Menu

Palkitseminen

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Yhtiön yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Hallitus päättää toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän lisäksi myös johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäisrajat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee edellä mainitut asiat hallituksen päätettäväksi käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteet. Vuoden 2017 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

Vuoden 2017 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 10.10.2018. Hallitus voi käyttää näitä osakkeita myös palkitsemiseen.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio sekä kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina, jotka hankitaan hallituksen jäsenille yhtiökokouksen jälkeen huhtikuun aikana. Yhtiö vastaa mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot: 

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 80 000 euroa 
  • hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 60 000 euroa 
  • jäsenen vuosipalkkio 40 000 euroa 
  • kokouspalkkio 600 euroa/osallistuttu kokous/henkilö, tai jos hallituksen jäsen asuu Suomen ulkopuolella 1 200 euroa/osallistuttu kokous/henkilö

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio- ja osakepalkkiojärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista.

Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, suoritukseen perustuvasta lyhyen aikavälin tulospalkkiosta sekä osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustepalkkioista.

Toimitusjohtajaksi nimitettiin 01.06.2017 alkaen Hille Korhonen. Toimitusjohtajan vuosittainen peruspalkka on 693 000 euroa. Ennen Hille Korhosen nimitystä, väliaikaisena toimitusjohtajana toimi Andrei Pantioukhov vuoden alusta 31.5.2017 asti.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkio perustuu konsernin kannattavuuteen ja liikevaihtoon ja voi olla maksimissaan 100 % toimitusjohtajan vuosipalkasta. Tavoitekausi on yksi vuosi ja palkkio maksetaan kerran vuodessa.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannuste koostuu osakepalkkiojärjestelmistä. Kulloinkin voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän keskeiset tavoitteet löytyvät kappaleesta Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät. Palkkioiden enimmäisrajat on kuvattu Taulukossa 1.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtaja Hille Korhosen eläke ja eläkeikä on määritetty työntekijän eläkelain mukaisesti (65 vuotta). Lisäksi hänellä on oikeus eläkevakuutukseen, johon sijoitettava summa vastaa 20 % vuosipalkasta. Eläkevakuutukseen vuonna 2017 maksettu summa oli 77 000 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön sanoessa sopimuksen irti, on toimitusjohtajalla irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa ja muita etuja vastaavaan korvaukseen.

Johtoryhmä

Hallitus käsittelee ja päättää henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta konsernijohdon palkoista ja muista palkkioista sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmästä.

Johdon palkitseminen koostuu kiinteästä rahapalkasta ja luontaiseduista kuten puhelin- ja autoedut, yhtiön tulokseen ja suoritukseen perustavasta vuosittaisesta tulospalkkiosta, sekä osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinpalkkiosta.

Vuosittainen tulospalkkio määräytyy konsernin liikevoitosta ja toiminnoille määriteltyjen KPI-mittareiden toteutumisasteesta. Toimintojen KPI-mittarit muodostuvat eri osatekijöistä, joita ovat mm. kannattava kasvu, liikevaihto ja toiminnon prosessien tehokkuus. Tulospalkkion määrä vaihtelee maksimissaan 40–50 %:iin vuosiansioista. Tulospalkkio maksetaan kerran vuodessa.

Konsernilla on avainhenkilöille suunnattu osakepalkkiojärjestelmä (ks. Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät), jonka tavoitteena on henkilöstön pitkäjänteinen kannustaminen ja sitouttaminen yhtiöön. Palkkioiden enimmäisrajat ovat Taulukossa 1.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2017 kiinteää palkkaa yhteensä 1 951 793 euroa sekä vuosibonuksia 604 213 euroa.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Johtoryhmän jäsenillä ei ole erikseen sovittuja eläkejärjestelyjä.

Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika on yhtiön puolelta 6 kuukautta ja johtoryhmän jäsenen puolelta 3 kuukautta. Jos toimisuhde päättyy yhtiöstä johtuvasta syystä, on johtoryhmän jäsenellä oikeus saada yhtiöltä 12 kuukauden palkkaa ja muita etuja vastaava korvaus.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Optiojärjestelmä 2013

Vuonna 2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta osana konsernin henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää, myös myöhemmin konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville henkilöille. Hallitus jakoi optiot keväällä 2013 (2013A-optiot), 2014 (2013B-optiot) ja 2015 (2013C-optiot).

Osakepalkkiojärjestelmä 2016

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti keväällä 2016 konsernin kannustinjärjestelmien uudistamisesta. Uudistuksen tavoitteena on järjestelmien selkiyttäminen ja parantaminen sekä kilpailukykyisen palkkiojärjestelmän tarjoaminen koko henkilöstölle.

Taulukko 1. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden enimmäisrajat

 

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
 

Tulospalkkiojärjestelmä 2017 ja 2018, %*

Osakepalkkiojärjestelmä 2016 (maksimi)

   

Ansaintajakso 2016

Ansaintajakso 2017

Toimitusjohtaja

100 % 70 000 70 000

Muu johtoryhmä

44 %** 216 875 225 000
* Tulospalkkioiden maksimirajat prosentteina vuosittaisesta peruspalkasta
** Muu johtoryhmä keskimäärin

Nokian Renkaiden uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu noin 5 % konsernin henkilöstöstä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 perustuu konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon. Ansaintajaksolta 2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 540 000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava 25 % koko järjestelmän perusteella ansaitsemiensa brutto-osakkeiden määrästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu. 

C. Palkitsemisraportti

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot, hankittujen osakkeiden lukumäärä sekä hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 2. Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2017 (maksuperusteinen)

 

Asema hallituksessa

Kiinteä
vuosipalkkio, €***
Hallituskokousten
palkkiot, €
Valiokuntakokousten
palkkiot, €
Palkkiot
yhteensä, €

Vuosipalkkiolla hankitut osakkeet, kpl

Hallituksen osakeomistukset, kpl

Petteri Walldén

Puheenjohtaja, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pj. 80 000 10 800 3 000 93 800 1 061 19 517
Heikki Allonen Jäsen 40 000 10 800 3 000 53 800 530 1 193
Hille Korhonen* Jäsen 40 000 2 400 600 43 000 - Jäsenyys päättynyt
Tapio Kuula**

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan pj.

60 000 7 800 2 400 70 200 795 Jäsenyys päättynyt
Raimo Lind

Varapuheenjohtaja, Tarkastusvaliokunnan pj.

60 000 10 800 3 600 74 400 795 2 851
Veronica Lindholm Jäsen 40 000 10 200 1 800 52 000 530 1 193
Inka Mero Jäsen 40 000 10 800 2 400 53 200 530 2 586
George Rietbergen*** Jäsen 40 000 13 200 3 600 56 800 530 530
Yhteensä   400 000 48 600 20 400 497 200 4 771 27 870
* jäsen 10.4.2017 saakka
** jäsen 7.11.2017 saakka
*** jäsen 10.4.2017 alkaen
*** Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % yhtiön osakkeina

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Taulukko 3: Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johtoryhmän palkat ja taloudelliset etuudet vuonna 2017 (maksuperusteinen)

  Kiinteä rahapalkka, € (sisältää luontoisedut) Tulospalkkiot, € (vuodelta 2016) Allekirjoituspalkkiot, € Erokorvaukset, € Osakepalkkion kokonaisarvo, €* Yhteensä, €

Osakepalkkiosta osakkeina suoritettu osuus

Toimitusjohtaja 411 540 0     0 411 540 0
Väliaikainen toimitusjohtaja** 235 940 0 0 0 0 235 940 0
Edellinen toimitusjohtaja*** 0 646 229 0 0 0 646 229 0
Muut johtoryhmän jäsenet 1 951 793 604 213 0 109 908 6 277 524 8 943 438 89 103
* Luovutuspäivämäärän 23.3.2017 osakekurssin mukaan, osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2016 maksu
** Andrei Pantioukhov 1.1.2017–31.5.2017
*** Ari Lehtoranta, tulospalkkio maksettu vuoden 2016 tuloksen perusteella