Tuotannon ympäristövaikutukset

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan sekä huolehtia toimintamme ympäristönäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti.

Renkaiden valmistuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat haju, liuotin- ja pölypäästöt, melu, jätteet sekä energiankulutus. Merkittävimmät näistä ympäristövaikutuksista ovat jätteet ja paikallisesti haju. Lisäksi Nokian-tehtaan merkittävä ympäristövaikutus muodostuu liuotinainepäästöistä (ns. VOC-päästöistä). Näitä vaikutuksia pyrimme vähentämään parhaalla mahdollisella tavalla, kuten tarkkailemme päästömääriä, kehitämme ja tehostamme toimintaa sekä korjaamme havaittuja poikkeamia. Laatu- ja vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti tavoitteena on virheiden 0-taso EHSQ-toiminnan kaikilla osa-alueilla.

Pidämme rengastehtaiden ympäristövaikutuksista vuosittaista kirjanpitoa, ja raportoimme ne kunkin maan viranomaisille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Palautteet kirjataan rekisteriin ja suoritetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Reagoimme kaikkiin mahdollisiin valituksiin nopeasti arvioiden ja hoitaen ne tilanteen vaatimalla tavalla. Tavoitteena on niin hyvä ympäristöasioiden hoito, ettei valituksiin ja huomautuksiin ole aihetta. Vuonna 2016 Nokian-tehdas ei saanut yhtään huomautusta ympäristöasioihin liittyen. Venäjän-tehdas puolestaan sai neljä huomautusta tehtaan hajupäästöistä.

Nokian- ja Venäjän-tehtaiden ympäristövaikutukset

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on ollut aina mukana yrityksemme ympäristönäkökohdissa. Olemme arvioineet tehtaiden, testiratojen ja pinnoittamoiden biodiversiteettinäkökohdat. Vaikka yhtiömme suorat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset, aiomme huolehtia jatkossakin toimintamme vaikutuksista lähiympäristön biodiversiteettiin.

Energia

Ostettu energia voidaan Nokian Renkailla jakaa sähköön, lämmitykseen sekä höyryyn. Nokian-tehtaaseen energia ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä. Ostetusta sähköstä noin 40 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Lämmitykseen ja höyryyn käytettävä energia tuotetaan biovoimalla ja maakaasulla. Vsevolozhskin-tehtaassa energia tuotetaan maakaasulla. Sähkö ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä ja lämmitykseen ja höyryyn käytettävä energia tehdään itse omassa voimalaitoksessa.

Nokian-tehtaaseen energiaa toimittava biovoimalaitos aloitti täyden tuotannollisen toimintansa vuoden 2016 huhtikuun alusta. Uuden voimalaitoksen pääasiallisia polttoaineita ovat kotimaiset puuperäiset polttoaineet, kuten metsähake ja turve. Lisäksi kattilassa poltetaan Nokian-paperitehtaalla syntyvää kuitusavea sekä paperitehtaan jätevesilaitoksella syntyvää biolietettä. Uusi laite korvaa fossiiliseen maakaasuun perustuvaa energian tuotantoa ja lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä alueella. Investointimme myötä uusiutuvien energiamuotojen käyttöaste nousee noin 50 prosenttiin.

Energiansäästötyöryhmä jatkoi työskentelyään vuonna 2016. Asetettu tavoite prosentin vuotuinen alenema energiankulutuksessa tuotettua tonnia kohti ei toteutunut, mikä johtui Nokian-tehtaan tyhjäkäyntiajan lisääntymisestä ja tuotantomäärän alenemisesta.

Vianorin energiatähtiseurannasta hyötyä ympäristölle ja kukkarolle

Vianorin energiatähtiseurannasta hyötyä ympäristölle ja kukkarolleVianorin kiinteistöpäällikkö Jarkko Haavisto esittelee tyytyväisenä vuodesta 2012 lähtien käytössä ollutta energiatähtiseurantaa, jonka tavoitteena on vähentää energiankulutusta kaikissa konsernin omissa Vianor-toimipaikoissa.

– Olemme saaneet hyviä tuloksia aikaan: viidessä vuodessa toimipaikkojen luokituksen keskiarvo on noussut noin yhdellä tähdellä, mikä tarkoittaa 20 prosentin parannusta energiankulutuksessa. Skaala on nollasta viiteen ja nyt olemme lähellä neljää tähteä.

Niin kuin yleensä, tämäkin idea lähti tarpeesta. Vianor-pisteitä on auditoitu säännöllisesti mm. turvallisuuden ja järjestyksen osalta, mutta työkalu toimipaikkojen energiankulutuksen seuraamiseen puuttui. Jarkon idean pohjalta energiankulutusta lähdettiin seuraamaan lämmityksen, sähkönkulutuksen sekä vedenkulutuksen osalta Suomi-vetoisesti, minkä jälkeen Ruotsi ja Norja seurasivat perässä.

– Luokitus on otettu toimipaikoissa hyvin vastaan ja olemme saaneet aikaan merkittäviäkin parannuksia. Energiatähtiseurannan kanssa on helppo kommunikoida ja toimipaikkojen väki pääsee helposti kiinni siihen, meneekö hyvin, keskinkertaisesti vai huonosti. Lisäksi meillä on tervehenkinen tarve kilvoitella keskenämme, mikä edesauttaa toimipaikkoja entistä parempiin tuloksiin.

Energiatähtiseuranta on toiminut mainiosti myös poikkeamien havaitsemisessa. Esimerkiksi toimipaikoissa, joissa energiankulutus on ollut merkittävästi korkeampi, on asiaa tutkittaessa löytynyt taustalta jokin virhetilanne.

– Energiankulutus pienenee, kun saamme virhetilanteet korjattua. Vanhoissa vuokrasopimuksissa voi olla esimerkiksi energiaan sisältyviä kohtia, jotka eivät ole enää ajan tasalla. Lisäksi nykyisin asennamme uusiin halleihin vain kaukosäätimillä toimivia ovia. Kun ulkona on 20 astetta pakkasta ja sisällä 20 lämmintä, on lämpötilaero 40 astetta. Kaukolämpöhintojen mukaan laskettuna oven auki pitäminen maksaa 90 euroa tunnissa. Ympäristöhyötyjen lisäksi useiden tuhansien vuosittaiset kustannussäästöt ovat pienille pisteille taloudellisesti ja henkilöstön viihtyvyyden paranemisen kannalta merkittäviä. Hyöty jää suoraan viivan alle.

Kun toimitaan kulujen osalta tehokkaasti, toimitaan myös ympäristön hyväksi. Vaikka Vianor-verkostossa olevien toimipaikkojen määrä vaihtelee vuosittain, on tavoitteena seuraavan viiden vuoden aikana vähentää energiankulutusta suhteellisesti 10 prosenttia.

Päästöt

Energiantuotannosta aiheutuvat päästöt

Vsevolozhskin-tehtaan energiantuotannosta aiheutuvat typpi- ja rikkipäästöt mittautetaan vuosittain ulkopuolisella taholla. Rikki- ja typpipäästöille on olemassa raja-arvot, jotka yhtiömme alittaa.

Hiilidioksidi (CO)

Vuonna 2016 päivitimme rengastuotannon hiilidioksidilaskuria kattamaan myös ns. scope 3 -päästöjä. Laskemme kasvihuonekaasupäästöt ISO14064 -standardin ohjeiden mukaisesti raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hävittämiseen. Laskuria käytetään vuosittain päästöjen laskemiseen. Vsevolozhskin-tehdas tuottaa valtaosan energiastaan omassa voimalaitoksessa, mistä johtuen sen suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat isommat kuin Nokian-tehtaalla.

Vuonna 2016 päivitettiin asetetut CO2-päästöjen vähennystavoitteet. Tavoittelemme 20 prosentin vähennystä vuoteen 2020 mennessä sekä 30 prosentin vähennystä 203 mennessä scope1- ja scope2-päästöissä yhteensä vuoden 2013 tasosta. Katso tarkemmat vastuullisuustavoitteemme vastuullisuusjohtamisen osiosta.

Haihtuvat hiilivedyt (VOC-yhdisteet)

Ilmapäästöistä merkittävimmät ovat liuotinaineita eli haihtuvia hiilivetyjä (VOC, Volatile Organic Compound) sisältävät yhdisteet. Liuotinaineita käytetään raskaiden renkaiden ja pinnoitteiden tuotannossa tartunnan parantamiseen. Vuodesta 2012 lähtien liuottimia ei ole käytetty lainkaan henkilöautonrengastuotannossa. Pinnoitetuotannosta ja raskaiden renkaiden kokoonpanosta haihtuvat hiilivedyt kerätään talteen ja johdetaan katalyyttiselle polttolaitokselle.

Vuonna 2016 liuotinaineiden päästö oli 52,3 t eli 1,2 kg/tuotetonni. Yhtiön tavoitteena on noudattaa EU:n VOC-direktiivin kokonaispäästöraja-arvoa, joka on 25 % käytetyistä liuottimista. Vuonna 2016 päästöä tuli kuitenkin vielä 45 prosenttia, mikä ylitti direktiivin mukaisen päästörajan. Haasteena on liuotinpäästöjen keräily raskaiden renkaiden tuotannosta. Raskaiden renkaiden valmistuksessa päästölähteitä ei voida sulkea siten, että kaikki päästöt pystyttäisiin keräämään ja johtamaan polttolaitokselle. Vuoden 2017 aikana tehostamme edelleen raskaiden renkaiden kokoonpanossa liuotinaineiden keräilyä direktiivin päästörajaan pääsemiseksi.

Hiukkaspäästöt (pöly)

Hiukkaspäästöjä syntyy jauhemaisten kemikaalien käsittelystä sekoitusosastolla. Sekoituskoneissa on tehokkaat ilmanvaihto- ja pölynkeräyslaitteet. Vesipesurit toimivat parhaimmillaan yli 99 prosentin erotusasteella. Hiukkaspäästöjä seurataan hiukkaspitoisuus- ja paine-eromittarein. Lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat tekevät säännöllisesti pitoisuusmittauksia. Mitatut hiukkaspitoisuudet ovat olleet molemmilla tehtailla luparajoissa. Suodatinlaitteet läpäisevä pöly on lähinnä esteettinen haitta, eikä siitä ole vaaraa ympäristölle tai terveydelle.

Haju

Yhtiön teettämien kyselytutkimusten mukaan hajupäästöt ovat hetkellisiä. Luonnonkumin pehmityksessä eli mastisoinnissa vapautuu kumimaidon saostus- ja kuivatusvaiheissa muodostuvia yhdisteitä, jotka aiheuttavat hajuhaittaa lähiympäristössä. Mastisoinnin hajuja vähennetään pisaranerottimin. Erillismastisoinnin määrää on pystytty vähentämään, jolloin prosessista vapautuvan hajun määrä on laskenut. Osa hajuista syntyy renkaan paistossa. Paistossa vapautuvien höyryjen määrä on suoraan verrannollinen paistetun kumin määrään. Yksittäisten aineiden pitoisuudet höyryissä ovat hyvin pieniä.

Nokian-tehtaan hajupäästöjen leviämismallinnuksen mukaan hajutuntien määrä vuoden tunneista on 5-10 prosenttia Itäpäädyn naapurustossa. Kesällä 2016 otettiin sekoitusosastolla käyttöön uusi hajunpoistolaitteisto, joka edustaa kehittyneintä tekniikkaa (BAT). Sillä hoidetaan kahden sekoituslinjan hajunpoisto. Mittauksen mukaan laitteisto poistaa kerätystä hajusta noin 60 prosenttia. Laitteistosta saatujen kokemusten pohjalta tekniikkaa laajennetaan muille linjoille tulevaisuudessa niin Nokialla kuin Vsevolozhskissakin.

Melu

Tuotantolaitoksilla on ympäristölupaehtojen mukaiset raja-arvot melulle. Melupäästöjä tarkkaillaan ja mitataan säännöllisesti. Mittaustulosten mukaan emme ylitä asetettuja raja-arvoja.

Vesi ja jätevedet

Vuonna 2016 arvioimme tehtaidemme vesiriskejä käyttäen WWF:n Water risk filter-työkalua. Arvioinnin mukaan vesiriskit eivät ole merkittävät. Lisäksi tehtaamme sijaitsevat alueilla, joissa vedestä ei ole pulaa ja vesistöt ovat melko puhtaita.

Renkaiden valmistusprosesseissa käytetään runsaasti jäähdytysvettä. Vsevolozhskin-tehtaissa jäähdytysvetenä käytetään kunnallista vesijohtovettä. Nokian-tehtaassa jäähdytysvesi otetaan viereisestä koskesta ja palautetaan käytön jälkeen takaisin koskeen. Jäähdytysvesi ei tule missään vaiheessa kosketuksiin tuotannon kemikaalien kanssa, eikä se siis likaannu ennen palautusta koskeen. Tehtaan jätevedet johdetaan Nokian kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Vsevolozhskin-tehtaassa on suoritettu parannustoimenpiteitä, jotta pitoisuus tehtaan jätevedessä saadaan alle asetetun raja-arvon. Vuonna 2017 tehdään seurantamittauksia, joiden pohjalta tehdään mahdollisia jatkosuunnitelmia pitoisuuksien pienentämiseksi.

Koskeen palautettavista jäähdytysvesistä sekä jätevedenpuhdistamolle johdetuista jätevesistä otetaan vuosittain vesinäytteet vesien laadun varmistamiseksi. Nokian kaupungin viemäriin johdettu saniteettivesi ja Nokianvirtaan johdettu jäähdytysvesi ovat olleet käytännössä puhdasta. Tavoitteemme on vähentää kunnallisen veden käyttöä 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2013 tasosta.

Materiaalit

Tuotannossamme käytetään ensiluokkaisia raaka-aineita, jotka osaltaan takaavat renkaidemme laadun ja turvallisuuden. Tutkimme jatkuvasti myös kierrätysmateriaalien hyödyntämistä, mutta yleisesti ottaen kierrätysmateriaaleissa on epäpuhtauksia, jotka heikentäisivät tuotteidemme turvallisuusominaisuuksia. Tämän vuoksi tuotannossamme käytetään pääosin neitseellisiä raaka-aineita.

Jätteet

Jätteitä muodostuu sekä varsinaisessa tuotannossa että tukitoiminnoissa. Tuotantojätteet punnitaan, ja niistä pidetään osastokohtaista kirjanpitoa kuukausittain. Muista jätteistä tehdään raportit vuosittain, ja jätteiden määrätiedot perustuvat jätehuoltoyritysten punnituksiin. Syntyvät jätteet lajitellaan tehtailla erillisten jätteidenkäsittelyohjeiden mukaisesti. Valtaosa tuotantojätteistä ohjataan suoraan hyötykäyttöön. Vaaralliset jätteet varastoidaan erikseen keräyspisteissä varoitusmerkinnöin varustetuissa astioissa. Muodostuvat jätteet voidaan luokitella karkeasti kolmeen jakeeseen: kaatopaikkajäte eli hyödyntämätön jäte, hyötykäytettävä jäte sekä vaarallinen jäte. 

Hyötykäytettävät jätteet

Tuotantolaitoksilla syntyvien jätteiden hyötykäyttöaste on ollut jo vuosia kasvussa.

Romurenkaat, eli renkaat, jotka eivät täytä korkeita laatuvaatimuksia, ohjataan suoraan tuotannosta hyötykäyttöön. Suomessa hyödyntämisen hoitaa Suomen Rengaskierrätys Oy, ja Venäjällä asiasta vastaa kolme yhteistyökumppania. .Vulkanoimatonta kumijätettä syntyy tuotannossa ennen vulkanointia eli paistoa. Hyötykäyttökohteita ovat esimerkiksi törmäyssuojat ja kuljetinhihnat sekä muut kumituotteet, joiden materiaalivaatimukset eivät ole kriittiset.

Muita hyödynnettäviä jätejakeita ovat energiajäte, muovit, rauta- ja teräsromu, puu, paperi ja pahvi sekä lisäksi Suomessa biojäte, lasi ja sähkö- ja elektroniikkaromu.

Kaatopaikkajäte

Hyötykäyttöön kelpaamaton osa jätteistä toimitetaan kaatopaikalle. Tavoitteenamme on edelleen vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ohjaamalla jätteet uusiokäyttöön tai muulla tapaa hyödynnettäväksi. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on, että kaatopaikalle ei päädy lainkaan tuotannosta syntyviä jätteitä.

Vaaralliset jätteet

Kaikki vaaralliset jätteet toimitetaan valtuutetulle käsittelylaitokselle. Noin neljäsosa näistä jätteistä on sekoituskoneilta tulevaa siipitiivisteöljyä (ns. boksirasva), jonka kulutus on suoraan verrannollinen valmistettuihin kumisekoitusmääriin. Kaikki Nokian-tehtaassa syntyneet vaaralliset jätteet hyödynnetään joko energiana tai materiaalina.

Kokonaisjätemäärät
Nokia + Vsevolozhsk
2014 2015 2016
Käsittely t % t % t %
Uusiokäyttö 2539 16,1 1495 11,7 1736 12,2
Kierrätys 10471 66,5 9691 75,7 10056 70,9
Kompostointi 20 0,1 20 0,2 26 0,2
Hyödyntäminen energiana 596 3,8 677 5,3 830 5,9
Massapoltto 54 0,3 0 0,0 128 0,9
Kaatopaikka 2058 13,1 921 7,2 1398 9,9

Ympäristökustannukset

Ympäristökustannuksiksi lasketaan ilman-, maaperän- ja vesistöjensuojeluun, jätehuoltoon, ympäristöasioiden hallintaan ja melun torjuntaan kuuluvat menot ja investoinnit. Oheisessa kuvaajassa on esitetty yhtiömme ympäristöhallinnon ja päästöjen käsittelyn kustannukset sekä maksetut rahalliset korvaukset ympäristölupiin ja -lakeihin liittyen. Vuoden 2015 alkupuolella ympäristö- ja turvallisuushallinto eriytettiin, joten siitä syystä ympäristöhallinnon kulut laskivat vuosina 2015 ja 2016.

Vuonna 2016 Vsevolozhskin-tehdas sai noin 128 000 euron sakon ylitettyään asetetun päästön pitoisuuden jätevesissä.

Muut toimipisteet

Myyntiyhtiöissä ja Vianor-toimipisteissä toimitaan kunkin maan asetusten mukaisesti. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan hyötykäyttöön aina kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Toimipisteiden merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat jätteet ja energiankulutus. Konsernin energiantehokkuuskatselmuksiin liittyen on suunniteltu, että vuonna 2017 suoritamme valitussa Vianor-ketjun toimipisteessä energia-asioiden kohdekatselmuksen. Näiden lisäksi myyntiyhtiöissä ja Vianorin toimipisteissä huomioidaan tuotteiden kuljetusten tehokkuus.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.