FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Palvelukohtaiset ehdot


SnapSkan käyttöehdot

SnapSkan-palvelun tietosuojaseloste

Nokian Renkaat Oyj (”NOKIAN RENKAAT”) on autonrenkaita ja rengaspalveluita tarjoava konserni. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, kuinka NOKIAN RENKAAT käsittelee yrityksenä henkilötietoja SnapSkan-palvelun yhteydessä. SnapSkan on palvelu, jonka kautta välitämme siihen rekisteröityneille autoilijoille mittaustuloksia renkaiden kulutuspinnoista/urasyvyyksistä ja tarjoamme tarvittaessa konsernin muita rengas- ja autonhuoltopalveluja.

NOKIAN RENKAAT toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä SnapSkan-palvelussa. Jos sinulla herää tähän tietosuojaselosteeseen tai SnapSkaniin liittyviä kysymyksiä, voit lähettää ne meille sähköpostitse osoitteeseen: privacy@nokiantyres.com.

Tästä tietosuojaselosteesta löydät tietoa seuraavista asioista:

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn laillisuus: Käsittelemme henkilötietojasi SnapSkan-palvelun yhteydessä voidaksemme tarjota sinulle tätä palvelua ja kehittääksemme SnapSkania palveluna. Erillisellä suostumuksella käytämme henkilötietojasi myös markkinointitarkoituksiin.
  2. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet: Keräämme tietoja pääasiassa sekä SnapSkan-palvelun mittauslaitteiden avulla että palvelun käyttäjiltä itseltään. Pysäköintihalleissa olevien SnapSkan-ramppien yhteydessä on myös kamera, joka kuvaa mittauspaikan yliajavan ajoneuvon rekisteritunnuksen.
  3. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tietojensiirrot: Voimme siirtää tai luovuttaa SnapSkan-palvelun sisältämiä henkilötietoja konsernin sisällä kuin myös yhteistyökumppaneina oleville ulkopuolisille yrityksille, mikäli se on palvelun kannalta tarpeellista tämän tietosuoja-selosteen mukaisiin tarkoituksiin. Kansainväliset tietojensiirrot voivat ulottua EU tai ETA-alueiden ulkopuolelle. Kaikissa tilanteissa käsittelemme henkilötietoja aina voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
  4. Tietojen säilyttäminen: Mittauslaitteiden ja kameran kautta automaattisesti kerätyt henkilö-tiedot poistetaan SnapSkan-palvelusta seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole tuon ajan kuluessa rekisteröityneet palvelun käyttäjiksi. Rekisteröityjen käyttäjien henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian palvelua koskevan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
  5. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet: Rekisteröidyillä SnapSkan-käyttäjillä on mm. oikeus saada itseä koskevat henkilötiedot poistetuksi palvelusta ja oikeus saada kopio näistä tiedoista. Jos koet, että yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu tämän palvelun yhteydessä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

NOKIAN RENKAILLA on oikeus muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tieto olennaisista muutoksista lähetetään suoraan SnapSkan-palvelun käyttäjille ja muutoksista informoidaan myös mm. palvelun internetsivuilla (https://www.snapskan.fi/). 

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn laillisuus

NOKIAN RENKAAT käsittelee SnapSkan-käyttäjien henkilötietoja palvelun toteuttamista ja kehittämistä varten. Palvelun toteuttamisen osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityneen käyttäjän ja NOKIAN RENKAIDEN väliseen sopimukseen tästä palvelusta. Palvelun kehittämisen osalta laillisena käsittelyperusteena on NOKIAN RENKAIDEN ns. oikeutettu etu kehittää tähän palveluun liittyvää liiketoimintaansa. Palvelun tarjoaminen ja kehittäminen käsittävät mm. seuraavia konkreettisia toimenpiteitä:

 • palvelun hallinnointi
 • palveluun liittyvien viestien lähettäminen käyttäjille (pääasiassa mittaustuloksia)
 • palvelun käytettävyyden parantaminen ja kehittäminen
 • rengaspalveluihin liittyvän palvelutarjonnan kehittäminen ja laajentaminen
 • palvelun käytön analysointi sekä käyttäjäkokemuksen personointi ja räätälöinti
 • palvelun eri toimintojen sekä myytyjen renkaiden ja muiden palveluiden seuranta ja arvioiminen
 • palvelussa esiintyvien vikojen korjaaminen
 • palvelun reklamaatiotilanteiden selvittäminen ja niistä seuraavat toimenpiteet 

NOKIAN RENKAAT katsoo, että oikeutettu etu on käsittelyperusteena myös silloin, kun SnapSkan-palvelun mittauslaite ja sen yhteydessä oleva kamera keräävät väliaikaisesti tietoja henkilöistä, jotka eivät rekisteröidy palvelun asiakkaiksi. Tällaiset tiedot eivät sisällä henkilöiden kannalta arkaluonteisia tietoja ja nämä tiedot poistetaan palvelusta pääsääntöisesti seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta. NOKIAN RENKAAT on mm. tällaisia tilanteita silmällä pitäen tehnyt henkilötietojen käsittelystä SpanSkan-palvelussa arvion ns. tasopainotestillä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Saat halutessasi tästä lisätietoja osoitteesta: privacy@nokiantyres.com.

SnapSkan-palvelu sisältää käyttäjien yksinkertaista profilointia siten, että rengasraportin sanallinen sisältö riippuu osittain renkaiden kulutuspintojen mittaustuloksesta. SnapSkan-raportti käsittää aina nämä mittaustiedot mutta mittaustuloksesta riippuen raportti voi myös sisältää johtopäätösosassa erilaisia suosituksia jatkotoimenpiteiksi mitattuihin renkaisiin liittyen.

Käsittelemme henkilötietoja SnapSkan-palvelussa myös konsernin markkinointitarkoituksia varten eli tiedottaaksemme käyttäjiä NOKIAN RENKAIDEN tuotteista ja palveluista. Käsittelyn oikeusperuste on silloin aina palvelun käyttäjän suostumus. Suostumus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa klikkaamalla lähetetyissä markkinointiviesteissä olevaa linkkiä tai ottamalla meihin sähköpostilla yhteyttä osoitteessa: privacy@nokiantyres.com.

NOKIAN RENKAAT käyttää evästeitä ja muita tavanomaisia automaattisen tiedonkäsittelyn menetelmiä ja työkaluja SnapSkan-palvelun verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Nämä evästeet ym. tekniset toiminteet mahdollistavat verkko- ja muun mainonnan tehokkuuden seurannan ja jotkut niistä ovat välttämättömiä nettisivujen toimivuuden ja/tai palvelun joustavan käytettävyyden kannalta.

2. Kerättävät henkilötiedot ja tietolähteet

Keräämme SnapSkan-palvelun yhteydessä henkilötietoja seuraavista tietolähteistä: 

 • palvelun mittauslaitteet (pysäköintihallien yliajorampit ja toimipisteiden käsimittauslaitteet)
 • palveluun integroidut kamerat pysäköintihalleissa (rekisterikilven numeron kuvaaminen)
 • palvelun käyttäjät
 • viranomaisten/julkisten palveluntuottajien rekisterit (esim. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi)
 • muut NOKIAN RENKAIDEN ja/tai sen yhteistyökumppaneiden sekä asiakasyritysten rekisterit 

SnapSkan-palvelussa henkilöistä kerätään ja tallennetaan seuraavat perustiedot:

 • auton rekisterinumero
 • auton renkaiden mittaustulokset
 • mittauksen tarkka kellonaika ja -paikka 

Tietojen kerääminen tapahtuu kahdella vaihtoehtoisella tavalla: (1) henkilön ajaessa pysäköintihallissa SnapSkan-palveluun liitetyn mittauslaitteen (yliajoramppi) päältä tai (2) SnapSkan-palvelua tarjoavan yhteistyökumppanin työntekijän mitatessa auton renkaiden kulutuspinnat käsimittauslaitteella.

SnapSkan-palvelun yliajorampin mittaama renkaiden kulutuspinta/urasyvyys yhdistetään oikeaan autoon rampin läheisyydessä olevan kameran avulla. Kamera kuvaa lähtökohtaisesti jokaisen mittauslaitteen yli ajavan auton. Kamera on pyritty kohdistamaan siten, että otettuihin kuviin ei tallennu ihmisiä. Valokuvasta poimitaan teknisesti vain tekstimuotoinen auton rekisteritunnus, minkä jälkeen alkuperäinen kuva poistetaan palvelun teknisestä järjestelmästä. Rekisteritunnuskin poistetaan järjestelmästä automaattisesti seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta, mikäli autoilija ei siihen mennessä ole rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.

Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus rekisteröityä SnapSkan-palveluun joko (a) lähettämällä tekstiviesti ilmoitettuun SMS-numeroon 18136 tai (b) kirjautumalla käyttäjäliittymän kautta internetissä osoitteessa: https://www.snapskan.fi/. Rekisteröitymisen jälkeen yhdistämme palvelun toteuttamista varten edellä mainitut perustiedot muihin SnapSkan-palveluun syöttämiisi tietoihin sekä muista edellä mainituista tietolähteistä saataviin tietoihin.

SnapSkan-palvelun käyttäjistä kerättävä tieto on luonteeltaan sekä ns. käyttäjätietoa että teknistä tietoa.

Käyttäjätieto on tietoa, jonka keräämme palveluun rekisteröityneeltä henkilöltä itseltään tai joka syntyy, kun henkilö käyttää tiettyjä SnapSkan-palvelun toimintoja. Käyttäjätietoja ovat esimerkiksi rekisteröidyn nimi, osoite, sähköpostiosoite, palvelun tilitiedot, palveluun tallennettu muu käyttäjäkohtainen sisältö, renkaiden mittaustiedot silloin, kun ne on yhdistetty muihin tietoihin palvelussa, käyttäjän palvelua koskevat sosiaalisen median profiilitiedot, tiedot palvelun kautta ostetuista tuotteista/palveluista sekä palvelusta lähetetty palaute NOKIAN RENKAILLE. Palvelun yhteydessä käyttäjistä ei kerätä varsinaista sijaintitietoa mutta mittauspaikan perusteella tämä tieto on välillisesti todennettavissa.

Tekninen tieto on suurimmaksi osaksi tietoa, jota emme käytä tunnistaaksemme yksittäisiä käyttäjiä tai henkilöitä mutta joka on tarpeellista SnapSkan-palvelun toteuttamiseksi tai kehittämiseksi edellä mainittujen käsittelytarkoitusten kannalta. Tekninen tieto käsittää esimerkiksi (sellaisenaan) renkaiden mittaustulokset, palvelun käyttäjän selailutietoja, selaintietoja, IP-osoitteita, tietoja muista palvelun-tarjoajista internetissä sekä vierailuajoista. Tekninen tieto ei yleensä ole yhdistettävissä yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön, mutta mikäli tällainen tieto voidaan joissain tilanteissa yhdistää henkilöön, käsittelemme sitä henkilötietona tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

3. Tietojen luovuttaminen ja kansainväliset tietojensiirrot

NOKIAN RENKAAT voi siirtää tai luovuttaa SnapSkan-käyttäjien henkilötietoja konsernin sisällä ja/tai ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, mutta jälkimmäisille vain ja ainoastaan siinä määrin kuin tietojen siirto tai luovutus on tarpeellista kyseisen palvelun toteuttamiseksi tai kehittämiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

Käytämme yhteistyökumppaneita ensisijaisesti SnapSkan-palvelun teknisessä kehityksessä ja palvelun ylläpidossa, jonka kautta yhteistyökumppanilla voi olla kyseisen toiminnan tai tehtävän mukaisesti rajoitettu pääsy palvelun henkilötietoihin.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia myös SnapSkan-palveluun välillisesti liittyvissä ja yritysten yleisesti käyttämissä tukitoiminnoissa, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen, data- ja analytiikkapalvelujen, mainospalvelujen sekä markkinointipalvelujen osalta suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Henkilötietojen siirtäminen tai luovuttaminen voi olla tarpeen NOKIAN RENKAIDEN konserniyhtiöiden välillä tai palveluun liittyvän liiketoiminnan ulkopuoliselle jatkajalle mm. erilaisten yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, SnapSkan-palvelun henkilötietoja voidaan joutua siirtämään tai luovuttamaan viranomaisille.

Palvelun käyttäjien henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa joissain tapauksissa myös Euroopan talousalueen (EU:n jäsenvaltiot ja ETA-maat) ulkopuolelle, kuten tällä hetkellä on tilanne säilytettäessä palvelun tietojen varmuuskopioita datakeskuksissa Yhdysvalloissa.

NOKIAN RENKAAT pyrkii aina varmistamaan käytettävissään olevin keinoin, että siirrettäessä tai luovutettaessa henkilötietoja konsernin sisällä ja/tai ulkopuolisille tahoille henkilötiedoille taataan asianmukainen suoja tietoturvan ja tietosuojan osalta. Kaikissa tietojen siirto- ja luovutustilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien tietojen siirrot ja luovutukset ETA-alueen ulkopuolelle.

4. Tietojen säilyttäminen

NOKIAN RENKAAT säilyttää SnapSkan-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen säilytysajan enimmäispituuteen vaikuttavat erityisesti tiedon käyttötarkoitukset ja toisaalta vähimmäispituuteen lain säännökset, joiden perusteella NOKIAN RENKAILLA on velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja vähintään laissa määrätyn minimiajan. Jäljempänä tässä kohdassa 4. on kuvattu palvelun keskeiset säilytysajat henkilötiedoille.

Palvelun ei-rekisteröityihin käyttäjiin liittyvät henkilötiedot poistetaan SnapSkan-palvelun teknisestä järjestelmästä seitsemän (7) päivän kuluessa mittauksesta. Tekninen varmuuskopio näistä tiedoista voidaan säilyttää vielä toiset seitsemän (7) päivää.

Rekisteröityjen SnapSkan-käyttäjien henkilötiedot poistetaan palvelun teknisestä järjestelmästä mahdollisimman pian palvelua koskevan asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta palveluun (passiviteetti), ellei soveltuva lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään joitain käyttäjätietoja pidempään.

5. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröityjen oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle SnapSkan-palvelun rekisteröitynä käyttäjänä seuraavat oikeudet (sovellettavan lainsäädännön rajoissa ja mukaisesti): 

 • oikeus pyytää pääsy palvelun sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista palvelussa tai tietojen poistamista tästä palvelusta
 • oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista palvelussa tai vastustaa tietojen käsittelyä tässä palvelussa
 • oikeus siirtää palvelun tiedot järjestelmästä toiseen eli saada sinua koskevat tiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa sekä siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu: https://tietosuoja.fi/), jos sinun lakisääteisiä oikeuksia rekisteröitynä henkilönä on rikottu tässä palvelussa

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit saada omat tiedot helposti poistetuksi SnapSkan-palvelusta tästä linkistä. Muut yllä mainitut rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt voit lähettää meille sähköpostitse osoitteeseen: privacy@nokiantyres.com.

NOKIAN RENKAIDEN yleiseen tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä linkistä.

SnapSkan-palvelun yleiset käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltamisala

1.1. Nokian Renkaat Oyj (”NOKIAN RENKAAT”) on autonrenkaita ja rengaspalveluita tarjoava konserni.

1.2. SnapSkan on palvelu, jonka kautta NOKIAN RENKAAT välittää siihen rekisteröityneille autoilijoille mittaustuloksia renkaiden kulutuspinnoista/urasyvyyksistä ja tarjoaa tarvittaessa konsernin muita rengas- ja autonhuoltopalveluja (jäljempänä ”PALVELU”).

1.3. Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan NOKIAN RENKAIDEN tarjotessa tätä digitaalista renkaiden kulutuspintaa mittaavaa PALVELUA kuluttaja-asiakkaille (jäljempänä ”ASIAKAS”).

1.4. PALVELUN tarjoamisessa noudatetaan sopimusehtoina tässä etusijajärjestyksessä: (1) pakottavaa lainsäädäntöä, (2) ASIAKKAAN kanssa mahdollisesti erikseen sovittuja sopimus-ehtoja sekä (3) näitä PALVELUN yleisiä käyttöehtoja.

1.5. PALVELUA koskeva sitova sopimus syntyy ASIAKKAAN ja NOKIAN RENKAIDEN välillä, kun (1) ASIAKAS rekisteröityy PALVELUUN joko (a) lähettämällä tekstiviestin PALVELUSSA ilmoitettuun SMS-numeroon 18136 tai (b) kirjautumalla PALVELUUN sen yleisen käyttäjäliittymän kautta internetissä osoitteessa: https://www.snapskan.fi/, ja kun (2) ASIAKAS vahvistaa samalla rekisteröitymisen yhteydessä hyväksyvänsä nämä yleiset käyttöehdot ja sitoutuvansa niitä noudattamaan PALVELUSSA.

2. Palvelun käyttö

2.1. PALVELUN käyttöönoton edellyttämä renkaiden kulutuspintojen/urasyvyyksien tekninen mittaus voi tapahtua kahdella vaihtoehtoisella tavalla: (1) ASIAKKAAN ajaessa pysäköinti-hallissa PALVELUUN liitetyn mittauslaitteen (yliajoramppi) päältä tai (2) PALVELUA tarjoavan yhteistyökumppanin työntekijän mitatessa auton renkaiden kulutuspinnat käsimittaus-laitteella.

2.2. Renkaiden teknisen mittauksen jälkeen ASIAKAS voi saada PALVELUN kaupallisesti käyttöönsä rekisteröitymällä PALVELUUN, mikä tapahtuu joko (a) lähettämällä tekstiviesti PALVELUSSA ilmoitettuun SMS-numeroon 18136 tai (b) kirjautumalla PALVELUUN sen yleisen käyttäjäliittymän kautta internetissä osoitteessa: https://www.snapskan.fi/.

2.3. Rekisteröitymisen yhteydessä ASIAKKAAN tulee antaa pyydetyt käyttäjätiedot, jotka voivat sisältää myös henkilötietoja, kuten ASIAKKAAN nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite sekä vähintään yhden mitatun ajoneuvon rekisteritunnus.

2.4. ASIAKKAALLA on oikeus käyttää PALVELUA niin kauan kuin (i) hänellä on PALVELUSSA aktiivinen käyttäjätili ja (ii) ASIAKAS täyttää näitä yleisiä käyttöehtoja koskevat velvoitteensa ja mahdolliset muut PALVELUA koskevat sopimusvelvoitteensa.

2.5. NOKIAN RENKAAT voi tarjota osana PALVELUA ja/tai sen yhteydessä ASIAKKAALLE muita palveluita tai tuotteita, jotka voivat olla myös maksullisia. Tämän mukaisesti PALVELUUN rekisteröityessään tai sen aikana ASIAKKAALLA on mahdollisuus antaa suostumus siihen, että NOKIAN RENKAAT lähettää ASIAKKAALLE muita tuotteita/palveluita koskevaa markkinointi-aineistoa tai muuta kaupallista asiakasviestintää käyttämällä PALVELUA varten tallennettuja ASIAKKAAN yhteystietoja.

2.6. Mikäli ASIAKAS on antanut kohdan 2.5 mukaisen suoramarkkinointiluvan PALVELUN aikana, myös NOKIAN RENKAIDEN PALVELUN tuottamisessa käyttämät yhteistyökumppanit voivat lähettää omista palveluistaan ja tuotteistaan tarjouksia ja mainoksia ASIAKKAALLE.

2.7. PALVELU toimii ja on yleensä käytettävissä 24/7 periaatteella ASIAKKAALLE, mutta poikkeuksellisesti PALVELUN ohjelmistopäivitykset, muutos- ja huoltotoimenpiteet ym. teknisluonteiset ja operatiiviset syyt voivat aiheuttaa PALVELUUN käyttökatkoksia tällaisten toimenpiteiden ajaksi. ASIAKAS hyväksyy sen, että PALVELUN toiminnassa voi tapahtua keskeytyksiä tai käyttökatkoksia.

2.8. ASIAKAS hyväksyy sen, että NOKIAN RENKAAT voi tarvittaessa muuttaa PALVELUN sisältöä tai korvata sitä uusilla ominaisuuksilla tai toiminnoilla taikka tehdä PALVELUUN ja sen käyttökonseptiin muita muutoksia.

2.9. NOKIAN RENKAILLA on aina oikeus sulkea, estää tai keskeyttää PALVELU taikka rajoittaa sen käyttöä, jos esimerkiksi lait, asetukset tai viranomaisten määräykset sitä edellyttävät.

2.10. NOKIAN RENKAAT ei vastaa, pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, mistään vahingoista, maksuista tai kustannuksista, jotka ASIAKKAALLE aiheutuvat sen vuoksi, että PALVELU on pois käytöstä tai PALVELU sisältää virheitä tai viivästyksiä.

2.11. Kaikki PALVELUUN liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät NOKIAN RENKAILLA tai sen yhteistyökumppaneilla, taikka vastaavasti niiden lisenssinantajien tai muiden oikeudenomistajien omaisuutena.

2.12. NOKIAN RENKAAT myöntää ASIAKKAALLE rajoitetun käyttöoikeuden PALVELUUN kohdassa 2.4 mainitun voimassaoloajan ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

2.13. ASIAKKAALLE ei siirry tai luovuteta rajoitetun käyttöoikeuden perusteella PALVELUUN omistus- tai immateriaalioikeuksia taikka mitään muita erityisiä oikeuksia sen lisäksi mitä näissä yleisissä käyttöehdoissa on nimenomaisesti määrätty.

2.14. ASIAKKAALLA ei ole oikeutta muokata, kopioida, julkaista, levittää, jakaa, välittää, myydä, vuokrata, lainata, siirtää, myöntää käyttölupia tai muuten määrätä PALVELUSTA taikka tehdä mitään muita toimenpiteitä PALVELUUN tai sen ohjelmistoihin liittyen kuin mitä kohdassa 2.12 ja kohdassa 2.16 on määrätty PALVELUN käyttöoikeuden sisällöstä.

2.15. PALVELUN tai sen ohjelmistojen takaisinmallinnus, kääntäminen, purkaminen tai muu tutkiminen tarkoituksena selvittää PALVELUN toiminnallisuuksia ei ole myöskään näiden käyttöehtojen perusteella sallittua ASIAKKAALLE.

2.16. PALVELUN yksityiskohtainen palvelusisältö on kuvattu PALVELUN omilla verkkosivuilla osoitteessa https://www.snapskan.fi/ sekä NOKIAN RENKAIDEN yleisillä verkkosivuilla osoitteessa https://www.nokianrenkaat.fi/snapskan/.

3. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

3.1. ASIAKAS vastaa siitä, (i) että hänellä on oikeus luovuttaa kaikki PALVELUA varten pyydetyt käyttäjätiedot ja tekniset tiedot NOKIAN RENKAILLE ja sen yhteistyökumppaneille sekä (ii) että NOKIAN RENKAILLA ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää näitä tietoja tämän PALVELUN toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

3.2. ASIAKAS vastaa rekisteröitymisen yhteydessä PALVELUA varten luovutettujen tai annettujen tietojensa virheettömyydestä, täydellisyydestä, soveltuvuudesta ja ajantasaisuudesta.

3.3. ASIAKAS vastaa PALVELUN koko voimassaoloajan virheellisten tai muuttuneiden tietojensa korjaamisesta ja päivittämisestä PALVELUUN.

3.4. ASIAKKAAN tulee välittömästi ilmoittaa PALVELUUN rekisteröidyn ja tallennetun puhelin-numeronsa muuttumisesta NOKIAN RENKAILLE. ASIAKKAAN on myös välittömästi poistettava PALVELUSTA sellaisen ajoneuvon rekisteritunnus, johon ajoneuvoon hänellä ei ole enää omistus- tai hallintaoikeutta. Näillä varotoimenpiteillä on tarkoitus estää kyseisen puhelin-numeron uutta käyttäjää tai kyseisen ajoneuvon uutta omistajaa/haltijaa käyttämästä laittomasti ASIAKKAAN käyttäjätiliä PALVELUSSA.

3.5. NOKIAN RENKAAT ei missään tilanteessa vastaa PALVELUA varten rekisteröidyissä ja tallennetuissa ASIAKKAAN tiedoissa olevista virheistä tai puutteellisuuksista, siltä osin kuin (i) nämä tiedot ovat ASIAKKAAN PALVELUUN ilmoittamia tai (ii) ne on muutoin saatu ASIAKKAALTA taikka (iii) ASIAKAS on laiminlyönyt tietojen oikea-aikaisen korjaamisen, oikaisemisen tai päivittämisen PALVELUSSA.

3.6. ASIAKAS vastaa aina siitä, että hän säilyttää ja käyttää PALVELUN henkilökohtaisia kirjautumistietoja turvallisesti eikä paljasta niitä kolmansille osapuolille tai muutoin saata niitä ulkopuolisten henkilöiden käyttöön.

3.7. ASIAKAS on velvollinen ilmoittamaan heti NOKIAN RENKAILLE, jos ASIAKKAALLA on syytä epäillä, että ulkopuolinen henkilö on saanut luvattomasti haltuunsa tai tietoonsa ASIAKKAAN kirjautumistiedot.

3.8. ASIAKAS ei vapaudu vastuusta, jos PALVELUA on ASIAKKAAN laitteilla tai tunnuksilla taikka muutoin käyttänyt tosiasiallisesti kolmas osapuoli.

3.9. ASIAKAS vastaa itse siitä, että hänen PALVELUA varten käyttämänsä älypuhelin tai muu mobiililaite toimii asianmukaisesti tietoturvan kannalta ja muutoinkin teknisesti virheettömästi PALVELUN käytön ja toteuttamisen kannalta.

3.10. ASIAKAS on velvollinen noudattamaan NOKIAN RENKAIDEN antamia ohjeita PALVELUN käytöstä.

3.11. ASIAKAS on aina velvollinen noudattamaan PALVELUUN sovellettavia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä.

3.12. Havaitessaan virheen tai epäkohdan PALVELUN toiminnassa, ASIAKKAAN on suositeltavaa tehdä siitä viipymättä ilmoitus NOKIAN RENKAILLE joko sähköpostitse osoitteeseen privacy@nokiantyres.com tai puhelimitse Vianorin yleiseen asiakaspalvelunumeroon 010 401 401 (ma-su 7-21).

4. Korvausvelvollisuus

4.1. NOKIAN RENKAIDEN vastuu suhteessa ASIAKKAASEEN määräytyy tämän PALVELUN osalta kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti ja siten, että NOKIAN RENKAIDEN korvaus-velvollisuus rajoittuu aina PALVELUSTA ASIAKKAALLE aiheutuneen välittömän vahingon määrään.

4.2. NOKIAN RENKAAT ei vastaa tästä PALVELUSTA eikä sen käytöstä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista ASIAKKAALLE tai kolmansille osapuolille.

4.3. NOKIAN RENKAAT ei vastaa miltään osin PALVELUSSA vahingoista, joiden syynä on ASIAKKAAN oma virhe, laiminlyönti tai muu huolimattomuus, ASIAKKAAN laitteen toiminnallisuus tai toimintahäiriö, asiakaskohtaisten kirjautumistietojen luvaton käyttö taikka se, että ASIAKAS ei ole täyttänyt näiden käyttöehtojen mukaisia tai muita sopimusvelvoitteitaan tai noudattanut PALVELUA koskevia ohjeita.

4.4. NOKIAN RENKAAT ei vastaa mistään PALVELUSTA aiheutuneista vahingoista, (i) joiden syynä on virhe, viive tai keskeytys puhelin-, tietoliikenne- ja muissa viestintäverkoissa tai muutoin teleoperaattorien toiminnassa, (ii) jotka johtuvat pysäköintihallien sähkö-, vesi- ja muista kiinteistöjärjestelmien häiriöistä taikka (iii) jotka on aiheuttanut muu näihin tilanteisiin verrattava, NOKIAN RENKAISTA riippumaton tai kolmannesta osapuolesta johtuva syy liittyen PALVELUUN.

4.5. NOKIAN RENKAAT ei ole PALVELUN johdosta vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ns. ylivoimaisesta esteestä (force majeure) taikka sellaiseen esteeseen verrattavasta mahdotto-muudesta tai liikavaikeudesta, jotka vaikutuksiltaan estävät PALVELUN suorittamisen tai aiheuttavat kohtuuttomia vaikeuksia PALVELUN tarjoamiselle. Ylivoimainen este on esimerkiksi hirmumyrsky, meteoriitti, maanjäristys, tulva ym. luonnonkatastrofit; tulipalo, räjähdys tai muut onnettomuudet; levottomuus, kapina, liikekannallepano, terrorismi, sota ym. yleiseen järjestykseen liittyvät tapahtumat; kauppasaarto, boikotti, tuontikielto, takavarikko ym. kauppapoliittiset ja muut viranomaistoimet; työtaistelut, julkisen liikenteen keskeytykset; taikka muut vastaavat odottamattomat tai poikkeukselliset tapahtumat ja olosuhteet.

4.6. ASIAKAS on vahingonkorvausoikeutensa säilyttääkseen velvollinen ilmoittamaan PALVELUUN liittyvästä korvausvaatimuksestaan NOKIAN RENKAILLE kirjallisesti tai sähköpostitse (privacy@nokiantyres.com) kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa vahingon tapahtumisesta.

4.7. ASIAKAS vastaa sellaisten PALVELUSTA NOKIAN RENKAILLE aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, joiden syynä on ASIAKKAAN virhe tai laiminlyönti taikka se, että ASIAKAS ei ole noudattanut sopimusvelvoitteitaan tai muita PALVELUN käytöstä annettuja ohjeita.

4.8. ASIAKKAAN on vahingon sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi sellaisiin tarvittaviin toimenpiteisiin, joita ASIAKKAALTA voidaan kohtuudella edellyttää kyseisessä tilanteessa tai joita NOKIAN RENKAAT pyytää ASIAKKAALTA.

4.9. Edellä tässä kohdassa 4 mainitut vastuunrajoitukset eivät ole voimassa, jos PALVELUA koskeva vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisella teolla.

5. Palvelun käytön keskeyttäminen ja lopettaminen

5.1. ASIAKAS voi irtisanoa PALVELUN käytön milloin tahansa tekemällä Palvelun verkkosivuilla irtisanomisilmoituksen (https://www.snapskan.fi/) ja/tai ilmoituksen omien tietojen poistosta (https://www.snapskan.fi/opt-out).

5.2. ASIAKKAAN käyttöoikeus PALVELUUN päättyy välittömästi edellä kohdassa 5.1 mainitun irtisanomisilmoituksen tai poistoilmoituksen johdosta.

5.3. NOKIAN RENKAILLA on oikeus keskeyttää tai lopettaa välittömästi PALVELUN käyttö ASIAKKAALTA sekä sulkea tilapäisesti tai lopullisesti ASIAKKAAN käyttäjätili PALVELUUN, mikäli ASIAKAS rikkoo olennaisesti näitä käyttöehtoja tai käyttää muutoin PALVELUA tavalla, josta voi aiheutua haittaa tai vahinkoa PALVELULLE, NOKIAN RENKAILLE tai kolmannelle taholle.

5.4. PALVELUN lopettaminen/irtisanominen ei vaikuta niihin ASIAKKAAN velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ennen PALVELUN lopettamista tai henkilötietojen poistoa/irtisanomista koskevan ilmoituksen tekemistä.

5.5. ASIAKKAAN käyttäjätiedot poistetaan PALVELUN teknisestä järjestelmästä ja ASIAKKAAN käyttäjätili lopetetaan mahdollisimman pian PALVELUA koskevan asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua ASIAKKAAN viimeisestä kirjautumisesta PALVELUUN (passiviteetti), ellei sovellettava lainsäädäntö velvoita NOKIAN RENKAITA säilyttämään pidempään joitakin käyttäjätietoja.

6. Henkilötietojen käsittely

6.1. NOKIAN RENKAAT käsittelee PALVELUN sisältämiä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä kansallisen tietosuojalainsäädännön määräysten mukaisesti.

6.2. NOKIAN RENKAAT sitoutuu noudattamaan kaikessa PALVELUN henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta.

6.3. NOKIAN RENKAAT käyttää PALVELUUN tallennettuja henkilötietoja mm. PALVELUN toteuttamisessa ja kehittämisessä, asiakassuhteen hoitamisessa ja markkinoinnissa.

6.4. PALVELUUN liittyvä henkilötietojen käsittely on kuvattu yksityiskohtaisesti PALVELUN tietosuojaselosteessa, joka löytyy Palvelun verkkosivuilta (https://www.snapskan.fi/fi/privacy) tai (NOKIAN RENKAIDEN yleisiltä verkkosivuilta osoitteesta: privacy.nokiantyres.com.

6.5. ASIAKKAAN tulee ennen PALVELUUN rekisteröitymistä ja käyttöönottoa perehtyä PALVELUN tietosuojaselosteeseen ja hyväksyä henkilötietojensa käsittely tietosuojaselosteen mukaisiin käsittelytarkoituksiin ja sen ehtojen mukaisesti.

6.6. Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla ASIAKKAALLA on aina oikeus poistaa omat henkilö-tietonsa PALVELUSTA lähettämällä tietojen poistoa koskeva ilmoitus PALVELUN verkko-sivuilla osoitteessa: https://www.snapskan.fi/opt-out. Henkilötietojen poistaminen johtaa samalla välittömästi PALVELUN lopettamiseen ja irtisanomiseen näiden käyttöehtojen kohdan 5.1 mukaisesti.

6.7. Asiakkaalla on myös oikeus peruuttaa pelkästään markkinointikäyttöön antama suostumus henkilötietojen käsittelyn osalta, mikä voi vaikuttaa ASIAKKAAN käyttöoikeuden laajuuteen PALVELUSSA tai viime kädessä johtaa koko PALVELUN lopettamiseen ASIAKKAALTA.

7. Suoramarkkinointi

7.1. NOKIAN RENKAAT voi lähettää ASIAKKAALLE PALVELUA koskevia asiakastiedotteita samoin kuin ASIAKKAAN erillisellä suostumuksella markkinointitiedotteita muista NOKIAN RENKAIDEN palveluista ja tuotteista. Tällaisen suostumuksen jälkeen NOKIAN RENKAAT voi myös välittää ASIAKKAAN tietoja sellaisille yhteistyökumppaneille, joiden toiminta liittyy NOKIAN RENKAIDEN toimintaan tai tarjontaan, jolloin nämä yhteistyökumppanit voivat lähettää ASIAKKAALLE omaa liiketoimintaansa koskevia tarjouksia ja mainoksia.

7.2. ASIAKAS voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen suoramarkkinointiin klikkaamalla lähetetyissä markkinointiviesteissä olevaa linkkiä tai ottamalla sähköpostitse yhteyttä NOKIAN RENKAISIIN osoitteessa: privacy@nokiantyres.com.

7.3. Markkinointiviestintää koskevan ASIAKKAAN suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta NOKIAN RENKAIDEN oikeuteen lähettää edelleen sähköisesti tai muulla tavoin PALVELUN hallinnointia tai PALVELUN tuottamista varten tarvittavaa tietoa ASIAKKAALLE PALVELUN rekisteröitynä käyttäjänä.

8. Muutokset ja siirtäminen

8.1. NOKIAN RENKAILLA on oikeus muuttaa yksipuolisesti ja harkintansa mukaan näitä yleisiä käyttöehtoja PALVELULLE. Muutoksista ilmoitetaan etukäteen ASIAKKAALLE. PALVELUN kulloinkin voimassaolevat yleiset käyttöehdot ovat saatavilla sekä PALVELUN omilta verkkosivuilta (http://www.snapskan.fi) että NOKIAN RENKAIDEN yleisiltä verkkosivuilta (https://www.nokianrenkaat.fi/snapskan/).

8.2. Mikäli ASIAKAS jatkaa PALVELUN käyttöä sen jälkeen, kun tieto yleisten käyttöehtojen muutoksesta on ilmoitettu hänelle ja/tai julkaistu yllä mainituilla verkkosivuilla, katsotaan ASIAKKAAN hyväksyneen sellaisenaan PALVELUN ehtoihin tehdyt muutokset.

8.3. NOKIAN RENKAILLA on oikeus luovuttaa, siirtää tai jakaa PALVELUUN sekä näihin käyttöehtoihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet konsernin sisällä ja/tai ulkopuolisille tahoille joko osittain tai kokonaan ilman ASIAKKAAN suostumusta.

8.4. NOKIAN RENKAILLA on oikeus käyttää ilman rajoituksia alihankkijoita sekä ulkopuolisia palveluntarjoajia PALVELUN toteuttamisessa ja kehittämisessä.

8.5. ASIAKKAALLA ei ole PALVELUN käyttäjänä oikeutta siirtää kolmannelle osapuolelle näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia PALVELUUN ilman etukäteistä kirjallista lupaa NOKIAN RENKAILTA.

9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

9.1. PALVELUA koskevaan sopimukseen ASIAKKAAN ja NOKIAN RENKAIDEN välillä sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säädöksiä.

9.2. PALVELUUN liittyvät riidat, erimielisyydet ja/tai vaatimukset pyritään ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä ensisijaisesti neuvotteluteitse ASIAKKAAN ja NOKIAN RENKAIDEN välillä.

9.3. Mikäli ASIAKAS ja NOKIAN RENKAAT eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen tai sopimukseen riidasta, erimielisyydestä tai vaatimuksesta, ASIAKAS voi myös saattaa sen riita-asiana kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi toimittamalla kirjallisen ratkaisupyynnön mainitulle lautakunnalle. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu ei ole kuitenkaan NOKIAN RENKAITA sitova asiassa.

9.4. PALVELUSTA aiheutuvat riitaisuudet ja erimielisyydet voidaan myös aina ratkaista ensiasteena NOKIAN RENKAIDEN kotipaikan käräjäoikeudessa (Pirkanmaan käräjäoikeus) tai ASIAKKAAN kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren (4/1734) määräysten mukaisesti.

10. Asiakaspalvelu ja yhteystiedot

10.1. NOKIAN RENKAIDEN asiakaspalvelua koskevat yhteystiedot löytyvät ASIAKKAALLE toimitetusta PALVELUN teknisestä rengasraportista sekä PALVELUN omilta verkkosivuilta osoitteessa: https://www.snapskan.fi/.


Hakka-turva

Hakka-turvan ehdot

Hakka-turva on Nokian Hakka ja Nokian Hakkapeliitta -rengassarjan mukana tuleva ainutlaatuinen palvelu, joka takaa sen, että jos asianmukaisesti käytetty rengas rikkoutuu tapaturmaisesti korjauskelvottomaksi, saat tilalle uuden vastaavan tuotteen veloituksetta Nokian-renkaita myyvästä liikkeestä Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa.

 • Hakka-turva on käytössäsi 24/h vrk Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
 • Hakka-turva on ajoneuvokohtainen ja voimassa enintään yhden vuoden ajan renkaiden ostopäivästä, enintään neljän (4) mm:n urasyvyyteen saakka. Edellytyksenä on ostokuitti tai muu todiste renkaiden ostohetkestä.
 • Mikäli rengas voidaan turvallisesti paikata, sitä ei vaihdeta uuteen. Renkaan paikkauskustannukset eivät kuulu turvan piiriin.
 • Turva ei kata rengasrikon yhteydessä mahdollisesti rikkoutunutta vannetta tai muita välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
 • Rengas on asennettu asianmukaisesti ETRTO/STRO-rengasnormin sallimalle vanteelle.
 • Renkaassa on käytetty autonvalmistajan suosittelemaa ilmanpainetta, eikä sitä ole ylikuormitettu.
 • Rengasta on käytetty normaaleissa olosuhteissa. Autourheilu, hälytysajoneuvokäyttö tai niihin rinnastettava toiminta on rajattu vakuutuksen ulkopuolelle.
 • Rengasrikko ei ole aiheutunut ajoneuvon viasta, virheellisestä käytöstä, ilkivallasta tai varkaudesta.
 • Turva ei kata nastavaurioita tai nastoista johtuvia vaurioita.
 • Tuotevakuutuksesta vastaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola.
 • Hakka-turva on voimassa seuraaville 1.3.2019-29.2.2020 välisenä aikana Suomesta, Ruotsista ja Norjasta ostetuille talvi- ja kesärenkaille: Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Black (28.2.2019 mennessä ostetuille renkaille), Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka Black SUV (28.2.2019 mennessä ostetuille renkaille), Nokian Hakka C2, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta R2 (28.2.2019 mennessä ostetuille renkaille), Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta R2 SUV (28.2.2019 mennessä ostetuille renkaille), Nokian Hakkapeliitta LT2, Nokian Hakkapeliitta LT3, Nokian Hakkapeliitta C3, Nokian Hakkapeliitta CR3.

Hakka-turvan tiepalvelun ehdot

Hakka-turvan tiepalvelu varmistaa perillepääsyn pahimpanakin mahdollisena päivänä. Jos rengas rikkoutuu, soitto riittää, ja tiepalvelu saapuu avuksesi. Hakka-turvan tiepalvelu tarjoaa rekisteröityneille asiakkaille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa teknistä apua ja tiepalvelua, kuten renkaanvaihdon tai hinauksen lähimpään Nokian-renkaita myyvään liikkeeseen. Palvelu on saatavissa 24 tuntia vuorokaudessa.

 • Palvelu edellyttää Hakka-turvan aktivoimista kahden (2) viikon sisällä renkaiden ostopäivästä.
 • Aktivointi voidaan suorittaa myös lähettämällä sana HAKKA tekstiviestillä numeroon 18211 tai soittamalla numeroon 0800 93911. Asiakkaan tulee tällöin antaa Nokian Renkaiden edellyttämät, palvelua varten tarvittavat tiedot.
 • Tiepalvelu käynnistyy 24 tunnin kuluttua Hakka-turvan rekisteröitymisestä. Soita Hakka-turvan tiepalveluun 0800 93911 saadaksesi hinauksen ja muun tarvittavan teknisen avun.
 • Hakka-turvan tiepalvelu kattaa vain puhelinnumeron 0800 93911 kautta tilatut palvelut. Muuta kautta tilattuja hinaus- tai muita palveluja ei korvata.
 • Mikäli renkaita ei saada korjattua tai vaihdettua saman päivän aikana, Hakka-turvan tiepalvelu korvaa joko: Vuokra-auton (A-B-luokka, enintään 3 vrk, ei sisällä polttoainekustannuksia), majoituksen keskitason hotellissa (enintään 2 yötä) kaikille auton matkustajille, mikäli kotimatka on yli 80 km ja asiakas ei käytä muita palveluja, linja-auto-, juna- ja taksimatkat sekä lennon, mikäli kotimatka on yli 600 km, sisältäen korjatun auton noudon linja-autoa tai junaa käyttäen.
 • Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Nokian Renkaiden vastuu palvelun näiden ehtojen vastaisesta suorittamisesta rajoittuu palvelun uudelleen suorittamiseen ilman aiheetonta viivytystä. Aiheutuneita vahinkoja ei korvata.
 • Kaikissa tapauksissa Nokian Renkaiden maksettavaksi tulevien, Hakka-turvan tiepalvelusta aiheutuvien kulujen määrä on aina enintään 500 euroa tiepalvelun ja hinauksen lisäksi.
 • Hakka-turvan tiepalvelu on voimassa 1.3.2019-29.2.2020 välisenä aikana Suomesta, Ruotsista ja Norjasta ostetuille talvi- ja kesärenkaille: Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Black (28.2.2019 mennessä ostetuille renkaille), Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka Black SUV (28.2.2019 mennessä ostetuille renkaille), Nokian Hakka C2, Nokian Hakkapeliitta 9, Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta R2 (28.2.2019 mennessä ostetuille renkaille), Nokian Hakkapeliitta 9 SUV, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian Hakkapeliitta 8 SUV, Nokian Hakkapeliitta R2 SUV (28.2.2019 mennessä ostetuille renkaille), Nokian Hakkapeliitta LT2, Nokian Hakkapeliitta LT3, Nokian Hakkapeliitta C3, Nokian Hakkapeliitta CR3.

Hakka-tyytyväisyyslupauksen ehdot

Jos et ole tyytyväinen Nokian Hakka –kesärenkaisiisi, olet oikeutettu palauttamaan renkaat ja vaihtamaan ne. Lupaus koskee renkaita, jotka on ostettu ja asennettu Nokian Hakka -tyytyväisyyslupaukseen sitoutuneen Nokian Renkaiden jälleenmyyjän luona.

 • Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen Nokian Hakka-kesärenkaisiinsa, ne voi palauttaa ja vaihtaa toisiin 14 päivän kuluessa ostopäivästä siinä liikkeessä, josta ne on ostettu. Samalla tulee esittää alkuperäinen ostokuitti.
 • DSI-kulumisvaroittimen (Driving Safety Indicator) numero 8 on oltava täysin näkyvissä kaikissa palautettavissa renkaissa.
 • Uusien renkaiden vaihto ja asennus ovat asiakkaalle maksuttomat.
 • Jos asiakas vaihtaa alkuperäistä kalliimpaan tai edullisempaan rengassarjaan, hintaero tasataan lisämaksulla tai hyvityksellä.
 • Etu edellyttää, että renkaat on ostettu ja asennettu Hakka-tyytyväisyyslupaukseen sitoutuneella jälleenmyyjällä.
 • Tyytyväisyyslupaus on kertaluonteinen ja ajoneuvokohtainen.
 • Hakka-tyytyväisyyslupaus on voimassa seuraaville 1.3.2019-29.2.2020 välisenä aikana Suomesta, Ruotsista ja Norjasta ostetuille kesärenkaille: Nokian Hakka Green 2, Nokian Hakka Blue 2, Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 SUV, Nokian Hakka Black 2 SUV, Nokian Hakka C2.

Hakka-turvan muut yleiset ehdot

 • Näillä ehdoilla ei rajoiteta pakottavan lainsäädännön asiakkaalle antamia oikeuksia.
 • Nokian Renkailla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujen toimittamisessa, ja luovuttaa heille asiakkaasta, ajoneuvosta ja renkaista sellaiset tiedot, jotka voivat olla tarpeen palvelujen suorittamiseksi.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää Nokian Renkaita käyttämästä häntä koskevia henkilötietoja suoramarkkinointiin sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin.
 • Nokian Renkailla on oikeus tallentaa palveluiden asiakaspalvelupuhelut sekä muu viestintä mahdollisesti syntyneiden sopimuksien todentamiseksi, palvelun laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten sekä asiakaspalvelun kehittämiseksi.
 • Palveluihin sovelletaan joko Suomen, Ruotsin tai Norjan lakia riippuen siitä, mistä näistä maista rengassarja on ostettu. 
 • Palvelujen asiakasrekistereiden tietoja käsitellään mm. asiakassuhteen hoitamisessa ja markkinoinnissa. Palvelujen rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat nähtävillä täällä.
 • Asiakas vastaa kirjattujen tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Nokian Renkaille tietojensa muutoksista.