Ympäristövastuun johtaminen ja kehitystoimenpiteet

Kehitämme ja valmistamme turvallisia renkaita vaativiin olosuhteisiin vihreitä arvoja kunnioittaen ja tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan.

Ympäristövastuuseen vaikuttavien toimintojen kehittämisessä pyrimme edistyneempiin ratkaisuihin kuin lainsäädäntö ja standardit minimitasollaan edellyttävät. Jatkuvaan parantamiseen pyrkivä toimintamme perustuu yhtiömme tunnustamaan yhteiskuntavastuuseen ja liiketoiminnan strategisiin päämääriin. Myös ympäristövastuun osalta kiinnitämme huomion tuotteen koko elinkaareen ja yhtiömme kaikkiin toimintoihin.

Ympäristöystävällisyys on kiinteä osa suomalaista tapaa toimia sekä yrityskulttuuriamme, emmekä aio tinkiä siitä kansainvälisessäkään toiminnassamme. Haluamme olla myös ympäristötoimintojen osalta alan johtava yritys kansainvälisesti. Sekä yrityksemme että tuotteidemme saamat palkinnot ja hyvät arvostelut ovat meille osoitus siitä, että asiakkaamme ja muut sidosryhmämme pitävät laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioita tärkeinä. Laajemmassa mittakaavassa onnistuneet kehityshankkeemme toimivatkin ohjaavina sykäyksinä koko alan kehitykselle.

Keskeiset toimet vuonna 2016 ja tavoitteet vuodelle 2017

Nokian Renkaiden vuoden 2016 ympäristöohjelman keskeisimmät ympäristötavoitteet ja niiden toteutuminen sekä vuoden 2017 tavoitteet on esitetty yhteenvetona oheisessa taulukossa.

Kohde Tavoite 2016 Toteuma 2016
Lakisääteiset asiat Nokian Renkaiden ympäristöluvan ja lainsäädännön mukainen toteutus Toteutettu
VOC-päästöt VOC-direktiivin päästöraja-arvoon pääseminen, uuden polttolaitoksen käyttöönotto ja tuotantokäytön varmistaminen Polttolaitos toiminut moitteettomasti. VOC-direktiivin kokonaispäätöraja-arvoa ei savutettu, päästöä 45% (raja-arvo 25%).
Energia Energiansäästöpotentiaalien analysoinnin jatkaminen ja toimenpiteiden toteuttamista Osastokohtaisten toimenpidesuunnitelmien toteutus käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti
Kasvihuonekaasupäästöjen laskennan tarkentaminen Scope 3 päästöjen määritys Toteutettu
Jätevedet Haitta-aineiden määrän vähentäminen jätevesissä (Vsevolozhsk) Toimenpiteitä toteutettu, jatkuu vielä 2017.
Kemikaaliturvallisuus Turvallisuusselvityksen valmistelu Seveso III direktiivin mukaisesti Valmistelu aloitettu
Turvallisuuskatselmukset ja kemikaalien käytön valvonta 2 krt/osasto Toteutettu
Materiaalikehitys Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä REACHin mukaisia SVHC-listan aineita Toteutettu.
SVHC-listan aineita ei ole käytössä
Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen Tehtaiden ympäristöohjelman mukaisesti Toteutettu
Kohde Tavoite 2017
Lakisääteiset asiat Nokian Renkaiden ympäristöluvan ja lainsäädännön mukainen toteutus
VOC-päästöt VOC-direktiivin päästöraja-arvoon pääseminen, raskaan renkaan kokoonpanossa liuotinpäästöjen keruun tehostaminen
Energia Energiansäästötoimenpiteiden toteutus
Jätevedet Haitta-aineiden määrän vähentäminen jätevesissä (Vsevolozhsk)
Kemikaaliturvallisuus Turvallisuusselvityksen laadinta Seveso III direktiivin mukaisesti Nokian tehtaalle
Ympäristökatselmukset ja kemikaalien käytön valvonta 2 krt/tehdas
Materiaalikehitys Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä REACHin mukaisia SVHC-listan aineita
Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen Tehtaiden ympäristöohjelman mukaisesti

Ympäristöjohtamisen organisaatio

Konsernimme vastuullisuuden kehitystyötä koordinoi ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö-, kemikaaliturvallisuus ja vastuullisuusasiat kuuluvat laatu-, vastuullisuus- ja ICT-yksikköön, ja kokonaisuutta koordinoi globaalisti laatu-, vastuullisuus- ja ICT-johtaja. Laatu- ja vastuullisuusjohtamisen tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy, tuotannon häiriötön toiminta, korkean laadun varmistaminen sekä hyvä yrityskansalaisuus kaikilla osa-alueilla.

Ympäristöinsinöörit huolehtivat käytännön asioiden koulutuksesta ja koordinoinnista esimerkiksi kemikaaleihin ja jätteisiin liittyen. Lisäksi Nokian-toimipaikassa eri osastojen ympäristövastaavat ja esimiehet hoitavat ympäristövastuuseen liittyvät tehtävät oman toimensa ohessa. Ympäristövastaavat toimivat omilla osastoillaan ympäristöasioiden osaajina sekä kontaktihenkilöinä osastojen välisessä vuorovaikutuksessa sekä koordinoivat osastoillaan kemikaalien ja jätteiden asianmukaisen käsitellyn.

Johtamisjärjestelmät

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan sekä huolehtia toiminnan turvallisuus- ja laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tärkein työkalu on yhtiömme toimintajärjestelmä, joka sisältää ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasiat. Toimintakäsikirja täyttää ympäristöasioissa ISO 14001 -standardin vaatimukset ja laatuasioissa ISO 9001 -standardin vaatimukset. Tärkein ympäristönsuojelua ohjaava dokumentti on Ympäristönsuojelu-menettelyohje. Myös Venäjän-tehtaat sekä Ruotsin myyntiyhtiö Nokian Däck ovat yhteisen ympäristö- ja laatujärjestelmän piirissä ja sisältyvät ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatteihin. Johtamisjärjestelmä kattaa myös valtioneuvoston asetuksessa 856/2012 (vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, SEVESO III) tarkoitetun turvallisuusjohtamisjärjestelmän. Meillä on myös autoteollisuuden ISO/TS 16949 -hyväksyntä molemmissa tehtaissamme.

Ympäristö- ja laatuasioiden tavoitteet määritetään laatu- ja vastuullisuusstrategiassa, joka laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja päivitetään vuosittain. Strategian laadinnassa on näiden asioiden osalta mukana laatu-, vastuullisuus- ja ICT-johtaja sekä hänelle raportoiva ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden ympäristöohjelman, jossa asetetaan tarkennetut tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategiassa esitetyille päämärille. Tämä johtaminen kattaa kaikki ympäristöjärjestelmän näkökohdat. Lisäksi yksiköillä on omia kehitysprojekteja toiminnan ja prosessien kehittämiseksi.

Ympäristö- ja laatuasioiden kehittymistä käsitellään kvartaaleittain johdon kokouksissa. Yhtiön ylin johto antaa tarvittaessa palautetta suoraan vastuullisille henkilöille.

Viranomaiset ja lupa-asiat

Nokian Renkaiden tuotantolaitoksilla on voimassa olevat ympäristö- sekä kemikaalien käsittely- ja varastointiluvat. Näitä lupia ja muuta ympäristö- ja turvallisuustoimintaa valvovat useat viranomaiset kunkin maan lakien mukaisesti. Olemme jatkuvasti keskusteluyhteydessä eri viranomaisten kanssa, jotta mahdolliset vaatimukset ja toivomukset voidaan ottaa ajoissa huomioon. Häiriöistä, onnettomuuksista tai lupaehdoista poikkeamisista tiedotetaan viranomaisille viivyttelemättä.

Luvat merkitsevät meille vähimmäisehtoja ja ympäristömyönteisyys on paljon enemmän kuin vain raja-arvojen alittamista. Haluamme olla osa aitoa kestävää kehitystä. Seuraamme ympäristö- ja turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan unionissa ja Venäjällä sekä ennakoimme valmisteltavien säädösten vaikutuksia.

Kemikaalivalvonta

Nokian Renkaiden kemikaalivalvonta aloitettiin 1960-luvun alussa. Yhtiömme täyttää kaikki EU:n kemikaalilainsäädännön vaatimukset, joiden tarkoituksena on taata mahdollisimman turvallinen kemikaalien käyttö niin työntekijöiden, ympäristön kuin loppukäyttäjienkin kannalta. Kemikaaliturvallisuuden tason parantamiseksi ja REACH-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi olemme jatkuvasti yhteistyössä komponentti- ja kemikaalitoimittajien sekä -valmistajien kanssa.

Emme käytä tuotannossamme karsinogeenisiksi luokiteltuja kemikaaleja emmekä EU:n REACH-asetuksen mukaisia erityistä huolta aiheuttavia aineita (ns. SVHC aineet). Myöskään sopimusvalmistajat eivät käytä tuotteissaan SVHC-aineita. Tuotteemme eivät myöskään sisällä ns. konfliktimineraaleja. Kaikki tuotteet täyttävät EU:n REACH-asetuksen PAH-yhdisteitä koskevat vaatimukset. Tavoitteenamme on lisäksi varmistaa, etteivät Vianor-liikkeissä nyt tai tulevaisuudessa myytävät tuotteet sisällä tällaisia kemikaaleja. Edellytämme kaikilta kemikaalitoimittajilta voimassaolevan lainsäädännön mukaisen käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista Nokian Renkaille ennen kemikaalien hankintaa. Käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on rekisteröity tietokantaan, joka on koko henkilökunnan käytettävissä.

Kumisekoituksissa käytettävien uusien raaka-aineiden laadunvarmistus ja tuotantoon soveltuvuuden testaus suoritetaan Nokialla sekä laboratoriossa että tuotanto-olosuhteissa. Kumisekoitusten valmistukseen hyväksytyistä raaka-aineista ylläpidetään hyväksyttyjen raaka-aineiden listaa. Ostajat saavat hankkia tuotantolaitoksille vain konsernin raaka-ainelistalla mainittuja raaka-aineita. Myös Venäjän-tehtaissa käytettävät raaka-aineet testataan ja hyväksytään Suomessa.

Nokian-toimipaikassa ei oteta mitään apukemikaalia käyttöön ennen kuin kemikaalivalvontaryhmä on myöntänyt aineelle osastokohtaisen käyttöönottoluvan. Kemikaalivalvontaryhmään kuuluvat ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö, ympäristöinsinööri, tuotekehityslaboratorion kemisti ja työterveyslääkäri. Menettelyn tavoitteena on yhtenäistää kemikaalien käyttöä koko yhtiössä sekä mahdollisuuksien mukaan korvata haitallisia kemikaaleja haitattomammilla.

Nokian-tehtaassa on käytössä kemikaalitietojärjestelmä, johon tallennetaan kaikkien tehtaalla käytössä olevien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Kemikaaliturvallisuuskoulutuksia pidetään alkuvalmistuksen työntekijöille kerran vuodessa ja muulle henkilökunnalle tarvittaessa.

Katselmukset eli auditoinnit

Säännölliset katselmukset eli auditoinnit ovat tärkeä osa ympäristö-, turvallisuus- ja laatutoimintaamme. Niiden tavoitteena on taata tuotannon ympäristöystävällisyys sekä laadukas ja turvallinen työympäristö. Auditoinnissa selvitetään, onko katselmuksen kohteena oleva toiminta lainsäädännön, EHSQ-politiikan sekä toimintajärjestelmän ohjeiden mukaista.

Sisäiset ympäristö- ja laatukatselmukset toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti siten, että jokainen toimintajärjestelmän osa-alue katselmoidaan vähintään kerran kolmessa vuodessa. Vuosisuunnitelma laaditaan viisivuotissuunnitelman pohjalta huomioiden edellisten katselmusten havainnot. Tuotannon ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasioita katselmoidaan säännöllisillä osastojen Safety Walk -kierroksilla sekä puolivuosittain kemikaalien käytönvalvojien tarkastuskierroksella.

Sisäisiksi katselmuksiksi luetaan lisäksi asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toteuttamat katselmukset. Tällaisia ovat mm. autoteollisuuden tekemät katselmukset. Myös johdon viikoittaisen päivystyksen yhteydessä suoritettava katselmus on sisäinen katselmus.

Ulkopuolinen auditoija tekee kerran vuodessa katselmuksen, jossa se arvioi, onko yhtiömme toiminta standardien mukaista. Viranomaiset ja vakuutusyhtiöt valvovat lakien ja säädösten noudattamista vuosittain tai tarvittaessa.

Ympäristövastuun seuraaminen

Seuraamme ympäristövastuumme kehitystä seuraavilla tunnusluvuilla: 

 • G4-DMA Johtamistavan kuvaus
 • G4-EN1 Käytetyt materiaalit määrän ja painon mukaan
 • G4-EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus
 • G4-EN3 Organisaation oma energiankulutus
 • G4-EN5 Energiaintensiteetti
 • G4-EN8 Veden kulutus
 • G4-EN12 Organisaation toiminnan vaikutus toiminnan, tuotteiden ja palveluiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
 • G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt
 • G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt
 • G4-EN31 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit
 • G4-EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti
 • G4-EN34 Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä
 • G4-EN21 Typpi- ja rikkidioksipäästöt ja muut merkittävät päästöt
 • G4-EN22 Kokonaispäästöt veteen
 • G4-EN23 Jätteiden kokonaispaino
 • G4-EN29 Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä määrätyt sanktiot

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.