FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Hallitus

Hallituksen toiminta

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännöstön mukaisesti. Hallituksella on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muille toimielimille. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä. Näistä keskeisimpiä ovat:

 • konsernitilinpäätös, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset
 • yhtiökokoukselle esitettävät asiat
 • toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
 • taloudellisen valvonnan järjestäminen. 

Lisäksi hallitus käsittelee ja päättää kokouksissaan konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävistä asioista, joihin kuuluvat muun muassa:

 • konserni- ja tulosyksikköstrategiat
 • konsernin toiminta-, budjetti- ja investointisuunnitelmat
 • konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyt
 • konsernirakennetta ja -organisaatiota koskevat päätökset
 • merkittävät yksittäiset investoinnit, yritysostot, myynnit tai yritysjärjestelyt
 • konsernin vakuutus- ja rahoituspolitiikat
 • konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
 • hallituksen valiokuntien nimittäminen sekä
 • toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen. 

Yhtiöllä on erillinen tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta.

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja huolehtii siitä, että hallituksen jäsenillä on tarpeelliset ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Vuonna 2018 säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi hallitus käsitteli yhtiön strategiaa, joka päivitettiin vuoden 2018 alussa. Hallitus käsitteli myös kannustinohjelmia. Kannustinohjelmat tukevat yhtiötä strategian toteuttamisessa. 

Hallituksen kokoonpano

Nokian Renkaiden yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle valmistelee henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen ottaen huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenten palkkioista.

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Hallitus vierailee myös konsernin pääyksiköissä ja pitää kokouksiansa niissä. Tarvittaessa järjestetään myös puhelinkokouksia. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin. Talousjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet sekä sisäinen tarkastaja osallistuvat hallituksen kokouksiin tarpeen mukaan. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain tilinpäätöstä ja tilintarkastussuunnitelmaa käsitteleviin kokouksiin. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Kokoustensa lopussa hallitus keskustelee ilman yhtiön toimivaa johtoa.

Katso hallituksen jäsenten esittely

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain Hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä osakeomistus

Yhtiön nykyisen hallituksen jäsenten Nokian Renkaat -omistukset

Osakkeita, kpl 31.12.2018

Petteri Walldén, puheenjohtaja

20 865

Kari Jordan, varapuheenjohtaja

1 011

Heikki Allonen, jäsen

1 867

Raimo Lind, jäsen

3 862

Veronica Lindholm, jäsen

1 867

Inka Mero, jäsen

3 260

George Rietbergen, jäsen

1 204

Pekka Vauramo, jäsen

674

Yhteensä

34 610

Hallitusjäsenten osallistuminen kokouksiin
Hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 12 kertaa

Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin 2018

Osallistuminen/ kokoukset

Petteri Walldén, puheenjohtaja

12/12

Kari Jordan, varapuheenjohtaja (10.4.2018 lähtien)

8/8

Heikki Allonen, jäsen

12/12

Raimo Lind, jäsen   

12/12

Veronica Lindholm, jäsen

12/12

Inka Mero, jäsen

12/12

George Rietbergen, jäsen

12/12

Pekka Vauramo, jäsen (10.4.2018 lähtien)

7/8

 

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa valiokunnat vuosittain järjestäytymiskokouksessaan, joka pidetään yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä, joilla on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä ja heille maksettavista palkkioista. Tämän lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen yhtiön toimitusjohtajasta ja hänelle maksettavasta palkasta ja palkkioista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen myös henkilöstöä koskevan osakepalkkiojärjestelmän allokaatiosta ja sen perusteista sekä muista kannustepalkkioista. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Valiokunta saa käyttöönsä tiedot uusien ehdokkaiden riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista seikoista ja hallitustyön arvioinnin tuloksista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2018 Kari Jordan (puheenjohtaja) 10.4.2018 lähtien, Raimo Lind 10.4.2018 asti, Veronica Lindholm ja Petteri Walldén.

Valiokunta kokoontui 10 kertaa.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Hallituksen määrittämän työjärjestyksen mukaisesti valiokunnan tehtävänä on valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, tilintarkastus sekä riskien hallinta on asianmukaisesti järjestetty. Valiokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia ja merkittäviä muutoksia kirjausperiaatteissa sekä taseeseen arvostetuissa erissä. Tämän lisäksi valiokunta käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Valiokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta. Valiokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Tarkastusvaliokunnalla on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2018 Raimo Lind (puheenjohtaja), Heikki Allonen, Inka Mero, George Rietbergen 10.4.2018 asti ja Pekka Vauramo 10.4.2018 lähtien. Yhtiön päävastuullinen tilitarkastaja osallistuu valiokunnan kokouksiin.

Valiokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2018.

Kaikki jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön hallituksen jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2018:

Henkilöstö- ja

palkitsemisvaliokunta

Tarkastus- valiokunta

Petteri Walldén

10/10

 

Kari Jordan (10.4.2018 alkaen)                    

6/6

 

Heikki Allonen

 

5/5

Raimo Lind

4/4

5/5

Veronica Lindholm

10/10

 

Inka Mero

 

5/5

George Rietbergen (10.4.2018 asti)        

 

1/1

Pekka Vauramo (10.4.2018 alkaen)          

 

1/1