemaan synergiaa: näin vältetään se, ettei tärkeimpinä aiheina pidetä vain ainoastaan niitä, jotka ovat tärkeitä kummallekin osapuolelle.

Nokian Renkaat Oyj:n taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten merkittävyys

 • Sidos­ryhmien arvioima tärkeys­aste
 • Arvioitu tärkeys­aste liike­toimin­nalle
 • Tärkeä
 • Erittäin tärkeä
 • Erittäin tärkeä
12345111213141516171819202122
 • Ympäristö

  • 1. Veden­käytön vähen­täminen rengas­tuotannossa
  • 2. Luonnon moni­muotoisuuden säilyttäminen ja paran­taminen tuotanto­laitosten alueilla
  • 3. Tuotannon energia­tehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö
  • 4. Tuotannossa ja kuljetuksissa syntyvien kasvi­huone­kaasu­päästöjen vähentäminen
  • 5. Tuotannossa syntyvien jätteiden määrän vähentäminen
  • 6. Ihmis­oikeudet Nokian Renkaiden toiminnoissa
  • 7. Moni­muotoi­suuden johtaminen
  • 8. Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuus­taso
  • 9. Työn­tekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio
  • 10. Työn­tekijöiden ammattitaidon kehittäminen
 • Hakkapeliitta Way

  • 11. Läpinäkyvä ja kattava raportointi
  • 12. Liike­toiminnan eettisyys, lain­säädännön noudat­taminen
  • 13. Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa
  • 14. Hyvä yritys­kansalaisuus (sosiaalinen tuki, yhteistyö järjestöjen ja yhteisöjen kanssa)
  • 15. Aktiivinen sidos­ryhmä­yhteistyö vastuul­lisuudessa
 • Talous

  • 16. Kannattava kasvu ja hyvä tuottoaste
  • 17. Asiakas­tyytyväisyys
  • 18. Vastuul­lisuus kilpailu­tekijänä
  • 19. Yhtiön riskienhallinta ml. vastuullisuus
 • Maailma renkailla

  • 20. Renkaan vierintä­vastus
  • 21. Innovaatiot tuotteen ympäristö­­ystäväl­lisyyden paranta­miseksi
  • 22. Tuotteen turvallisuus

Tunnistamiemme erityisten vastuullisuuden aiheiden listauksen sekä niiden pohjalta määritellyt GRI-raportoinnin mukaiset johtamisjärjestelmien kuvaukset, aiheet ja tunnusluvut on hyväksynyt yhtiön ylin johto.

Raportin rajaukset ja mittaustekniikat

Julkaisemme vastuullisuusraporttimme vuosittain verkkosivustollamme, jossa on saatavilla myös sivustosta automaattisesti generoitu PDF-raportti. Vastuullisuusraporttimme on laadittu GRI Standards -ohjeiston CORE-tason vaatimusten mukaisesti. Verkkosivuraportin seuraaminen on helpointa GRI-vertailutaulukon avulla.

Konsernimme ympäristövastuuta koskevat tunnusluvut on kerätty ja laskettu samoin metodein kuin aiemmissa raporteissa, joten vertailu aikaisempien vuosien tuloksiin on mahdollista.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvuissa Nokian Renkaiden omistaman Vianor-ketjun luvut on koostettu yhteen kattamaan kaikki Vianor-ketjun eri yhtiöiden tunnusluvut, mutta tunnuslukujen laskenta on toimitettu samojen periaatteiden mukaan kuin aikaisemmissa raporteissa. Raportointi kattaa kaikki Nokian Renkaat Oyj:n toiminnot, pois lukien Vianor-ketjun myyntipisteiden ympäristövastuuseen liittyvät tunnusluvut. Taloudellisen vastuun tunnusluvut perustuvat yhtiömme tilinpäätökseen, jonka laatimista ja esittämistä säätelevät IFRS-standardit. Ympäristövastuun tunnusluvut jakautuvat Nokian- ja Vsevolozhskin-toimipaikkoihin. Nokian-toimipaikan aikaisempi EMAS-raportointi on tuottanut olemassa olevan laskenta- ja tiedonkeruujärjestelmät. 

Osa tunnistamistamme erityisistä vastuullisuuden aiheiden vaikutuksista tapahtuu yhtiömme laskentarajojen ulkopuolella. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi ”Liiketoiminnan eettisyys ja lainsäädännön noudattaminen” sekä ihmisoikeuskysymykset, joiden merkitys korostuu kumiraaka-aineen hankinnan ketjun alkupäässä. Tällä hetkellä käytettävissämme ei ole sen kaltaisia menetelmiä, joiden avulla voitaisiin muodostaa selkeitä tunnuslukuja ko. erityisten aiheiden kehityksen seuraamiseksi, mutta pyrimme niin kansainvälisten järjestöjen, vapaaehtoisten sitoutumistemme kuin oman toimintamme kautta edistämään vastuullisuuden toteutumista kaikkien yhtiömme arvoketjuun liittyvien toimintojen osalta.

Raportointijakso, julkaisutiheys ja varmennus

Vastuullisuusraportin tiedot raportointikaudelta 2017 on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, KPMG Oy Ab. Englanninkielisille vastuullisuustiedoille on tehty vastaavuustarkistus. KPMG:n johtopäätökset, havainnot ja suositukset on esitetty täällä. Toimeksiannon varmennuksesta antoi Nokian Renkaat Oyj:n toimiva johto.

Olennaiset aiheet: viisi pääaluetta

Hakkapeliitta Way – tapamme toimia

Erityiseen vastuullisuuden Hakkapeliitta Way -osuuteen kuuluu viisi toimintaamme läpileikkaavaa vastuullisuuden periaatetta, jotka sitoutuvat yhtiömme strategiatyössä määritettyihin tavoitteisiin ja visioon.

Läpinäkyvä ja kattava raportointi

Vaikutus: avoimempi vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Pörssiyhtiönä Nokian Renkaat on sidottu noudattamaan pörssiyhtiöitä koskevia lain ja pörssin vaatimuksia yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien tietojen julkisuudesta. Voidaksemme vastata sidosryhmiemme odotuksiin yhtiömme vastuullisuudesta, noudatamme Global Reporting Iniative -raportointikehikon vaatimuksia. Niiden perusteella yhtiömme pyrkii vastaamaan kaikkiin sidosryhmiemme kohtuullisiin vaatimuksiin vastuullisuudesta. Tältä osin Nokian Renkaiden vastuullisuusviestintä ylittää ne vaatimukset, joita minimissään vaaditaan pörssiyhtiön liiketoiminnasta viestittäessä.

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Vaikutus: eettisesti kestävä liiketoiminta

Nokian Renkaiden liiketoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä konsernin laajuisessa eettisessä ohjeessa (Ethics guidelines for Nokian Tyres group). Useilla eri kielillä julkaistu dokumentti sisältää Nokian Renkaiden eettiset liiketoimintaperiaatteet, toimintaohjeita erilaisissa eettisissä kysymyksissä sekä menettelyohjeen, joka koskee koko konsernin henkilöstöä. Lisäksi dokumentissa käsitellään sääntöjen täytäntöönpanoa ja toteutumista sekä täytäntöönpanon valvomista. Paikallisiin ja kansainvälisiin dokumentteihin on sisällytetty lisäohjeistuksia, mutta eettiset ohjeet muodostavat vahvan perustan, jonka omaksumista edellytetään koko henkilöstöltämme. Näin varmistamme eettisen liiketoiminnan toteutumisen kaikilla toimintamme tasoilla.

Toimimme kaikessa liiketoiminnassamme lainsäädännön mukaisesti sekä kunnioitamme lain henkeä jokaisessa toimintamaassamme. Eettisiin ohjeisiimme sisältyvät neuvot jokaiselle työntekijälle miten toimia, mikäli hän havaitsee toiminnassa seikkoja, jotka voivat olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa

Vaikutus: kestävää kehitystä tukevat tuotteet, oikeudenmukainen toiminta kehittyvissä talouksissa

UN Global Compact -aloitteen tukijajäsenenä noudatamme niin aloitteen kuin yhtiömme omia eettisiä periaatteita, jotka käsittelevät myös hankintaketjuun liittyviä vastuullisuuden kysymyksiä.

Lisäksi edellytämme kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme, että he sitoutuvat noudattamaan Supplier Code of Conduct -sopimusta. Vaadimme myös kaikilta raaka-ainetoimittajilta minimissään voimassaolevan ISO 9001 -sertifikaatin mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi toiveena on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä.

Yhtenä renkaan pääraaka-aineena on luonnonkumi, joka on maataloustuotteena monien perheiden elantona maissa, joiden oma lainsäädäntö sekä työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa. Hankimme luonnonkumia vain hyväksymiltämme prosessoijilta, joiden toimintaa valvomme muun muassa auditoinneilla.

Nokian Renkaat on viime vuosina osallistunut luonnonkumin kestävän kehityksen aloitteeseen (SNR-i, IRSG), jonka tavoitteena on edistää luonnonkumin kestävää kehitystä toimitusketjun kaikissa vaiheissa ja sitouttaa toimitusketjun kaikki toimijat yhteisiin tavoitteisiin. Aloitteen hyvistä periaatteista huolimatta kehitys ei ole vastannut täysin yhtiömme sille asettamia odotuksia, mutta jatkamme aloitteen tukemista myös tulevan tilikauden aikana.

Lue lisää hankinnan vastuullisuudesta täältä

Hyvä yrityskansalaisuus

Vaikutus: vuorovaikutteisuus ja parempi kommunikaatio yhteiskunnan ja lähiyhteisön kanssa

Olemme jäsenenä eri teollisuus- ja työnantajajärjestöissä. Osallistumisemme järjestöjen toimintaan riippuu ajankohtaisista asioista sekä mahdollisuudestamme tarjota asiantuntemustamme. Yhtiömme on jäsenenä myös erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä, jotka osallistuvat lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon kehittämiseen. Nokian Renkaat ei osallistu poliittiseen toimintaan, sen varainhankintaan tai tee poliittisia lahjoituksia, kuten yhtiömme eettiset ohjeet määrittelevät.

Toimialajärjestöjen lisäksi Nokian Renkaat osallistuu erilaisten non-profit ja hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita yhteisöjen hyväksi ilman erillistä korvausta. Esimerkkinä tämän kaltaisesta yhteistyöstä esimerkiksi Suomessa on tekninen asiantuntijatukemme poliisille selvitettäessä onnettomuuksia, joiden on epäilty johtuneen renkaiden kunnosta sekä erilaisten työturvallisuusopintomateriaalien tuottaminen kumi- ja rengasalalle yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Kansainvälistyvänä yhtiönä jätämme jälkemme yhä laajemmalle alueelle, ja merkityksemme työllistäjänä ja paikallisen infrastruktuurin kehittäjänä jatkuu edelleen. Arvoketjumme alkupäässä tuemme paikallisyhteisöjen kehitystä ja työolojen parantamista mahdollisuuksien mukaan.

Aktiivinen sidosryhmätyö vastuullisuudessa

Vaikutus: ymmärrys liiketoiminnan vaikutuksista sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa

Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön kautta saamme tietoa sidosryhmien odotuksista. Vastuullisuuden kohdalla eri sidosryhmien odotukset toiminnastamme voivat olla toisiinsa nähden ristiriitaisia: tämä asettaa aktiiviselle sidosryhmätyölle erityisiä haasteita oikeellisen informaation välittämiseksi. 

Maailma renkailla

Tuoteturvallisuus

Vaikutus: turvallisempi liikkuminen

Tuoteturvallisuus on kaikkein tärkein erityinen vastuullisuuden osa-alue niin yhtiömme kuin asiakkaidemme ja loppukäyttäjien kannalta. Renkaiden turvallisuusominaisuuksien kehittäminen ja toimivuuden testaaminen on jatkuvaa työtä. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sääolosuhteiden ääri-ilmiöt ja vaihtelevuus lisäävät renkaiden turvallisuuden merkitystä sekä all-season- ja all-weather-renkaiden kysyntää. Johtavana nastallisten ja nastattomien talvirenkaiden valmistajana meillä on erityinen vastuu paremman ja turvallisemman liikkumisen edistämisestä. Vastaamme muuttuviin tarpeisiin kehittämällä laajemman valikoiman nastattomia talvi- ja all-season-rengasvaihtoehtoja.

Renkaan vierintävastus

Vaikutus: pienentyvät liikenteen ympäristövaikutukset

Renkaan käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus, ja sitä vähentämällä voidaan pienentää ilmakehään pääsevien kasvihuonekaasujen määrää. Matalan vierintävastuksen renkailla voi säästää polttoainetta ja näin alentaa CO2-päästöjä. Määrätietoisella tuotekehityksellä olemme onnistuneet pienentämään renkaiden vierintävastusta, ja tuotevalikoimassamme on jo useampia vierintävastukseltaan EU-rengasmerkinnän A-luokan tuotteita. Vierintävastuksen alentaminen on edelleen jatkuvan kehitystyömme kohteena.

Innovaatiot tuotteen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi

Vaikutus: pienentyvät liikenteen ympäristövaikutukset

Tuotteiden elinkaariajattelun mukaisesti yhtiömme kiinnittää huomiota turvallisuuden lisäksi ympäristönäkökohtiin jo raaka-aineiden hankintavaiheessa sekä tuotteiden suunnittelussa. Vierintävastuksen alentamisen lisäksi panostamme jatkuvasti renkaista aiheutuvan melun pienentämiseen. Polttoaineen kulutusta, haitallisia päästöjä sekä ohiajomelua vähentävät kokonaisvaltaisesti ympäristöystävälliset ja turvalliset tuotteet sekä luonnonmukaiset materiaalit viitoittavat tietämme myös tulevaisuudessa. 

Talous

Kannattava kasvu ja hyvä tuottoaste

Vaikutus: mahdollisuudet investointeihin, työntekijöiden hyvinvointi ja osakkeenomistajien taloudellisen hyödyn lisääminen

Teollisessa toiminnassa positiivinen tuottavuuskehitys on yhtiön menestymisen edellytys. Renkaanvalmistuksessa kapasiteetin käyttöasteella on ratkaiseva merkitys tuottavuuteen; mitä korkeampi käyttöaste, sitä parempi tuottavuus. Konekannan automatisointi ja prosessien hiominen parantavat myös tuottavuutta. Mittaamme tuotantomme tehokkuutta tuottavuusmittarilla kg/miestyötunti.

Keskitymme omassa tuotannossamme hyväkatteisiin ydintuotteisiin sekä investoimme laadun, tuottavuuden ja logistiikan jatkuvaan kehittämiseen. Kannattava kasvu edellyttää kapasiteetin jatkuvaa lisäämistä ja uuteen tuotantokapasiteetin investoidaan kasvutavoitteidemme mukaisesti, markkinatilanteen kehitystä seuraten. Tuottavuuden kasvu tukee kannattavuutta ja mahdollistaa siten hyödyn jakamista sidosryhmille tilanteesta riippuen, esimerkiksi palkkojen tai osinkojen nousun muodossa.

Asiakastyytyväisyys

Vaikutus: oman toiminnan kehittäminen, liiketoiminnan ja palvelun laadun parantaminen

Asiakastyytyväisyys kattaa sekä Nokian Renkaiden suorat asiakkaat sekä tuotteidemme loppukäyttäjät. Pyrimme asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen innovatiivisilla tuoteuutuuksilla, joustavalla ja sujuvalla logistiikalla, säännöllisellä tuotetestauksella, turvallisilla ja laadukkailla tuotteilla sekä erinomaisella palvelulla. Mittaamme onnistumistamme muun muassa asiakastyytyväisyystutkimuksilla, joiden avulla hankitulla tiedolla kehitämme toimintaamme edelleen.

Vastuullisuus kilpailutekijänä

Vaikutus: vastuullisen liiketoiminta-ajattelun edistäminen, vastuullisesti hoidettua liiketoimintaa ja tuotteita arvostavien kuluttajien tavoittaminen

Laadukkaiden ja innovatiivisten premium-renkaiden valmistajana haluamme olla alan edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Panostamme tuotteidemme ja prosessiemme ympäristöystävällisyyteen. Olemme kehittäneet EU-rengasmerkinnän vierintävastukseltaan parasta A-luokkaa olevia renkaita, joiden valmistuksessa on käytetty ympäristölle ystävällisiä raaka-aineita. Mitä useammin brändimme liitetään turvallisuuden ja laadun lisäksi myös vastuullisuuteen, sitä enemmän puhuttelemme vastuullisesti toimivia ja ajattelevia asiakkaita ja kuluttajia. Kilpailukyvyn lisääminen myös vastuullisuuden saralla tukee kannattavan kasvun tavoitettamme.

Yhtiön riskienhallinta, ml. vastuullisuus

Vaikutus: kannattavan liiketoiminnan edistäminen

Jokaisen vastuullisen yrityksen perustoimintoihin kuuluu riskienhallinta, jossa tunnistetaan ja priorisoidaan yritystä uhkaavat riskitekijät sekä varaudutaan suurimpiin riskeihin. Nokian Renkaiden CRM:ssä (Corporate Risk Management) on huomioitu myös vastuullisuusnäkökohdat. 

Ihmiset

Ihmisoikeudet Nokian Renkaiden toiminnoissa

Vaikutus: avoimen ja eettisesti kestävän työympäristön kehitys

Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallisia lakeja ja säännöksiä, mutta myös hyvää länsimaista liiketoimintatapaa ja paikallisia käytäntöjä. Lakien lisäksi toimintamme tulee olla konsernin sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaista. Kunnioitamme kaikkien työntekijöidemme yksityisyyttä, ja henkilötietojen käsittely on järjestetty tätä silmälläpitäen. Työsuhteet konsernissamme perustuvat työsopimuksiin, jotka ovat paikallisten lakien ja mahdollisten yleisten työehtosopimusten mukaisia. Nokian Renkaat maksaa aina vähintään paikallisten lakien mukaista minimipalkkaa. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestäytyä ja teemme yhteistyötä kaikkien ammattiliittojen nimettyjen edustajien kanssa.

Monimuotoisuuden johtaminen

Vaikutus: avoimen ja eettisesti kestävän työympäristön kehitys, tasa-arvon edistäminen

Omiin eettisiin periaatteisiimme, paikalliseen lainsäädäntöön ja ulkoisiin sosiaalisiin vastuihin sitoutumisen kautta huolehdimme kaikkien työntekijöidemme tasavertaisista mahdollisuuksista sekä edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta jokaisessa toimipisteessämme.

Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso

Vaikutus: turvallisen työympäristön varmistaminen

Henkilöstömme ja yhteiskumppaneidemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat olennaisen tärkeitä asioita jokaiselle Nokian Renkaissa. Takaamme turvallisen työympäristön työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme: olemme sitoutuneet varmistamaan, että he palaavat joka päivä terveenä kotiin. Uskomme, että kaikki tapaturmat on estettävissä ja työskentelemme määrätietoisesti kohti tapaturmatonta työympäristöä. Kehitämme turvallisuutta jatkuvasti parantamalla työoloja ja kouluttamalla henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme.

Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio

Vaikutus: motivoiva ja innostava työympäristö, ilo työstä ja työtovereista

Yhtiössämme kehitetään ja toteutetaan yhdenveroista, toisiaan kunnioittavaa ja välittävää yrityskulttuuria. Jokaisen työpanos tehtävästä riippumatta on tärkeä kannattavan kasvun ja menestyksen rakentamisessa. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ja työkalut vaikuttaa oman työnsä ja työympäristönsä kehittämiseen. Yksi tapa tukea henkilöstömme aktiivisuutta ja esimiestyötä on yrityskulttuurillemme ominainen kekseliäisyystoiminta.

Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen

Vaikutus: laadukkaammat tuotteet, motivoiva työympäristö

Laadukkaiden ja turvallisten tuotteiden valmistaminen vaatii korkeaa ammattitaitoa. Teollinen ympäristö automatisoituu ja työn tekeminen tulee aina vain vaativammaksi. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen on näin ollen erityisen tärkeää. Mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen lisää myös työntekijän työssä viihtymistä. Teemme osaamisen kehittämistä aina strategialähtöisesti tulevaisuuden tarpeet ennakoiden.  

Ympäristö

Vedenkäytön vähentäminen rengastuotannossa

Vaikutus: luonnonvarojen säästäminen

Vedestä on globaalisti pulaa, ja myös me haluamme vähentää veden käyttämistä tuotannossamme. Renkaiden valmistusprosesseissa käytetään runsaasti jäähdytysvettä: Nokian-tehtaassa jäähdytysvesi otetaan viereisestä koskesta ja Vsevolozhskin-tehtaissa on suljettu jäähdytysvesikierto, joten vettä kuluu mahdollisimman vähän.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen tuotantolaitosten alueilla

Vaikutus: monimuotoinen luonto

Luonnon monimuotoisuus on monen muun valmistavan teollisuuden tavoin myös meille tärkeää, sillä kaikki tuotteidemme raaka-aineet ovat lähtöisin luonnosta. Jos luonnon monimuotoisuus kärsii, voi joidenkin raaka-aineiden saatavuus vähentyä tai loppua. Haluamme huomioida myös lähiympäristömme monimuotoisuuden, niin että uhanalaiset lajit säilyvät, kuten kaakkuri, toutain ja jokihelmisimpukka.

Tuotannon ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja päästöt

Vaikutus: lähiympäristöjen ilmanlaadun parantaminen, energiatehokkuuden parantaminen

Yhtiöllemme viranomaisvaatimukset merkitsevät vähimmäisehtoja. Siksi seuraamme aktiivisesti ympäristö- ja turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan unionissa sekä Venäjällä, ja ennakoimme valmistelussa olevien säädösten vaikutuksia.

Olemme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvia GHG-päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Myös EY:n direktiivi edellyttää suurilta yrityksiltä energiansäästötoimenpiteitä energiakatselmuksineen. Ottamalla käyttöön enemmän uusiutuvia energialähteitä, vähenevät energiankulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Energiatehokkuuden kasvattaminen tuo myös kustannussäästöjä.

Tuotannossa ja kuljetuksissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Vaikutus: osallistuminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

Ilmastonmuutos ja sitä kiihdyttävät kasvihuonekaasupäästöt ovat maailman kaikkien toimijoiden yhteinen asia. Olemme osaltamme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvia GHG-päästöjä. Laskemme vuosittain toimintojemme GHG-päästöt mukaan lukien yhtiöömme tulevien raaka-aineiden kuljetuksista aiheutuneet päästöt sekä pyrimme vähentämään päästöjä laaditun suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2016 aikana käyttöönotettu biovoimalaitos, tulee merkittävästi vähentämään tulevaisuudessa Nokian-tehtaan GHG-päästöjä.

Tuotannossa syntyvien jätteiden määrä

Vaikutus: kiertotalouden edistäminen, ekologisen jalanjäljen pienentäminen

Jätteet ovat määrällisesti suurin ympäristövaikutuksemme. Nokian-tehtaassa kaikki jätteet hyötykäytetään. Venäjän-toimintojen paikallinen infrastruktuuri ei ole vielä samalla tasolla kuin Nokialla, joten teemme töitä erityisesti Venäjän-toimipaikan jätteiden käsittelyn kehittämiseksi. Tavoitteena on kaikkien jätteiden hyötykäyttö myös Venäjän-tehtaassa vuoteen 2020 mennessä.

Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun aloitteisiin sekä järjestöihin

Syyskuussa 2017 Nokian Renkaat valittiin Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World -indeksiin. Yhtiön 2017 arvioinnissa saama vastuullisuuden kokonaisarvio nousi edellisvuodesta merkittävästi, ja saimme lähes kaksi kertaa toimialaamme keskiarvoa korkeammat pisteet. Tulos, 78 pistettä, jäi vain yhden pisteen päähän koko maailmanlaajuisen toimialan parhaan yrityksen pisteistä Autokomponentit-sektorilla. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) on sveitsiläisen RobecoSAMin tekemä suurten pörssiyritysten vuosittainen vastuullisuusarviointi.

Vuodesta 2012 Nokian Renkaat on ollut mukana OMX GES Sustainability Finland -indeksissä. Se tarjoaa sijoittajille objektiivista ja luotettavaa tietoa vastuullisen sijoittamisen perustaksi. Indeksin pohjana on 40 johtavan NASDAQ Helsinki listatun yrityksen vastuullisuustyö ja sen kriteerit perustuvat kansainväliseen ympäristö-, sosiaali- ja hallintojohtamisen (ESG) ohjeisiin.

Tämä raportti on samalla Nokian Renkaiden YK:n Global Compact (UNGC) -vaatimusten mukainen Communication On Progress -raportti (COP). Sen periaatteet on yhdistetty olennaisuusanalyysiin sekä yhtiön arvoketjuun. COP-raportista voit lukea lisää täältä.

Olemme mukana myös erilaisissa teollisuus- ja henkilöstöjärjestöissä, joiden tehtävänä on koko toimialan työn kehittäminen. Toimintamme järjestöissä riippuu käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuudestamme tarjota asiantuntijuuttamme.

Tärkeimmät järjestömme ovat: 

 • Kemianteollisuus Ry
 • Kumiteollisuus Ry
 • Kansalliset auto- ja rengasalan järjestöt useissa eri maissa
 • ETRMA / European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association
 • ETRTO / European Tyre and Rim Technical Organisation
 • STRO / Scandinavian Tire and Rim Organization
 • Suomalais-venäläinen kauppakamari
 • International Chamber of Commerce
 • Russian Tyre Manufacturers Association
 • AEB (Association of European Businesses)
 • AmCham (American Chamber of Commerce in Russia)
 • Tampere Business Campus
 • Yritysvastuuverkosto FIBS

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.