Riippumaton varmennusraportti

Nokian Renkaat Oyj:n johdolle

Olemme Nokian Renkaat Oyj:n (jäljempänä ”Nokian Renkaat”) johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksi­annon, jonka kohteena ovat olleet Nokian Renkaiden yritysvastuutiedot raportointi­ajanjaksolta 1.1. - 31.12.2015, jotka on esitetty Nokian Renkaiden verkkosivustolla sekä pdf-muotoisessa ”Yritysvastuuraportti 2015” -raportissa että erikseen merkityillä sivuilla (jäljempänä ”yritysvastuutiedot”).

Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4 –ohjeisto (jäljempänä ”kriteeristö”).

Nokian Renkaiden johto vastaa yritysvastuutietojen laatimisesta ja esittämisestä kriteeristön mukaisesti. Nokian Renkaiden johto vastaa myös sellaisen sisäisen valvonnan järjestämisestä, jonka johto katsoo tarpeelliseksi, jotta on mahdollista laatia yritysvastuutiedot, joissa ei ole väärinkäytöksistä tai virheistä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Meidän velvollisuutenamme on esittää toimeksiantomme perusteella riippumaton johtopäätös varmennuksen kohteena olevista tiedoista. Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. Olemme riippumattomia Nokian Renkaista niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Sovellamme kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC1 ja näin ollen ylläpidämme kattavaa laadunvalvontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskien. Emme vastaa työstämme, raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin Nokian Renkaille.

Toimeksiannon rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yritysvastuuseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Yritysvastuuta koskevia tietoja tulee arvioida yhdessä Nokian Renkaiden antamien tietojen keräämiseen, laskemi­seen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinään Nokian Renkaiden suorituksen arviointiin yritysvastuuseen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. Nokian Renkaiden taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua Nokian Renkaiden tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet ja johtopäätökset

Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko esitetyt yritysvastuutiedot olennaisilta osiltaan kriteeristön mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt yritysvastuutiedot sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa yllä mainitut evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä annetaan alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

  • Olemme haastatelleet Nokian Renkaiden johdon jäseniä vahvistaaksemme ymmärrystämme yritysvastuulle asetetuista tavoitteista ja Nokian Renkaiden yritysvastuun yhteydestä yrityksen liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin.
  • Olemme arvioineet yritysvastuutietojen yhdenmukaisuutta kriteeristön raportoinnin sisällönmäärittelyä ja raportoinnin laatua koskevien periaatteiden kanssa.
  • Olemme arvioineet yritysvastuutietoihin valittujen olennaisten näkökohtien kattavuutta sekä raportointirajojen määrittelyä suhteessa Nokian Renkaiden liiketoimintaan ja toimialaan.
  • Olemme arvioineet yritysvastuutietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen käytettäviä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä sekä käytännön menettelytapoja ja tutkineet niihin liittyviä Nokian Renkaiden sisäisiä dokumentteja.
  • Olemme verranneet esitettyjä yritysvastuutietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä dokumentointiin.
  • Olemme käyneet läpi esitetyt yritysvastuutiedot ja -väittämät ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä sekä raportointiajanjaksolta että koskien raportointi­ajanjakson jälkeisiä merkittäviä tapahtumia.
  • Olemme testanneet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä otospohjaisesti konsernin tietojärjes­telmistä ja yhtiöiltä saaduista alkuperäisistä numeerisista tiedoista.

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että toimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan asianmukaisesti laadittu kriteeristön perusteella.

Helsinki, 5. huhtikuuta 2016

KPMG Oy Ab
Lasse Holopainen
KHT

Tomas Otterström
Partner