Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokouspäätökset

3. huhtikuu 2008 14:10 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 3.4.2008 klo 17.10

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2008 ja maksupäivä 15.4.2008.

1. Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Koki Takahashi, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kai Öistämö. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

2. Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 5.833 euroa eli 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.917 euroa eli 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle valiokunnan jäsenelle.

Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 4.4.–30.4.2008 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.

3. Muutokset yhtiöjärjestykseen

Päätettiin tehdä yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset:

-nykyisen yhtiöjärjestyksen kohdat 3§ ja 4§ poistetaan ja numerointia muutetaan vastaavasti

-nykyisen yhtiöjärjestyksen 5§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 8§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 10§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 11§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräpäivää julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön Internet-sivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä.”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 12§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.”

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 13§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä
1.tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomus
2.tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen mukaisen voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilitarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
valittava
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja

- nykyisen yhtiöjärjestyksen 14§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus ja muut yhtiön toimintaa selvittävät asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä jätettävä tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 15. päivää.”


Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481.

JAKELU OMX ja keskeiset tiedotusvälineet