17. maaliskuu 2005 13:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj   
Pörssi-ilmoitus 17.3.2005 klo 15.00

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 5.4.2005 klo 16.00 Nokian Renkaat Oyj:n pääkonttorissa, osoite Pirkkalaistie 7, Nokia.
Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00. Kokoukseen osallistuvat voivat ilmoittautua myös klo 15.00 alkaville tehdaskierroksille.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus osakkeiden lukumäärän muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaupankäynnin helpottamiseksi ja osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeiden nimellisarvo muutetaan 2,00 eurosta 0,20 euroon ja että osakkeiden lukumäärää lisätään 11.937.301 osakkeesta suhteessa 1:10 eli yhteensä 119.373.010 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. Samalla yhtiöjärjestyksen 4 pykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Osakkeiden nimellisarvo on 0,20 euroa.”

Yhtiökokouksen 28.3.2001 ja 5.4.2004 päättämiin optiojärjestelmiin liittyvien optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä muuttuu samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärää lisätään ja siten, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Muutoksen seurauksena kukin optio-oikeuden haltija saa merkitä yhdellä optio-oikeudella 10 uutta osaketta. Optioiden uudet, vuodelta 2004 maksettavaksi ehdotetun osingon osalta osinko-oikaistut merkintähinnat ovat seuraavat:

2001A 1,268
2001B 2,027
2001C 2,476
2004A 6,079

3. Hallituksen ehdotus valtuutuksesta osakepääoman korottamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4.000.000 eurolla. Uusia 0,20 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4 luvun 2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

4. Hallituksen ehdotus osingonmaksuksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 2,17 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2005 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15.4.2005.

5. Hallituksen jäsenet

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyisistä jäsenistä Rabbe Grönblomia, Satu Heikintaloa, Hannu Penttilää, Henrik Thermania, Mitsuhira Shimazakia ja Kim Grania sekä uutena jäsenenä Petteri Walldénia.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.3.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 29.3.2005 klo 15.00 mennessä joko kirjeitse osoitteella Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia tai puhelimitse (03) 340 7641, faksilla (03) 340 7799, sähköpostitse anne.aittoniemi@nokiantyres.com tai internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous2005. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Asiakirjojen nähtävilläpito ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Hallituksen ehdotukset näkyvät myös internet-osoitteessa www.nokiantyres.com. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille viikolla 13.

Nokian Renkaat Oyj
Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Talousjohtaja Rami Helminen, puh. (03) 340 7463.

JAKELU OMX ja keskeiset tiedotusvälineet