Nokian Renkaiden arvoketju

Raaka-aineista renkaaksi ja rouheeksi kavion alle

Rengas on kansainvälinen tuote, jonka arvoketju ulottuu kaikkialle maailmaan: kumiraaka-aine Indonesian ja Malesian sademetsistä yhdistyy teollisiin komponentteihin tehtaissamme, joista valmiiden renkaiden matka jatkuu takaisin maailmalle. Renkaan elinkaaren pidentäminen pinnoittamalla on esimerkki kiertotaloudesta ja siitä, ettei renkaan elinkaari pääty vielä ensimmäiseen käyttäjään.

Olemme yhdistäneet seuraavassa kaaviossa vastuullisuutemme erityiset aiheet arvoketjuumme. Kaaviossa esitetään myös YK:n Global Compact (UNGC) -aloitteen kymmenen periaatteen kohdentuminen yhtiömme arvoketjuun. Periaatteet on merkitty numeroin kaavioon. 

Olemme määritelleet arvoketjumme seuraavasti:

Arvoketju

Olemme yhdistäneet seuraavassa kaaviossa vastuullisuutemme erityiset aiheet arvoketjuumme. Kaaviossa esitetään myös YK:n Global Compact (UNGC) -aloitteen kymmenen periaatteen kohdentuminen yhtiömme arvoketjuun. Periaatteet on merkitty numeroin kaavioon. *-merkityt kohdat ovat Nokian Renkaiden olennaisuusanalyysissä erityisen merkittäviksi nousseet aiheet.

1. Raaka-aineet (UNGC:n periaatteet nro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10) 
Renkaan valmistuksen pääraaka-aineryhmiä ovat synteettiset kumit, täyteaineet, kemikaalit, vahvikemateriaalit sekä luonnonkumi, joka edustaa noin neljänneksen renkaan valmistukseen käytettävästä raaka-aineesta. Yhtiöllämme on reilusti yli sata raaka-ainetoimittajaa, joita kaikkia koskevat samat säännöt. Käytämme vain yhtiön määrittämän hyväksyntäprosessin läpikäyneitä toimittajia. Renkaiden raaka-aineet tulevat ympäri maailmaa ja toimittajamme ovat sitoutuneet hankintaehtoihimme, joihin sisältyy vaatimus kansainvälisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien noudattamisesta, työvoiman oikeuksista sekä korruption torjunnasta. Vuonna 2016 raaka-aineidemme toimittajista 67 prosenttia oli ISO14001 -sertifioituja yrityksiä. Hankintaketjun vastuullisuuden kehittämiseksi ja syventääksemme omien toimittaja-arviointimme kattavuutta aloitimme yhteistyön ulkopuolisen auditoijan kanssa. Tavoitteena on toteuttaa aiempaa seikkaperäisempi toimittaja-arviointi erityisesti luonnonkumin hankintaketjussa. Lisäksi kaikkien raaka-ainetoimittajiemme tulee tehdä vastuullisuuden itsearviointi vuoden 2017 aikana. Ohessa esimerkki luonnonkumin arvoketjusta.

Raakakumin tuotannon valvonta ja UNGC:n periaatteet

Valvomme omien raaka-ainetoimittajiemme toimintaa auditoinneilla sekä hankintaehdoilla, johon kaikkien toimittajiemme tulee sitoutua. Asetamme ehtomme prosessoijille saakka.

Tukkureiden ja perhetilojen suuri määrä sekä niiden toimintamalli estää sen, että näiden toiminnalle voitaisiin asettaa samoja ehtoja kuin käytämme muiden arvoketjumme tavarantoimittajien kohdalla. Raakakumi sekoittuu eri viljelijöiden tiloilta jo tukkureiden toiminnassa, joten alkuperän seuranta on ennen prosessointia mahdotonta. UNGC:n erityisesti ihmisoikeuksia ja työväestöä koskevat periaatteet ovat keskeisessä asemassa raakakumin tuotannon kaikissa vaiheissa. Tunnistamme prosessiin liittyvät haasteet ja kehitämme omia hankinnan käytäntöjämme sekä auditointiprosessejamme vastaamaan niihin yhä paremmin. Samalla autamme prosessoijia kehittämään omia toimintojaan sekä edistämme UNGC:n periaatteiden toteutumista kansainvälisellä yhteistyöllä kumialan järjestö IRSG:n kanssa.

1.1. Kumin tuotanto
Neljännes renkaan raaka-aineista on luonnonkumia, joka maataloustuotteena poikkeaa tuotantotavaltaan muista käytettävistä raaka-aineista. Valtaosa käyttämästämme luonnonkumista tulee Malesiasta ja Indonesiasta. Luonnonkumin tuotanto on metsänviljelyä, jossa viljelijänä on usein pientila. Yli 85 prosenttia maailman luonnonkumista viljellään alle kahden hehtaarin kokoisilla pientiloilla, joiden päivätuotanto saattaa olla vain pari kiloa raakakumia. Nokian Renkaiden välittäjiltä ostaman raakakumin alkutuottajina on perheviljelijöiden lisäksi muutama suurempi yritys, jotka tuottavat raakakumia plantaaseilla.

1.2. Tukkumyyjät
Perhetiloilta raakakumin ostavat paikalliset tukkumyyjät. Kumin tuotanto on jokapäiväistä: pieniä tiloja kiertävät tukkumyyjät ostavatkin perhetilojen tuotannon päivittäin. Pienten purojen määrää voi yrittää hahmottaa vertaamalla sitä vaikkapa Indonesian vuoden 2016 luonnonkumintuotantoon, joka oli yli kolme miljoonaa tonnia*. Tukkumyyjät myyvät raakakumin prosessoijille. (*Lähde: Association of Natural Rubber Producing Countries http://www.anrpc.org)

1.3. Prosessoijat
Prosessointilaitoksissa luonnonkumi puhdistetaan, prosessoidaan halutun spesifikaation mukaiseksi sekä pakataan sen jatkokäyttöä varten.

1.4. Välittäjät
Prosessoijilta kumin välittää kansainvälisille markkinoille traderit, joilta myös Nokian Renkaat kuminsa ostaa. Kumin hinta määräytyy mm. Singaporen raaka-ainepörssissä. Nykyisin myös perhetilat varmistavat päivän pörssihinnan matkapuhelimillaan.

2. Kuljetus (UNGC 10)
Valtaosa renkaiden raaka-aineista kuljetetaan merirahtina Euroopan suursatamiin Hampuriin ja Rotterdamiin, josta ne laivataan Suomeen ja Venäjälle. Molempien tehtaidemme raaka-aineet ovat yhteneviä sekä samoista lähteistä, jolloin voidaan varmistaa renkaiden laatu riippumatta valmistuspaikasta: renkaat markkinoidaan kaikkialle maailmaan, jolloin vain yhteneväisillä raaka-aineilla sekä valmistusmenetelmillä voidaan taata kuluttajille jatkuva korkea laatu kaikkialla maailmassa.

3. Alihankkijat (UNGC 1, 3, 8, 10)
Teemme työtä kansainvälisesti useiden alihankkijoiden kanssa aina rakennustöistä vartiointiin ja siivoukseen sekä tietohallinnosta kunnossapitoon ja logistiikkaan. Etenkin tehdaspaikkakunnillamme Nokialla ja Vsevolozhskissa käy toimipaikoissamme töissä kymmeniä alihankkijoita. Tekemällä sopimuksen kanssamme alihankkijat sitoutuvat noudattamaan vastuullisuuspolitiikkaamme sekä eettisiä toimintaperiaatteitamme. Lisäksi tehtaissamme työskenteleville alihankkijoille järjestetään turvallisen työskentelyn perehdytyskoulutukset Nokian- ja Vsevolozhskin-tehtaissa. Kilpailutamme ja valitsemme alihankkijamme huolellisesti. Tiiviillä yhteistyöllä alihankkijoidemme kanssa varmistamme hedelmällisen lopputuloksen kummankin osapuolen kannalta.

4. Konsernitoiminnot (UNGC 1, 3, 6, 7, 8, 9)
Valmistamme renkaita kahdella paikkakunnalla, Suomessa Nokialla ja Venäjällä Vsevolozhskissa. Sen lisäksi meillä on myyntiyhtiöitä meille tärkeillä alueilla, kuten Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yli 4 400 työntekijäämme jakavat päivittäin omaa osaamistaan ja ideoitaan jatkuvan parantamisen puolesta. Hakkapeliitta Way, tapamme toimia näkyy siinä, miten hoidamme työtämme.

5. Yhteiskunta
Vaikutuksemme ympäröivään yhteiskuntaan näkyy suoraan tehdaspaikkakunnillamme Nokialla ja Vsevolozhskissa. Olemme merkittävä paikallinen työnantaja ja toimimme kiinteänä osana ympäröivää yhteisöämme: Nokialla tarjoamme työelämään tutustumista ja opinnäytepaikkoja ja Vsevolozhskissa Hakkapeliitta Village on konkreettinen esimerkki vaikutuksestamme. Raportin rahavirtavuo kuvaa Nokian Renkaiden taloudellista vaikutusta. Ostot, palkat, verot sekä omistajille suunnatut osingot jättävät jälkensä hyvinvointiin kaikkialla maailmassa.

6. Kuljetus
Vianor-ketjun laajentuminen sekä autokaupan vaatimukset ovat tuoneet muutoksia renkaidemme logistiseen ketjuun sekä kuluttajanäkemykseen. Aikaisemmin renkaat toimitettiin suurille tukkumyyjille, mutta nykyisin jakelu on jakautunut pienempiin tuote-eriin sekä pienempiin varastoihin. Yksittäisten kuljetusmäärien lisääntyessä on logistiikkasuunnittelu yhä tärkeämpää.

7. Jälleenmyyjät (UNGC 10)
Omistamamme Vianor-rengasketju on alallaan Pohjoismaiden, Venäjän ja IVY-maiden suurin ja kattavin. Siihen kuului vuoden 2016 lopussa 1 501 myyntipistettä, joista 212 on Nokian Renkaiden omistamia ja muut toimivat partner- tai franchising-periaatteella. Vianor-ketju on laajentunut 27 eri maahan Nokian Renkaiden päämarkkinoilla. Vianor rakentaa perustaa konsernin tuotteiden pysyville markkinaosuuksille ja toimii konsernin kasvun keihäänkärkenä, kuten myös kumppaniverkosto Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD). Renkaitamme jälleenmyyvät myös auto- ja rengasliikkeet kaikkialla maailmassa.

8. Kuluttajat
Kuluttajat eli renkaiden käyttäjät ovat arvoketjumme tärkein lenkki. Renkaidemme turvallisuuden, huippulaadun ja ainutlaatuisten innovaatioiden tarkoituksena on varmistaa kuluttajille huoleton matkanteko ja perillepääsy kaikissa keleissä. Yli 85 prosenttia renkaan hiilijalanjäljestä syntyy niiden käytön aikana, joten tuotekehityksemme ponnistelu sekä renkaan turvallisuuden että sen ympäristövaikutusten parantamiseksi mitataan kuluttajien käytössä.

9. Kierrätys
Renkaista suurin osa päätyy materiaalihyötykäyttöön eli murskeena tai rouheena erilaisiin tie- ja maanrakennuskohteisiin korvaamaan kiviainesta. Kevyt, kosteutta eristävä ja olomuotonsa säilyttävä rengasrouhe tukee tiepohjia ja saa asfaltin hiljaisemmaksi. Kumin joustavat ominaisuudet tulevat esiin uudestaan urheiluareenoiden pohjina, antaen ratsastusareenoiden hevosille kevyemmän askeleen.

Renkaan pinnoittaminen on yksi parhaimmista kierrätysmuodoista. Rungoltaan vahingoittumaton rengas voidaan pinnoittaa uudelleen, linja- ja kuorma-autojen renkaat jopa 2-4 kertaa. Renkaita voidaan myös polttaa energiaksi, sillä renkailla on lähes öljyä vastaava lämpöarvo. Uusia kierrätystapoja ja hyötykäytön kohteita etsitään jatkuvasti.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.