FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

GRI-tunnusluvut

GRI standards -indikaattori Sisältö Mistä löydät? UNGC-vertailu SDG-vertailu
2016 versio
Strategia ja analyysi
102-14 Toimitusjohtajan katsaus
Organisaation taustakuvaus
102-1 Organisaation nimi Konsernimme pähkinänkuoressa
102-2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Konsernimme pähkinänkuoressa
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Konsernimme pähkinänkuoressa
102-4 Toiminta-alue Konsernimme pähkinänkuoressa
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Konsernimme pähkinänkuoressa
102-6 Markkina-alueet Konsernimme pähkinänkuoressa
102-7 Raportoivan organisaation koko Konsernimme pähkinänkuoressa
102-8* Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaettuna Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö UNGC 6 8
102-41* Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Tietoa ei vielä kerätä konsernitasolla. UNGC 3 8
102-9* Organisaation toimitusketju Arvoketju UNGC 1, 2, 3, 4, 5
102-10 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, toimitusketjussa tai omistusrakenteessa Ei merkittäviä muutoksia tilikauden aikana.
102-11* Varovaisuusperiaatteen noudattaminen Vastuullisuuden johtaminen UNGC 7
102-12 Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun aloitteisiin Olennaisuustyö
102-13 Jäsenyydet järjestöissä Olennaisuustyö
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
102-45 Organisaation operatiivinen rakenne Tilinpäätöstiedote 2017
102-46 Raportin sisällönmäärittely Olennaisuustyö
102-47 Olennaiset näkökohdat Olennaisuustyö
103-1 Laskentarajat organisaation sisällä Olennaisuustyö
103-1 Laskentarajat organisaation sisällä Arvoketju
103-1 Laskentarajat organisaation ulkopuolella Raportti ei sisällä organisaation ulkopuolista laskentaa.
103-1 Laskentarajat organisaation ulkopuolella Arvoketju
102-48 Aikaisemmista raporteista poikkeavan tiedon syyt ja vaikutukset Olennaisuustyö
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Olennaisuustyö
Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmätyö
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmätyö
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmätyö
102-44 Sidosryhmien esille nostamat teemat Sidosryhmätyö
Raportin kuvaus
102-50 Raportointijakso Olennaisuustyö
102-51 Edellisen raportin julkaisuajankohta 17.03.17
102-52 Raportin julkaisutiheys Olennaisuustyö
102-53 Yhteystiedot Konsernimme pähkinänkuoressa
102-54 GRI-standardinmukaisuus Olennaisuustyö
102-55 GRI-sisältötaulukko Tämä taulukko
102-56 Varmennus Olennaisuustyö
102-56 Varmennus Riippumaton varmennusraportti
Hallinto
102-18 Organisaation hallintorakenne Talouden johtaminen
102-32 Vastuullisuusraportin hyväksyminen Yhtiön johtoryhmä hyväksyy raportin vuosittain.
Liiketoiminnan eettisyys
102-16* Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Vastuullisuuden johtaminen UNGC 10
Taloudelliset tulokset
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Talouden johtaminen 5, 8
201-1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo Kannattavalla kasvulla hyvinvointia kaikille 8, 9
Epäsuorat taloudelliset vaikutukset
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Talouden johtaminen
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Kannattavalla kasvulla hyvinvointia kaikille 8
Materiaalit
103-1, 103-2, 103-3* Johtamistavan kuvaus Hankinnan vastuullisuus UNGC 1, 2, 3, 4, 5
103-1, 103-2, 103-3* Johtamistavan kuvaus Ympäristövastuun johtaminen UNGC 7,8,9
301-1* Käytetyt materiaalit määrän ja painon mukaan Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 7,8 8, 12
301-2* Kierrätettyjen materiaalien osuus Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 8 8, 12
Energia
103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
103-1 Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
302-1* Organisaation oma energiankulutus Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 7 8,12, 13
302-3* Energiaintensiteetti Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 8 8, 12
Vesi
103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
103-1 Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
303-1* Veden kulutus Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 7,8
Luonnon monimuotoisuus
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
304-2 Organisaation toiminnan vaikutus toiminnan, tuotteiden ja palveluiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 8
Päästöt 11, 13
103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
103-1 Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
305-1* Suorat kasvihuonekaasupäästöt Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 7,8 3, 12, 13
305-2* Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 7,8 3, 12, 13
305-4* Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 8
305-7* Typpi- ja rikkidioksidipäästöt sekä muut merkittävät päästöt Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 7,8 3, 12, 13
Jätevedet ja jätteet
103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
103-1 Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
306-1* Kokonaispäästöt veteen Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 8 3, 12
306-2* Jätteiden kokonaispaino Tuotannon ympäristövaikutukset UNGC 8 3
Tuotteet ja palvelut 9
103-1 Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Tuotteiden edistyksellisyyden, tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtaminen
NA* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ei olemassa olevaa standardia, mutta erityinen aihe yhtiölle. Rengasvalinnalla on väliä UNGC 7 13
NA* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ei olemassa olevaa standardia, mutta erityinen aihe yhtiölle. Innovatiivisuudella ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta UNGC 8, 9 13
Määräystenmukaisuus
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Tuotannon ympäristövaikutukset
307-1* Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä määrätyt sanktiot Ympäristövastuun johtaminen UNGC 8
Yleiset
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Ympäristövastuun johtaminen
NA* Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit. Ei olemassa olevaa standardia, mutta erityinen aihe yhtiölle. Ympäristövastuun johtaminen UNGC 7, 8, 9
Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Ympäristövastuun johtaminen
103-2* Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Ympäristövastuun johtaminen UNGC 8
Työllistäminen
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Henkilöstöjohtaminen
401-1* Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö UNGC 6 8
Työterveys ja -turvallisuus
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Henkilöstöjohtaminen
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
403-2 Menetettyjen työpäivien ja poissaolojen määrät Terveenä kotiin!
403-2 Tapaturmien määrät Terveenä kotiin!
403-2 Tapaturmatyypit, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Tietoa ei vielä kerätä konsernitasolla. 8
Koulutus
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Henkilöstöjohtaminen
404-2 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja oppimisen toimintaohjelmat Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö 3, 8, 13
404-3* Kehityskeskustelut Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö UNGC 6 3, 5, 8
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
103-1, 103-2, 103-3* Johtamistavan kuvaus Henkilöstöjohtaminen UNGC 6
103-1, 103-2, 103-3* Johtamistavan kuvaus Eettiset ohjeet UNGC 6
405-1* Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaan Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö UNGC 6 5, 8
Paikallisyhteisöt
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Kannattavalla kasvulla hyvinvointia kaikille
413-1* Prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat Kyseistä indikaattoria ei voi toiminnoistamme mielekkäällä tavalla laskea. UNGC 1
Poliittinen vaikuttaminen
103-1 Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Eettiset ohjeet
415-1* Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille annettu taloudellinen tuki Olennaisuustyö UNGC 10
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
103-1, 103-2, 103-3* Johtamistavan kuvaus Tuotteiden edistyksellisyyden, tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtaminen UNGC 7
416-1* Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaiheissa tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet Innovatiivisuudella ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta UNGC 7
Tuote- ja palvelutiedot
103-1, 103-2, 103-3 Johtamistavan kuvaus Asiakassuhteet ja toimitusvarmuus avainasemassa
102-43 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset Asiakassuhteet ja toimitusvarmuus avainasemassa
*mittarit sekä erityiset aiheet, jotka mittaavat myös GC-periaatteiden kehitystä yhtiössä

Varmennetut luvut löytyvät tästä (pdf-tiedosto)