17. helmikuu 2005 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
NOKIAN RENKAAT OYJ      Pörssitiedote 17.2.2005 klo 10.00

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY


THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE SHARES IN THE UNITED STATES.  THE SHARES MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. NOKIAN TYRES PLC DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SHARES IN THE UNITED STATES.

Nokian Renkaat Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan tänään 17.2.2005 päättänyt keskeyttää merkintäsitoumusten vastaanoton. Kysyntä ylitti 2,5-kertaisesti tarjotun osakemäärän. Varsinaisen yhtiökokouksen sille 5.4.2004 myöntämän valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa enintään 2.148.000 eurolla eli yhteensä 1.074.000 osakkeella toteuttamalla suunnatun osakeannin enintään sadalle institutionaaliselle sijoittajalle.

Osakeanti toteutetaan niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book-building) siten, että institutionaaliset sijoittajat merkitsevät Yhtiön liikkeeseen laskettavat osakkeet merkintäsitoumusten vastaanottoaikana 16.2.2005 ja 17.2.2005 välisenä aikana antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti.

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Kuten Yhtiön tilinpäätöstiedotteessa on todettu, Yhtiö arvioi jatkuvasti pääomarakennettaan johtuen lukuisista eri kasvumahdollisuuksista. Tämän mukaisesti osakeannin tarkoituksena on Yhtiön investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittaminen, Yhtiön nopeutetun kasvun tukeminen, Yhtiön omavaraisuusasteen ylläpitäminen sekä Yhtiön osakaspohjan laajentaminen.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 17.2.2005 klo 10.30 ja päättyy 18.3.2005 klo 18.00. Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osakkeen merkintähinnaksi päätettiin 122 euroa osakkeelta.

Osakeannissa sijoittajille tarjottu osakemäärä 1.000.000 osaketta vastaa 9,2 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen osakeannin toteuttamista. Osakeannissa tarjotuista osakkeista allokoitiin noin 13 prosenttia suomalaisille sijoittajille ja noin 87 prosenttia kansainvälisille sijoittajille.

Lisäksi Yhtiö on antanut osakeannin järjestäjänä toimivalle Carnegie Investment Bank AB:lle (Carnegie) oikeuden merkitä enintään 74.000 lisäosaketta stabilointitarkoituksessa. Osakeannin yhteydessä Carnegie voi suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat tai ylläpitävät Yhtiön osakkeen kurssia tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi markkinoilla (stabilointi). Carnegie voi harjoittaa osakkeen stabilointia Helsingin Pörssissä 30 päivää siitä lukien, kun uudet osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla. Mikäli stabilointitoimenpiteitä on suoritettu, niiden käyttäminen voidaan keskeyttää milloin tahansa. Carnegie voi stabilointikaupoilla hankkia enintään 74.000 osaketta.

Uusien osakkeiden noteerauksen arvioidaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla 24.2.2005.

NOKIAN RENKAAT OYJ
HALLITUS

Jakelu: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nokiantyres.com

Liite: osakeantiehdot

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES.NOKIAN RENKAAT OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI 2005
OSAKEANTIEHDOT


Nokian Renkaat Oyj:n (jäljempänä Yhtiö) hallitus on kokouksessaan 17.2.2005 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille 5.4.2004 antaman valtuutuksen nojalla, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 2,00 eurolla ja enintään 2.148.000 eurolla seuraavin ehdoin:

Osakkeiden merkintä
Osakepääomaa korotetaan vähintään 2,00 eurolla ja enintään 2.148.000 eurolla antamalla vähintään yksi (1) ja enintään miljoona seitsemänkymmentäneljätuhatta (1.074.000) nimellisarvoltaan 2,00 euron osaketta (Osakkeet, kukin Osake). Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen päättämien institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. Merkintöjen tulee käsittää vähintään 10 Osaketta, ja merkittävien Osakkeiden lukumäärän on oltava jaollinen kymmenellä.

Merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta on 122 euroa Osakkeelta.

Merkintäaika ja -paikka
Osakkeiden merkintäaika alkaa 17.2.2005 klo 10.30 ja päättyy 18.3.2005 klo 18. Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pirkkalaistie 7, 37101, Nokia. Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n mukaisesti Osakkeiden merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiön hallitus voi tarvittaessa pidentää merkintäaikaa.

Maksuehdot
Osakkeiden maksu on suoritettava edellä mainittuna merkintäaikana. Yhtiön hallitus voi tarvittaessa pidentää Osakkeiden maksuaikaa.

Osinko-oikeus ja muut oikeudet
Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta ja 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön yhtiökokous päättää jakaa osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen rekisteröimisestä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin tarkoituksena on liiketoiminnan suurten lisäinvestointien rahoittaminen käyttöpääomaa kasvattamalla, Yhtiön nopeutetun kasvun tukeminen ja Yhtiön omavaraisuusasteen ylläpitäminen sekä osakaspohjan laajentaminen. Yhtiö tavoittelee osakaskuntaa, joka parantaa Yhtiön osakkeen likviditeettiä jälkimarkkinoilla ja luo Yhtiölle edellytykset konsernin kasvun ja liiketoiminnan rahoittamiseen. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yli- ja alimerkintätilanteet
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Therman sekä toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Kim Gran voivat toimien yhdessä päättää merkintäsitoumusten vastaanottamisen keskeyttämisestä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Yhtiö tavoittelee allokaatiossa osakaskuntaa, joka parantaa Yhtiön osakkeen likviditeettiä jälkimarkkinoilla ja luo Yhtiölle edellytykset konsernin kasvun ja liiketoiminnan rahoittamiseen.
Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä ne Osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä.

Muut seikat
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Therman sekä toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Kim Gran toimien hallituksen valtuuttamana päättävät tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Osakemerkinnät voidaan hyväksyä myös kesken merkintäajan. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään merkintöjen tekijöille vahvistusilmoitus viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen.

Osakeyhtiölain mukaiset asiakirjat ovat Osakkeiden merkitsijän nähtävinä Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pirkkalaistie 7, Nokia sekä Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä. Yhtiö lähettää Osakkeiden merkitsijälle pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista.

Yhtiön hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.