FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Joustavampi työympäristö

Kansainvälisyys edellyttää joustavia työskentelyoloja. Nokian Renkaat on harmonisoinut globaalit HR-prosessinsa, ottanut käyttöön uudistetun palkitsemisjärjestelmän sekä muokannut työkulttuuria joustavammaksi.

Vuoden 2019 keskeiset toimet

 • Parantunut työturvallisuus: työtapaturmien lukumäärä on vähentynyt 51 % verrattuna vuoden 2018 tasoon. LTIF-arvomme (poissaoloihin johtaneet työtapaturmat) oli 4,3 (8,3 vuonna 2018).
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät uudistettiin vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin.
 • Harmonisoimme globaaleja henkilöstöprosesseja.
 • Järjestimme koulutusta liiketoimintaperiaatteista: 93 % henkilöstöstä suoritti kurssin.
 • Yhteensä 92,2 % henkilöstöstämme kävi kehityskeskustelun (82,2 % vuonna 2018).

YHTENÄISET GLOBAALIT HENKILÖSTÖPROSESSIT

Yhtiömme globaalin operatiivisen toimintamallin mukaisesti olemme määritelleet myös henkilöstöön liittyvät yhteiset globaalit prosessit työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin (Employee Life Cycle), palkitsemiseen ja globaaliin liikkuvuuteen (Rewarding and Global Mobility) sekä osaamisen johtamiseen (Talent Management). Vuoden 2019 kuluessa jatkoimme edelleen yhteisten käytäntöjemme kehittämistä esimerkiksi rekrytoinnin, perehdytyksen ja suorituksen johtamisen osalta. Näillä edistämme henkilöstön yhdenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua sekä ihmisoikeuksien toteutumista kaikissa toimipaikoissamme.

Vuonna 2018 käyttöönotettu HR-tietojärjestelmä Workday tukee yhdenmukaisten ja läpinäkyvien johtamiskäytäntöjen kehittämistä ja toteutumista, mikä edistää henkilöstön tasavertaista kohtelua organisaatiossamme. Vuoden 2019 kuluessa kehitimme edelleen yhtenäistä tapaamme seurata ja raportoida henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja sekä työhyvinvointia, jotta pystymme entistäkin paremmin varmistamaan halutun kehityksen kaikkialla organisaatiossamme.

Kulttuurimme kivijalkana on jo vuosia ollut Hakkapeliitta-arvomme, jotka rakentuvat vahvasti mahdottomatkin mahdolliseksi tekevään voitontahtoon ja yhdessä onnistumiseen. Arvomme ovat:

 • Innovatiivisuus: Löydämme ratkaisut ja uudet mahdollisuudet.
 • Omistajuus: Otamme vastuun saavuttaaksemme kunnianhimoiset tavoitteet.
 • Me-henki: Onnistumme yhdessä.

suoritusperusteinen palkkio

Johtoryhmä ja hallitus kehittivät Global Total Rewards -filosofian ja ohjeistuksen vuoden 2018 aikana, ja se viestittiin kaikille työntekijöille vuonna 2019. Ohjeistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa palkitsemiskäytännöt globaalisti. Ohjeistus on tarkoitettu varmistamaan työntekijöiden oikeudenmukainen ja yhdenmukainen kohtelu ja antamaan samalla eri maille ja yksiköille mahdollisuus tarjota paikallisesti kilpailukykyistä palkkaa parhaan osaamisen houkuttelemiseksi, säilyttämiseksi ja motivoimiseksi. Se perustuu työn monimutkaisuuden arviointeihin, yhtenäiseen tavoitteiden asettamiseen sekä palkitsemiskäytäntöjen vertailuun merkityksellisillä markkinoilla.

Total Rewards -ohjeistuksen mukaisesti lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät uudistettiin vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin. Pitkän aikavälin kannustimina on kaksi osakepohjaista järjestelmää, joiden tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet avainhenkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä yhtiön arvon nostamiseksi. Meillä on voitonjako-ohjelma työntekijöille, jotka eivät ole oikeutettuja osakepohjaisiin järjestelmiin. Näiden järjestelmien ansiosta kaikki Nokian Renkaiden työntekijät palkitaan yhtiön suorituskyvyn perusteella.

Lyhyen aikavälin kannustimina on käytössä useita erilaisia järjestelmiä, ja kaikki työntekijät ovat oikeutettuja joihinkin niistä. Nämä järjestelmät on suunniteltu edistämään yhtiön strategiaa ja palkitsemaan suorituskykytavoitteiden saavuttamisesta. Järjestelmät perustuvat konsernin, liiketoiminta-alueen/-yksikön, tiimin ja/tai yksilön suoriutumiseen.

Eräs palkitsemisen alue on muu kuin rahallinen palkitseminen, jolla on selkeä vaikutus työntekijöiden osallistamiseen. Keskitymme esimiestyön ja johtamisen lähestymistapojen, osaamisen kehityksen, uramahdollisuuksien ja työkulttuurin kaltaisiin asioihin, sillä ne ovat tärkeitä elementtejä, jotka edistävät sitoutumista ja pitkiä työuria. 

KOHTI JOUSTAVAMPAA TYÖKULTTUURIA 

Henkilöstömme kehitysfilosofia tukee työntekijöidemme kehittymistä sisäisellä työnkierrolla, työssäoppimisella ja erilaisilla 70–20–10-periaatteen mukaisilla kehitysratkaisuilla: 70 % kehityksestä työssä oppimisena, 20 % muilta oppimisena ja 10 % koulutuksen kautta.

Tuodaksemme yhtiön strategian lähemmäksi kaikkia työntekijöitä olemme kehittäneet Strategy Learning Journey -e-oppimisratkaisun. Se antaa yleiskatsauksen Nokian Renkaiden strategiaan sekä tapaan, jolla toimimme saavuttaaksemme tavoitteemme. Sitä seuraa Team Challenge -peli, joka auttaa tiimejä keskustelemaan siitä, miten voimme saavuttaa tavoitteet.

Otimme käyttöön uuden digitaalisen työskentely-ympäristön lokakuussa ja järjestimme useita koulutuksia kaikille toimihenkilöille. Paransimme tiedon ja osaamisen jakamista globaalisti.

Joustava työaika ja dynaamiset työtilat ovat tärkeitä innostavan työkulttuurin kehittämisessä Nokian Renkailla. Uusi toimintopohjaisten työtilojen pilottihanke otettiin käyttöön vuonna 2019. Myös joustavan työajan pilottihankkeita jatkettiin ja laajennettiin 2019.

Pilottihankkeita seuranneissa kyselyissä palaute oli hyvin positiivista. Tyytyväisyys joustavaan työaikaan oli 4,4 asteikolla 1–5. Vastaajista 97 % koki, että työtilat tukevat heidän tarpeitaan työpäivän aikana (vuonna 2018 tulos oli 32 %).

tavoitteet 2020

 • Globaalin ihmisoikeuskäytännön sekä ihmisoikeuksien hallinnan ja prosessien kehittäminen.
 • Innostavan ja joustavan työskentelykulttuurin vahvistaminen pilottipalautteiden ja tilakyselyn avulla.
 • Henkilöstöstämme 95,0 % käy kehityskeskustelun.
 • Arvopohjaisen johtamiskulttuurin jatkokehitys koulutusten ja tilakyselyn avulla.

Sairauspoissaolot yhtiöittäin 2019

Sairauspoissaolot yhtiöittäin 2019
Nokian Renkaat Suomi Nokian Renkaat Venäjä Vianor, pohjoismaat
Nokian Tyres, Suomi Nokian Raskaat Renkaat NT Tyre Machinery OOO Nokian Shina OOO Nokian Tyres Nordic Wheels Vianor Holding Oy Vianor Oy Vianor AB Vianor AS
Poissaolot % (yhteensä) 2,58% 4,17% 7,72% 3,71% 5,53% 1,05% 0,83% 6,80% 4,22% 5,60%

TURVALLISUUS ON VALINTA

Tavoitteemme on edistää työterveyttä ja minimoida työtapaturmien määrä. Työsuojelu on keskeinen osa päivittäistä johtamista ja toimintaa. Vuoden 2019 aikana järjestimme turvallisuuskampanjan viestiäksemme globaalisti sloganiamme ”Turvallisuus on valinta”. Se tarkoittaa, että jokainen on vastuussa turvallisuudesta: työsuojeluohjeiden noudattamisesta, vikojen ja puutteiden havainnoinnista sekä vaarojen raportoinnista ja poistamisesta.

Olemme tunnistaneet kolme turvallisuuden sektoria:
• Teknologia. Ihmisten erottaminen teknisesti energianlähteistä, kuten sähköstä tai höyrystä
• Prosessi. Prosessit ohjaavat meitä toimimaan oikein
• Ajattelu. Turvallisuus ajattelussa ja toiminnassa

Välttääksemme vaarallisia tilanteita painotamme työtapaturmien ehkäisyä. Olemme tunnistaneet erilaisia turvallisuuskulttuureita: turvallisuuden omistajuus vaihtelee toimintamaan mukaan. Siksi olemme investoineet turvallisuusajattelun viestimiseen globaalisti. Olemme kouluttaneet esimiehiä opettamaan turvallista työskentelyä omille tiimeilleen. Olemme havainneet tämän lähestymistavan tehokkaammaksi kuin sen, että työntekijöitä kouluttavat erilliset kouluttajat.

Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen on jatkuva projekti. Tavoitteemme vuodelle 2019 oli vähentää työtapaturmien lukumäärää 35 % verrattuna vuoden 2018 tasoon. Tuloksena oli 51 %:n vähennys. Vuonna 2019 Nokian Renkaat jatkoi riskiarviointien päivittämistä kaikille työpisteille ja tehtäville. Yhdysvaltain tehtaan avaaminen vaati laajamittaisia turvallisuuskoulutuksia.

Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään turvallisuushavaintoja ja turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Tavoite on keskimäärin 2 turvallisuutta parantavaa toimenpidettä työntekijää kohti. Tästä tuloksena oli yli 14 000 turvallisuushavaintoa vuonna 2019. Tämä tarkoittaa 2,9:ää toimenpidettä työntekijää kohti.

Tietosuojaan (GDPR) liittyvä työ jatkui vaaditun dokumentaation ja prosessien määrittämisellä ja jatkokehityksellä, muun muassa päivittämällä Nokian Renkaiden tietosuojalausunnot ja lisäämällä tietoisuutta yhtiön sisällä järjestämällä työpajoja siitä, missä tietoa tallennetaan ja miten sitä käsitellään.

POISSAOLOON JOHTANEIDEN TAPATURMIEN TAAJUUS (LTIF) *
2017 2018 2019
Nokian Renkaat Suomi 8,6 5,3 3,7
Nokian Renkaat Venäjä 3,2 5,0 2,0
Vianor 12,6 15,0 7,8
Konserni 7,5 8,3 4,3
* Levypyörä (yrityskauppa elokuussa 2019) sisällytetään työturvallisuuslukuihin vuodesta 2020 lähtien.
TYÖPERÄINEN SAIRAUSPOISSAOLO TIHEYS *
2016 2017 2018 2019
2,0 2,28 1,42 1,21
* Tapausten määrä suhteutettuna 1 000 000 tuntiin
POISSAOLOON JOHTANEIDEN TAPATURMIEN TAAJUUS (LTIFR) * / URAKOITSIJAT
2017 2018 2019
Urakoitsijat 6,3 6,9** 2,1
Datan kattavuus
(%-osuus urakoitsijoista)
90 95 95
* Tapahtumaa / 1 000 000 työtuntia
** Kasvuun oli syynä rakennusprojektien lisääntynyt määrä: tehtaan laajennus Suomessa,
uuden varastorakennuksen rakentaminen Venäjällä ja uuden tehtaan rakentaminen Yhdysvalloissa.

KEHITYSKESKUSTELUT

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat keskeisessä roolissa henkilöstön kehittämisessä. Kehityskeskusteluissa paneudutaan suorituksen johtamiseen sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja kehittymiseen. Vuonna 2019 yhteensä 92,2 % henkilöstöstämme kävi kehityskeskustelun (82,2 % vuonna 2018).

Uudistimme vuonna 2019 Drive!-työntekijäkyselymme ketterämmäksi ja kohdistetummaksi. Kyselyn teemoja olivat tiimin innostaminen, yhteistyö ja osallistuminen, turvallisuus sekä yleiset johtajuutta ja yhtiötä koskevat aiheet. Tuloksista keskusteltiin uudistetuissa osallistavissa työpajoissa, ja esimiehiä koulutettiin vetämään tiimikeskusteluja.

Kyselyn tuloksissa näkyy vahvaa parannusta. Vastausprosentti oli 87,5 % (2018: 86,2 %). Yhteistyö muiden tiimien kanssa on parantunut huomattavasti kaikissa henkilöstöryhmissä, ja sillä on myös selkeä positiivinen korrelaatio osallistamiseen. Työntekijöistä 80 % on halukkaita suosittelemaan yhtiötämme työnantajaksi, mikä on enemmän kuin yrityksissä yleensä.

Tunne oikeudenmukaisesta palkitsemisesta on parantunut. Se on kuitenkin edelleen suomalaisista tuotantotyöntekijöistä koostuvan ulkoisen vertailuarvon alapuolella.

Pyrkimys kohti yhtiömme arvoja ja tavoitteita on vähentynyt. Se on nyt 83 % ja vertailuarvon alapuolella. Esimiestoiminta yhtiössämme on yleisesti erittäin hyvällä tasolla. Läheisimmät esimiesaiheet, luottamus henkilökuntaan ja hyvän työn tunnustaminen, ovat parantuneet vahvasti, ja molemmat ovat selvästi vertailuarvon yläpuolella.

Takaisin Ihmiset-osioon tai Katso henkilökuntamme tilastoina