Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokouspäätökset

5. huhtikuu 2005 14:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj
Pörssitiedote 5.4.2005 klo 17.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 5.4.2005 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 2,17 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2005 ja maksupäivä 15.4.2005.

1. Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat Rabbe Grönblom, konsernijohtaja, AB R.Grönblom International LTD; Satu Heikintalo, KTM; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Henrik Therman,DI; Mitsuhira Shimazaki, Director, Sales Administration, Bridgestone Europe NV/SA ja Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Petteri Walldén, toimitusjohtaja Onninen Oy. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Henrik Thermanin.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

2. Osakkeiden lukumäärän muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että kaupankäynnin helpottamiseksi ja osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeiden nimellisarvo muutetaan 2,00 eurosta 0,20 euroon ja että osakkeiden lukumäärää lisätään 11.937.301 osakkeesta suhteessa 1:10 eli yhteensä 119.373.010 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. Samalla yhtiöjärjestyksen 4 pykälä muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Osakkeiden nimellisarvo on 0,20 euroa.”

Yhtiökokouksen 28.3.2001 ja 5.4.2004 päättämiin optiojärjestelmiin liittyvien optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä muuttuu samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärää lisätään ja siten, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Muutoksen seurauksena kukin optio-oikeuden haltija saa merkitä yhdellä optio-oikeudella 10 uutta osaketta. Optioiden uudet, vuodelta 2004 maksettavan osingon osalta osinko-oikaistut merkintähinnat ovat seuraavat:

2001A 1,268
2001B 2,027
2001C 2,476
2004A 6,079

3. Hallituksen valtuutus osakepääoman korottamiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4.000.000 eurolla. Uusia 0,20 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 20.000.000 kappaletta.

Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4 luvun 2a pykälässä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnoista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Nokian Renkaat Oyj
Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

JAKELU Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet