Tiedote turvallisuustoimenpiteistä

Nokian Renkaat Oyj
PL 20
37101 NOKIA
p. 010 401 7111

Tuotantolaitoksen sijainti

Nokian Renkaat Oyj, rengastehdas sekä Nokian Raskaat Renkaat Oy:n rengastehdas
Pirkkalaistie 7-11
37100 Nokia

Kiinteistörekisteritunnukset 536-1-32-11 ja 536-1-32-10

Kuvaus tuotantolaitoksen toiminnasta
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus/ymparisto/tuotannon-turvallisuus/

Toimintaperiaatteet ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Nokian Renkaat Oyj:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä on osa koko konsernin toimintojärjestelmää yhdessä sertifioitujen laatu- ja ympäristöasioidenhallintajärjestelmien kanssa (ISO 14001, ISO 9001). Toimintojärjestelmä ohjaa yhtiön toimintaa niin, että turvallisuuden kaikki osa-alueet otetaan huomioon. Toimintojärjestelmän rakenne koostuu ympäristö-, terveys-, turvallisuus ja laatupolitiikasta (myöhemmin EHSQ-politiikka) toimintakäsikirjasta, menettelyohjeista ja työohjeista. Dokumentit on koottu sisäiseen tietoverkkoon. EHSQ-politiikassa on esitetty Nokian Renkailla noudatettavat toimintaperiaatteet.

Politiikka sisältää yleiset turvallisuustoiminnan päämäärät sekä periaatteet näiden päämäärien saavuttamiseksi. Politiikassa esitetyt päämäärät täsmennetään aikataulutetuiksi tavoitteiksi yrityksen strategioissa ja vuosittaisissa tavoiteohjelmissa. Turvallisuuden eri osa-alueilla (ympäristö-, henkilöstön- ja omaisuudensuojelu) pyrkimyksenämme on vahinkojen 0-virhetaso.

Ylimmän johdon velvollisuus on varmistua siitä, että henkilöillä on mahdollisuus ja riittävät resurssit suorittaa tehtävänsä. Lopullinen vastuu ympäristö- ja turvallisuusasioiden resursoinnista ja tavoitteiden asettamisesta on konsernin toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Turvallisuusasioiden hoitoon osallistuvat nimetyt ympäristö- ja turvallisuusasiantuntijat. Jokaisella osastolla on oma ympäristövastaavansa sekä työsuojeluasiamiehensä. Lisäksi jokainen Nokian Renkaiden työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyen ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittämisestä.

Nokian Renkaiden toimintaperiaatteista vastaava johtaja on Teppo Huovila, laatu- ja prosessinkehitysjohtaja ja Ville Nurmi, henkilöstöjohtaja. Yhteyshenkilö kemikaaliturvallisuusasioissa on Sirkka Leppänen, ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö (p. 0104017887, sirkka.leppanen(at)nokiantyres.com).

Nokian tehtaan ympäristö- ja kemikaalitoimia johtaa ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö (tässä myöh. ympäristöpäällikkö), joka raportoi laatu- ja prosessinkehitysjohtajalle. Työturvallisuustoimia johtaa turvallisuuspäällikkö, joka raportoi henkilöstö johtajalle.

Kaikissa kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotanto-laitoksissa on oltava henkilö, joka tuntee kemikaaleja koskevat säännökset ja määräykset. Käytönvalvojan on suoritettava ennen nimeämistä Turvallisuus ja Kemikaaliviraston valvoma koe. Nokian tehtaalla on kolme pätevyyden omaavaa käytönvalvojaa.

Vaarallisten aineiden maakuljetusten kanssa tekemisissä olevien toiminnanharjoittajien on nimettävä turvallisuusneuvonantaja, joka seuraa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvää toimintaa ja antaa neuvoja kuljetuksiin liittyvistä säädöksistä. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassa oleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta. Nokian tehtaalla on yksi pätevyyden omaava henkilö.

Valtioneuvosto voi poikkeusoloissa kuten suuronnettomuus, taloudellinen kriisi, aseellinen hyökkäys tms. velvoittaa asianomaisen luovuttamaan valtiolle tavaroita sekä suorittamaan työ- ja palvelustehtäviä tai kuljetuksia ja niihin liittyviä tehtäviä, jotka ovat tärkeitä taloudelliselle tai sotilaalliselle puolustusvalmiudelle. Valmiuspäällikkö vastaa siitä, että varmistamme raaka-aine- ja henkilöresurssit sekä tuotantomme jatkumisen myös poikkeusoloissa.

Turvallisuushenkilöstö ylläpitää rekisteriä lakisääteisistä ja muista vaatimuksista, joihin on sitouduttu suoraan lainsäädännön tai lupavelvoitteiden nojalla ja jotka ovat sovellettavissa rengasalalle ja ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtiin. Tunnistetut toimintaa koskevat laki- ja asetusmuutokset viedään ympäristönsuojelun ja turvallisuuden menettelyohjeisiin sekä lakirekisteriin. Sisäiset säännöllisesti suoritettavat lakisääteiset, tekniset tarkastukset aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen ovat koottuna erilliseen listaan. Nokian Renkaat edellyttää kaikilta toimipaikoillaan työskenteleviltä sopimuskumppaneilta, kuten alihankkijoilta ja urakoitsijoilta, sitoutumista toimintaperiaatteisiinsa.

Onnettomuusvaarojen tunnistaminen, seuraukset sekä ehkäisemiskeinot

Turvallisuustyön keskeinen tavoite on onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä tuotantotoiminnan jatkumisen turvaaminen riskienarvioinnin ja – hallinnan keinoin. Turvallisuusasiantuntijat (ympäristön-, henkilöstön- ja omaisuudensuojelu sekä kemikaalien käytönvalvojat) toimivat riskienhallinnan asiantuntijoina ja kouluttajina linjaorganisaation tukena. Riskienhallinnan keinoina yhtiö käyttää prosessi- ja turvallisuussuunnittelua, teknisiä laitteistoja, ohjeita ja koulutusta. Merkittävimmät ympäristö- ja kemikaalivaikutukset ja – riskit ovat alkujaan määritetty ympäristökatselmuksin ja riskiarvioinnein, sittemmin päivitetty lupaehtojen ja toteutettujen riskinarviointien perusteella. Viranomaisten edellyttämät vaaran arvioinnit sekä turvallisuusselvitykset päivitetään säännöllisesti. Riskiselvityksiä päivitetään lisäksi tarvittaessa olosuhteiden muuttuessa.

Nokian Renkaiden rengastehdas on kemian tehdas. Tehtaasta on tehty ympäristöriskiselvitys, joka päivitetään vähintään viiden vuoden välein. Ympäristöriskiselvityksessä keskitytään kemikaaleihin ja palovaaraa aiheuttaviin tekijöihin.

Selvityksen pohjalta on koottu lista mahdollisista vahinko-tapahtumista sekä niiden seurauksista. Riskin arviointien perusteella vaarallisin osa tuotanto-laitoksesta on sekoitusosasto johtuen kemikaalien suuresta määrästä ja niiden prosessoinnista kumisekoitukseksi, jolloin on olemassa tulipalo- ja pölyräjähdysriski. Laajan tulipalon sattuessa tehtaalla savukaasut leviäisivät todennäköisesti vallitsevan tuulen suunnan perusteella Nokian keskustaan, joten vaarassa olisi tällöin noin 6 000 keskustan asukasta sekä keskustassa asioivat ja työskentelevät ihmiset.

Lisäksi laajan tulipalon sattuessa sammutusvedet uhkaisivat Nokianvirtaa johtuen ympäristövaarallisten kemikaalien päätymisestä sammutusvesien mukana veteen. Tehdyn ympäristöriskiselvityksen mukaan suurimpia riskejä rengastehtaalla ovat tulipalo rikkivarastossa tai tulipalo kemikaalivarastossa. Riskien pienentämiseksi varastotilat on rakennettu mahdollisimman turvallisiksi ja ulkopuoliset syttymislähteet on minimoitu alueella. Rikin palaessa syntyy vaarallisia rikin oksideja sekä joutuessaan kosketuksiin veden kanssa muodostuu rikkihappoa. Mahdolliset rikkivaraston sammutusvedet kerätään erilliseen keräilyaltaaseen. 

Kemikaalivarastossa saattaa tapahtua pölyräjähdys ja kemikaalien palaessa kulkeutuu ympäristöön terveydelle haitallisia kaasuja sekä nokea.

Nokian Renkaiden toiminta luokitellaan palovaarallisuusluokkaan 2, eli toimintaan, johon liittyy huomattava tai suuri palovaara taikka jossa voi esiintyä räjähdysvaara. Rakennuksen paloluokka on P1, eli rakennuksen kerroslukua tai korkeutta ei ole rajoitettu ja rakennukseen saadaan sijoittaa palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia toimintoja. Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta.

Tehdas on varustettu automaattisella paloilmoitinlaitteistolla, joka antaa hälytyksen suoraan hätäkeskukseen. Ne tilat, joissa ei ole vesisprinklausta, on varustettu savu- tai lämpöilmaisimin. Paloilmoitinjärjestelmä on kytketty tietokoneeseen, joka tulostaa graafisen kuvan palokuntaa varten hälyttävästä kohteesta. Sammutusvettä saadaan läheisestä Nokianvirrasta ja sitä varten on oma erillinen palovesiverkostonsa tehtaan kiinteistössä.

Toimintojen ohjaus

Viralliset tehtaalla tehtävät tarkastukset löytyvät erillisestä dokumentista. Lisäksi on listattu erikseen ympäristöön liittyvä tarkkailutoiminta tarkkailusuunnitelmassa. Ympäristöpäällikkö vastaa, että ympäristö- ja kemikaalilupaehtojen edellyttämät tarkkailut ja mittaukset suoritetaan ajallaan, dokumentoidaan ja raportoidaan tarvittaville tahoille.

Tehtaan tuotannosta pidetään tiedostoihin tallentuvaa seurantaa, josta ilmenee tuotantomäärät, tuotantolaadut sekä konelinjojen käyntiajat ja käynnin häiriöt. Kiinteistövalvonta seuraa kiinteistöautomaatiojärjestelmällä hälytyksiä, jotka liittyvät LVI-laitteiden, lämmitysverkostojen, rasvan- ja öljynerottimien toimintoihin sekä häiriöihin bensiinipumppuhuoneessa ja liimahuoneella.

Turvallisuusjohtamisesta muutostilanteessa vastaavat muutoksesta muutoinkin vastaavat henkilöt, esimerkiksi projekteissa projektipäällikkö ja projektin tilaaja, yhteistyössä muutoksen piirissä toimivien muiden tahojen kanssa. Muutettaessa työympäristöä, koneita tai tuotantojärjestelmiä muutoksen hallinnassa ja vaarojen arvioinnissa käytetään riskienhallinnan työvälineitä sekä tarvittaessa asiantuntija-apua.

Muutoksille tai laajennuksille, jotka voidaan rinnastaa uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen, haetaan asiaan kuuluvat luvat ja tehdään käyttöönottotarkastus. Muista merkittävistä laajennuksista tai muutoksista tehdään ilmoitus TUKESille.

Sisäiset auditoinnit

Tärkeä osa turvallisuustoimintaa ovat säännölliset ympäristö- ja turvallisuuskatselmukset eli -auditoinnit. Turvallisuuskatselmusten tarkoituksena on selvittää onko tarkasteltavan kohteen toiminta lainsäädännön, toimintaperiaatteiden, EHSQ-politiikan ja -ohjelmien mukaista.

Katselmuksissa päähuomio kohdistuu työympäristöön, esim. konesuojauksiin sekä palo- ja järjestysasioihin. Lisäksi huomiota kiinnitetään mm. kemikaalien asianmukaiseen käsittelyyn ja varastointiin, työhygieniaan, työolosuhteiden kehittämistarpeisiin sekä jätteiden käsittelyyn.

Yhtiön ylin johto käsittelee vuosittain johdon katselmuksessa turvallisuusasioita (ympäristön-, henkilöstön- ja omaisuudensuojelu) sekä päättää niiden ja toimintojärjestelmän auditointien tuloksien perusteella kehittämistoimenpiteistä sekä uusista tavoitteista. Lisäksi turvallisuusasioista raportoidaan säännöllisesti johtoryhmälle. 

Tehtaan turvallisuustoimintaa auditoidaan vuosittain myös ulkopuolisten auditoijien toimesta. Vakuutusyhtiö ja paloviranomainen tekevät joka vuosi tarkastuksen. Työsuojeluviranomaisten toimittamia työsuojelutarkastuksia suoritetaan tarvittaessa. Turvallisuus ja Kemikaalivirasto (TUKES) tarkastaa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen teknisen toteutuksen, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmän kolmen vuoden välein. Viimeisin tarkastus oli 4.9.2013. Lakisääteisen tarkastustoiminnan lisäksi ulkopuolinen auditoija suorittaa toimintojärjestelmän osa-alueiden (laatu, ympäristö, turvallisuus) toimivuutta tarkastelevan auditoinnin sekä arvioi toiminnan standardien ja määräysten mukaisuutta kerran vuodessa. Lisäksi tehtaalla käy satunnaisesti Nokian Renkaiden asiakkaita tekemässä auditointeja.

Tuotantolaitoksessa käytetyt vaaralliset kemikaalit on listattu ja tieto toimitetaan TUKESille. Listaus päivitetään vuosittain. Laitoksella ei ole käytössä suuronnettomuusvaaraa aiheuttavia kemikaaleja.

Suunnittelu ja harjoittelu hätätilanteiden (onnettomuuksien) varalta

Nokian Renkaiden sisäisen pelastussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa tuotannon jatkuminen kaikissa olosuhteissa. Suunnitelma on osa ennakkosuunnittelua ja siinä käydään läpi mahdollisia riskitekijöitä, niiden ehkäisemistä, niihin varautumista sekä niistä selviämistä. Sisäinen pelastussuunnitelma sisältää selvityksen tuotantolaitoksen sisällä suoritettavista onnettomuuden torjuntaa koskevista toimenpiteistä. Suunnitelma käsittää Nokian tehtaan. Pelastussuunnitelman päivityksestä vastaa turvallisuuspäällikkö yhdessä paloasioista vastaavan henkilön kanssa. Sisäinen pelastussuunnitelma tarkistetaan vähintään joka kolmas vuosi ja se päivitetään tarpeen vaatiessa.

Nokian Renkaat pitää vähintään kolmen vuoden väliajoin harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Valmiutta hätätilanteisiin ja niissä toimimiseen voidaan harjoitella pienempimuotoisilla poistumisharjoituksilla. Harjoitukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä pelastuslaitoksen ja vakuutusyhtiön kanssa.

Onnettomuustilanteessa käynnistetään seurausten rajoittamistoimenpiteet välittömästi vahinkotapahtuman havaitsemisen jälkeen. Sisäinen ja ulkoinen tiedotus tapahtuu mahdollisimman nopeasti Ilmoitusohje vahinkotapauksissa – ohjeen mukaisesti. Kriisistä viestitään kriisiviestintäohjeen mukaisesti.

Jos tuotantolaitoksessa sattuu onnettomuus, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia terveydelle tai ympäristölle, siitä on tehtävä normaalien hätäilmoitusten lisäksi ilmoitus TUKES:lle, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) sekä Nokian kaupungille.

Onnettomuustilanteessa tulee noudattaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen ohjeita ja määräyksiä.

Katso: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/files/1391166882.pdf.

Lataa: Tiedote turvallisuustoimenpiteistä (pdf)