14. helmikuu 2002 22:00 kategoriassa Pörssitiedotteet
Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.2.2002 klo 8.15

NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
Hallituksen esitykset 3.4.2002 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingon maksamista,osakkeiden nimellisarvon muuttamista euromääräiseksi ja euromuutoksesta johtuen osakepääoman korottamista rahastoannilla sekä yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §:n muuttamista. Lisäksi hallitus ehdottaa valtuutusta osakepääoman korottamiseksi ja muutosta yhtiöjärjestyksen 12 §:ään.1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,83 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2002 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 15.4.2002.

2. Hallituksen ehdotus osakepääoman ja osakkeiden nimellisarvon muuttamisesta euromääräiseksi sekä osakepääoman korottamisesta rahastoannilla ja yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 §:n muuttamiseksi

Hallitus esittää, että osakepääoma muutetaan euromääräiseksi, jolloin nykyinen osakepääoma on 17.798.127,40 euroa.

Euroihin siirtymisen yhteydessä korotetaan nykyistä osakepääomaa 3.366.444,60 euron määräisellä rahastoannilla 21.164.572,00 euroon. Korotusta vastaava määrä siirretään osakepääomaan ylikurssirahastosta. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita, eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu. Osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen ja rahastoannin jälkeen kunkin osakkeen nimellisarvoksi tulee kaksi (2) euroa.

Yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan siten, että yhtiön vähimmäispääoma on kuusitoistamiljoonaa (16.000.000) euroa ja enimmäispääoma kuusikymmentäneljämiljoonaa (64.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan siten, että osakkeiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa.

3. Hallituksen ehdotus valtuutuksesta osakepääoman korottamiseksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen vuoden kuluessa varsinaisesta yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä. Hallituksella on myös oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on osakeyhtiölain 4:2a §:ssä viitattu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutukseen sisältyvien osakeantien seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 4 miljoonalla eurolla. Uusia 2 euron nimellisarvoisia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Samalla mitätöidään muut voimassaolevat valtuutukset osakepääoman korottamiseksi.

4. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 § muuttamiseksi

Hallitus esittää, että osakeyhtiölain 9. luvun 1 §:n 2. momenttiin tehdyn muutoksen vuoksi yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että osakkeenomistajan ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tulee tapahtua viimeistään kokouskutsussa mainittavana päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.


Nokian Renkaat Oyj


Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja


Lisätiedot: Talousjohtaja Rami Helminen, puh. (03) 340 7463.

Jakelu: Hex ja keskeiset tiedotusvälineet