Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on luonnollinen osa yhtiömme toimintaa: kestävää tuotekehitystä, turvallisia ja ympäristö­ystävällisiä tuotteita sekä toimintamme korkeaa laatua. Huolehdimme, ettemme toiminnallamme vahingoita ympäristöä tai ihmisiä, ja renkaamme kuljettavat perille vaikeissakin olosuhteissa ympäristöä säästäen. Liiketoimintamme täytyy olla kannattavaa, jotta voimme tarjota turvaa, työtä ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä huomioida sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Vastuullisuus on olennainen osa päivittäistä työtä ja johtamista, jonka suuntaviivat syntyvät konsernin strategiasta.

Konsernistrategia pähkinänkuoressa

Arvot, strategia, tavoitteet ja must-winit tiivistettynä yhteen kuvaan havainnollistaa menestyksemme rakentamista vastuullisesti ja toimintamme jatkuvaa kehittämistä yhdessä.

Arvot ohjaavat tietä menestykseen

Yrityskulttuurimme hakkapeliittahenki on vahva perusta yhtiömme kehittämiselle ja menestyksemme rakentamiselle. Hakkapeliittahengen peruselementtejä ovat arvomme, jotka ohjaavat ja tukevat strategiamme toteutumista.

 • Kekseliäisyys: kehitämme, luomme ja kyseenalaistamme rohkeasti!
 • Yrittäjyys: haluamme olla paras ja vastuullisin rengasyhtiö!
 • Joukkuehenki: kunnioitamme ja tuemme toisiamme!

Strategiasta ja tavoitteista toiminnan suuntaviivat

Keskittymisen strategian ytimessä on haastavien olojen asiantuntijuus: pidämme huolta, että asiakkaillamme on turvallisia, laadukkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita sekä ensiluokkaista palvelua. Ainutlaatuinen työyhteisömme kehittää ja valmistaa premium renkaita, joiden kekseliäät innovaatiot antavat käyttäjilleen lisäarvoa aina metsän raivauksesta turvalliseen maantieajoon. Sitoutuneen ja kattavan jakeluverkoston sekä tehokkaan logistiikan avulla varmistamme tuotteidemme hyvän saatavuuden läpi sesongin. Keskitymme alueisiin, joissa on vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet, ja myymme pääosan tuotteistamme jälkimarkkinoilla.

Arvoista ja strategiasta syntyvät niin lähiajan kehityssuunnitelma (Must-Wins) kuin tavoitteet, jotka pitävät meidät kannattavalla kasvu-uralla. Haluamme on olla premium-renkaiden markkinajohtaja meille tärkeillä alueilla sekä edelläkävijä rengasteknologiassa. Tavoitteenamme on kasvaa vuosittain markkinaa nopeammin sekä varmistaa alan parhaat tuotteet ja palvelut. Aiomme tarjota vakaata osinkopolitiikkaa osakkeenomistajille ja erinomaisen ja innostavan työyhteisön henkilöstöllemme. Haluamme olla kuluttajien ykkösvalinta sekä asiakkaiden ensisijainen valinta kumppaniksi.

Suunnitelmallisesti johdettu vastuullisuus kehittää toimintaa ja kulttuuria

Keskittymisen strategia antaa suuntaa valinnoillemme myös vastuullisuuden saralla. Yhtiötä, toimintoja ja tuotteita kehitetään entistä vastuullisimmaksi yhdessä lujasti töitä tehden.

Kiinnitämme huomion tuotteen koko elinkaareen ja yhtiömme kaikkiin toimintoihin sekä pyrimme edistyneempiin ratkaisuihin kuin lainsäädäntö ja standardit minimitasollaan edellyttävät. Korostamme vastuullisuusasioiden hallintaa kaikissa omissa toiminnoissamme ja toimitusketjuissa. Tavoitteenamme on olla vastuullisin ja eettisin rengasyhtiö sekä toimia suunnannäyttäjänä toimialalla.

Vastuullisuustoimintoja johtaa konsernin johtoryhmään kuuluva Laatu-, vastuullisuus- ja ICT-johtaja, joka myös viime kädessä vastaa yritysvastuun tavoitteiden saavuttamisesta.

Vastuullisuuden jokapäiväinen johtaminen on osa kaikkien esimiesten tehtävää. Laajemmat kokonaisuudet ja linjanvedot käsitellään johtoryhmässä ja tarvittaessa hallituksessa.

Nokian Renkaiden erityiseen vastuullisuustyöryhmään kuuluvat talouden, hankinnan, viestinnän, ympäristön, laadun, kuluttaja- ja asiakaspalvelun sekä HR:n asiantuntijat. Työryhmän päätehtävänä on suunnitella ja edistää vastuullisuustoimenpiteitä. Jokaisen yksikön johtoryhmä puolestaan huolehtii tavoitteiden toimeenpanosta omien yksikköstrategioidensa mukaisesti.

Turvallisuutta kehitetään ja seurataan turvallisuusasiantuntijoista sekä johdon edustajista koostuvassa Safety Management -ryhmässä. Hankintaketjun vastuullisuutta puolestaan kehitetään ja ohjataan Vastuullinen hankinta -työryhmässä. Energiatehokkuuden kehittämistoimenpiteitä vie eteenpäin energiatehokkuustyöryhmä koko konsernia koskien. Tuotekehitys puolestaan huolehtii tuotteiden turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämisestä ml. vierintävastuksen pienentäminen.

Osastokohtaisten työsuojeluryhmien, ympäristövastaavien sekä muiden paikallisten työryhmien tehtävänä on huolehtia käytännöntyön kehittämistoimenpiteistä ympäristöön, turvallisuuteen sekä hyvinvointiin liittyen. Jokainen renkaalainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa eettisyydestä.

Lisäksi HR ja viestintä sekä riskienhallinnan työryhmä tukevat omalta osaltaan vastuullisuuskulttuurin kehittämistä sekä kehitystoimien läpivientiä koko konsernissa.

Kaavio kuvaa vastuullisuuden johtamista Nokian Renkaissa.

Vastuullisuuden viisi osa-aluetta

Olemme jakaneet yritysvastuun viiteen selkeään kokonaisuuteen: Hakkapeliitta Way – vastuullisuus, Talous, Ympäristö, Ihmiset ja Maailma renkailla – tuotevastuu.

Hakkapeliitta Way -osuuteen kuuluu viisi konsernimme toimintaa läpileikkaavaa vastuullisuuden periaatetta, jotka nivoutuvat yhtiömme strategiaan:

 • Läpinäkyvä ja kattava raportointi: Noudatamme pörssiyhtiöitä koskevia lakeja ja pörssin vaatimuksia yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien tietojen julkisuudesta sekä Global Reporting Iniative -ohjeiston mukaista läpinäkyvyyttä. Pyrimme vastaamaan kaikkiin sidosryhmiemme kohtuullisiin vaatimuksiin.
 • Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen: Hallituksen hyväksymä konsernin Eettinen ohjeisto ohjaa liiketoimintaamme. Se sisältää eettiset liiketoimintaperiaatteet, toimintaohjeita erilaisissa eettisissä kysymyksissä sekä menettelyohjeen. Toimimme lainsäädännön ja konsernin sisäisten ohjeiden mukaisesti sekä kunnioitamme lain henkeä jokaisessa toimintamaassamme.
 • Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa: Noudatamme UN Global Compact -ohjeiston periaatteita sekä yhtiömme omia eettisiä periaatteita, jotka käsittelevät myös hankintaketjuun liittyviä vastuullisuuden kysymyksiä. Lisäksi edellytämme kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme sitoutumista hankinnan eettiseen koodistoon sekä kaikilta tavarantoimittajilta voimassaolevan ISO 9001 -sertifikaatin mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi tavoitteena on voimassaoleva ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.
 • Hyvä yrityskansalainen: Olemme sitoutuneet tukemaan hyvää yrityskansalaisuutta, kestävää kehitystä ja jatkuvaa parantamista. Haluamme pitää huolta sidosryhmistämme, taloudestamme, ympäristöstämme sekä huippulaatuisten tuotteiden kehittämisestä ja ensiluokkaisesta palvelusta.
 • Aktiivinen sidosryhmätyö: Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön kautta saamme tietoa sidosryhmien odotuksista. Eri sidosryhmien odotukset toiminnastamme voivat olla toisiinsa nähden ristiriitaisia: tämä asettaa aktiiviselle sidosryhmätyölle ja viestinnälle erityisiä haasteita.

Oheisessa kuvassa on esitetty vastuullisuutemme osa-alueiden lisäksi tärkeimmät toimintaperiaatteet, sitoumukset ja ohjeistukset, joita noudatamme.

Tutustu myös laatu- ja vastuullisuusperiaatteisiimme, jotka sisältävät meille tärkeät laatu- ja vastuullisuuslupaukset sekä niiden täyttämiseen tähtäävät toimenpiteet tai lue laajemmin vastuullisuuden johtamisen eri osa-alueista ja niiden olennaisuuksista.

Vastuullisuustavoitteilla suuntaviivat tekemiselle

Yritysvastuun tavoitteet toimivat toimintamme kehittämisen majakkoina, jotka antavat etenemiselle selkeät suuntaviivat.

Vastuullisuustavoitteet 2017-2020

Hakkapeliitta Way

Liiketoiminnan yleinen vastuullisuus

 • Dow Jones Sustainability Index -vastuullisuuden kokonaisarvioinnissa kahden pisteen vuosittainen parannus 2015 >> 2020
 • Kaikki raaka-ainetoimittajamme ovat tehneet vastuullisuuden itsearvioinnin 2017 aikana
 • Kaikki Aasian luonnonkumiprosessoijat on auditoitu 2020 mennessä
 • Vähintään kaksi kolmasosaa raaka-ainetoimittajistamme on ISO 14001-sertifioituja 2020

Maailma renkailla

Turvalliset ja ympäristöystävälliset tuotteet

 • 500 miljoonan kilon vuotuinen CO2-päästöjen vähennys liikenteessä alentamalla tuotteiston vierintävastusta 7 % 2013 >> 2020
 • Jokaisen uuden tuotesukupolven vierintävastus on edeltäjätuotetta alhaisempi.

Talous

Korkea asiakastyytyväisyys ja kannattava kasvu

 • Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen: minimissään yhden prosenttiyksikön parannus vuotuisessa asiakastyytyväisyysindeksissä.

Ihmiset

Turvallinen työympäristö ja vastuullinen yrityskulttuuri

 • Työturvallisuus: 70 % parannus LTI1-tapaturmataajuusseurannassa 2015 >> 2020
 • Jokainen pääsee terveenä kotiin joka päivä
 • Konsernimme koko henkilöstö on käynyt vastuullisuusverkkokurssin vuoden 2017 aikana

Ympäristö

Edelläkävijyys ympäristöasioissa

 • Tuotannon energiatehokkuus: energiakulutuksen vuosittainen vähennys 1 % 2016 >> 2020
 • 20 % vähennys tuotannon CO2-päästöissä (CO2-kg / tuote-kg) 2013 >> 2020. (scope 1 ja scope 2)
 • Kunnallisen vedenkäytön vähentäminen 25 % vuoden 2013 tasosta
 • Tuotannon jätteiden 100 % hyödyntäminen, ei tuotantojätettä kaatopaikoille. Nokia 2016, Vsevolozhsk 2020
 • Nollataso ympäristöonnettomuuksissa

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.