FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Hallituksen toiminta ja valiokunnat

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännöstön mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat:

 • Konsernitilinpäätös, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset
 • Yhtiökokoukselle esitettävät asiat
 • Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
 • Taloudellisen valvonnan järjestäminen 

Lisäksi työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävistä asioista, joihin kuuluvat muun muassa:

 • Konserni- ja liiketoimintayksikkötason strategiat
 • Konsernin toiminta-, budjetti- ja investointisuunnitelmat
 • Konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyt
 • Konsernirakennetta ja -organisaatiota koskevat päätökset
 • Merkittävät yksittäiset investoinnit, yritysostot, myynnit tai yritysjärjestelyt
 • Konsernin vakuutus- ja rahoituspolitiikat
 • Konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
 • Hallituksen valiokuntien nimittäminen sekä
 • Toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen.

Yhtiöllä on erillinen tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä on tarpeelliset ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi

Hallituksen kokoonpano

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle valmistelee henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ottaen huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenten palkkioista.

Katso hallituksen jäsenten esittely

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain Hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Nokian Renkailla on kaksi valiokuntaa: henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Kummassakin valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä, joilla on valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Ainakin yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä tulee olla kokemusta kirjanpidosta tai sisäisestä tarkastuksesta. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja heille maksettavista palkkioista. Tämän lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen yhtiön toimitusjohtajasta ja hänelle maksettavasta palkasta ja palkkioista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen myös konsernin johtoryhmän nimityksistä, palkoista ja palkkioista. Valiokunta valmistelee myös ehdotuksen hallitukselle yhtiön osakepalkkiojärjestelmien allokaatioista ja niiden perusteista sekä muista kannustinpalkkiojärjestelmistä. Lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tärkeimpiin tehtäviin 1.1.2020 alkaen sisältyy palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin laatiminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Valiokunta saa käyttöönsä tiedot uusien ehdokkaiden riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista seikoista ja hallitustyön arvioinnin tuloksista.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Nokian Renkaat Oyj:n hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Kari Jordanin (pj), Veronica Lindholmin ja Jukka Hienosen. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2019 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Kari Jordan (pj), Veronica Lindholm ja Petteri Walldén. Valiokunta kokoontui 5 kertaa.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta

Hallituksen määrittämän työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, tilintarkastus sekä riskien hallinta on asianmukaisesti järjestetty. Valiokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia ja merkittäviä muutoksia kirjausperiaatteissa sekä taseeseen arvostetuissa erissä. Tämän lisäksi valiokunta käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Valiokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuspalveluita. Lisäksi valiokunta käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan valiokunnalle esittämän täydentävän raportin. Valiokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Lisäksi tarkastusvaliokunta tarkkailee ja arvioi, miten sopimukset ja muut oikeustoimet yhtiön ja yhtiön lähipiirin välillä noudattavat normaalin liiketoiminnan ja osapuolten riippumattomuuden ehtoja sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Nokian Renkaat Oyj:n hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Raimo Lindin (pj), Heikki Allosen, Inka Meron ja Pekka Vauramon. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2019 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Raimo Lind (pj), Heikki Allonen, Inka Mero ja Pekka Vauramo. Yhtiön päävastuullinen tilitarkastaja osallistui valiokunnan kokouksiin. Valiokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2019.