30. joulukuu 2013 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 30.12.2013 14.00

Nokian Renkaille 26,9 miljoonan euron jälkiverot Suomessa, yhtiö hakee muutosta päätökseenNokian Renkaat Oyj on 30.12.2013 vastaanottanut Verohallinnon verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuodelta 2007 lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja yhteensä 26,9 miljoonaa euroa. Maksut on suoritettava tammikuussa 2014. Verottajan vaatimasta summasta 16,0 miljoonaa euroa on lisäveroja ja 10,9 miljoonaa on veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö kirjaa ne kokonaisuudessaan vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tulokseen.

Konserniverokeskuksen verovuosiin 2007-2011 kohdistuneessa siirtohinnoittelua koskevassa verotarkastuksessa tutkittiin Nokian Renkaat Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden välisten liiketapahtumien markkinaehtoisuutta. Päätöksiä koskien verovuosia 2008-2011 ei ole vielä saatu. Verohallinto toteaa verovuoden 2007 verotuksen oikaisupäätöksen perusteluissa Yhtiön siirtohinnoittelun olleen markkinaehtoista kaikkien muiden paitsi venäläisten tytäryhtiöiden kanssa. Verohallinto on sivuuttanut Venäjän modernin ja tehokkaan tuotantolaitoksen ja koko Venäjän kattavan myynti- ja jakeluverkoston merkityksen Venäjän liiketoiminnan menestykselle. Verohallinnon mukaan Venäjän tehdas on vähäriskinen sopimusvalmistaja. Verohallinto on päättänyt, että merkittävä osa Venäjän tytäryhtiöiden tuloksesta tulee lisätä Yhtiön verotettavaan tuloon Suomessa. Tämä johtaa käytännössä tulon kahdenkertaiseen verotukseen, mikä on vastoin voimassaolevia verosopimuksia.

Nokian Renkaat Oyj on noudattanut siirtohinnoittelussaan kulloinkin voimassa ollutta verolainsäädäntöä. Yhtiö on laatinut noudattamastaan siirtohinnoittelujärjestelmästä siirtohinnoitteludokumentoinnin, jonka Verohallinto on sivuuttanut verotarkastuksessa. Yhtiö pitää Verohallinnon päätöstä perusteettomana ja aikoo hakea muutosta päätökseen jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakuntaan ja tarvittaessa jatkaa valitusprosessia hallinto-oikeudessa. Yhtiö tulee myös tarvittaessa vaatimaan toimivaltaisia viranomaisia neuvottelemaan oikaisusta seuraavan kahdenkertaisen verotuksen poistamisesta. Yhtiö harkitsee lisäksi erillisen prosessin käynnistämistä Verohallinnon ja verotarkastajien verotarkastuksessa käyttämien menettelytapojen laillisuuden selvittämiseksi.

Verohallinnon päätös ei vaikuta Yhtiön osingonjakoon. Yhtiön hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle vähintään edellisvuoden tasolla olevaa osinkoa per osake vuodelta 2013.

Mikäli muutoksenhaku hallinto-oikeudessakaan ei johda verotuspäätöksen kumoamiseen Konsernin yhteisöverokannan arvioidaan nousevan seuraavien 5 vuoden aikana aiemmin ilmoitetusta 17 prosentista maksimissaan 22 prosenttiin.

Nokian Renkaiden johto ja hallitus ovat pettyneitä verottajan ratkaisuun. Talousjohtaja Anne Leskelä: ”Olemme kaikin keinoin pyrkineet auttamaan verottajaa ymmärtämään konsernin ja Venäjän toimintojemme liiketoimintaa. Edellinen Yhtiössä suoritettu verotarkastus päättyi verovuoteen 2006, eikä Verohallinto Yhtiölle toimittamassaan verotarkastuskertomuksessa esittänyt oikaisuja Yhtiön ja sen jo tuolloin Venäjällä toimineiden tytäryhtiöiden väliseen siirtohinnoitteluun. Verottajan nyt tekemä linjaus ei edesauta verotuksen ennustettavuutta ja voimaan jäädessään päätös pakottaisi Yhtiön harkitsemaan tarkkaan, miten konsernin liiketoiminnat järjestetään. Joka tapauksessa valitusprosessi tulee kestämään vuosia ja sitoo Yhtiön voimavaroja ja resursseja.”

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481
Toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com