Tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä

Nokian Renkaat Oyj (y-tunnus 0680006-8) (konserniyhtiöineen yhdessä ”Nokian Renkaat”)
PL 20 (Pirkkalaistie 7)
FI-37101 Nokia, Finland
puh. 010 401 7000
info(at)nokiantyres.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johdon assistentti Marja Riihelä, [email protected].

3. Rekisterin nimi

Rekisteri Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuista johtohenkilöistä, heidän lähipiiristään sekä liiketoimistaan.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen ( (EU) 596/2014) 19 artiklan mukaisen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia koskevan sääntelyn noudattaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Johtohenkilöiden ja lähipiirin osalta rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

   • nimi
   • asema
   • lähipiiriläisen osalta lähipiiriläisyyden peruste
   • johtohenkilö-/lähipiiristatuksen alkamispäivä
   • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
   • rekisteröidyltä vastaanotetut ja julkistetut liiketoimi-ilmoitukset

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Johtohenkilö itse ja hänen lähipiirinsä, sekä julkiset tietolähteet kuten Kaupparekisteri ja Yritystietojärjestelmä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ja sen perusteella annetussa sääntelyssä tarkoitetuille tahoille, joita voivat olla muun muassa Finanssivalvonta ja Poliisi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle osana yhtiön ICT-infrastruktuuria. Mikäli näin toimitaan, yhtiö varmistaa, että tietosuojan riittävä taso turvataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ei käsitellä manuaalisesti.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lle tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakäteisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista esittämällä sitä koskeva pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.