15. joulukuu 2015 16:15 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.12.2015, klo 16.15

Nokian Renkaille 87 miljoonan euron jälkiverot Suomessa verokiistassa vuosilta 2007-2010, yhtiö hakee muutosta päätökseen

Nokian Renkaat Oyj on vastaanottanut Verohallinnon uusitun verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2007-2010 lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja yhteensä 87 miljoonaa euroa. Maksut on suoritettava tammikuussa 2016. Verottajan vaatimasta summasta 55 miljoonaa euroa on lisäveroja ja 32 miljoonaa on veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö pitää päätöstä perusteettomana ja hakee muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta.

Yhtiö kirjaa verottajan vuosilta 2007-2010 vaatiman yhteissumman 87 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan vuoden 2015 tilinpäätökseen ja tulokseen.

Verohallinnon päätös ei vaikuta Yhtiön osingonjakoon. Yhtiön hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle vähintään edellisvuoden tasolla olevaa osinkoa per osake vuodelta 2015. Veropäätöksellä ei ole vaikutusta yhtiön ohjeistukseen: Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna ja liikevoiton arvioidaan olevan 270-295 MEUR.

Mikäli muutoksenhaku ei johda verotuspäätöksen kumoamiseen, Konsernin yhteisöverokannan arvioidaan nousevan seuraavien 4 vuoden aikana aiemmin ilmoitetusta 17 prosentista maksimissaan 22 prosenttiin.

Verokiistan tausta

Konserniverokeskuksen verovuosiin 2007-2011 kohdistuneessa siirtohinnoittelua koskevassa verotarkastuksessa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta. Päätöstä koskien verovuotta 2011 ei ole vielä saatu. Verovuosia 2007-2010 koskevat verohallinnon oikaisupäätökset (yhtiön tiedotteet 30.12.2013 ja 21.1.2014) velvoittivat yhtiön maksamaan 100 miljoonaa euroa lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja, jotka yhtiö kirjasi kokonaisuudessa vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tulokseen. Verohallinto myönsi yhtiön hakemuksen perusteella lisäveroille täytäntöönpanokiellon, mistä huolimatta Verohallinto on kuitannut verosaatavaansa vastaan 43 miljoonaa euroa yhtiön alv-palautuksia.

Yhtiö haki muutosta verottajan päätökseen verotuksen oikaisulautakunnalta, joka kumosi Verohallinnon määräämät jälkiverot ja palautti asian Verohallinnolle (yhtiön tiedote 7.4.2015). Kumoamisesta huolimatta Verohallinto ei ole palauttanut kuittaamiansa 43 miljoonaa euroa yhtiölle.

Verohallinto toteaa verovuosien 2007-2010 verotuksen oikaisupäätösten perusteluissa Yhtiön siirtohinnoittelun olleen markkinaehtoista kaikkien muiden paitsi venäläisten tytäryhtiöiden kanssa. Verohallinto on sivuuttanut Venäjän modernin ja tehokkaan tuotantolaitoksen ja koko Venäjän kattavan myynti- ja jakeluverkoston merkityksen Venäjän liiketoiminnan menestykselle. Verohallinnon mukaan Venäjän tehdas on vähäriskinen sopimusvalmistaja. Verohallinto on päättänyt, että merkittävä osa Venäjän tytäryhtiöiden tuloksesta tulee lisätä Yhtiön verotettavaan tuloon Suomessa. Tämä johtaa käytännössä tulon kahdenkertaiseen verotukseen, mikä on vastoin voimassaolevaa verosopimusta.

Nokian Renkaat hakee muutosta päätökseen

Yhtiön siirtohinnoittelu on ollut Suomen lain ja OECD:n ohjeiden tarkoittamalla tavalla markkinaehtoista, eikä Verohallinto ole esittänyt mitään päteviä perusteita yhtiön laatiman siirtohinnoitteludokumentaation sivuuttamiselle. Verohallinnon oikaisupäätökset ovat myös perustuneet Korkeimman hallinto-oikeuden torjumaan oikeustoimien uudelleenluonnehdintaan.

Yhtiö pitää Verohallinnon päätöstä perusteettomana ja hakee toistamiseen muutosta päätökseen jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakuntaan ja tarvittaessa jatkaa valitusprosessia hallinto-oikeudessa. Yhtiö tulee myös tarvittaessa vaatimaan toimivaltaisia viranomaisia neuvottelemaan oikaisusta seuraavan kahdenkertaisen verotuksen poistamisesta. Yhtiö on lisäksi käynnistänyt erillisen prosessin Verohallinnon ja verotarkastajien verotarkastuksessa käyttämien menettelytapojen laillisuuden selvittämiseksi.

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com