Olennaisuustyö Nokian Renkaissa

Huhtikuussa 2015 vastuullisuustyön johtaminen uudelleen organisointiin. Konsernin vastuullisuuden kehitystyön koordinointiin nimettiin ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö sekä vastuullisuustyöryhmä, joka koostuu eri yksiköiden asiantuntijoista. Vastuullisuustyöryhmä ideoi ja suunnittelee vastuullisuuden kehitystoimia sekä vastaa toimenpiteiden toteutuksesta.

Keväällä käynnistettiin myös projekti vastuullisuuden nykytilan kartoittamiseksi ja kehityskohteiden löytämiseksi. Projektin aikana haastateltiin kaikkiaan 12 johtajaa ja asiantuntijaa vastuullisuuden eri osa-alueilta. Yhtenä työkaluna kehityskohteiden löytämiseksi käytettiin myös vastaamista Dow Jones Sustainability Index -kyselyyn. Lopputuloksena syntyi 51 erilaista kehitystehtävää sisältävä vastuullisuuden kehityssuunnitelma (road map) vuosille 2015–2017. Kehitystehtävät sisältävät menettelyohjeisiin, riskien arviointiin, hankintaketjuun, henkilöstön kehittämiseen sekä ympäristöasioihin liittyviä määrittely- ja parannustoimenpiteitä.

Vuonna 2015 yhtiön tuotekehityksessä suoritetun sisäisen auditoinnin yhteydessä havaittiin epäkohtia lehtitestauskäytännöissä. Kävi ilmi, että Nokian Renkaiden aikaisemmassa toiminnassa oli rengastesteihin toimitettu joidenkin ominaisuuksien osalta paranneltuja renkaita. Tutkinnasta saatujen todisteiden valossa yhtiö julkaisi uudet toimintaohjeet lehtien rengastestaukseen liittyen sekä julkisti löydöksensä helmikuussa 2016 lehtihaastattelussa ja pörssitiedotteena. Aiheesta löydät lisää tietoa täältä. Rengastestausta koskevat uudet ohjeet ovat nähtävissä tämän raportin Maailma renkailla -osiossa. Muita kehityssuunnitelman tehtäviä, kuten sidosryhmäkartoitus ja vastuullisuuskysely sidosryhmille, toteutettiin aikataulun mukaisesti loppuvuodesta 2015. Tavoitteenamme on olla rengasalan edelläkävijä myös vastuullisuudessa.

Raportin rajaus, sen muutokset ja mittaustekniikat

Olemme raportoineet vastuullisuudestamme GRI-ohjeiston mukaisesti vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2015 vastuullisuusraportti on yhtiömme kolmas GRI G4 -ohjeiston mukainen selonteko. Julkaisemme yhteiskuntavastuuraporttimme vuosittain verkkosivustollamme: käyttäjä voi kuitenkin tulostaa raportin halutessaan joko osissa tai kokonaisena pdf-raporttina.

Vastuullisuusraporttimme täyttää GRI G4 -ohjeiston CORE-tason raportin vaatimukset. Julkaisualustassa raportin seuraaminen ja etenkin tutustuminen sen alkuosan yleiseen osaan (General Standard Disclosures) on helpointa GRI-vertailutaulukon avulla.

Konsernimme ympäristövastuuta koskevat tunnusluvut on kerätty ja laskettu samoin metodein kuin aikaisemmissa raporteissa, joten vertailu aikaisempien vuosien tuloksiin on mahdollista.

 Sosiaalisen vastuun tunnusluvuissa Vianor-ketjun luvut ovat koostettu yhteen kattamaan kaikki Vianor-ketjun eri yhtiöiden tunnusluvut, mutta tunnuslukujen laskenta on toimitettu samojen periaatteiden mukaan kuin aikaisemmissa raporteissa. Raportointi kattaa kaikki Nokian Renkaat Oyj:n toiminnot, pois lukien Vianor-ketjun myyntipisteiden ympäristövastuuseen liittyvät tunnusluvut. Taloudellisen vastuun tunnusluvut perustuvat yhtiömme tilinpäätökseen, jonka laatimista ja esittämistä säätelevät IFRS-standardit. Ympäristövastuun tunnusluvut jakautuvat Nokian- ja Vsevolozhskin-toimipaikkoihin. Nokian-toimipaikan aikaisempi EMAS-raportointi on tuottanut olemassa olevan laskenta- ja tiedonkeruujärjestelmät. 

Raportointijakso, julkaisutiheys ja varmennus

Vuoden 2015 yritysvastuuraporttimme on osa vastuullisuussivustoamme. Kaikkien varmennettujen sivujen alalaidassa on merkintä: Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Vastuullisuussivustosta luotu varmennettu pdf-raportti löytyy kohdasta Sertifikaatit, selonteot ja erityismaininnat. Varmennuslausunto löytyy täältä.

Nokian Renkaat Oyj teki syksyllä 2015 päätöksen vastuullisuusraportin varmennuksesta. Vastuullisuusraportin tiedot raportointikaudelta 2015 on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, KPMG Oy Ab. Englanninkielisille vastuullisuustiedoille on tehty vastaavuustarkistus. KPMG:n johtopäätökset, havainnot ja suositukset on esitetty varmennuslausunnossa. Toimeksiannon varmennuksesta antoi Nokian Renkaat Oyj:n toimiva johto.

Olennaisuustyö

Vastuullisuuden painopisteitä uudistettiin vuonna 2015 ja vuoden lopussa yhtiö teetti kattavan vastuullisuuskyselyn sidosryhmilleen. Kaikkiaan 835 henkilöä päämarkkina-alueiden eri sidosryhmistä kutsuttiin vastaamaan kyselyyn. 345 henkilöä täytti kyselyn, ja näistä vastauksista määritettiin olennaisuusanalyysiin eri vastuullisuusaihealueiden tärkeys sidosryhmille. Samat kysymykset osoitettiin myös liiketoimintayksiköiden vetäjille, ja näistä vastauksista muodostui olennaisuusanalyysiin aihealueiden tärkeys liiketoiminnalle.

Vastuullisuuskyselyssä arvioiduista 22 vastuullisuuden aiheesta (GRI G4 Topics) kahdeksan tunnistettiin yhtiölle erityisen tärkeiksi.

Tärkeimmästä tärkeään: olennaisten asioiden priorisointi

Erityisten aiheiden priorisoinnilla pyrimme kehittämään liiketoimintaamme sekä valitsemaan vastuullisuusraportoinnin painopistealueet ja kehittämään vastuullisuusviestintää sidosryhmille. Tunnistetut erityiset aiheet (GRI G4 Topics) esitetään oheisessa taulukossa. Vaakasuora akseli kuvaa asian merkitystä Nokian Renkaille ja pystysuora akseli sidosryhmille merkittäviä aiheita. Eri sidosryhmien toiveet ja vaatimukset yhtiötä kohtaan saattavat olla keskenään ristiriitaisia, ja samalla niiden odotukset yhtiön toiminnasta ovat erilaisia. Taulukossa yhtiön ja sidosryhmien odotukset on käsitelty erillisinä, eikä niiden kesken ole pyritty hakemaan synergiaa: näin vältetään se, ettei tärkeimpinä aiheina pidetä vain ainoastaan niitä, jotka ovat tärkeitä kummallekin osapuolelle.

Nokian Renkaat Oyj:n taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten merkittävyys

 • Sidos­ryhmien arvioima tärkeys­aste
 • Arvioitu tärkeys­aste liike­toimin­nalle
 • Tärkeä
 • Erittäin tärkeä
 • Erittäin tärkeä
123456713141516171819202122
 • Ympäristö

  • 1. Veden­käytön vähen­täminen rengas­tuotan­nossa
  • 2. Luonnon moni­muotoi­suuden säilyt­täminen ja paran­taminen tuotanto­laitosten alueilla
  • 3. Tuotan­non energia­tehokkuus ja uusiu­tuvan energian käyttö
  • 4. Tuotan­­nossa ja kulje­tuksissa syntyvien kasvi­huone­kaasu­päästöjen vähen­täminen
  • 5. Tuotan­nossa synty­vien jättei­den määrän vähen­täminen
  • 6. Renkaan vierintä­vastus
  • 7. Inno­vaatiot tuotteen ympäristö­ystäväl­lisyyden paranta­miseksi
  • 8. Ihmis­oikeudet Nokian Renkaiden toimin­noissa
  • 9. Moni­muotoi­suuden johta­minen (tasa-arvoinen kohtelu ja mahdollisuudet ikään, sukupuoleen, uskontoon, rotuun, ym. katsomatta)
  • 10. Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuus­taso
  • 11. Työn­tekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio
  • 12. Työn­tekijöiden ammatti­taidon kehit­täminen
 • Hakkapeliitta Way – vastuullisuus

  • 13. Läpi­näkyvä ja kattava rapor­tointi
  • 14. Liike­toiminnan eettisyys, lain­säädännön noudat­taminen
  • 15. Vastuul­lisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankin­nassa
  • 16. Hyvä yritys­kansalaisuus (sosiaalinen tuki, yhteistyö järjestöjen ja yhteisöjen kanssa)
  • 17. Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö vastuullisuudessa
 • Talous

  • 18. Kannattava kasvu ja hyvä tuottoaste
  • 19. Asiakas­tyytyväisyys
  • 20. Vastuullisuus kilpailutekijänä
  • 21. Yhtiön riskienhallinta ml. vastuullisuus
 • Maailma renkailla

  • 22. Tuotteen turval­lisuus

Arvojohdettu vastuullisuus

Voidaksemme varmistaa vastuullisuuden johtamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen, jaoimme vastuullisuuden erityiset aiheet viiteen eri kokonaisuuteen. Nämä viisi osa-aluetta muodostavat yhtiömme vastuullisuuden teemat.

 • Hakkapeliitta Way – vastuullisuus on koko toimintaamme läpileikkaavien vastuullisuuden periaatteiden teema, joka sitoutuu yhtiömme strategiatyössä määritettyihin tavoitteisiin ja visioon.
 • Maailma renkailla käsittää tuoteturvallisuus- ja laatutyömme sekä vaikutuksemme eri asiantuntijaorganisaatioiden kautta liikenneturvallisuuteen ja kumialan tulevaisuuteen.
 • Talous keskittyy toimintamme taloudellisiin vaikutuksiin.
 • Ihmiset on yhteisö ympärillämme: työntekijämme, paikallisyhteisöt sekä alihankkijamme kaikkialla maailmassa.
 • Ympäristö kuvaa jälkeämme ympäristöön.

Hakkapeliitta Way – vastuullisuus

Erityiseen vastuullisuuden Hakkapeliitta Way -osuuteen kuuluu viisi toimintaamme läpileikkaavaa vastuullisuuden periaatetta, jotka sitoutuvat yhtiömme strategiatyössä määritettyihin tavoitteisiin ja visioon.

Läpinäkyvä ja kattava raportointi

Pörssiyhtiönä Nokian Renkaat on sidottu noudattamaan pörssiyhtiöitä koskevia lain ja pörssin vaatimuksia yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien tietojen julkisuudesta. Voidaksemme vastata sidosryhmiemme odotuksiin yhtiömme vastuullisuudesta, noudatamme Global Reporting Iniative -ohjeiston käsitettä ”läpinäkyvyyden imperatiivista”. Sen perusteella yhtiömme pyrkii vastaamaan kaikkiin sidosryhmiemme kohtuullisiin vaatimuksiin vastuullisuudesta. Tältä osin Nokian Renkaiden vastuullisuusviestintä ylittää ne vaatimukset, joita minimissään vaaditaan pörssiyhtiön liiketoiminnasta viestittäessä.

Liiketoiminnan eettisyys, lainsäädännön noudattaminen

Nokian Renkaiden liiketoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä konsernin laajuisessa Eettiset ohjeet -dokumentissa. Useilla eri kielillä julkaistu dokumentti sisältää Nokian Renkaiden eettiset liiketoimintaperiaatteet, toimintaohjeita erilaisissa eettisissä kysymyksissä sekä menettelyohjeen, joka koskee koko konsernin henkilöstöä. Lisäksi dokumentissa käsitellään sääntöjen täytäntöönpanoa ja toteutumista sekä täytäntöönpanon valvomista. Paikallisiin ja kansainvälisiin dokumentteihin on sisällytetty lisäohjeistuksia, mutta eettiset ohjeet muodostavat vahvan perustan, jonka omaksumista edellytetään koko henkilöstöltämme. Näin varmistamme eettisen liiketoiminnan toteutumisen kaikilla toimintamme tasoilla.

Toimimme kaikessa liiketoiminnassamme lainsäädännön mukaisesti sekä kunnioitamme lain henkeä jokaisessa toimintamaassamme. Eettisiin ohjeisiimme sisältyvät neuvot jokaiselle työntekijälle miten toimia, mikäli hän havaitsee toiminnassa seikkoja, jotka voivat olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Vastuullisuus raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden hankinnassa

Noudatamme UN Global Compact -ohjeiston periaatteita sekä yhtiömme omia eettisiä periaatteita, jotka käsittelevät myös hankintaketjuun liittyviä vastuullisuuden kysymyksiä. Lisäksi edellytämme kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme, että he sitoutuvat noudattamaan molempien osapuolten allekirjoittamaa Supplier Code of Conduct -sopimusta. Vaadimme myös kaikilta tavarantoimittajilta minimissään voimassaolevan ISO 9001 -sertifikaatin mukaisen laatujärjestelmän. Lisäksi toiveena on ISO 14001 -sertifikaatti. Yhtenä renkaan pääraaka-aineena on luonnonkumi, joka on maataloustuotteena monien perheiden elantona maissa, joiden oma lainsäädäntö sekä työolosuhteet ovat vielä kehitysvaiheessa. Hankimme luonnonkumia vain Nokian Renkaiden hyväksymiltä prosessoijilta, joiden toimintaa valvomme auditoinneilla sekä yhteistyöllä paikallisten toimijoiden kanssa.

Nokian Renkaat osallistuu luonnonkumin kestävän kehityksen aloitteeseen (SNR-i, IRSG), jonka tavoitteena on kehittää luonnonkumin kestävää kehitystä toimitusketjun kaikissa vaiheissa ja sitouttaa toimitusketjun kaikki toimijat yhteisiin tavoitteisiin.

Hyvä yrityskansalaisuus

Olemme jäsenenä eri teollisuus- ja työnantajajärjestöissä. Osallistumisemme järjestöjen toimintaan riippuu ajankohtaisista asioista sekä mahdollisuudestamme tarjota asiantuntemustamme. Nokian Renkaat on jäsenenä myös erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä, jotka osallistuvat lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon kehittämiseen. Nokian Renkaat ei osallistu poliittiseen toimintaan, sen varainhankintaan tai tee poliittisia lahjoituksia, kuten yhtiömme eettiset ohjeet määrittelevät.

Toimialajärjestöjen lisäksi Nokian Renkaat osallistuu erilaisten non-profit ja hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita yhteisöjen hyväksi ilman erillistä korvausta. Esimerkkinä tämänkaltaisesta yhteistyöstä esimerkiksi Suomessa on tekninen asiantuntijatukemme poliisille selvitettäessä onnettomuuksia, joiden on epäilty johtuneen renkaiden kunnosta sekä erilaisten työturvallisuusopintomateriaalien tuottaminen kumi- ja rengasalalle yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Kansainvälistyvänä yhtiönä jätämme jälkemme yhä laajemmalle alueelle, ja merkityksemme työllistäjänä ja paikallisen infrastruktuurin kehittäjänä jatkuu edelleen. Arvoketjumme alkupäässä tuemme paikallisyhteisöjen kehitystä ja työolojen parantamista mahdollisuuksien mukaan.

Aktiivinen sidosryhmätyö vastuullisuudessa

Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön kautta saamme tietoa sidosryhmien odotuksista. Vastuullisuuden kohdalla eri sidosryhmien odotukset toiminnastamme voivat olla toisiinsa nähden ristiriitaisia: tämä asettaa aktiiviselle sidosryhmätyölle erityisiä haasteita oikeellisen informaation välittämiseksi.

Maailma renkailla

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus on kaikkein tärkein erityinen vastuullisuuden osa-alue niin yhtiömme kuin asiakkaidemme ja loppukäyttäjien kannalta. Turvallisuuden kehittäminen on jatkuvan tuotekehityksen ja testauksen yhteistyötä. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sääolosuhteiden ääri-ilmiöt lisäävät renkaiden turvallisuuden merkitystä ja vaikuttavat erityisesti talvirenkaiden käytön yleistymiseen. Johtavana talvirenkaiden valmistajana meillä on erityinen vastuu paremman ja turvallisemman liikkumisen edistämisestä. 

Talous

Kannattava kasvu ja hyvä tuottoaste

Teollisessa toiminnassa positiivinen tuottavuuskehitys on yhtiön menestymisen edellytys. Renkaanvalmistuksessa kapasiteetin käyttöasteella on ratkaiseva merkitys tuottavuuteen; mitä korkeampi käyttöaste, sitä parempi tuottavuus. Konekannan automatisointi ja prosessien hiominen parantavat myös tuottavuutta. Mittaamme tuotantomme tehokkuutta tuottavuusmittarilla kg/miestyötunti.

Keskitymme omassa tuotannossamme hyväkatteisiin ydintuotteisiin sekä investoimme laadun, tuottavuuden ja logistiikan jatkuvaan kehittämiseen. Kannattava kasvu edellyttää kapasiteetin jatkuvaa lisäämistä ja uuteen tuotantokapasiteetin investoidaan kasvutavoitteidemme mukaisesti, markkinatilanteen kehitystä seuraten. Tuottavuuden kasvu tukee kannattavuutta ja mahdollistaa siten hyödyn jakamista sidosryhmille tilanteesta riippuen, esimerkiksi palkkojen tai osinkojen nousun muodossa.

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys kattaa sekä Nokian Renkaiden suorat asiakkaat sekä tuotteidemme loppukäyttäjät. Pyrimme asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen innovatiivisilla tuoteuutuuksilla, joustavalla ja sujuvalla logistiikalla, säännöllisellä tuotetestauksella, turvallisilla ja laadukkailla tuotteilla sekä erinomaisella palvelulla. Mittaamme onnistumistamme asiakastyytyväisyystutkimuksilla, joiden avulla hankitulla tiedolla kehitämme toimintaamme edelleen.

Vastuullisuus kilpailutekijänä

Haastaviin olosuhteisiin suunniteltujen laadukkaiden ja innovatiivisten premium-renkaiden valmistajana haluamme olla alan edelläkävijä myös vastuullisuudessa. Panostamme tuotteidemme ja prosessiemme ympäristöystävällisyyteen. Olemme kehittäneet EU-rengasmerkinnän vierintävastukseltaan parasta A-luokkaa olevia renkaita, joiden valmistuksessa on käytetty ympäristölle ystävällisiä raaka-aineita. Mitä useammin brändimme liitetään turvallisuuden ja laadun lisäksi myös vastuullisuuteen, sitä enemmän saamme vastuullisesti toimivia ja ajattelevia asiakkaita. Kilpailukyvyn lisääminen myös vastuullisuuden saralla tukee päätavoitettamme kannattavaa kasvua.

Yhtiön riskienhallinta, ml. vastuullisuus

Jokaisen vastuullisen yrityksen perustoimintoihin kuuluu riskienhallinta, jossa tunnistetaan ja priorisoidaan yritystä uhkaavat riskitekijät sekä varaudutaan suurimpiin riskeihin. Nokian Renkaiden CRM:ssä (Corporate Risk Management) on otettu huomioon myös vastuullisuusnäkökohtia. Kehitysohjelman mukaisesti vastuullisuusriskien arvioinnin syventäminen on aloitettu ja riskienhallinta tarkentuu vastuullisuuden osalta vuoden 2016 aikana.

Ihmiset

Ihmisoikeudet Nokian Renkaiden toiminnoissa

Noudatamme kaikessa toiminnassamme paikallisia lakeja ja säännöksiä, mutta myös hyvää länsimaista liiketoimintatapaa ja paikallisia käytäntöjä. Lakien lisäksi toimintamme tulee olla konsernin sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaista. Kunnioitamme kaikkien työntekijöidemme yksityisyyttä, ja henkilötietojen käsittely on järjestetty tätä silmälläpitäen. Työsuhteet konsernissamme perustuvat työsopimuksiin, jotka ovat paikallisten lakien ja mahdollisten yleisten työehtosopimusten mukaisia. Nokian Renkaat maksaa aina vähintään paikallisten lakien mukaista minimipalkkaa. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta järjestäytyä ja teemme yhteistyötä kaikkien ammattiliittojen nimettyjen edustajien kanssa.

Monimuotoisuuden johtaminen

Omiin eettisiin periaatteisiimme, paikalliseen lainsäädäntöön ja ulkoisiin sosiaalisiin vastuihin sitoutumisen kautta huolehdimme kaikkien työntekijöidemme tasavertaisista mahdollisuuksista sekä edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta jokaisessa toimipisteessämme.

Toimintojen korkea terveys- ja turvallisuustaso

Henkilöstömme ja yhteiskumppaneidemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat olennaisen tärkeitä asioita jokaiselle Nokian Renkaissa. Takaamme turvallisen työympäristön työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme: olemme sitoutuneet varmistamaan, että he palaavat joka päivä terveenä kotiin. Uskomme, että kaikki tapaturmat on estettävissä ja työskentelemme määrätietoisesti kohti tapaturmatonta työympäristöä. Kehitämme turvallisuutta jatkuvasti parantamalla työoloja ja kouluttamalla henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme.

Työntekijöiden tyytyväisyys ja motivaatio

Yhtiössämme kehitetään ja toteutetaan yhdenveroista, toisiaan kunnioittavaa ja välittävää yrityskulttuuria. Jokaisen työpanos tehtävästä riippumatta on tärkeä kannattavan kasvun ja menestyksen rakentamisessa. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ja työkalut vaikuttaa oman työnsä ja työympäristönsä kehittämiseen.

Meille henkilöstön hyvinvointi on kokonaisuus, joka pitää sisällään fyysisen, henkisen, tiedollisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueet. Yksi tapa tukea henkilöstömme aktiivisuutta ja esimiestyötä on yrityskulttuurillemme ominainen kekseliäisyystoiminta. Osaamisen kehittämistä teemme strategialähtöisesti tulevaisuuden tarpeet ennakoiden. 

Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen

Laadukkaiden ja turvallisten tuotteiden valmistaminen vaatii korkeaa ammattitaitoa. Teollinen ympäristö automatisoituu ja työn tekeminen tulee aina vain vaativammaksi. Työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen on näin ollen erityisen tärkeää. Mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen lisää myös työntekijän työssä viihtymistä.

Ympäristö

Vedenkäytön vähentäminen rengastuotannossa

Vedestä on globaalisti pulaa ja myös me haluamme vähentää veden käyttämistä tuotannossamme. Renkaiden valmistusprosesseissa käytetään runsaasti jäähdytysvettä: Nokian-tehtaassa jäähdytysvesi otetaan viereisestä koskesta ja Vsevolozhskin-tehtaissa on suljettu jäähdytysvesikierto, joten vettä kuluu mahdollisimman vähän.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen tuotantolaitosten alueilla

Luonnon monimuotoisuus on monen muun valmistavan teollisuuden tavoin myös meille tärkeää, sillä kaikki tuotteidemme raaka-aineet ovat lähtöisin luonnosta. Jos luonnon monimuotoisuus kärsii, voi joidenkin raaka-aineiden saatavuus vähentyä tai loppua. Haluamme huomioida myös lähiympäristömme monimuotoisuuden, niin että uhanalaiset lajit säilyvät, kuten kaakkuri, toutain ja jokihelmisimpukka.

Tuotannon ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja päästöt

Yhtiöllemme viranomaisvaatimukset merkitsevät vähimmäisehtoja. Siksi seuraamme aktiivisesti ympäristö- ja turvallisuussäädösten kehitystä kotimaassa, Euroopan unionissa sekä Venäjällä, ja ennakoimme valmistelussa olevien säädösten vaikutuksia.

Olemme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvia GHG-päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Myös EY:n direktiivi edellyttää suurilta yrityksiltä energiansäästötoimenpiteitä energiakatselmuksineen. Ottamalla käyttöön enemmän uusiutuvia energialähteitä, vähenevät energiankulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Energiatehokkuuden kasvattaminen tuo myös kustannussäästöjä.

Tuotannossa ja kuljetuksissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Ilmastonmuutos ja sitä kiihdyttävät kasvihuonekaasupäästöt ovat maailman kaikkien toimijoiden yhteinen asia. Olemme osaltamme sitoutuneet vähentämään toiminnastamme aiheutuvia GHG-päästöjä. Laskemme vuosittain toimintojemme GHG-päästöt mukaan lukien yhtiöömme tulevien raaka-aineiden kuljetuksista aiheutuneet päästöt sekä pyrimme vähentämään päästöjä laaditun suunnitelman mukaisesti. Uusi yhteistyöhanke, biovoimalaitos, tulee merkittävästi vähentämään tulevaisuudessa Nokian-tehtaan GHG-päästöjä.

Tuotannossa syntyvien jätteiden määrä

Jätteet ovat määrällisesti suurin ympäristövaikutuksemme. Nokian-tehtaassa melkein kaikki jätteet hyötykäytetään. Venäjän-toimintojen paikallinen infrastruktuuri ei ole vielä samalla tasolla kuin Nokialla, joten teemme töitä erityisesti Venäjän-toimipaikan jätteiden käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Renkaan vierintävastus

Renkaan käytön aikaisista ympäristövaikutuksista merkittävin on ajoneuvon polttoaineen kulutus, ja sitä vähentämällä voidaan pienentää ilmakehään pääsevien kasvihuonekaasujen määrää. Matalan vierintävastuksen renkailla voi säästää polttoainetta ja näin alentaa CO2-päästöjä. Määrätietoisella tuotekehityksellä olemme onnistuneet pienentämään renkaiden vierintävastusta, ja tuotevalikoimassamme onkin jo useampia vierintävastukseltaan EU-rengasmerkinnän A-luokan tuotteita. Vierintävastuksen alentaminen on edelleen jatkuvan kehitystyömme kohde.

Innovaatiot tuotteen ympäristöystävällisyyden parantamiseksi

Tuotteiden elinkaariajattelun mukaisesti yhtiömme kiinnittää huomiota turvallisuuden lisäksi ympäristönäkökohtiin jo raaka-aineiden hankintavaiheessa sekä tuotteiden suunnittelussa. Vierintävastuksen alentamisen lisäksi panostamme jatkuvasti renkaista aiheutuvan melun pienentämiseen. Polttoaineen kulutusta, haitallisia päästöjä sekä ohiajomelua vähentävät kokonaisvaltaisesti ympäristöystävälliset ja turvalliset tuotteet sekä luonnonmukaiset materiaalit viitoittavat tietämme myös tulevaisuudessa.

Vaikutus arvoketjuun

GRI G4 -raportointimalli edellyttää, että yhtiö arvioi omaa vastuullisuusjalanjälkeään koko sen liiketoiminnan arvoketjussa. Olemme yhdistäneet seuraavassa kaaviossa vastuullisuutemme erityiset aiheet arvoketjuumme. Lähemmin pääset tarkastelemaan arvoketjuamme täältä.

Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun aloitteisiin sekä järjestöihin

Joulukuussa 2015 Nokian Renkaat liittyi mukaan Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -periaatteisiin (UNGC). Kymmenen UNGC:n periaatetta käsittelevät ihmisoikeuksia, työolosuhteita, ympäristöä ja korruption vastaista prosesseja. Periaatteita mittaavat GRI G4 -mallin mukaiset indikaattorit on merkitty tämän raportin GRI-vertailutaulukkoon.

Vuodesta 2012 Nokian Renkaat on ollut mukana OMX GES Sustainability Finland -indeksissä. Se tarjoaa sijoittajille objektiivista ja luotettavaa tietoa vastuullisen sijoittamisen perustaksi. Indeksin pohjana on 40 johtavan NASDAQ Helsinki listatun yrityksen vastuullisuustyö ja sen kriteerit perustuvat kansainväliseen ympäristö- , sosiaali- ja hallintojohtamisen (ESG) ohjeisiin.

Olemme mukana erilaisissa teollisuus- ja henkilöstöjärjestöissä, joiden tehtävänä on koko toimialan työn kehittäminen. Toimintamme järjestöissä riippuu käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuudestamme tarjota asiantuntijuuttamme.

Tärkeimmät järjestömme ovat: 

 • Kemianteollisuus Ry
 • Kumiteollisuus Ry
 • Kansalliset auto- ja rengasalan järjestöt useissa eri maissa
 • ETRMA / European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association
 • ETRTO / European Tyre and Rim Technical Organization
 • STRO / Scandinavian Tire and Rim Organization
 • Suomalais-venäläinen kauppakamari
 • International Chamber of Commerce
 • Russian Tyre Manufacturers Association
 • AEB (Association of European Businesses)
 • AmCham (American Chamber of Commerce in Russia)
 • Tampere Business Campus
 • Yritysvastuuverkosto FIBS

Teemme kansainvälistä markkinointiyhteistyötä Kansainvälisen suunnistusliiton ja Tough Mudder -tapahtumajärjestäjän kanssa. Yhteistyösopimus Kansainvälisen suunnistusliiton kanssa takaa meille vahvan näkyvyyden joka vuosi käytävien suunnistuksen maailmanmestaruus- ja World Cup -kisojen yhteydessä. Keski-Eurooppaan painottuva Tough Mudder -yhteistyö tukee erityisvahvojen SUV-renkaidemme ansaitsemaa mielikuvaa, ja yhteistyö onkin näkynyt markkinoinnissa Euroopan laajuisesti monin eri tavoin.

Tough Mudder -tapahtumissa suoritetaan voimia, kestävyyttä, tiivistä ryhmätyötä ja henkistä kovuutta koetteleva esterata. Nokian Renkaiden brändi ja Tough Mudder ilmentävät samaa mentaliteettia: menestyminen poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa älyn ja peräänantamattoman taistelutahdon avulla. Samoja yhteisiä elementtejä löytyy myös Suopotkupallon MM-kisoista, jotka järjestetään vuosittain Hyrynsalmella Suomessa. Olemme olleet kisojen pääyhteistyökumppani jo liki 10 vuotta.

Lisäksi olemme olleet yhtenä pääsponsorina nuorille suunnatussa Turvassa tiellä -liikennevalistuskampanjassa sekä sotaveteraanien Rosvopaisti-kiertueella sekä tukeneet pienimuotoisesti paikallista harrastetoimintaa ja ehkäisevää päihdetyötä.

Tämän sivun sisältö kuuluu KPMG:n tekemän varmennustoimeksiannon laajuuteen. Varmennusraportin löydät täältä.