Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

5. helmikuu 2016 08:00 kategoriassa Pörssitiedotteet

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.2.2016 klo 8.00Hallituksen ehdotukset 12.4.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskevat osingon maksamista, Nokian Renkaiden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa sekä hallituksen valtuuttamista päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.


 


1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta


 


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,50 euroa osakkeelta.


 


Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 28.4.2016.


 


2. Hallituksen jäsenet, hallituksen palkkiot ja tilitarkastaja


 


Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä, ja että nykyiset viisi jäsentä kuudesta (Hille Korhonen, Tapio Kuula, Raimo Lind, Inka Mero ja Petteri Walldén) valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi.


 


Uusiksi jäseniksi ehdotetaan: Heikki Allonen, toimitusjohtaja Patria Oyj ja Veronica Lindholm, toimitusjohtaja Finnkino Oy.


 


Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.


 


Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden sijoittajasivuilla https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/hallitus/


 


Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että palkkiot pidetään ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 6 667 euroa tai 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle kuukausipalkkiona 3 333 euroa tai 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 13.4.–30.4.2016 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle.


 


Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.


 


3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta


 


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 3,7 % kaikista yhtiön osakkeista.


 


Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.


 


Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).


 


Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.


 


Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 12.10.2017 asti.


 


5. helmikuuta 2016


 


Nokian Renkaat Oyj
Hallitus


 


Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481


 


Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com