HUOMIOIMME LUONNON MONIMUOTOISUUDEN

HUOMIOIMME LUONNON MONIMUOTOISUUDEN

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät teemat, kuten päästöjen vähennys, käyttöhyödykkeiden kulutuksen pienentäminen tai ympäristölle ja terveydelle turvallinen kemikaalien käyttö, ovat osana koko konsernin kattavaa ympäristö-, laatu- ja turvallisuuspolitiikkaamme sekä globaalia ympäristöjohtamisjärjestelmäämme.  Luonnon monimuotoisuuden tukeminen vaatii laaja-alaista sitoutumista ja asioiden huomiointia liiketoiminnassa. Siksi Nokian Renkaat ei ole määritellyt tekemäänsä työtä yksin biodiversiteettityöksi, vaan biodiversiteetin huomioiminen on osa lähes kaikkea Nokian Renkaiden tekemää ympäristö- ja vastuullisuustyötä. 

Luonnon monimuotoisuus, eli lajien ja eliöyhteisöjen kirjon säilyminen, on huomioitu aina yrityksemme toiminnassa erilaisina ympäristönäkökohtina, vaikka luonnon monimuotoisuutta huomioivaa ympäristönäkökulmien arviointia ja kehittämistä ei biodiversiteettityöksi olekaan nimetty. Yhtiömme normaalin toiminnan suorat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset, silti tavoitteemme on huomioida luonnon monimuotoisuus entistä paremmin toiminnassamme jatkossakin.   

 

Toimipaikat

Luonnon monimuotoisuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu aloitettiin aikanaan Nokian-toimipaikasta ja nykyisin se on laajennettu muille tehtaillemme, testiradoille ja omille pinnoittamoillemme sekä Vianor-myyntipisteillemme. Tehtyjen arvioiden mukaan Nokian Renkaiden tämänhetkisellä tuotantotoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia biodiversiteettiin.

Toiminnan aloittamisella, kuten tehtaiden ja muiden toimipaikkojen rakentamisella tietylle alueelle, on kuitenkin pitkäaikaisia vaikutuksia alueen alkuperäiselle biodiversiteetille. Sen vuoksi olemme huomioineet myös toimintaympäristöjemme läheisyydessä elävien lajien vaatimuksia ja pyrkineet kehittämään omaa toimintaamme nämä vaatimukset huomioon ottaen. Esimerkiksi Espanjan testikeskuksen läheisyyteen on luotu linnuille vastaavat elinolosuhteet, mitä testiradan paikalla on aiemmin ollut.    

Energian ja veden käyttö

Toimintamme liittyy vahvasti luontoon ja sen tarjoamiin käyttöhyödykkeisiin, kuten energian ja veden käyttöön. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään uusiutuvaa energiaa kaikessa toiminnassamme. Esimerkiksi Nokian tehtaan sähkö tuotetaan 100 %:sti uusiutuvalla vesi- ja tuulivoimalla ja Daytonin tehtaalla sekä Nokian logistiikkakeskuksella hyödynnetään aurinkoenergiaa, joka tuotetaan tonteilla olevilla aurinkopaneeleilla.

Suurin osa käyttämästämme vedestä käytetään kaksipiiriseen prosessijäähdytykseen, jossa jäähdytysvesi kiertää omassa piirissään luovuttaen kylmäenergiansa lämmönvaihtimen kautta prosessin jäähdytyskiertoon. Jäähdytysvesi ei pääse missään kohtaa suoraan tekemisiin prosessin tai käytettyjen raaka-aineiden kanssa. Näin ollen jäähdytysvesi palautuu puhtaana takaisin kiertoon. Nokian tehtaalla käytämme Nokianvirran jokivettä jäähdytykseen ja muilla tehtailla kunnan verkosta otettua vettä, jota kierrätämme suljetussa kierrossa ja johon lisäämme sitä vain veden vähetessä haihtuessaan.

Toimitusketju

Toimintamme on riippuvaista luonnonkumista ja muista raaka-aineista, joiden tuottaminen vaatii laajojakin viljely- tai tuotantoalueita. Vaikutamme siis maa-alueiden käyttöön välillisesti myös omien toimipisteidemme ulkopuolella, siksi luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ei keskity vain omaan toimintaamme, vaan kattaa koko toimitusketjun. Olemme esimerkiksi sitoutuneet kansainvälisen, vastuullisen luonnonkumin hankintaa ajavan järjestön, GPSNR:n (Global Platform for Sustainable Natural Rubber) jäsenenä vastuullisen luonnonkumin hankintapolitiikkaan, joka muun muassa pyrkii terveiden ja toimivien ekosysteemien turvaamiseen ja metsäkadon ehkäisemiseen.

Niin oma toimintamme kuin toimitusketjummekin tarvitsevat vettä ja siksi olemmekin arvioineet näiden toimintojen vesiriskejä ja liiketoimintamme vaikutuksia globaalisti vesiasioihin. Arvioinnilla pyrimme selvittämään kriittisimpien vesiriskialueiden sijaintia ja arvioimaan sekä meidän toimintamme alueelle aiheuttamia riskejä että alueen riskien vaikutusta puolestaan meidän liiketoimintaamme. 

Jätteet

Toimintamme vaatii resursseja, kuten raaka-aineita ja energiaa, mutta aiheuttaa valmiiden tuotteiden lisäksi myös hukkaa, kuten jätteitä. Jätteiden käsittely, erityisesti kaatopaikkapenkkaaminen, on aikanaan vaikuttanut hyvin merkittävästi jätteiden käsittelytoimintaan valittujen alueiden monimuotoisuuteen ja luonnontilaisuuteen. Olemme yksi tuottajayhteisö Suomen Rengaskierrätys Oy:n perustajajäseniä, jonka yksi tehtävistä on huolehtia, että renkaat toimitetaan jälleenmyyjien kautta asianmukaiseen kierrätykseen.

Omassa tuotantotoiminnassamme pyrimme maksimoimaan kierrätyksen avulla materiaalien hyötykäytön ja minimoimaan toissijaiset käsittelyvaihtoehdot, kuten energiahyödyntämisen. Suomen-toiminnoistamme ei ole enää vuosiin syntynyt kaatopaikalle toimitettavaa jätettä ja konsernilaajuisesti olemme asettaneet tavoitteeksi niin materiaalihyötykäytön osuuden kasvattamisen, kuin viimeistenkin jätejakeiden kaatopaikoille toimittamisen lopettamisen globaalisti.  

 

Päästöt

Pyrimme toimimaan niin, että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Kuitenkin tuotantotoiminnastamme syntyy päästöjä, jotka pääasiassa kohdistuvat ilmaan. Ilmapäästöjä syntyy muun muassa energiankäytöstä ja Suomessa raskaiden renkaiden tuotannossa käytettävistä liuotinaineiden käsittelystä. Raaka-aineiden käsittelystä syntyy myös jonkin verran hiukkaspäästöjä, jotka pääasiassa saadaan suodatettua hiukkassuodattimilla. Hiilidioksidipäästöt ovat suurin yksittäinen päästökategoria, jota seuraamme kaikilla toimipaikoillamme säännöllisesti. Hiilidioksidipäästöt vaikuttavat merkittävästi ilmaston lämpenemiseen ja sitä kautta muuttavat luonnon monimuotoisuutta vähentäen muun muassa tietyille lajeille sopivien elinpaikkojen määrää. Esimerkiksi jäätiköt ympäri maailmaa ovat alkaneet kiihtyvästi sulaa ilmaston lämpenemisen seurauksena. Hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi olemme sitoutuneet SBT (Science Based Targets) -aloitteeseen, jonka tavoitteena on sitouttaa yrityksiä kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin.  

Normaalista tuotantotoiminnastamme ei synny veteen tai maaperään kohdistuvia päästöjä. Mahdollisia päästöjä voi kuitenkin syntyä häiriötilanteissa, kuten kemikaalivahingossa. Tällaisessa tilanteessa, jossa kemikaalia pääsisi valumaan esimerkiksi veteen tai maaperään, voi olla merkittäviä vaikutuksia lähialueen ympäristölle. Kemikaalit voivat aiheuttaa merkittävän häiriötilan lähialueen ympäristöön ja pahimmassa tapauksessa jopa kuoleman lähialueen eliöille. Mahdollisiin häiriöpäästöihin on varauduttu ennakolta ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan estämään oikeilla ja valvotuilla toimintatavoilla.  Mahdollisia päästölähteitä ja ympäristöön kohdistuvia päästöjä seurataan säännöllisesti ulkopuolisten toimijoiden tekemien mittausten avulla.  

Toiminnastamme syntyy myös hajupäästöjä ja jonkin verran lähinnä toiminta-alueelle keskittyvää melua, mikä vaikuttaa lähiympäristön viihtyisyyteen ja elinympäristön olosuhteisiin. Testiradoilla meluvaikutukset rajautuvat testiaikoihin, jolloin radoilla ajetaan erilaisilla moottoroiduilla ajoneuvoilla. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi alueilla pesivien eläinten ja lintujen pesimärauhaan hetkellisesti. Myös tärinää voi syntyä melun tavoin erityisesti testiradoilla, mutta myös muilla toimipaikoillamme vaikuttaen lähiympäristön eliöiden elinolosuhteisiin. Erityisesti Nokialla, jossa jokivettä käytetään prosessin jäähdyttämiseen, on lämpö merkittävä ympäristövaikutus. Vesi pumpataan joesta prosessin jäähdytykseen ja palautetaan kierron jälkeen takaisin jokeen. Palautuva vesi on ympäröivää vesimassaa lämpimämpää. Lämpötilaeroihin vaikuttaa vuodenaika ja sääolosuhteet.  

Toiminta-alueillamme elävät eliölajit

Olemme kartoittaneet toiminta-alueillamme eläviä, erityisesti uhanalaisia tai muuten suojeltavia eliölajeja, koska haluamme mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös jälkipolvillemme. Nokialla Nokianvirran alajuoksulla elää Pirkanmaan maakuntakala, toutain sekä jokihelmisimpukka, jotka on arvioitu hyvin uhanalaisiksi lajeiksi. Erityisesti jopa vuosisatoja elävien jokihelmisimpukoiden populaatioita on enää vain muutamia. Nokian testiradan läheisyydessä puolestaan pesii kaakkuri, joka on karuilla sisävesillä elävä kuikkalintu. Sen kanta kuuluu alueellisesti silmälläpidettävien lajien joukkoon. Ivalon testirata sijaitsee tunturimaisemassa poronkasvatusalueella, jossa pyrimme minimoimaan negatiiviset vaikutukset näiden eläinten elinolosuhteisiin yhteistyössä paikallisten poronhoitajien kanssa.

Espanjan testirata Santa Cruz de la Zarzassa sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkaalla alueella, joka on määritelty EU-direktiivin perusteella tärkeäksi elinympäristöksi. Testiradan rakentamisen yhteydessä tehtiin monia tutkimuksia alueen luonto-olosuhteista ja luotiin uusia elinolosuhteita, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat rakennetun alueen alle jäänyttä elinympäristöä. Daytonin tehtaan suunnittelun yhteydessä tutkittiin Tennesseessä eläviä harvinaisia lajeja, joista yksi on Indianalepakko. Se on luokiteltu uhanalaiseksi lajiksi sen lajityypillisten elinolosuhteiden häviämisen ja sitä kautta kannan harvenemisen myötä. Ennen rakennushankkeen aloittamista alueella tehtiin lepakkohavainnointia, joka osoitti, ettei alue ole aktiivista lepakkojen elinympäristöä ja näin ollen rakennustyöt voitiin aloittaa.  

Biodiversiteettiriskien arviointi

Olemme arvioineet luonnon monimuotoisuuteen liittyviä riskejä Nokian Renkaille relevanttien toimintojen suhteen. Arvioinnit kattoivat omat toimintomme (niiden suorat vaikutukset biodiversiteettiin ovat vähäiset), alueet lähellä omia toimintojamme, ja raaka-aineketjumme. Arvioinneissa huomioitiin, kuinka merkittävät  ovat yritysten riippuvuudet erilaisista ekosysteemipalveluista ja vaikutukset biodiversiteettiin. Riskejä tunnistettaessa ja arvioidessa käytettiin toimipaikkakohtaista lähestymistapaa.

Käytössä olivat seuraavat ohjeistukset, työkalut ja metodit, jotta saisimme luotettavaa dataa raaka-aineketjuumme liittyvistä biodiversiteettiriskeistä:  

  • Arviointiin valittiin ohjeistukseksi Science-based Targets for Nature: Initial Guidance for Business (2020).
  • Arviointi tehtiin hyödyntämällä World Wide Fund for Nature’s (WWF) Biodiversity Risk Filter (BRF) -työkalua, joka on linjassa Science-based Targets for Nature -ohjeistuksen kanssa. Työkalu käyttää sijainti- ja toimialakohtaista dataa ja pisteyttää raaka-ainetoimittajat erilaisten biodiversiteetti-indikaattorien suhteen niiden sijainnin, toimialan ja liiketoiminnan tärkeyden perusteella.
  • Tärkeimmät toimittajien toimipaikat ja toimialat priorisoitiin arvioinnissa sen perusteella, kuinka isot niiden fyysiset ja maineriskit olivat. 32 toimipisteen arvioitiin vaikuttavan eniten luonnon monimuotoisuuteen, ja siksi ne valittiin jatkoarviointiin. 32 toimipisteestä 23 on luonnonkumin viljelijöitä ja valmistajia, 3 metallikoordin valmistajaa, 2 tekstiili-/hihnavalmistajaa, 1 öljy-yhtiö ja 1 kemikaalien valmistaja.

Arvioinnin mukaan raaka-aineketjussa suurimmat ja laajimmat vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen aiheutuvat saastumisesta, metsäkadosta ja maankäytön muutoksista. Biodiversiteettiriskien kannalta merkittävimmät maat Nokian Renkaille ovat Indonesia ja Malesia.

Metsäkadon ja maankäytön muutoksen aiheuttamat luonnon monimuotoisuuteen liittyvät riskit johtuvat pääasiassa luonnonkumin viljelystä. Raaka-aineketjussamme luonnonkumin viljely vaikuttaa eniten luonnon monimuotoisuuteen.