Markkinatilanne

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017

Maailmanlaajuinen elpyminen jatkuu. Kaikkien alueiden odotetaan kasvavan vuosina 2017 ja 2018. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,5 % vuonna 2017 (3,1 % vuonna 2016). Pohjoismaiden BKT:n kasvuennusteet vaihtelevat +1,6 % – +3,0 %, kun taas Euroopan (sis. Pohjoismaat) luku on +1,7 % ja Yhdysvaltain +2,2 %. Venäjän BKT:n ennakoidaan kasvavan noin 1,5 %–2,0 %.

Raaka-ainehinnat nousivat nopeasti vuoden alussa, mutta kasvu tasoittui huhti–kesäkuussa 2017. Maailmanlaajuinen rengasteollisuus vastasi nouseviin raaka-ainehintoihin hinnankorotusilmoituksilla. Todelliset markkinoilla toteutetut hinnankorotukset eivät kuitenkaan ole vielä täysin näkyvissä.

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 5 % tammi–kesäkuussa 2017 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille laski 1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, talvirenkaiden kysynnän kasvaessa 2 %. Kaikkiaan renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman Keski-Euroopassa vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna.

Tammi–kesäkuussa 2017 uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa 2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina laski 5 %. Koko vuonna 2017 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan pysyvän samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Pohjois-Amerikassa uusien autojen myynti laski arviolta 9 % tammi–kesäkuussa 2017 edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talvirenkaiden kysyntä kuitenkin nousi 13 %. Vuonna 2017 henkilöautonrenkaiden kysynnän odotetaan kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna.

Venäjän talous alkoi jälleen kasvaa vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla pitkittyneen taantuman jälkeen. BKT:n ennustetaan kasvaneen vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1 %–2 %, ja koko vuoden ennusteet vaihtelevat 1,5 %–2 % välillä. Yksityinen kulutus pysyy kuitenkin melko heikkona laskettuaan 15 % vuosina 2015–2016. Yksityisen kulutuksen odotetaan alkavan toipua vuonna 2017, mutta parannuksen ei uskota olevan nopeaa. Tämä kehitys heijastuu vähittäiskaupan liikevaihtoon Venäjällä, jossa näkyy vain marginaalisia merkkejä kasvusta. Uusien autojen myynnin Venäjällä arvioidaan kasvavan maltillisesti, enimmillään 10 % vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2017 ensimmäisten kuuden kuukauden jälkeen uusien autojen myynti kasvoi 7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja kasvu alkoi vasta maaliskuussa (+9 % maaliskuuhun 2016 verrattuna). Kasvu kiihtyi kesäkuussa (+15 % kesäkuuhun 2016 verrattuna). Kokonaisuudessaan renkaiden jälkimarkkinan sisäänmyynnin arvioidaan kasvavan Venäjällä 10 %–15 % vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna. Sekä kesä- että talvirenkaiden sisäänmyynti vuoden 2017 sesongissa kasvoi, mitä tuki vuoden 2016 alhaiset varastotasot. Kuluttajien ulosmyyntisesonkiin Venäjällä vaikutti negatiivisesti sääolosuhteet, ja ulosmyynti heikkeni hieman vuoden 2016 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Raskaiden erikoisrenkaiden globaali kysyntä vaihteli edelleen voimakkaasti tammi–kesäkuussa 2017 tuoteryhmästä ja markkina-alueesta riippuen. Metsäkonerenkaiden ensiasennuskysyntä jatkui vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina. Katsauskauden aikana myös maataloussegmentti osoitti paranemista.

Tammi–kesäkuussa 2017 kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti kasvoi Euroopassa 7 % ja kasvoi Pohjoismaissa 7 %. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä laski 7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuonna 2017 kuorma-auton renkaiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla, ja kysynnän arvioidaan säilyvän Venäjällä samalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.