EU-taksonomia

EU:n uusi taksonomia-asetus on suunniteltu tukemaan EU:n talouden muutosta kohti Euroopan vihreän kehityksen (Green Deal) tavoitteita, joihin lukeutuu myös tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Taksonomia-asetuksen ytimessä on kestävän taloudellisen toiminnan määritelmä.

Taksonomia-asetus on astunut voimaan osittain. Se luokittelee taloudelliset toimet, jotka on mahdollista linjata yhdenmukaisiksi EU:n ympäristötavoitteiden kanssa. EU:n taksonomiassa on kuusi ympäristötavoitetta, joista säännellään nyt kahta: ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Rengasala kuuluu taloudellisen toiminnan ryhmään Muiden vähähiilisten teknologioiden valmistus EU-taksonomian teknisissä luokittelukategorioissa. EU-taksonomian teknisten luokittelukategorioiden tarkastelun ja konsultoinnin jälkeen Nokian Renkaiden taloudellisesta toiminnasta on tehty seuraavat johtopäätökset:

 • Nokian Renkaiden valmistamien, vierintävastukseltaan alhaisten henkilö- ja pakettiautonrenkaiden hiilijalanjälki elinkaaren aikana on huomattavasti pienempi kuin vastaavien keskimääräisten renkaiden. Tämä johtuu matalien käyttövaiheen päästöjen sekä alansa alhaisimpien valmistusvaiheen päästöjen yhdistelmästä.
 • Tässä vaiheessa kaikki raskaat ammattikäyttöön tarkoitetut renkaat rajataan pois, sillä raskaiden ammattirenkaiden käyttövaiheen CO₂-päästöistä ei ole saatavana luotettavaa vertailutietoa.

Kasvihuonekaasupäästöiltään alhaisten henkilö- ja pakettiautonrenkaiden valmistus muodosti 30 % Nokian Renkaiden kokonaisliikevaihdosta vuonna 2022. Arviointimme perusteella nämä liiketoimet täyttävät EU:n taksonomian kriteerit. Käyttökustannuksista (Opex) EU-taksonomian piiriin kuului 27 % ja investoinneista (Capex) 16 %.

Taksonomian raportointilaajuus ja kriteerit voivat muuttua tulevina vuosina, sillä kyseessä on vasta toinen raportointikerta, joten luvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia raportointijaksojen välillä.

Nokian Renkaiden lähestymistapa EU-taksonomiakelpoisuuden laskemiseen

Liikevaihto

 • A: Mukaan laskettava liikevaihdon määrä, joka tulee EU-rengasmerkinnän vierintävastus-osiossa luokkaan A, B tai C laskettavista henkilö- ja pakettiautonrenkaista.
 • Raskaat renkaat jätetään pois, sillä käyttövaiheen CO2-päästöistä ei ole luotettavaa tietoa (tai julkista vertailukohdetta).
 • B: Liikevaihdon kokonaismäärä
 • C: EU:n taksonomiaan kuuluva liikevaihdon osa
 • C = A/B %

Investoinnit ja käyttökustannukset

 • D: Mukaan laskettavat henkilöautonrenkaiden tuotannon käyttökustannukset: tutkimus- ja kehityskustannukset sekä kiinteistökustannukset, joista on vähennetty poistot
 • E: Konsernin käyttökustannukset: tutkimus- ja kehityskustannukset sekä kiinteistökustannukset, joista on vähennetty poistot
 • F: EU:n taksonomiaan kuuluva käyttökustannusten osa
 • F = C*D/E %
 • Perustelu: Edustaa kohtuullisella tarkkuudella sitä käyttökustannusten osaa, joka käytetään vierintävastukseltaan matalien henkilö- ja pakettiautonrenkaiden tuotantoon.
 • G: Mukaan laskettavat henkilöautonrenkaiden tuotannon aineelliset investoinnit
 • H: Konsernin investoinnit, sisältäen aineelliset ja aineettomat investoinnit
 • I: EU:n taksonomiaan kuuluva investointien osa
 • I = C*G/H %
 • Perustelu: Edustaa kohtuullisella tarkkuudella sitä pääomakustannusten osaa, joka käytetään vierintävastukseltaan matalien henkilö- ja pakettiautonrenkaiden tuotantovalmiuden ylläpitoon.
 • Huomautus: Jokaisen yksittäisen investoinnin erillistarkastelun EU:n taksonomian suhteen ei katsota lisäävän tarkkuutta merkittävästi.