2. huhtikuu 2002 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 3.4.2002 klo 17.15

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET


Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 3.4.2002 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2001 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Osinkoa päätettiin maksaa 0,83 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2002 ja maksupäivä 15.4.2002.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Satu Heikintalo, KTM; Olli-Pekka Kallasvuo, johtaja, rahoitus ja talous, Nokia Yhtymä; Matti Oksanen, toimitusjohtaja, Fortum Oil and Gas; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Antti Saarialho,professori, ja Kim Gran, toimitusjohtaja Nokian Renkaat Oyj.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Yhtiön osakepääoma euromääräisenä on 17.798.127,40 euroa.

Euroihin siirtymisen yhteydessä korotetaan nykyistä osakepääomaa 3.366.444,60 euron määräisellä rahastoannilla 21.164.572,00 euroon. Korotusta vastaava määrä siirretään osakepääomaan ylikurssirahastosta. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita, eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu. Osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen ja rahastoannin jälkeen kunkin osakkeen nimellisarvoksi tulee kaksi (2) euroa.

Yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan siten, että yhtiön vähimmäispääoma on kuusitoistamiljoonaa (16.000.000) euroa ja enimmäispääoma kuusikymmentäneljämiljoonaa (64.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan siten, että osakkeiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa.

Yhtiökokous päätti, että osakeyhtiölain 9. luvun 1 §:n 2. momenttiin tehdyn muutoksen vuoksi yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että osakkeenomistajan ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tulee tapahtua viimeistään kokouskutsussa mainittavana päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous valtuutti Nokian Renkaiden hallituksen vuoden kuluessa varsinaisesta yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a §:ssä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

Nokian Renkaat Oyj

Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kim Gran, puh. (03) 340 7336.

JAKELU Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet