Vastuullisuuden johtaminen Nokian Renkaissa

Vastuullisuuden johtaminen Nokian Renkaissa ja kehitystoimenpiteet 2015

Vastuullisuuden johtaminen on yhtiössämme konsernitasolla johdettua toimintaa. Toimintojen kehittämisessä pyrimme edistyneempiin ratkaisuihin kuin lainsäädäntö ja standardit minimitasollaan edellyttävät. Jatkuvaan parantamiseen pyrkivä toimintamme perustuu yhtiömme tunnustamaan yhteiskuntavastuuseen ja liiketoiminnan strategisiin päämääriin. Samalla turvaamme liiketoimintaamme, luomme sille lisäarvoa ja vahvistamme kriittisiä menestystekijöitämme; renkaiden kehittämistä, tuottamista ja markkinointia. Erityisesti tuotantotoiminnan häiriötön jatkuvuus on pyritty takaamaan edistämällä EHSQ-toimintoja, sillä häiriöitä ja riskejä minimoimalla varmennamme myös tuotannollisen kustannustehokkuuden.

Kiinnitämme huomion tuotteen koko elinkaareen ja yhtiömme kaikkiin toimintoihin. Korostamme vastuullisuusasioiden hallintaa kaikissa omissa toiminnoissamme ja toimitusketjuissa. Välittöminä kilpailuetuina tämä konkretisoituu renkaiden turvallisuusinnovaatioissa. Kestävä turvallisuus onkin tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme keskeinen ulottuvuus ja markkinoinnin pääargumentti.

Vastuullisuuden kehittäminen 2015

Huhtikuussa 2015 vastuullisuustyömme johtaminen uudelleenorganisointiin. Konsernimme vastuullisuuden kehitystyön koordinointiin nimettiin ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö sekä vastuullisuustyöryhmä, joka koostuu eri yksiköiden asiantuntijoista. Vastuullisuustyöryhmä ideoi ja suunnittelee vastuullisuuden kehitystoimia sekä vastaa toimenpiteiden toteutuksesta.

Keväällä käynnistettiin myös projekti vastuullisuuden nykytilan kartoittamiseksi ja kehityskohteiden löytämiseksi. Projektin aikana haastateltiin kaikkiaan 12 johtajaa ja asiantuntijaa vastuullisuuden eri osa-alueilta. Yhtenä työkaluna kehityskohteiden löytämiseksi käytettiin myös vastaamista Dow Jones Sustainability Index -kyselyyn. Lopputuloksena syntyi 51 erilaista kehitystehtävää sisältävä vastuullisuuden kehityssuunnitelma (road map) vuosille 2015–2017. Kehitystehtävät sisältävät menettelyohjeisiin, riskien arviointiin, hankintaketjuun, henkilöstön kehittämiseen sekä ympäristöasioihin liittyviä määrittely- ja parannustoimenpiteitä.

Ensimmäiset kehityssuunnitelman tehtävät, kuten sidosryhmäkartoitus ja vastuullisuuskysely sidosryhmille, suoritettiin aikataulun mukaisesti loppuvuodesta ja useita muitakin tehtäviä on käynnistetty. Tavoitteenamme on olla yksi maailman vastuullisimmista rengasalan yrityksistä tulevaisuudessa. Yhtenä osoituksena vastuullisuuden merkityksen tärkeydestä yrityksellemme on myös liittyminen YK:n Global Compactin jäseneksi 23.12.2015.  

Laatu- ja vastuullisuuspolitiikkamme pitää sisällään meille tärkeät laatu- ja vastuullisuuslupaukset sekä niiden täyttämiseen tähtäävät toimenpiteet.

Laatu- ja vastuullisuusperiaatteet

Lupaamme

Kehitämme ja valmistamme korkealaatuisia rengasalan huipputuotteita, joiden ainutlaatuiset innovaatiot tarjoavat käyttäjilleen turvallisia, taloudellisia ja miellyttäviä ajokilometrejä. Tarjoamme asiakkaillemme alan parasta palvelua kaikilla osa-alueilla.
 
Alan edelläkävijänä parannamme jatkuvasti tuotteitamme ja prosessejamme laadukkaammiksi, turvallisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Toiminnassamme otamme huomioon tuotteen koko elinkaaren.

Näin täytämme lupauksemme

Toimintamme lähtökohtiin kuuluu tinkimätön ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien kunnioitus sekä korkean laadun ja hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen.
 
Takaamme tuotteidemme korkean laadun hallituilla, tehokkailla ja tarkkaan valvotuilla kehitys-, hankinta- ja tuotantoprosesseilla. Toimimme asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti.
 
Sitoudumme noudattamaan toiminnassamme lakeja ja asetuksia sekä asiakkaidemme vaatimuksia. Toiminnassamme otamme huomioon eettiset periaatteet, luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen.  Kunnioitamme yksilöiden ja kulttuurien erilaisuutta sekä erilaisia mielipiteitä.
 
Hankkiessamme raaka-aineita tai teetettäessä työtä ulkopuolisilla palveluntoimittajilla valitsemme vain luotettaviksi arvioituja, hyvämaineisia yhteistyökumppaneita. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä omassa toiminnassamme, emmekä toimittajien palveluksessa.
 
Johtomme on sitoutunut luomaan työskentelyolosuhteet, jotka edistävät henkilöstön mahdollisuuksia ja oikeuksia osallistua laadun sekä ympäristö- ja työturvallisuuden kehittämiseen ja niistä vastaamiseen. Pyrimme tehokkuuteen ja vahinkojen 0-tasoon kaikilla toimintamme osa-alueilla.
 
Koulutamme ja kannustamme henkilökuntaamme työskentelemään siten, että se tuntee yrityksen toiminnan perusperiaatteet ja tavoitteet, tiedostaa vastuunsa toimenpiteittensä laatu- ja ympäristövaikutuksista sekä toimii laatua, työ- ja kemikaaliturvallisuutta, terveyttä ja ympäristönsuojelua edistävällä tavalla.
 
Johtomme asettaa talouteen, ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen sekä laatuun liittyvät päämäärät ja tavoitteet, seuraa niiden toteutumista ja varaa riittävät resurssit toteuttamiseen ja ylläpitoon.
 
Teemme säännöllisesti sisäisiä auditointeja joilla arvioimme asiakasvaatimusten, lainsäädännön vaatimusten, määräysten ja ohjeiden toteutumista sekä toimintajärjestelmämme tehokkuutta.

Toimintamme perustuu näihin kansainvälisiin kriteereihin 

Toimintajärjestelmämme perustuu ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 ja ISO 17025 standardeihin sekä asiakas- ja viranomaisvaatimuksiin ja täyttää niiden vaatimukset. Lisäksi olemme sitoutuneet toimimaan YK:n Global Compact periaatteiden mukaisesti. 

Ari Lehtoranta
Toimitusjohtaja

Organisaatio

Ympäristö-, kemikaaliturvallisuus ja vastuullisuusasiat kuuluvat laatu- ja prosessinkehitysosastoon, ja laatu- ja prosessinkehitysjohtaja koordinoi kokonaisuutta globaalisti. Laatu- ja vastuullisuusjohtamisen tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy, tuotannon häiriötön toiminta, korkean laadun varmistaminen sekä hyvä yrityskansalaisuus kaikilla osa-alueilla.

Johtamisjärjestelmät

Tavoitteenamme on hallita tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajan sekä huolehtia toiminnan turvallisuus- ja laatunäkökohdista kattavasti ja järjestelmällisesti. Tärkein työkalu on yhtiömme toimintajärjestelmä, joka sisältää ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasiat. Toimintakäsikirja täyttää ympäristöasioissa ISO 14001 -standardin vaatimukset ja laatuasioissa ISO 9001 -standardin vaatimukset. Myös Venäjän-tehtaat sekä Ruotsin myyntiyhtiö Nokian Däck ovat yhteisen ympäristö- ja laatujärjestelmän piirissä ja sisältyvät ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatteihin. Johtamisjärjestelmä kattaa myös valtioneuvoston asetuksessa 855/2012 (vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, SEVESO II) tarkoitetun turvallisuusjohtamisjärjestelmän. Vuonna 2013 saimme autoteollisuuden ISO/TS 16949 -hyväksynnän kaikille tehtaillemme.

Ympäristö- ja laatuasioiden tavoitteet määritetään Nokian Renkaiden laatu- ja prosessinkehitysstrategiassa, joka laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja jota päivitetään vuosittain. Strategian laadinnassa on näiden asioiden osalta mukana laatu- ja prosessinkehitysjohtaja sekä hänelle raportoiva ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden ympäristöohjelman, jossa asetetaan tarkennetut tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategiassa esitetyille päämärille. Tämä johtaminen kattaa kaikki ympäristöjärjestelmän näkökohdat. Lisäksi yksiköillä on omia kehitysprojekteja toiminnan ja prosessien kehittämiseksi.

Ympäristö- ja laatuasioiden kehittymistä käsitellään kuukausittain johdon kokouksissa. Yhtiön ylin johto antaa tarvittaessa palautetta suoraan vastuullisille henkilöille.

Viranomaiset ja lupa-asiat

Nokian Renkaiden ympäristö- ja turvallisuustoimintaa valvovat useat viranomaiset, joista Nokialla tärkeimmät ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), Nokian kaupungin eri viranomaiset, kuten ympäristönsuojeluyksikkö ja rakennusvalvonta, sekä Tampereen aluepelastuslaitos. Tärkeimmät Vsevolozhskin-tehtaiden toimintaa valvovat ympäristöviranomaiset ovat Venäjän luonnonvarainministeriö; Leningradin alueen luonnonvarojen käytön, ympäristönsuojelun ja ekologisen turvallisuuden komitea sekä kuluttajansuoja- ja terveysviranomainen. Muissa Nokian Renkaiden toimipaikoissa toimintaa valvovat maakohtaiset viranomaiset. Olemme jatkuvasti keskusteluyhteydessä eri viranomaisten kanssa, jotta mahdolliset vaatimukset ja toivomukset voidaan ottaa ajoissa huomioon. Häiriöistä, onnettomuuksista tai lupaehdoista poikkeamisista tiedotetaan viranomaisille viivyttelemättä.

Luvat merkitsevät meille vähimmäisehtoja ja ympäristömyönteisyys on paljon enemmän kuin vain raja-arvojen alittamista. Haluamme olla osa aitoa kestävää kehitystä. Seuraamme ympäristö- ja turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan unionissa ja Venäjällä sekä ennakoimme valmisteltavien säädösten vaikutuksia.

Nokian-toimipaikalla on voimassa oleva ympäristölupa, jonka Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi yhtiölle vuonna 2007, ja tarkastettu lupapäätös saatiin marraskuussa 2014. TUKESin myöntämien kemikaalilupien lisäksi yhtiömme Nokian-toimipaikalla on vesioikeuden myöntämä lupa jäähdytysveden ottoon Nokianvirrasta. Venäjän-tehtaille tarvittavat useat luvat on hankittu jo rakennusvaiheessa, ja niitä on sen jälkeen ylläpidetty paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Kemikaalivalvonta

Nokian Renkaiden kemikaalivalvonta aloitettiin 1960-luvun alussa. Yhtiömme täyttää kaikki EU:n kemikaalilainsäädännön vaatimukset, joiden tarkoituksena on taata mahdollisimman turvallinen kemikaalien käyttö niin työntekijöiden, ympäristön kuin loppukäyttäjienkin kannalta. Kemikaaliturvallisuuden tason parantamiseksi ja REACH-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi olemme jatkuvasti yhteistyössä komponentti- ja kemikaalitoimittajien ja -valmistajien kanssa.

Emme käytä tuotannossamme karsinogeenisiksi luokiteltuja kemikaaleja emmekä EU:n REACH-asetuksen mukaisia erityistä huolta aiheuttavia aineita (ns. SVHC aineet). Myöskään sopimusvalmistajat eivät käytä tuotteissaan SVHC-aineita. Kaikki tuotteet täyttävät EU:n REACH-asetuksen PAH-yhdisteitä koskevat vaatimukset. Tavoitteenamme on lisäksi varmistaa, etteivät Vianor-liikkeissä nyt tai tulevaisuudessa myytävät tuotteet sisällä tällaisia kemikaaleja. Edellytämme kaikilta kemikaalitoimittajilta voimassaolevan lainsäädännön mukaisen käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista Nokian Renkaille ennen kemikaalien hankintaa. Käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on rekisteröity tietokantaan, joka on koko henkilökunnan käytettävissä.

Nokian Renkaat valmistaa ja myy Suomessa kumiteollisuudessa käytettäviä liimoja ja maaleja sekä toimii maahantuojana joillekin kumisekoituksissa käytettäville raaka-aineille. Näille kemikaaleille yhtiömme laatii käyttöturvallisuustiedotteet, jotka toimitetaan TUKESille tarkastamista ja rekisteröintiä varten. 

Kumisekoituksissa käytettävien uusien raaka-aineiden laadunvarmistus ja tuotantoon soveltuvuuden testaus suoritetaan Nokialla sekä laboratoriossa että tuotanto-olosuhteissa. Kumisekoitusten valmistukseen hyväksytyistä raaka-aineista ylläpidetään hyväksyttyjen raaka-aineiden listaa. Ostajat saavat hankkia tuotantolaitoksille vain tällä listalla mainittuja raaka-aineita. Myös Venäjän-tehtaissa käytettävät raaka-aineet testataan ja hyväksytään Suomessa.

Nokian-toimipaikassa ei oteta mitään apukemikaalia käyttöön ennen kuin kemikaalivalvontaryhmä on myöntänyt aineelle osastokohtaisen käyttöönottoluvan. Kemikaalivalvontaryhmään kuuluvat ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö, ympäristöinsinööri, tuotekehityslaboratorion kemisti ja työterveyslääkäri. Menettelyn tavoitteena on yhtenäistää kemikaalien käyttöä koko yhtiössä sekä mahdollisuuksien mukaan korvata haitallisia kemikaaleja haitattomammilla. Venäjän-tehtaissa tehdään vuosittain kemikaalikartoitus.

Vuonna 2015 otettiin Nokian-tehtaassa käyttöön uusi kemikaalitietojärjestelmä, johon tallennetaan kaikkien tehtaalla käytettyjen kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Järjestelmää pystytään jatkossa käyttämään myös kemikaaliriskienarviointiin. Myös Vsevolozhskin-tehtaan kemikaalitietoja aloitettiin syöttää järjestelmään.

Kemikaaliturvallisuuskoulutuksia pidetään alkuvalmistuksen työntekijöille kerran vuodessa ja muulle henkilökunnalle tarvittaessa. Koska kemikaalilainsäädäntö on kokenut Suomessa suuria muutoksia viime vuosina, koulutimme vuonna 2015 kemikaaliturvallisuusasioita koko Nokian Raskaat Renkaat -yksikön tuotannon työntekijöille sekä pinnoitetuotannon työntekijöille. Tavoitteena on kouluttaa myös Henkilöautorenkaat-yksikön työntekijät ja esimiehet vuonna 2016.

Katselmukset eli auditoinnit

Säännölliset katselmukset eli auditoinnit ovat tärkeä osa ympäristö-, turvallisuus- ja laatutoimintaamme. Niiden tavoitteena on taata tuotannon ympäristöystävällisyys sekä laadukas ja turvallinen työympäristö. Auditoinnissa selvitetään, onko katselmuksen kohteena oleva toiminta lainsäädännön, EHSQ-politiikan sekä toimintajärjestelmän ohjeiden mukaista.

Sisäiset ympäristö- ja laatukatselmukset toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti siten, että jokainen toimintajärjestelmän osa-alue katselmoidaan vähintään kerran kolmessa vuodessa. Vuosisuunnitelma laaditaan viisivuotissuunnitelman pohjalta huomioiden edellisten katselmusten havainnot.

Sisäiset turvallisuuskatselmukset sisältävät ympäristö- ja työsuojelukatselmuksen. Turvallisuuskatselmuksessa huomioidaan konesuojaukset, paloturvallisuus ja järjestysasiat, kemikaalien asianmukainen käsittely ja varastointi, työhygienia, työolosuhteet sekä jätehuollon toimivuus. Katselmusryhmä seuraa myös osastojen turvallisuusindeksin kehittymistä. Tehdyistä katselmuksista raportoidaan johdolle, minkä perusteella johto voi päättää tarvittavista uusista kehitystoimenpiteistä.

Sisäisiksi katselmuksiksi luetaan lisäksi asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toteuttamat katselmukset. Tällaisia ovat mm. autoteollisuuden tekemät katselmukset. Myös johdon viikoittaisen päivystyksen yhteydessä suoritettava katselmus on sisäinen katselmus.

Ulkopuolinen auditoija tekee kerran vuodessa katselmuksen, jossa se arvioi, onko yhtiömme toiminta standardien mukaista. Viranomaiset ja vakuutusyhtiöt valvovat lakien ja säädösten noudattamista vuosittain tai tarvittaessa.

Haluamme olla toimialan johtava yritys

Haluamme olla myös EHSQ-toimintojen osalta alan johtava yritys kansainvälisesti. Turvallinen yritys, turvalliset renkaat -argumentti on oleellinen osa yrityksemme identiteettiä ja mainetta. Yhteiskuntavastuullisuus on kiinteä osa suomalaista tapaa toimia sekä yrityskulttuuriamme, emmekä aio tinkiä siitä kansainvälisessäkään toiminnassamme. Sekä yrityksemme että tuotteidemme saamat palkinnot ja hyvät arvostelut ovat meille osoitus siitä, että asiakkaamme ja muut sidosryhmämme pitävät laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioita tärkeinä. Laajemmassa mittakaavassa onnistuneet kehityshankkeemme toimivatkin ohjaavina sykäyksinä koko alan kehitykselle.

Olemme voittoa tavoittelemattoman vastuullisen yritystoimintaverkoston FiBS (Finnish Business & Society) ry:n jäsen. Tämän yhteiskuntavastuualan toimijan tarkoituksena on edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista yritystoimintaa Suomessa.

Vuoden 2015 joulukuussa YK:n Global Compact -aloitteeseen liittyminen oli merkittävä etappi vastuullisuutemme kehittämisessä kansainvälisesti. Aloitteen allekirjoittaminen vahvistaa entisestään konsernimme sitoutumista kannattavaan liiketoimintaan vastuullisin keinoin.

Luonnon monimuotoisuus huomioiden

Vuonna 2014 olimme mukana FIBS ry:n järjestämässä Yritykset ja biodiversiteetti -pilottiohjelmassa, jonka tavoitteena oli tarjota suomalaisyrityksille tietoa ja tukea luonnon monimuotoisuuden kokonaisvaltaiseen huomioimiseen. Ohjelma piti sisällään erilaisia koulutustilaisuuksia sekä työpajoja pääosin Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden johdolla. Lisäksi parhaita käytäntöjä ja vertaistukea jaettiin osallistuneiden yritysten ammattilaisten kesken.

Luonnon monimuotoisuus on ollut aina mukana yrityksemme ympäristönäkökohdissa, vaikka erillistä nimeämistä biodiversiteetiksi ei olekaan tehty. Koulutusohjelman myötä vahvistui näkemys suunnasta, johon lähdemme kokonaisuutta edistämään. Vaikka yhtiömme suorat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset, tavoitteemme on ottaa nämäkin asiat entistä paremmin huomioon toiminnassamme. Biodiversiteettiasioiden tarkastelu aloitettiin Nokian-toimipaikasta ja laajennettiin Venäjän-toimipaikkaan sekä Ivalon-testiradalle. Lisäksi tarkoituksena on arvioida näkökohdat Nokian-testiradalle sekä Vianor-myyntipisteille. Koko konsernin kattavan selvityksen jälkeen, luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat on selkeämpi kohdentaa myös strategisella tasolla. Tämän hetkisen arvioinnin mukaan Nokian Renkailla ei ole suoria vaikutuksia biodiversiteettiin.

Harmaalla värillä on esitetty ekosysteemipalvelut, joita yhtiömme hyödyntää. Olemme riippuvaisia luonnonkumista sekä muista raaka-aineistamme, hyödynnämme tuotannossamme energiaa eri muodoissa, käytämme vettä prosessissa jäähdytysvetenä ja tarvitsemme tehtaillemme sekä testiradoillemme rakennettua maa-alaa.

Oranssilla on kuvattu tuotantomme merkittävimmät ympäristövaikutukset, joita pyrimme minimoimaan. Samalla se kuvaa niitä ekosysteemipalveluita, joiden säilyttäminen on meille erityisen tärkeää.

Vihreällä värillä on kuvattu tuotannon mahdollisia vaikutuksia lähiympäristön biodiversiteettiin. Kuvissa on edustettuina niitä uhanalaisia eläinlajeja, jotka elävät tuotantotoiminnan lähiympäristössä Nokialla: Nokianvirran alajuoksulla elää toutain sekä jokihelmisimpukka ja Nokian-testiradan läheisyydessä pesii Kaakkuri. Lisäksi Ivalon-testirata sijaitsee tunturimaisemassa poronkasvatusalueella. Pyrimme minimoimaan negatiiviset vaikutukset näiden eläinlajien elinolosuhteisiin. Haluamme osaltamme säilyttää luonnon monimuotoisuuden myös jälkipolvillemme.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.