FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Hankinnan vastuullisuus

Raaka-aineesta premium-renkaaksi

Pitkä ja monivaiheinen matka raaka-aineesta valmiiksi premium-renkaaksi sisältää tuhansien ammattilaisten työpanoksen ja laadunvarmistuksen. Onkin perusteltua sanoa, että koko henkilöstö linkittyy tuotevastuuseen. 

Nokian Renkaiden oman hankintayksikön työtä määrittelee sisäinen ostopolitiikka, joka luo ylätason periaatteet vastuulliseen hankintatoimintaan. UN Global Compact -aloitteen tukijajäsenenä noudatamme niin aloitteen kuin yhtiömme omia eettisiä periaatteita, jotka käsittelevät myös hankintaketjuun liittyviä vastuullisuuden kysymyksiä.

Lisäksi edellytämme kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme, että he sitoutuvat noudattamaan Supplier Code of Conduct -sopimusta. Toukokuussa 2017 Supplier Code of Conduct päivitettiin, ja siihen lisättiin esimerkiksi ympäristöasiat ja sisältöä täsmennettiin kauttaaltaan. Uudet eettiset säännöt ovat raaka-ainetoimittajillamme hyväksyttävinä, ja prosessi jatkuu vielä vuoden 2018 puolella.

Vaadimme myös kaikilta raaka-ainetoimittajilta minimissään voimassaolevan ISO 9001 -sertifikaatin mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi toiveena on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Vuonna 2017 raaka-aineidemme toimittajista 71 prosenttia oli ISO14001 -sertifioituja yrityksiä.

Ulkopuoliset auditoinnit kehittävät yhteistyökumppaneiden vastuullisuutta

Yhtenä renkaan pääraaka-aineena on luonnonkumi, joka on maataloustuotteena monien perheiden elantona maissa, joiden oma lainsäädäntö sekä työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa. Hankimme luonnonkumia vain Nokian Renkaiden hyväksymiltä prosessoijilta, joiden toimintaa valvomme muun muassa auditoinneilla.

Nokian Renkaat on viime vuosina osallistunut luonnonkumin kestävän kehityksen aloitteeseen (SNR-i, IRSG), jonka tavoitteena on edistää luonnonkumin kestävää kehitystä toimitusketjun kaikissa vaiheissa ja sitouttaa toimitusketjun kaikki toimijat yhteisiin tavoitteisiin. Aloitteen hyvistä periaatteista huolimatta kehitys ei ole vastannut täysin yhtiömme sille asettamia odotuksia, mutta jatkamme aloitteen tukemista myös tulevan tilikauden aikana.

Hankintaketjun vastuullisuuden kehittämiseksi aloitimme yhteistyön ulkopuolisen auditoijan kanssa vuonna 2016. Erillinen vastuullisuuden auditointiprosessi on kehitetty yhteistyössä konsulttiyrityksen kanssa ja se pohjautuu muun muassa Nokian Renkaiden hankinnan eettiseen koodistoon sekä YK:n Global Compact -tavoitteiden mukaisiin periaatteisiin.

Tavoitteena on saada auditoitua vuoteen 2020 mennessä kaikki merkittävät kumin prosessointilaitokset, mikä kattaa 80 prosenttia luonnonkumin ostovolyymista. Auditoinnit mahdollistavat prosessointiyritysten työturvallisuuden ja toiminnan kehittämisen parantamisen. Vuonna 2017 auditoitiin neljä kohdetta, joissa kaikissa aloitettiin prosessin aikana havaittujen puutteiden korjaustoimenpideohjelmat. Ne sisältävät mm. ensiapukoulutusta, työsopimusten uudistamista ja asuintilojen korjausta ja siivoamista. Korjaustoimenpiteiden edistyminen katselmoidaan vuoden 2018 aikana.

Tavoitteenamme on tehdä vuoden 2018 aikana vähintään neljä uutta auditointia.

Itsearvioinneilla ja laatuauditoinneilla huomio työturvallisuuteen, laatuun ja ihmisoikeuksiin

Ulkopuolisten tahojen tekemien auditointien lisäksi raaka-ainetoimittajien vastuullisuutta seurataan oman henkilöstön toteuttamien laatuauditointien yhteydessä sekä raaka-ainetoimittajien tekemillä itsearvioinneilla. Laatuauditoinneissa muun muassa käydään läpi miltä toimittajan tuotannossa näyttää ja arvioidaan yrityksen laatujärjestelmää. Niissä keskitytään nimenomaisesti toiminnan ja raaka-aineiden laatuun. Tavoitteena on, että laatuauditointeja tehdään vähintään 15 toimittajalla vuodessa. Lisäksi hankinnan ostajat tekevät kevyempiä niin kutsuttuja toimittajakäyntejä, joiden aikana tarkastellaan esimerkiksi työoloja.

Kaikille materiaalitoimittajalle lähetettiin itsearviointikysely vuonna 2017. Vastaukset saatiin 85 prosentilta toimittajista. Toimittajien itsearvioinneissa käsitellään Nokian Renkaille tärkeitä vastuullisuuden aiheita, kuten ihmisoikeuksia ja työturvallisuutta. Lisäksi pyydetään selvittämään, onko toimittaja asettanut tavoitteita oman toimintansa kehittämiselle, seurataanko tavoitteisiin pääsyä ja valvovatko he omien toimittajiensa toimintaa. Työtä jatketaan vuonna 2018.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.