29. toukokuu 2015 09:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 29.5.2015 klo 9.00

Nokian Renkaat Oyj:n osakepalkkiojärjestelmä vuonna 2015 ja vuosien 2013-2014 toteumat

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti vuonna 2013 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu Nokian Renkaat –konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon.

Palkkiot ansaintajaksolta 2015 maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin kahden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana. Ansaintajaksolta 2015 ansaittujen osakkeiden osalta rajoitusjakso päättyy 31.12.2018.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä. Ansaintajakson 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 160 000 Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoille 2013-2014 asetetut tavoitteet eivät ole täyttyneet, joten niiden perusteella ei ole maksettu palkkioita avainhenkilöstölle vuosilta 2013-2014.

Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ Helsinki, media ja www.nokiantyres.com