26. huhtikuu 2001 21:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.4.2001 klo 8.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2001


Tulos per osake tammi-maaliskuussa 2001 oli -0,35 euroa (-0,41 euroa vastaavana aikana 2000). Liikevaihto kasvoi 14,1 % ja oli 76,6 miljoonaa euroa (67 milj.euroa). Liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa (-4,4 miljoonaa euroa). Nokian Renkailla on hyvät edellytykset saavuttaa yli 10 % myynnin kasvu sekä edellisvuotta parempi tulos vuonna 2001.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Nokian Renkaiden liikevaihto ja liiketulos olivat selvästi edellisvuotta parempia huolimatta siitä, että Euroopan rengasmarkkinat laskivat katsauskauden aikana 4 %. Pohjoismaissa rengasmarkkinat laskivat 8,8 %. Äärimmäisen leuto syksy siirsi Pohjoismaissa talvirengaskauppaa yli vuodenvaihteen, ja kesärengaskauppa alkoi tavanomaista myöhemmin. Nokian-merkkisten renkaiden markkinaosuudet nousivat Pohjoismaissa ja niiden kysyntä kasvoi selvästi Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. Talouskasvun hidastuminen aiheutti epävarmuutta rengasmarkkinoilla ja heijastui erityisesti raskaiden renkaiden liiketoimintaan.

Nokian Renkaiden liikevaihto tammi-maaliskuussa 2001 oli 76,6 miljoonaa euroa (67 milj.euroa) eli 14,1 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

Kiinteät kustannukset olivat 36,5 miljoonaa euroa (33 miljoonaa euroa). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta laski ja oli 47,7 % (49,0 %).

Nokian Renkaat -konsernin liiketulos parani ja oli -1,9 miljoonaa euroa
(-4,4 miljoonaa euroa). Valmistustoiminnan liiketulos oli 4,8 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa) ja Vianor-rengasketjun liiketulos -6,6 miljoonaa euroa (-6,0 miljoonaa euroa). Vianorin bruttokate parani selvästi edellisvuodesta.

Nettorahoituskulut olivat 3,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa).
Katsauskautta rasittivat noin 1 miljoonan euron kertaluontoiset kulut, jotka olivat Vianorin integrointikuluja ja kumisekoitushankintoja muilta valmistajilta.

Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat 8 % edellisvuodesta.

Tulos ennen veroja oli -5,0 miljoonaa euroa (-6,6 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettotulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-4,3 miljoonaa euroa).

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste oli 11,3 %.

Katsauskauden kassavirta oli suunniteltua parempi ja edellisvuoden tasolla.

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 2.489 (2.258) henkilöä ja katsauskauden lopussa 2.495 (2.257). Rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1.026 henkilöä (798).

HENKILÖAUTONRENKAAT

Nokian henkilöautonrenkaiden myynti oli 39,2 miljoonaa euroa (34,0 milj. euroa), eli 15,5 % viimevuotista enemmän.

Onnistuneen tuotemixin ja hinnankorotusten ansiosta myynnin kannattavuus parani edellisvuodesta. Myynti kasvoi tasaisesti kaikilla tärkeillä
markkina-alueilla Ruotsia lukuun ottamatta. Nokian-merkkisten renkaiden markkinaosuudet kasvoivat kaikissa Pohjoismaissa. Myynti sujui hyvin myös USA:ssa, Venäjällä ja Etelä-Euroopan maissa. Myyntiä vauhdittivat tuotevalikoimaan tulleet kesärengasuutuudet, kuten esimerkiksi ultra high performance -tyyppinen, korkean nopeusluokan kesärengas Nokian NRZi, jonka toimitukset kuluttajakauppaan käynnistyivät alkuvuodesta. Nokian-merkkiset kesärenkaat menestyivät myös hyvin alan lehtien rengastesteissä.

Tuotantoon tehtyjen investointien ja tuottavuustoimenpiteiden seurauksena tuotantomäärät lisääntyivät selvästi parantaen yhtiön palvelutasoa.

RASKAAT RENKAAT

Nokian raskaiden renkaiden myynti oli 13,3 miljoonaa euroa (13,2 milj. euroa) eli 1 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.

Metsäkoneenrenkaiden myynti sujui hyvin tärkeimmillä markkina-alueilla.
Myös USA:ssa, missä metsäteollisuuden kasvu hidastui, Nokian Renkaat vahvisti markkina-asemaansa.

Maailman talouden epävarmuustekijät ja Euroopan maatalouden ongelmat hidastivat muiden tuoteryhmien myynnin kasvua. Erityisesti ensiasennusasiakkaat epäröivät suurten ja pitkäaikaisten rengashankintojen tekemistä. Taloudellinen epävarmuus ja alan kasvanut varastotaso kiristivät myös hintakilpailua entisestään. Nokian Renkaat kykeni kuitenkin toteuttamaan suunnitellut hinnankorotukset.

Michelinin kanssa aloitettu sopimusvalmistus eteni suunnitellusti. Ensimmäiset Michelinin valmistamat maatalousrenkaat saatiin markkinoille alkuvuodesta, ja kuorma-autonrenkaiden toimitukset alkavat alkukesästä. Tämä merkitsee näiden tuotteiden osalta parempaa toimituskykyä ja lisääntyvää myyntiä.

POLKUPYÖRÄNRENKAAT

Nokian polkupyöränrenkaiden myynti oli 1,6 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa), eli edellisvuoden tasolla.

Polkupyöränrenkaiden ensiasennuskauppa sujui hyvin erityisesti kotimaassa. Kotimaan jälkimarkkinakauppa sen sijaan jäi viimevuotista vähäisemmäksi.

Jälkimarkkinakauppa sujui suotuisasti USA:ssa ja Japanissa, joissa myytiin hyväkatteisia erikoisrenkaita.

PINNOITUSMATERIAALIT

Nokian pinnoitusmateriaalien myynti oli 2,4 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) eli 14,6 % viimevuotista enemmän.

Nokian Noktop-pinnoitteiden myynti sujui hyvin kaikilla markkina-alueilla. Erityisen hyvin myynti sujui Pohjoismaissa, missä talvipintojen kysyntä lisääntyi edellisvuodesta. Uusia asiakassuhteita on solmittu Pohjois-Amerikassa, missä talvipinnoitteiden myynti edistyi lupaavasti.

VIANOR

Vianorin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (22,4 miljoonaa euroa) eli 31,1 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat edellisvuoden yritysostot. Vianorin liiketulos
oli -6,6 miljoonaa euroa (-6,0 miljoonaa euroa). Suhteellinen kannattavuus parani merkittävästi ja absoluuttinenkin kannattavuus oli viime vuoden tasolla. Pääsyinä olivat parantunut katetaso sekä toimintojen integroinnin seurauksena tehostunut kustannusten hallinta.

Renkaiden vähittäiskauppa Pohjoismaissa kehittyi myönteisesti tammi-helmikuussa talvisesongin jatkuessa tammikuulle saakka. Kylmä kevät sen sijaan siirsi kesärengasmyynnin alkua tavanomaista myöhäisemmäksi.

Vianorin integrointi- ja kehittämishankkeita jatkettiin. Katsauskauden aikana kehitettiin Vianorin tietojärjestelmiä. Myynnin ja varastojen tosiaikainen seurantajärjestelmä on käytössä Suomessa, Norjassa ja Virossa. Ruotsissa järjestelmä otetaan käyttöön elokuun loppuun mennessä. Vianor-liikkeiden ilmettä yhtenäistettiin suunnitellusti ja tuotevalikoimaa yhdenmukaistettiin.

Tänä vuonna rengasketjun integroimiseen investoidaan 1-1,5 miljoonaa euroa, joka jakaantuu tasaisesti koko vuodelle.

Vianor-ketjuun kuuluu tällä hetkellä 157 myyntipistettä. Rakennetta kehitettiin myymällä pieniä myyntipisteitä sekä hankkimalla uusia pisteitä keskeisistä kulutuskeskuksista.

ROADSNOOP LTD

Nokian Renkaat perusti RoadSnoop Ltd -nimisen tytäryhtiön vastaamaan älyrengaskonseptin kaupallistamisesta ja kansainvälistämisestä. Yhtiön päätehtävänä on kehittää älyrengasteknologiaa ja edistää konseptin tuotteistamista ja markkinointia. Yhtiö valitsi tuotekehityskumppanikseen Flextronics Internationalin.

Katsauskauden aikana jatkettiin älyrengaskonseptin tuotekehitystä sekä yhteistyöneuvotteluja auto-, laite- ja elektroniikkavalmistajien kanssa.

Ensimmäinen RoadSnoop-tuote tulee markkinoille vuonna 2002.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat 11,7 miljoonaa euroa (14,4 miljoonaa euroa). Investointitahtia on hillitty viime vuodesta ja tehostettu tehtyjen investointien käyttöönottoa.

Katsauskauden aikana sekoituskoneinvestoinnin ensimmäinen vaihe saatettiin loppuun ja se otetaan täysimääräisesti käyttöön 1.5.2001. Tämän seurauksena kaikkien renkaiden toimitusvalmius paranee, ja tarve ostaa sekoituksia talon ulkopuolelta loppuu.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit vuodelle 2001 ovat 56 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat kone- ja laitehankinnat tuotantokapeikkojen poistamiseksi sekä raskaiden renkaiden koestuskone, jonka avulla raskaiden renkaiden tuotekehitys- ja testaustoiminta nopeutuu.

Lisäksi Nokian Renkaille rakennetaan 32.000 neliömetrin suuruinen logistiikkakeskus Nokian kaupunkiin. Nokian Renkaat vuokraa tilan käyttöönsä kiinteistöyhtiöltä ja keskittää sinne henkilöautonrenkaat-tuotealueensa logistiikkatoiminnot. Varasto- ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt alkavat kevään aikana ja niiden arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2002. Tilaan on mahdollista varastoida noin 700.000 rengasta.

NOKIAN RENKAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 28.3.2001 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2000 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Osinkoa päätettiin maksaa 0,65 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 2.4.2001 ja maksupäivä 9.4.2001.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin Bo-Erik Haglund, kauppat.tri h.c.; Olli-Pekka Kallasvuo, johtaja, rahoitus ja talous, Nokia Yhtymä; Matti Oksanen, johtaja, Fortum Oil and Gas; Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp; Antti Saarialho, professori (emer.).

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy.

Yhtiökokous valtuutti Nokian Renkaiden hallituksen vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 20 miljoonalla markalla (3,4 miljoonalla eurolla). Uusia 10 markan (1,68 euron) nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.

Henkilöstön optiolaina

Yhtiökokous päätti optiolainan tarjoamisesta Nokian Renkaat
-konsernin henkilöstön sekä Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optiolaina on osa kannustus- ja sitouttamis-järjestelmää.

Optiolainan määrä on 2.400.000 markkaa (0,4 miljoonaa euroa). Lainasta annetaan 10.800 velkakirjaa I, 9.600 velkakirjaa II ja 9.600 velkakirjaa III. Lainaan liittyy yhteensä 600.000 optio-oikeutta, joista 216.000 merkitään tunnuksella 2001A ja jotka liittyvät velkakirjaan I, 192.000 tunnuksella 2001B, jotka liittyvät velkakirjaan II ja 192.000 tunnuksella 2001C, jotka liittyvät velkakirjaan III.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2001A 19 euroa, optio-oikeudella 2001B Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.10.-31.10.2001 ja optio-oikeudella 2001C Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2002. Optio-oikeuksilla 2001A merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 28.3.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla 2001B ja 2001C merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Optiolla tapahtuva osakkeiden merkintä alkaa optio-oikeudella 2001A 1.3.2003, optio-oikeudella 2001B 1.3.2004 ja optio-oikeudella 2001C

1.3.2005. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.3.2007. Nokian Renkaat Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena
nousta enintään 6.000.000 markalla (miljoona euroa)ja osakemäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Henkilöautonrenkaiden ja Vianor-rengasketjun myyntinäkymät loppuvuodelle ovat edelleen hyvät. Autokaupan ja raskaiden renkaiden ensiasennus-myynnissä on odotettavissa kysynnän laskua, ja siksi myyntiä suunnataan jälkimarkkinoille erityisesti Pohjois-Amerikkaan ja Venäjälle. Raskaiden renkaiden tuotantoa sopeutetaan kysyntää vastaavaksi.

Vianorissa tasataan myynnin voimakkaita kausivaihteluita tuomalla tuotevalikoimaan sopivia, sesongeista riippumattomia tuotteita ja palveluita.

Raaka-ainehinnat nousevat arvioitua vähemmän. Alkukesästä käyttöön otettava sekoitusosaston laajennus poistaa tarpeen ostaa kumisekoituksia talon ulkopuolelta ja pienentää näin raaka-ainekustannuksia.

Nokian Renkaissa tuotantotaso ja tuottavuus ovat parantuneet edellisvuodesta. Myös sopimusvalmistus sujuu edellisvuotta paremmin.

Tuotevalikoimassa on runsaasti korkeakatteisia uusia tuotteita. USA:n markkinoita varten yhtiö on kehittänyt uuden all weather plus- tuotekategorian renkaan talvirenkaan ja USA:ssa yleisesti käytetyn all season -renkaan väliin. Uuden tuotekategorian avulla lisätään myyntiä ja Nokian Renkaiden markkinaosuutta Pohjois-Amerikan kasvavilla talvirengasmarkkinoilla.

Nokian Renkailla on hyvät edellytykset saavuttaa yli 10 % myynnin kasvu sekä edellisvuotta parempi tulos vuonna 2001.
NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1-3/01 1-3/00 Viim. 1-12/00
Miljoonina euroina 12 kk
Liikevaihto 76,6 67,1 407,9 398,5
Liiketoiminnan kulut 69,9 65,2 334,8 330,1
Poistot 8,5 6,4 31,1 28,9
Liikevoitto -1,9 -4,4 42,0 39,4
Rahoitustuotot
ja -kulut -3,2 -2,1 -13,3 -12,3
Tulos ennen satunnai-
sia eriä ja veroja -5,0 -6,6 28,7 27,2
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden verot 1) -1,3 -2,3 8,3 7,4
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos -3,7 -4,3 20,4 19,8

KONSERNITASE 31.3.01 31.3.00 31.12.00

Aineettomat hyödykkeet 12,6 9,5 11,5
Konserniliikearvo 48,4 50,6 50,2
Aineelliset hyödykkeet 194,8 161,9 190,1
Sijoitukset 0,4 0,8 0,4
Vaihto-omaisuus 93,1 79,5 81,3
Saamiset 103,4 99,5 116,5
Rahoitusvarat 12,6 7,3 14,0

Oma pääoma 120,4 108,1 131,3
Pääomalaina 36,0 36,0 36,0
Vähemmistöosuus 0,0 0,1 0,0
Pitkäaikaiset velat
korolliset 124,1 137,5 125,7
korottomat 18,0 17,5 18,1
Lyhytaikaiset velat
korolliset 80,9 37,7 70,4
korottomat 85,9 72,3 82,5

Taseen loppusumma 465,4 409,1 464,0

Korollinen nettovelka 192,4 167,8 182,1
Investoinnit 11,7 14,4 67,5
Henkilöstö keskimäärin 2 489 2 258 2 462

NOKIAN RENKAAT Viim.
TUNNUSLUVUT 31.3.01 31.3.00 12 kk 31.12.00

Tulos/osake, euro -0,35 -0,41 1,93 1,88
Omavaraisuusaste, % 2) 33,6 35,2 36,1
Omavaraisuusaste, % 25,9 26,4 28,3
Gearing, % 2) 123,0 116,3 108,9
Oma pääoma/osake, euro 2) 14,78 13,66 15,81

Osakkeiden
lukumäärä (1 000 kpl) 10 582 10 545 10 582

1) katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
2) pääomalaina omassa pääomassa

TOIMIALAERITTELY 1-3/01 1-3/00 1-12/00

Liikevaihto
Valmistustoiminta 56,6 50,9 260,8
Rengasketju 29,4 22,4 176,5

Liikevoitto
Valmistustoiminta 4,8 2,9 43,0
Rengasketju -6,6 -6,0 -1,7

VASTUUSITOUMUKSET Miljoonina euroina
OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset 0,7 5,8 1,4
Yrityskiinnitykset 0,0 8,7 0,0
Pantit 0,1 0,1 0,1
Takaukset 1,2 1,2 1,2

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai pantteja 2,3 5,9 3,5

MUIDEN PUOLESTA
Takaukset 0,0 0,0 0,0

MUUT OMAT VASTUUT
Leasing- ja vuokra-
vastuut 16,9 15,9 17,2
Lunastussitoumukset 5,3 5,1 5,3
Pääomalainan kuluksi
kirjaamaton korko 0,0

KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo 0,0 0,2 0,0
Kohde-etuuksien arvo 8,4 8,4 8,4
Optiosopimukset
Käypä arvo 0,0 0,0 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 5,0 5,0

VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo -1,1 -1,7 1,5
Kohde-etuuksien arvo 51,2 57,1 58,5

Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo 0,0 0,1 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 6,0 0,0
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo 0,0 -0,7 0,0
Kohde-etuuksien arvo 0,0 18,5 2,0Valuuttajohdannaisia käytetään konsernin nettovaluutta-aseman suo-
jaustarkoituksessa.
Valuuttajohdannaisten markkina-arvo on kirjattu tulokseen lukuun-
ottamatta tilauskantaan ja budjetoituun nettopositioon kohdis-
tuvia suojauksia, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassa-
virran toteutuessa.
(Luvut tilintarkastamattomia)
NOKIAN RENKAAT OYJ

Raila Hietala-Hellman
viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran (03) 3407 336

JAKELU: HEX
Keskeiset tiedotusvälineet