GRI G4 -vertailutaulukko

Indikaattori G4 Sisältö Mistä löydät?
Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Johdon terveiset
Organisaation taustakuvaus
G4-3 Organisaation nimi Konsernimme pähkinänkuoressa
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Konsernimme pähkinänkuoressa
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Innovatiivisuudella ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Konsernimme pähkinänkuoressa
G4-6 Toiminta-alue Konsernimme pähkinänkuoressa
G4-7 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Konsernimme pähkinänkuoressa
G4-8 Markkina-alueet Konsernimme pähkinänkuoressa
G4-9 Raportoivan organisaation koko Konsernimme pähkinänkuoressa
G4-10 * Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaettuna Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö
G4-11 * Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Tietoa ei vielä kerätä konsernitasolla.
G4-12 * Organisaation toimitusketju Arvoketju
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, toimitusketjussa tai omistusrakenteessa Ei merkittäviä muutoksia tilikauden aikana
G4-14 * Varovaisuusperiaatteen noudattaminen Vastuullisuuden johtaminen
G4-15 Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun aloitteisiin Olennaisuustyö
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä Olennaisuustyö
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17 Organisaation operatiivinen rakenne Tilinpäätöstiedote 2016
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Olennaisuustyö
G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaisuustyö
G4-20 Laskentarajat organisaation sisällä Olennaisuustyö
G4-20 Laskentarajat organisaation sisällä Arvoketju
G4-21 Laskentarajat organisaation ulkopuolella Raportti ei sisällä organisaation ulkopuolista laskentaa.
G4-21 Laskentarajat organisaation ulkopuolella Arvoketju
G4-22 Aikaisemmista raporteista poikkeavan tiedon syyt ja vaikutukset Olennaisuustyö
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Olennaisuustyö
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmätyö
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmätyö
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmätyö
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat teemat Sidosryhmätyö
Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso Olennaisuustyö
G4-29 Edellisen raportin julkaisuajankohta Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat
G4-30 Raportin julkaisutiheys Olennaisuustyö
G4-31 Yhteystiedot Konsernimme pähkinänkuoressa
G4-32 GRI-sisältövertailu Tämä taulukko
G4-33 Varmennus Olennaisuustyö
G4-33 Varmennus Riippumaton varmennusraportti
Hallinto
G4-34 Organisaation hallintorakenne Talouden johtaminen
G4-48 Vastuullisuusraportin hyväksyminen Yhtiön johtoryhmä hyväksyy raportin vuosittain.
Liiketoiminnan eettisyys
G4-56 * Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Vastuullisuuden johtaminen
Taloudelliset tulokset
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Talouden johtaminen
G4-EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo Kannattavalla kasvulla hyvinvointia kaikille
Epäsuorat taloudelliset vaikutukset
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Talouden johtaminen
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Kannattavalla kasvulla hyvinvointia kaikille
Materiaalit
G4-DMA * Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtaminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Ympäristövastuun johtaminen
G4-EN1 * Käytetyt materiaalit määrän ja painon mukaan Tuotannon ympäristövaikutukset
G4-EN2 * Kierrätettyjen materiaalien osuus Tuotannon ympäristövaikutukset
Energia
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
G4-EN3 * Organisaation oma energiankulutus Tuotannon ympäristövaikutukset
G4-EN5 Energiaintensiteetti Tuotannon ympäristövaikutukset
Vesi
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
G4-EN8 * Veden kulutus Tuotannon ympäristövaikutukset
Luonnon monimuotoisuus
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
G4-EN12 * Organisaation toiminnan vaikutus toiminnan, tuotteiden ja palveluiden vaikutus luonnon monimuotoisuuteen Tuotannon ympäristövaikutukset
Päästöt
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
G4-EN15 * Suorat kasvihuonekaasupäästöt Tuotannon ympäristövaikutukset
G4-EN16 * Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Tuotannon ympäristövaikutukset
G4-EN18 * Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Tuotannon ympäristövaikutukset
G4-EN21 * Typpi- ja rikkidioksidipäästöt sekä muut merkittävät päästöt Tuotannon ympäristövaikutukset
Jätevedet ja jätteet
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
G4-EN22 * Kokonaispäästöt veteen Tuotannon ympäristövaikutukset
G4-EN23 * Jätteiden kokonaispaino Tuotannon ympäristövaikutukset
Tuotteet ja palvelut
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtaminen
G4-EN27 * Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Rengasvalinnalla on väliä
G4-EN27 * Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Innovatiivisuudella ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta
Määräystenmukaisuus
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Ympäristövastuun johtaminen
G4-EN29 * Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä määrätyt sanktiot Tuotannon ympäristövaikutukset
Yleiset
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Tuotannon ympäristövaikutukset
G4-EN31 * Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit Tuotannon ympäristövaikutukset
Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Tuotannon ympäristövaikutukset
G4-EN34 * Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Tuotannon ympäristövaikutukset
Työllistäminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Henkilöstöjohtaminen - ihmisoikeudet, monimuotoisuuden johtaminen
G4-LA1 * Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö
Työterveys ja -turvallisuus
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Henkilöstöjohtaminen - ihmisoikeudet, monimuotoisuuden johtaminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Vastuullisuuden johtaminen
G4-LA6 Menetettyjen työpäivien ja poissaolojen määrät Terveenä kotiin! – turvallisuuskulttuurin kehittämistä
G4-LA6 Tapaturmien määrät Terveenä kotiin! – turvallisuuskulttuurin kehittämistä
G4-LA6 Tapaturmatyypit, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Tietoa ei vielä kerätä konsernitasolla.
Koulutus
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Henkilöstöjohtaminen - ihmisoikeudet, monimuotoisuuden johtaminen
G4-LA10 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja oppimisen toimintaohjelmat Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö
G4-LA11 * Kehityskeskustelut Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4-DMA * Johtamistavan kuvaus Henkilöstöjohtaminen - ihmisoikeudet, monimuotoisuuden johtaminen
G4-DMA * Johtamistavan kuvaus Eettiset ohjeet
G4-LA12 * Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaan Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö
Paikallisyhteisöt
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Kannattavalla kasvulla hyvinvointia kaikille
G4-SO1 * Prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat Kyseistä indikaattoria ei voi toiminnoistamme mielekkäällä tavalla laskea.
Poliittinen vaikuttaminen
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Olennaisuustyö
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Eettiset ohjeet
G4-SO6 * Poliittisille puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille annettu taloudellinen tuki Olennaisuustyö
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
G4-DMA * Johtamistavan kuvaus Tuoteturvallisuuden ja -vastuun johtaminen
G4-PR1 * Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaiheissa tehdyt terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi- ja kehittämistoimenpiteet Innovatiivisuudella ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta
Tuote- ja palvelutiedot
G4-DMA Johtamistavan kuvaus Asiakassuhteet ja toimitusvarmuus avainasemassa
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset Asiakassuhteet ja toimitusvarmuus avainasemassa
* indikaattorit, jotka mittaavat myös GC-periaatteiden kehitystä yhtiössä