FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet auttavat yritysvastuun kehittämisessä

Vuoden 2015 lopussa yhtiömme rekisteröityi Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact (UNGC) -aloitteen tukijajäseneksi. Aloitteen ihmis- ja työvoiman oikeuksia, ympäristönsuojelua sekä korruption ehkäisemistä käsittelevien periaatteiden avulla voimme kehittää liiketoimintamme vastuullisuutta sekä arvioida omaa toimintaamme vuositasolla.

Vuonna 2017 määrittelimme myös yhtiöllemme tärkeät YK:n kestävän kehityksen SDG-tavoitteet, jotka tarjoavat mahdollisuuden tarkastella vastuullista liiketoimintaa pidemmällä aikajänteellä ja kansainvälisessä mittakaavassa.

Yhtiömme sitoutuminen kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin auttaa kehittämään yritysvastuutamme sekä tukemaan kestävää kehitystä globaalisti.

Communication on Progress -raportti vuodelta 2017

Communication on Progress (COP) -raportilla kerromme konsernimme liiketoiminnan ja Global Compact -periaatteiden yhdistämisestä. Olemme integroineet COP-raporttimme vuosittaiseen vastuullisuusraporttiin GRI:n ja UNGC:n ohjeen* mukaisesti. Nyt julkaistava COP-raportti täyttää oman arviomme mukaan COP-raportoinnin ”GC Active”-asteen vaatimukset.

UNGC:n periaatteiden merkityksestä sekä sitoutumisestamme niiden jatkuvaan kehittämiseen sekä liiketoimintaan integroimiseen on luettavissa lisää toimitusjohtajan terveisissä.

Olennaisuusanalyysin pohjalta olemme määrittäneet yhtiömme vastuullisuutta koskevat erityiset asiat. Nämä seikat määrittävät raportissa esitetyt vastuullisuuden johtamisen kuvaukset. Kaksi näistä, henkilöstön ja ympäristön johtamisjärjestelmien kuvaukset, kattavat GC-periaatteiden osa-alueet ”Työvoiman” ja ”Ympäristön”. Yhtiöllämme ei ole erityisesti ihmisoikeuksiin ja korruption torjuntaan keskittyneitä johtamisen kuvauksia, vaan ne sisältyvät Nokian Renkaiden eettisiin ohjeisiin, joissa todetaan, että yhtiömme ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, kuten esimerkiksi lahjusten antamista tai vastaanottamista, kiristystä tai julkisen virka-aseman väärinkäyttöä. Eettisiin ohjeisiin sekä niitä ohjaaviin johtamisjärjestelmiin voit tutustua täällä.

Vuoden 2017 merkittävimmät muutokset Global Compact -periaatteita ohjaavissa johtamisjärjestelmissä

Vuoden 2017 tärkeimpänä johtamisen uudistamisena aloitimme konserninlaajuisen ihmisoikeusvaikutusten arviointityön, joka jatkuu vuonna 2018. Lisäksi konsernin eettiset ohjeet, Ethics guidelines for Nokian Tyres group, päivitettiin keväällä 2017. Päivitimme tänä vuonna myös ympäristöpolitiikkamme, joka on nyt nimeltään Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupolitiikka.

Hankintaketjun vastuullisuuden kehittämiseksi aloitimme vuonna 2016 yhteistyön ulkopuolisen auditoijan kanssa. Erillinen vastuullisuuden auditointiprosessi on kehitetty yhteistyössä asiantuntijayrityksen kanssa ja se pohjautuu muun muassa Nokian Renkaiden hankinnan eettiseen koodistoon sekä YK:n Global Compact -tavoitteiden mukaisiin periaatteisiin.

Tavoitteena on saada auditoitua vuoteen 2020 mennessä kaikki merkittävät kumin prosessointilaitokset, mikä kattaa vähintään 80 prosenttia luonnonkumin ostovolyymista. Auditoinnit tukevat ja nopeuttavat yritysten työturvallisuuden parantumista ja toiminnan kehittämistä. Vuonna 2017 auditoitiin neljä kohdetta, joissa kaikissa aloitettiin prosessin aikana havaittujen puutteiden korjaustoimenpideohjelmat, joihin sisältyy mm. ensiapukoulutusta, työsopimusten uudistamista ja asuintilojen korjausta ja niiden siivoamista. Korjaustoimenpiteiden edistyminen katselmoidaan vuoden 2018 aikana.

Tavoitteenamme on tehdä vuoden 2018 aikana vähintään neljä uutta auditointia.

Venäjällä yhtiömme on osallistunut aktiivisesti keskusteluihin rengaskierrätyksen edistämiseksi. Perustimme muutamien muiden isojen rengasvalmistajien kanssa Eko-rengasliiton, joka vastaa rengasalan toimijoiden rengaskierrätyksestä, ja jonka toiminta saatiin käyntiin vuonna 2017.

COP ja Nokian Renkaiden GRI-raportointi

Raportissa GC-periaatteet on yhdistetty sekä olennaisuusanalyysiimme että arvoketjuumme. Näin GC-periaatteiden toteutumista voidaan mitata GRI Standards -raportoinnin mittareilla sekä osoittaa ne kohdat yhtiömme liiketoiminnan vaikutuksessa, jossa periaatteiden merkitys on voimakkainta. GRI Standards -taulukossa on merkitty ne kohdat, jotka mittaavat myös GC-periaatteiden kehitystä yhtiössämme. Olennaisuusanalyysiin on mahdollista tutustua täällä ja yhtiömme arvoketjuun täällä.

* Making the Connection: Using the GRI G4 Guidelines to Communicate Progress on the UN Global Compact Principles. Tätä raporttia kirjoitettaessa ei käytettävissä ollut GRI Standards -kehikkoa ja COP-raportointia yhdistävää ohjeistoa, joten raportti on kirjoitettu edellisen vuoden GRI G4/COP-ohjetta hyväksi käyttäen.

Kestävän kehityksen SDG-tavoitteet antavat perspektiiviä pidemmälle aikavälille

Vuonna 2016 Yhdistyneet kansakunnat julkaisi seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta (SDG), joiden toteutumisvuodeksi asetettiin 2030. Nämä tarjoavat mahdollisuuden tarkastella vastuullista liiketoimintaa pidemmällä aikajänteellä.

Aloitimme vuonna 2017 prosessin, jossa määrittelemme Nokian Renkaille tärkeät SDG-tavoitteet. Työn tarkoituksena on tunnistaa tulevaisuuden kestävät liiketoimintamahdollisuudet ja parantaa sidosryhmävuoropuhelua tarjoamalla yhteinen kieli, minkä perusteella toimintamme vastuullisuutta on mahdollista arvioida kansainvälisessä mittakaavassa.

Oma prosessimme on vasta alussa, mutta olemme valinneet tässä vaiheessa seitsemän SDG-tavoitetta, joiden toteutumista katsomme voivamme edistää omalla toiminnallamme. Luettelon viisi ensimmäistä tavoitetta ovat niitä, joissa koemme vaikutuksemme olevan voimakkainta, kaksi jälkimmäistä sellaisia, joissa vaikutuksemme arviointi on vielä kesken.

3 Terveyttä ja hyvinvointia
3 - Good health and well-being

5 Sukupuolten tasa-arvoa
5 - Gender equality

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
8 - Decent work and economic growth

12 Vastuullista kuluttamista
12 - Responsible consumption and production

13 Ilmastotekoja
13 - Climate action

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
9 - Industry, innovation and infrastructure

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
11 - Sustainable cities and communities

Emme tässä raportissa ole vielä yhdistäneet tavoitteita yksittäisiin GRI Standards -aiheisiin (Disclousure), mutta olemme merkinneet ne pääaiheet, joita valitsemamme SDG-tavoitteet koskevat UN SDG:n logoilla sekä merkinneet ne GRI-vertailutaulukkoon. Työ tavoitteiden yhdistämiseksi Nokian Renkaiden liiketoimintaan jatkuu vuonna 2018.

Lisää Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista ja yritystoiminnan yhdistämisestä voit lukea osoitteesta https://sdgcompass.org/.