Menu

Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännöstön mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä.

Näistä keskeisimpiä ovat:

 • konsernitilinpäätös, puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset
 • yhtiökokoukselle esitettävät asiat 
 • toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen 
 • taloudellisen valvonnan järjestäminen.

Lisäksi hallitus käsittelee ja päättää kokouksissaan konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävistä asioista, joihin kuuluvat muun muassa:

 • konserni- ja tulosyksikköstrategiat 
 • konsernin toiminta-, budjetti- ja investointisuunnitelmat 
 • konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyt 
 • konsernirakennetta ja -organisaatiota koskevat päätökset 
 • merkittävät yksittäiset investoinnit, yritysostot, myynnit tai yritysjärjestelyt 
 • konsernin vakuutus- ja rahoituspolitiikat 
 • konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät 
 • hallituksen valiokuntien nimittäminen sekä 
 • toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen.

Yhtiöllä on erillinen tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Nokian Renkaiden toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä on tarpeelliset ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Hallituksen kokoonpano

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ottaen huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseniksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle valmistelee henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallituksessa tulee olla vähintään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa. Nykyisessä hallituksessa tavoite on saavutettu. Hallituksen valintaa ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat nähtävillä täällä.  

Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenten palkkioista. Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2017 toimivat henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Hallitus vierailee myös konsernin pääyksiköissä ja pitää kokouksensa siellä. Tarvittaessa järjestetään myös puhelinkokouksia. Talousjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet sekä sisäinen tarkastaja osallistuvat hallituksen kokouksiin tarpeen mukaan. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain tilinpäätöstä ja tilintarkastussuunnitelmaa käsitteleviin kokouksiin. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Katso hallituksen jäsenten esittely

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa valiokunnat vuosittain järjestäytymiskokouksessaan, joka pidetään yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä, joilla on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Valiokunta valmistelee hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja heille maksettavista palkkioista. Tämän lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen yhtiön toimitusjohtajasta ja hänelle maksettavasta palkasta ja palkkioista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen myös henkilöstöä koskevien optio-ohjelmien ja osakepalkkiojärjestelmän allokaatioista ja niiden perusteista sekä muista kannustepalkkioista. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2017 Petteri Walldén (puheenjohtaja 14.11.2017 lähtien), Hille Korhonen (10.4.2017 saakka), Tapio Kuula (puheenjohtaja 11/2017 saakka), Veronica Lindholm ja Raimo Lind (jäsen 14.11 2017 lähtien).

Valiokunta kokoontui 5 kertaa.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Hallituksen määrittämän työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilitarkastus sekä riskien hallinta on asianmukaisesti järjestetty. Valiokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia ja merkittäviä muutoksia kirjausperiaatteissa sekä taseeseen arvostetuissa erissä. Tämän lisäksi valiokunta käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Valiokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta. Valiokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2017 Raimo Lind (puheenjohtaja), Inka Mero, Heikki Allonen ja George Rierbergen (10.4.2017 lähtien). Yhtiön päävastuullinen tilitarkastaja osallistuu valiokunnan kokouksiin.

Valiokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2017.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2017:

  Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta Tarkastusvaliokunta
Petteri Walldén 5/5  
Heikki Allonen   5/5
Hille Korhonen (10.4.2017 saakka) 1/2  
Tapio Kuula (11/2017 saakka) 4/4  
Raimo Lind * 1/1 5/5
Veronica Lindholm (10.4. alkaen) 3/3 5/5
Inka Mero   4/5
George Rietbergen   3/4

* Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 14.11.2017 alkaen