Tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtaminen

Rengasvalmistajana olemme vastuussa tuotteidemme turvallisuudesta käyttäjille, joten tuotevastuu on merkittävä osa yritysvastuutamme. Yhtiömme on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen tavoitteenaan kehittää ja valmistaa maailman turvallisimpia, laadukkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä renkaita. Tuotekehitystämme ohjaa kestävän kehityksen periaate: renkaan turvallisten ominaisuuksien pitää säilyä lähes muuttumattomina koko tuotteen elinkaaren ajan.

Rengasvalmistajana meidän pitää huolehtia siitä, että kehittämämme, valmistamamme ja markkinoimamme renkaat ovat tutkitusti käyttäjilleen turvallisia, laatuvaatimusten mukaisia sekä täyttävät asiakkaiden ja renkaiden käyttäjien odotukset. Lisäksi on tärkeää, että ohjeistamme käyttämään ja säilyttämään tuotteitamme oikein.

Tuotevastuu nivoutuukin kaikkeen toimintaamme. Vastuu tuotteen turvallisuudesta, laadusta ja määräystenmukaisuudesta kattaa tutkimuksen ja kehityksen, testauksen, tuotannon, hankinta- ja ostotoiminnot, koko toimitusketjun kaikkine vaiheineen ja toimintoineen sekä tuotteiden markkinoinnin ja viestinnän.

Niin tuotevastuun johtamista kuin tuotekehityksen toimintaa ohjaavat eettisten ohjeiden lisäksi laatu- ja vastuullisuusperiaatteet sekä testipolitiikka. Myös monet muut asetukset esimerkiksi meluun, nastoihin, kemikaaleihin, testaukseen ja rengasmerkintöihin liittyen ohjaavat työtämme. Voit tutustua aiheeseen tarkemmin Vastuullisuuden johtaminen -osiossa.

Toiminta virhetapauksissa

Laatujärjestelmän avulla huolehdimme tuotteidemme seurannasta tuotteen elinkaaren läpi ja varmistamme, että jokainen myyntiin vapautettu erä on viranomaismääräysten ja asetusten mukainen. Seuraamme tuotteen laatua ja laatuseurannan tuloksia systemaattisesti ja ryhdymme nopeasti tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden varmistamiseksi.

Poistamme markkinoilta viipymättä sellaiset renkaat, jotka eivät ole laatuvaatimustensa mukaisia ja jotka saattaisivat aiheuttaa vaaraa liikenteessä tai vakavaa haittaa loppukuluttajalle. Tapauksen vakavuudesta riippuen poistamme renkaat joko tukku- ja vähittäisketjusta tai edellisten lisäksi myös loppukuluttajilta. Tapaukset raportoimme viranomaisille välittömästi niissä kaikissa maissa, joissa ko. rengas on myynnissä. 

Järjestelmämme mahdollistavat renkaiden takaisinvedon käynnistämisen ja tiedottamisen nopeasti ja täsmällisesti. Menettely renkaiden poisvetämiseen markkinoilta on määritelty laatu­ohjeistuksessa ja menettelytavat sisäisissä toimintaohjeissa, jotka kattavat niin asiakasreklamaatiot kuin asiakkaalle aiheutuvat vaaratilanteet. Ohjeistuksista keskeisimmät koskevat asiakasreklamaatioiden käsittelyä, myynnin rajoittamista ja myyntierän vetämistä pois markkinoilta. Niissä on huomioitu myös maakohtaiset ohjeis­tukset, kuten Yhdysvaltoja koskeva NHTSA:n vaatima raportointi. Konsernimme koko henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan tietoonsa tulleet laatupoikkeamat. 

Konsernimme ei ole toteuttanut yli 16 vuoteen yhtään merkittävää tuotteiden takaisinvetoa. Yhtiömme ei myöskään ole ollut osallisena oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät tuotevastuuseen.

Keskeiset toimet vuonna 2016

Uudistushalu ja edistyksellisyys näkyvät yhtiömme tuotevalikoimassa. Jokaisessa vuonna 2016 lanseeraamassamme tuotteessa on jokin turvallisuutta parantava innovaatio. Tuoteturvallisuusominaisuuksille, kuten märkä- ja jääpidolle, on asetettu tavoitteet jo konseptointivaiheessa.

Vuonna 2016 toimme tuotevalikoimaamme uusia rengaskokoja ja tuotteita, kuten Nokian zLine A/S, Nokian Rockproof, Nokian WR A4 ja Nokian Hakka Blue 2, jotta entistä suurempaan osaan moderneja automalleja on tarjolla premium-talvirenkaat niin Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa kuin Venäjälläkin.

Avoimuutta testikäytäntöihin

Suunnittelemme ja testaamme kaikki tuotteemme huolellisesti varmistaaksemme niiden korkean laadun ja säännöstenmukaisuuden. Tuotekehitysvaiheessa testejä on renkaille käytössä jopa 300 erilaista. Ennen kuin valmis tuote on markkinoilla, se on läpäissyt useita kansallisia ja kansainvälisiä standardeja sekä puolueettomien tahojen tekemiä testejä. Tuotekehityksen kuluista käytettiin vuonna 2016 noin puolet monipuoliseen testaamiseen.

Vuonna 2015 sisäisen auditoinnin yhteydessä havaittiin epäkohtia osassa lehtitestauskäytäntöjä. Vaikka moniin testeihin oli jo aiemmin toimitettu renkaita suoraan varastosta, ja vaikka isommat lehtitestaajat olivat ostaneet testattavat tuotteet rengasliikkeistä, halusimme oikaista toimintatapamme. Autolehtien vertailutestit ovat renkaita hankkiville kuluttajille näkyvä osa renkaiden testauksia, joten halusimme ulostulollamme kiinnittää huomiota testien läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen koko toimialalla.

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus antavat parhaat lähtökohdat yhtiömme kehittämiselle. Olemme muuttaneet toimintatapojamme, eikä lehtitesteihin toimiteta renkaita, joita ei olisi tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Ulostulomme aiheutti paljon julkista keskustelua. Testikohun yhteydessä saamamme mainekolhun parannamme ainoastaan oikealla tavalla läpinäkyvästi toimien sekä maailman turvallisimpia renkaita valmistaen.

Parantaaksemme koko toimialan läpinäkyvyyttä ehdotimme Euroopan rengasalan kattojärjestölle ETRMA:lle yhteneväisiä sääntöjä kattamaan testaustoimintaan liittyviä menettelytapoja. Vaikka tavoitteemme ei tässä kohtaa konkretisoitunut, päätimme toteuttaa näitä sääntöjä omassa toiminnassamme. Pyrimme omalla esimerkillämme lisäämään koko toimialan sekä testaustoiminnan luotettavuutta. Lue lisää testaustoiminnastamme Innovatiivisuudella ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta -osiosta ja tutustu myös testirengaspolitiikkaamme.

Tavoitteellista toimintaa

Tuotteidemme turvallisuuden parantaminen on jatkuvan tuotekehityksen ja testaamisen tulos. Panostamme innovaatioprosessiimme, sillä haluamme paitsi lisätä turvallisuutta teillä myös säilyttää asemamme premium-renkaiden valmistajana ja teknisenä edelläkävijänä.

Teemme jatkuvaa työtä myös ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi kiinnittämällä huomion renkaidemme vierintävastukseen. Tavoitteenamme onkin, että jokaisen uuden tuotesukupolven vierintävastus on edeltäjätuotetta alhaisempi.

Lisäksi strateginen jatkuva tavoitteemme on, että noin 30 prosenttia vuodessa myymistämme renkaista on enintään kaksi vuotta vanhoja tuotemalleja. Vuosittain uudistuvat tuotevalikoimat varmistavat, että saatavilla on renkaita, jotka vastaavat eri markkina-alueiden erityisolosuhteita.

Tuotevastuun organisaatio

Vastuu tuotteen turvallisuudesta ja laadusta kattaa koko toimitusketjumme ja prosessimme. Edelläkävijänä haluamme huolehtia, että markkinoimamme renkaat ovat kuluttajille turvallisia ja laadukkaita.

Tuotekehitys ja testaus ovat erittäin merkittävä osa Nokian Renkaiden liiketoimintaa. Yksikön johtaja kuuluu yrityksen johtoryhmään ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Organisaatio koostuu kolmesta avainfunktiosta ja niitä tukevista toiminnoista:

 • Materiaalikehityksessä kehitetään renkaiden ja pinnoitteiden materiaaleja. Uusia raaka-aineita ja innovaatioita kehitetään tutkimushankkeiden avulla usein yhteistyössä raaka-ainetoimittajien kanssa.
 • Rakennesuunnittelussa keskitytään renkaan eri komponentteihin, joiden avulla pystytään vaikuttamaan muun muassa käsiteltävyyteen ja rengasmeluun sekä vierintävastukseen, jonka pienentäminen on yksi tuotekehityksemme avaintehtävistä.
 • Pintamallikehitys puolestaan suunnittelee renkaan pintamallin, joka vaikuttaa muun muassa vesiliirto-ominaisuuksiin, pitoon ja käsiteltävyyteen.

Näitä kolmea toimintoa tukevat mm. koeosasto ja rengastekninen osasto.

 • Koeosastolla renkaista testataan ensin laboratorio-olosuhteissa nopeus- ja rasituskestävyys sekä vierintävastus. Vain parhaimmat renkaat testataan todellisissa olosuhteissa testiradoilla. Tuntumakuljettajat testaavat valittuja renkaita useita kertoja, jotta renkaan suorituskyvystä saadaan mahdollisimman paljon tietoa. Rengastekninen osasto testaa uusia rengasideoita ja antaa palautetta eri tuotekehitysosastoille sekä huolehtii uusien tuotteiden tuotantoon saattamisesta.

Tuotevastuuseen liittyvää työtä tekevät poikkiorganisatoriset työryhmät, joiden avulla varmistamme laaja-alaisen osaamisen sekä kehitysvaiheen että kaupallisen valmistuksen aikana.   

Raaka-aineesta premium-renkaaksi

Pitkä ja monivaiheinen matka raaka-aineesta valmiiksi premium-renkaaksi sisältää tuhansien ammattilaisten työpanoksen ja laadunvarmistuksen, joten on perusteltua sanoa, että koko henkilöstö linkittyy tuotevastuuseen.

Renkaiden laadun perusta rakennetaan tutkimuksen ja tuotekehityksen aikana. Tuotekehitysvaiheissa määrittelemme valmistusmenetelmät ja laitteet sekä käytettäville raaka-aineille ja tuotteelle asetettavat vaatimukset. Tuotekehitykseen liittyy oleellisena osana teollisen valmistamisen kehittäminen, jonka aikana varmistamme, että valmistusmenetelmät toimivat teollisessa mittakaavassa tuotannossa toistettavalla tavalla ja että jokainen tuotantoerä vastaa tuotteen spesifikaatiota. Tuotekehitys varmistaa innovatiivisten, turvallisten ja ympäristöystävällisten tuotesukupolvien jatkumon.

Tuotteiden valmistukseen käytettävät raaka-aineet käyvät läpi hyväksyntäprosessimme. Varmistuaksemme renkaiden laadusta teemme prosessi­kontrolleja tuotannon aikana. Jokainen rengas käy läpi tuotannon laatukontrollin. Siihen kuuluu renkaiden voimavaihtelu, ETP- ja heittomittausta sekä visuaalinen tarkastus. Uutta tuotetta lähetyksiin vapauttaessamme käytämme osittain tiukempia sisäisiä laatuvaatimuksia, jotta pystymme varmistamaan viranomaismääräysten mukaiset laatuvaatimukset.

Tuotevastuun seuraaminen

Koko toimitusketjumme laadullisina peruslähtökohtina ovat UNECE:n ja EU:n yhteisiin säännöksiin perustuvien hyvien toimintatapojen mukaisuus, prosessien tehokkuus ja toimivuus, tuotteiden turvallisuus ja tasalaatuisuus sekä toimitusvarmuus. Renkaiden tutkimus- ja kehitystoiminnoissamme noudatamme toimialaamme ohjaavaa lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä eettisissä ohjeissamme selostettuja periaatteita.

Vastaamme valmistamiemme renkaiden laadusta ja turvallisuudesta. Toimintaamme valvovat useiden maiden viranomaiset. Kaikkea tekemistämme ohjaavat lainsäädäntöön ja viranomaisten määräyksiin perustuvat vaatimukset, joiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa liikenneturvallisuus.

Turvallisuus liittyy renkaiden käyttöön liittyvien riskien ymmärtämiseen ja hallintaan. Seuraamme renkaiden turvallisuutta läpi tuotteiden elinkaaren, aina kehitysvaiheesta tuotteen valmistuksen lopettamiseen saakka. Arvioinnista ja toiminnoista vastaavat toimintaan erikoistuneet ja koulutetut asiantuntijat. Toimintamme perustuu viranomaisvaatimusten ja laatujärjestelmämme mukaisiin toimintaohjeisiin. Mahdolliset toimenpiteet teemme viranomaisten kanssa yhdessä sovitulla tavalla.

Seuraamme tuoteturvallisuutta seuraavilla tunnusluvuilla:

 • G4-DMA Johtamisen kuvaus
 • G4-EN27 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi
 • G4-PR1 Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaiheissa tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet

Lisäksi tuotekehityksen toimintaa ohjaavat seuraavat politiikat, menettelyohjeet ja säännökset:

Renkaan/ajoneuvon turvallisuus (esim. Uniform, nasta-asetus, melu)

 • UN/ECE E-säännöt nro. 30, 54, 106, 109 ja 117
 • EC/661/2009 Yleinen turvallisuusasetus
 • TP TC 018/2011 Tekninen asetus ajoneuvojen turvallisuudesta
 • FIN/408/2003, viimeksi muutettu asetuksella 466/2009, nasta-asetus
 • U.S. DOT NHTSA Standardit 571.119, 571.139, 575.104
 • CC Chinese Compulsory Certification
 • GSO Standardit 50, 51, 52, 1783, 1784

Rengasmerkinnät

 • EC/1222/2009 EU-rengasmerkintä
 • GSO-rengasmerkintä
 • SASO 2857-2015 rengasmerkintä

Kemikaaliasetus

 • EC/1907/2006 REACH-kemikaalidirektiivi

Tuotetestaus

 • ISO 17025 akkreditointi
 • Sopimus tuotannon yhdenmukaisuudesta EU Dir.
 • 2007/46 ja UN/ECE 1958 Agreement

Asiakastyytyväisyys ohjaa kehittämistä

Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä asiakastutkimuksilla, markkinatiedolla ja myyntitilastoilla, joiden muutostrendit tarjoavat tietoa asiakastyytyväisyyden kehittymisestä kilpailutilanteeseen suhteutettuna. Lisäksi hyödynnämme riippumattomien tutkimusorganisaatioiden raportteja toimialaltamme. Asiakas- ja markkina­segmenteillemme tekemämme tutkimukset antavat suuntaa strategisten tavoitteiden asettamiselle ja toiminnan kehittämiselle.

Auditoinnit varmistavat toiminnan laatua

Lupamenettelyn yhteydessä rengasvalvontaviranomaiset ovat varmistaneet, että yhtiöllämme on asianmukaiset edellytykset toiminnan harjoittamiseen ja että markkinoille laskemamme renkaat täyttävät niille määritellyt vaatimukset. Rengasvalvontaviranomaiset (Suomessa Trafi) sekä menetelmiä ja laitteita valvovat viran­omaiset (Suomessa Finas ja Mikes) seuraavat ja arvioivat tarkastuksissaan yhtiömme tutkimuksen sekä renkaiden laadun ja turvallisuuden varmistavaa toimintaa ja niiden asianmukaisuutta säännöllisesti. Lisäksi varmistamme sisäisen valvonnan keinoin toimintamme laadullisen tason ja määräystenmukaisuuden. Teemme järjestelmällisesti oman toimintamme auditointeja ja johdon katselmuksia ja kehitämme menettelytapojamme jatkuvasti.

Myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme arvioivat vuosittain kyvykkyyttämme toimia määräysten edellyttämällä tavalla sekä hoitaa sopimusten mukaisia velvoittei­tamme. Omissa auditoinneissaan he varmistavat renkaiden valmistusprosesseihin ja rengastutkimukseen ja -kehitykseen liittyvien toimintojemme asianmukaisuuden.

Vastaavasti me valvomme alihankkijoidemme, tavarantoimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme toiminnan laatua ja määräystenmukaisuutta. Kirjallisiin kyselyihin perustuvien arviointien lisäksi teemme omia auditointikäyntejä varmistaaksemme, että tuotantoon ja rengaskomponenttien kehitykseen osalliset muutkin osapuolet täyttävät vaaditut lähtökohdat ja yhteistyö­sopimuksissa määritellyt velvoitteet. Seuraamme ja valvomme tarkastuksissa ilmenneiden puutteiden korjaustoimenpiteiden toteutusta.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.