Terveenä kotiin! – turvallisuuskulttuurin kehittämistä

 

Suunnitelmallisella toimintamme ja prosessiemme parantamisella tähtäämme entistä turvallisempaan ja tehokkaampaan työympäristöön, jossa on huomioitu henkilöstömme kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tiiviin yhteistyön merkitys toimipaikkojen, yksiköiden ja osastojen kanssa korostuu turvallisuuskulttuuria kehitettäessä.

Henkilöstömme on hyvin aktiivista työturvallisuuden, prosessien ja ympäristöasioiden omaehtoisessa parantamisessa. Tuemme tavoitteiden saavuttamista muun muassa ympäristö- ja turvallisuusohjelmilla, jatkuvilla auditoinneilla ja riskien hallintaan liittyvillä selvityksillä. Ne tarjoavat lähtökohdan henkilöstömme johdonmukaiseen perehdyttämiseen ja kouluttamiseen.

Tavoitteiden saavuttamista tukee myös teknologiapolitiikkamme: investoimme mahdollisimman kehittyneeseen tuotantotekniikkaan, jonka avulla kyetään ennalta ehkäisemään haitalliset turvallisuus- ja ympäristövaikutukset. Olemme käynnistäneet useita toimenpiteitä konsernimme turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja tapaturmien vähentämiseksi. Tavoitteenamme on mahdollistaa, että jokainen eri toimipaikoissamme työskentelevä pääsee terveenä kotiin joka päivä.

Panostuksia ja työkaluja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi

Turvallinen työympäristö, jossa työntekijät viihtyvät, on yksi toimintamme elinehdoista. Edistämme henkilöstöturvallisuutta riskienhallinnan, prosessien jatkuvan kehittämisen ja uusien investointien avulla. Työsuojelun tavoitteena on työympäristön kehittäminen entistä turvallisemmaksi sekä riskien hallinta omassa tuotannossamme ja toiminnoissamme. Turvallisuus- ja ympäristöasioiden limittyminen toisiinsa on havaittavissa erityisesti työhygieniaan ja kemikaalien käyttöön liittyvissä asioissa. Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme edelleen turvallisempaan suuntaan 0-tapaturmaa ajattelumallin suuntaisesti.

Molemmissa tehtaissamme suoritettavat johdon turvallisuuskierrokset tähtäävät turvallisuustason ja -kulttuurin parantamiseen. Kierrosten tarkoituksena on jalkauttaa turvallisuusajattelua sekä edesauttaa henkilöstöä huomioimaan turvalliseen työskentelyyn liittyviä asioita ja tekemään oikeita ratkaisuja päivittäisessä työssään. Turvallisuuskierrokset ovat sekä johtomme tapa korostaa työturvallisuuden tärkeyttä koko konsernissamme että osa jokaisen esimiehen arkea.

Säännöllisissä Safety Management -palavereissa käsitellään tapaturma- ja vaaratilannetutkinnoissa esiin nousseet korjausta tai parannusta vaativat toimenpiteet. Safety Management -palaverien käytännöt vaihtelevat toiminnoittain päivittäisistä tapaamisista kuukausittain tapahtuviin katselmointeihin. Lisäksi jokainen konsernijohtoryhmän kokous aloitetaan edellisen kuukauden tapahtumiin pohjautuvalla turvallisuuskatselmoinnilla.

Vuonna 2016 saavutimme hyviä tuloksia työturvallisuudessa ja otimme positiivisia harppauksia eteenpäin monella turvallisuuden osa-alueella. Tapaturmien määrä laski lähes 30 prosenttia sekä läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen raportoinnin parantuivat. Kiinnitimme erityisesti huomiota tapaturmien ja turvallisuushavaintojen tutkinnan juurisyiden selvittämiseen. Myös henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä tehostettiin edelleen, ja tuotantolaitteiden turvallisuuteen kiinnitettiin erityishuomiota. Nokian-tehtaassa koulutettiin lähes 700 alihankkijaa toimimaan sääntöjen mukaan turvallisesti yhtiön toimitiloissa. Lisäksi Ivalon-testikeskuksessa työskentelevän henkilöstön turvallisuutta ja osaamista kehitettiin.

Vuoden 2016 tapaturmataajuus on mitattu vielä LT3F-mittarilla. Jatkossa seuraamme tapaturmataajuuttamme LT1F-mittarilla, joka mahdollistaa kaikille konsernin yksiköille yhtenäisen seurantatavan.

Sairauspoissaolot yhtiöittäin

Sairauspoissaolot yhtiöittäin
Nokian Renkaat, Nokia Nokian Renkaat, Vsevolozhsk Vianor, pohjoismaat
Nokian Tyres, Suomi Nokian Raskaat Renkaat OOO Nokian Shina OOO Nokian Tyres Vianor Holding Oy Vianor Oy Vianor AB Vianor AS
Poissaolot % (yhteensä) 2,67% 4,86% 2,49% 4,57% 1,19% 4,30% 4,10% 5,90%
Poissaolotiedot sukupuolen mukaan ei saatavilla

Tapaturmataajuus (yli 3 päivän poissaoloon johtaneet / miljoona työtuntia)

Tapaturmataajuus (yli 3 päivän poissaoloon johtaneet / miljoona työtuntia)
Vianor Nordic Nokian Renkaat (Nokia) Nokian Renkaat (Vsevolozhsk) Kaikkien yhtiöiden suhdeluku
2016 13,6 11,1 2,8 7,4

Turvallisuuskulttuurin muuttumiseen vaikuttaa asenne

Drive!-henkilöstötutkimuksen yhdeksi keskeiseksi koko konsernin laajuiseksi kehittämiskohteeksi nostettiin turvallisuuden parantaminen. Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia työkalujamme kattamaan entistä tehokkaammin kansainvälisen konsernimme tarpeita sekä yhtenäistää erilaisia käytäntöjä ja tavoitteita globaalisti. Vuoden 2017 aikana kehitämme turvallisuuskulttuuriamme pitkäjänteisen turvallisuustyön lisäksi erilaisten toiminnallisten ja yhteisöllisten kokonaisuuksien kautta.

Vuoden 2017 loppuun mennessä esimiesten on tehtävä turvallisuuden toimintasuunnitelma, joka sisältää oman vastuualueen henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet sekä riskikartoituksen ja tekniset parannukset. Lisäksi jokaisen työntekijän tulee tunnistaa oman työpisteensä riskit ja toimia sen mukaisesti. Johdon ja esimiesten tehtävänä on luoda parempaa turvallisuuskulttuuria sekä raportoida mahdollisista riskeistä eteenpäin turvallisuusorganisaatiolle.

Tällä hetkellä turvallisuusasioista viestitään ja keskustellaan yhtiössämme näkyvästi, mikä on lisännyt henkilöstömme aktiivisuutta. Läheltä piti -ilmoituksilla ja turvallisuushavainnoilla on erittäin suuri merkitys tapaturmien ennaltaehkäisyssä ja turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Kaikki tutkinnat on koko henkilöstömme nähtävissä ja tiedottaminen on aikaisempaa avoimempaa. Vuonna 2017 turvallisuuskulttuurimme kehittäminen jatkuu entistä laajemmin koko konsernissa.

Venäjällä kisailua turvallisimmasta trukkikuskista

Venäjällä kisailua turvallisimmasta trukkikuskistaVuoden 2016 aikana kaikki Venäjän-toimipaikassa trukkeja työssään käsittelevien henkilöiden oli mahdollista osallistua kisaan, jonka tarkoituksena oli kehittää turvallista ja vastuullista trukilla-ajokulttuuria. Päätoimisesti trukkia ajavat työntekijät osallistuivat kilpailuun automaattisesti.

Venäjällä kisailua turvallisimmasta trukkikuskistaKisan tavoitteena oli turvallisuuskulttuurin parantaminen trukilla-ajon näkökulmasta sekä henkilöstön trukinkäsittelytaitojen kehittäminen. Kilpailussa oli kolme vaihetta, joista kaksi ensimmäistä jatkuivat vuoden 2015 joulukuusta vuoden 2016 marraskuuhun. Ensimmäisessä vaiheessa henkilöstö aina päälliköistä tuotannon työntekijöihin arvioivat trukinkuljettajien työskentelyä turvallisuuslähtökohdista. Samaan aikaan oli käynnissä teema, joka kannusti ja testasi kuljettajia työpaikalla turvallisesti liikkumisen säännöistä ja periaatteista.

Loppuvuonna 2016 kahden ensimmäisen vaiheen osallistujien yhteenlaskettujen tulosten perusteella päätettiin finaalivaiheen osallistujat. Viimeisessä vaiheessa parhaat pisteet kahdessa ensimmäisessä osiossa keränneet kisailijat pääsivät näyttämään osaamisensa käytännössä.

Finalistit kilpailivat tehtaaseen rakennetulla testialueella siitä, miten ammattimaisesti kukin osaa radan suorittaa. Tuomaristo arvioi samaan aikaan niin osallistujien arvostusta ajokkiaan kohtaan kuin heidän turvallista ajamistaan sekä ketterää trukin käsittelyä. Kisailu kannatti sillä voittajat saivat hyvien tavarapalkintojen lisäksi myös rahallisen bonuksen sekä sertifikaatit. Mikä tärkeintä turvallisuuskulttuuria parannettiin mukavalla tavalla kuin huomaamatta.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.