FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Tähtäämme korkealle

Ympäristövastuuseen vaikuttavien toimintojen kehittämisessä Nokian Renkaat pyrkii edistyneempiin ratkaisuihin kuin mitä lainsäädäntö ja standardit minimitasollaan edellyttävät. 

Ympäristö- ja laatuasioiden tavoitteet määritetään laatu- ja vastuullisuusstrategiassa, joka laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Strategian laadinnassa ovat mukana laatu- ja vastuullisuusjohtaja sekä hänelle raportoiva ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö laatii vuosittain yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa tehtaiden ympäristöohjelman. Ohjelmassa asetetaan tarkennetut tavoitteet, keinot, aikataulut ja vastuuhenkilöt strategiassa esitetyille päämäärille. Lisäksi yksiköillä on omia projektejaan toiminnan ja prosessien kehittämiseksi.

Ympäristö- ja laatuasioiden kehittymistä käsitellään kuukausittain johdon kokouksissa.

keskeiset tavoitteet ja toimet vuonna 2019

Kohde Tavoite vuodelle 2019 Toteuma 2019 Tavoite vuodelle 2020
Lakisääteiset vaatimukset Nokian Renkaiden ympäristölupien ja lainsäädännön mukainen toteutus tuotantolaitoksilla. Toteutettu. Nokian Renkaiden ympäristölupien ja lainsäädännön mukainen toteutus tuotantolaitoksilla.
VOC-päästöt VOC-direktiivin noudattaminen Nokian-tehtaalla, uusien ratkaisujen etsiminen tavoitetason saavuttamiseksi.  VOC-päästöt suhteessa tuotantoon vaikuttivat nousseen noin 51% edellisestä vuodesta Nokian-toimipaikassa, joten ne ovat EU:n VOC-direktiivin edellyttämän tason yläpuolella. Kasvu on osittain seurausta pinnoitusyksikön siirrosta Nokialta Sastamalaan, mikä muutti laskelmien tasapainoa. Sisäisessä analyysissä päästötason havaittiin olevan odotettua suurempi, joten tuloksen varmis-tamiseksi VOC-päästöjen keräysjärjestelmän toimivuus tarkastetaan, tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet ja uusi mittaus järjestetään 2020. VOC-direktiivin noudattaminen Nokian-tehtaalla, uusien ratkaisujen etsiminen tavoitetason saavuttamiseksi.
Energia Energiaa säästävien toimenpiteiden toteuttaminen. Energian kulutuksen vähentäminen 1 prosentilla tuotettua tonnia kohti tehtaissa. Tavoitetta ei saavutettu. Energian kulutus lisääntyi 0,4 % edellisestä vuodesta. Energiaa säästävien toimenpiteiden toteuttaminen.
Energian kulutuksen vähentäminen 1 prosentilla tuotettua tonnia kohti tehtaissa.
Ilmasto Tieteeseen perustuvien tavoitteiden (Science Based Targets) asettaminen hyväksyntää varten. Tavoitteet asetettiin ja lähetettiin hyväksyttäviksi Science
Based Targets -aloitteelle helmikuussa 2020.
Tieteeseen perustuvien tavoitteiden hyväksyminen ja toteutussuunnitelman laadinta.
Kemikaaliturvallisuus Kaksi kemikaaliasiantuntijoiden tekemää tehdasauditointia, joissa keskitytään kemikaalien käyttöön. Toteutettu. Kaksi kemikaaliasiantuntijoiden tekemää tehdasauditointia, joissa keskitytään kemikaalien käyttöön.
Materiaalikehitys Sen varmistaminen, että tuotteet eivät sisällä REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita. Toteutettu. Sen varmistaminen, että tuotteet eivät sisällä REACH-asetuksen mukaisia SVHC-aineita.
Rakennusprojektit USA:n-tehdas ja Espanjan-testikeskus: kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen. Toteutettu. Yhdysvaltain-tehdas ja Espanjan testikeskus: kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen tuotantovaiheessa.
Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen Säännölliset koulutukset ja ympäristöviestintä. Toteutettu. Säännölliset koulutukset ja ympäristöviestintä.

keskeiset toimet vuonna 2018 

Kohde Tavoite 2018 Toteuma 2018
Lakisääteiset vaatimukset Nokian Renkaiden ympäristölupien ja lainsäädännön mukainen toteutus
tuotantolaitoksilla.
Toteutettu.
Nokian Renkaat on tietoinen, että VOC-päästöt ylittävät EU:n direktiivin niille asettaman ylärajan. Asiaa edistetään yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.
VOC-päästöt VOC-direktiivin päästöraja-arvoon pääseminen Nokian-tehtaalla. Etsitään uusia ratkaisuja tavoitteeseen pääsemiseksi. Polttolaitos toiminut moitteettomasti. VOC-direktiivin kokonaispäätörajaarvoa ei kuitenkaan vielä savutettu, päästöä 29 % (raja-arvo 25 %).
Energia Energiansäästötoimenpiteiden toteutus.
Energiankulutuksen vuosittainen yhden prosentin vähennys tuotantolaitoksissa.
Toteutettu.
Haju Selvitetään tehtaiden hajupäästöjen vähennysmahdollisuuksia, mukaan lukien selvitys haisevista kumisekoituksien aineosista ja niiden korvaamismahdollisuuksista. Selvitystyö tehty suunnitelman mukaisesti. Investoinnit hajunpoistoon tulevien laajennuksien yhteydessä.
Kemikaaliturvallisuus Kaksi kemikaalien turvallisuuskatselmusta tuotantolaitoksilla. Toteutettu.
Materiaalitehokkuus Käynnistetään materiaalikatselmustoiminta Nokian-tehtaalla. Ei toteutettu.
Materiaalikehitys Varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä REACHin mukaisia SVHC-listan aineita. Toteutettu.
SVHC-listan aineita ei ole käytössä.
Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen Säännölliset koulutukset ja ympäristöviestintä. Toteutettu.
Rakennusprojektit USA:n tehtaan ja Espanjan-testikeskuksen lupa-asiat sekä kemikaali- ja ympäristöturvallisuuden varmistaminen. Toteutettu.

Ympäristökustannukset

Henkilöstön ja teknologian lisäksi kohdistamme ympäristövastuutyöhön taloudellisia resursseja. Tilikauden 2019 aikana ympäristöhallinnon kulut olivat noin 415 000 euroa. Muut ympäristökustannukset olivat yhteensä noin 1 400 000 euroa. Summaan laskemme ilman-, maaperän- ja vesistöjensuojeluun sekä jätehuoltoon kuuluvat menot ja investoinnit.